Logotyp på utskrifter

Sammandrag från dialogseminarium den 27 november

Varje år ska ESF-rådet arrangera ett spridningsseminarium kring Fead. I år då fonden inte är på plats blev temat för seminariet dialog kring fonden och dess insatser. Runt 50 organisationer deltog på seminariet, majoriteten kom från civilsamhället. Offentlig sektor fanns representerad och några medborgarinitiativ. Dagen inleddes med presentationer och samtal kring Fead:s syfte och den kunskap som finns om dess målgrupp. Den andra delen av dagen vigdes åt grupparbeten kring samhällsorientering och hälsofrämjande.

 

De slutsatser som går att dra från dialogen är att Fead kan upplevas som svårplacerad. Målgruppen för fonden är heterogen och programmet tar därför fasta på att inte definiera den alltför strikt. Däremot finns det en klar prioritering av gruppen EU- och EES-medborgare (barn som vuxna) som bland annat tigger och stannar korta perioder i Sverige. Programmets ambition - att sprida medlen på ett fåtal insatser - uppfattades som ett bra sätt att minska på administrationen. ESF-rådet vill här förenkla och förhoppningsvis ska ett sådant förenklingspaket finnas på plats när projekten drar igång.

 

Samtliga deltagare visade på djupa kunskaper om fattigdomsbekämpning och hemlöshet generellt och specifikt kring Fead målgrupp. Man önskade ett ytterligare seminarium eller informationsmöte när programmet har beslutats, vilket beräknas göras till tidig vår. Åtminstone en grupp från eftermiddagspasset lyckades nästan lägga grunden för en framtida ansökan.

 

Dagen präglades av energi, förändringsvilja men också viss resignation kring att fondens medel och handlingsutrymme är begränsade. Transnationellt arbete är inte möjligt och inte heller systematiska påverkansinsatser, utan mera spridning av projektresultat. En av deltagarna beskrev möjlighet i att kartlägga individens förutsättningar och resa i Sverige och därefter se vilka nationella och europeiska fonder och program som kan passa individens olika faser.

 

Från Svenska ESF-rådets sida underströks vikten av att Fead:s ramverk hålls brett, då målgruppen kan förändras över åren samt att se Fead som en experimentverkstad, där organisationerna kan sätta av resurser till att pröva insatser som senare kan bli en del av ordinarie verksamhet, finansierad av andra medel.

 

En insikt är hur Fead har skapats och förhållits till Socialfonden. I grunden är ju Fead ett matutdelningsprogram som i den svenska tappningen omgjorts till en fond för aktiv inkludering. Eftersom Socialfondens fokus är arbetsliv och arbetsmarknad ska Fead:s fokus vara andra insatser än just de arbetsmarknadsrelaterade. Hit hör även Fead:s målgrupp.