Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Programutvärdering

Återföring av resultat

Svenska ESF-rådet utvärderar Socialfondsprogrammet utifrån ambitionen att en ständig förbättring av programgenomförandet är möjligt och önskvärt. Det innebär att lärande och återföring av resultatet från utvärderingen är centrala verktyg. Programutvärderingens olika resultat och rapporter presenteras kontinuerligt för Övervakningskommittén, myndigheter och andra relevanta aktörer.

Utvärderingsplan för programutvärderingen av Socialfonden 2014-2020

En utvärderingsplan som beskriver utgångspunkter, resurser och organisation samt planering av programutvärderingsinsatser har arbetats fram under 2015. Den beslutades vid ÖK-mötet den 10 december 2015.

 

Utvärderingsplanen finns att läsa här. Pdf öppnas i nytt fönster.

Utvärdering av Sysselsättningsinitiativet för unga

Under 2018 genomfördes en programutvärdering av sysselsättningsinitiativet, resultatet av den rapporterades i december 2018. Utvärderingen fokuserade på de övergripande områdena måluppfyllelse, effektivitet och effekt. Utvärderingen genomfördes av Strategirådet och Damvad Analytics på uppdrag av Svenska ESF-rådet.

 

Utvärderingens slutliga bedömning avseende deltagarnas utveckling är att en stor andel lyckas etablera sig på arbetsmarknaden efter projektdeltagandet. Insatserna har i stor utsträckning nått de tilltänkta målgrupperna och de projektmodeller som har valts har motiverats med hänvisning till kunskap eller beprövad erfarenhet av att arbeta med metoden och målgruppen. Utöver resultat och effekter på individnivå visar utvärderingen även på bestående avtryck på organisationsnivå.

 

Slutrapport programutvärdering Sysselsättningsinitiativet

 

Under hösten 2015 har det genomförts en första utvärdering av Sysselsättningsinitiativet för unga. Mot bakgrund av att utvärderingen utfördes tidigt i genomförandet låg fokus på processer.

Läs mer om utvärderingen här.

Programutvärdering av genomförandeorganisationen

Fyra europeiska struktur- och investeringsfonder finansierar 27 program i Sverige. Tre myndigheter förvaltar de olika programmen. Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket. Tillsammans ska programmen bidra till tio tematiska mål i enlighet med den partnerskapsöverenskommelse som Sverige slutit med EU-kommissionen.

 

Sammantaget ska 67 miljarder under programperioden 2014–2020 bidra till en smart, hållbar och inkluderande tillväxt i Europa, Sverige och alla svenska regioner. Utvärderarna har bland annat undersökt: Genomförs verksamheten i de enskilda programmen och sammantaget på ett ändamålsenligt sätt? Vad bör utvecklas i organisation och arbetssätt för att förbättra programmens förutsättningar att leverera ett bra resultat?  

 

Utvärdering av ESI-fondernas genomförandeorganisationer i Sverige  

Slututvärdering 2007-2013

Här kan du ta del av utvärderarnas slutrapport för Europeiska Socialfonden 2007-2013.

Slutrapport (.pdf) Öppnas i nytt fönster.