Logotyp på utskrifter

Tillgänglighet

Ny film: Ett arbetsliv för alla!

Filmen är framtagen som en introduktion och stöd till underlaget Svenska ESF-rådets standard för tillgänglighetsintegrering. Det är ett stöd, kunskaps-och inspirationsmaterial som ska användas för att säkerställa att den horisontella principen gällande tillgänglighet integreras i programgenomförandet. Innehållet syftar till att synliggöra att arbete med tillgänglighet kan bidra till samhällsutvecklingen genom att öppna upp och bredda normkorridorerna i arbetsliv och utbildningssystem. Detta gäller inte bara för särskilda grupper utan som ett sätt att hantera att vi alla är olika och att våra behov varierar över livet.

Vad är tillgänglighet?

Principen om tillgänglighet handlar om att samhället och arbetslivet ska vara tillgängligt för alla. Personer med permanenta eller tillfälliga funktions­nedsättningar ska ha möjligheten att delta i arbetslivet på lika villkor. Detta är en del av de mänskliga rättigheterna.

 

Tillgänglighet har flera sidor:

  • Tillgänglig verksamhet: Sådant som påverkar hur människor mår: till exempel arbetstider, arbetsmiljö, arbetsklimat, arbetsfördelning, organisering och ledarskap, attityder och värderingar samt möjlighet till utbildning.
  • Tillgänglig fysisk miljö: Till exempel hur lokaler och kontorsmaterial är utformade, åtkomst till alla rum och våningsplan i en byggnad, möblering, ventilation, ljudmiljö osv.
  • Tillgänglig information: Till exempel hur lätt det är att få information och i vilket format man erbjuder information (text, ljud, video, lättläst svenska, olika språk, tekniska lösningar m.m.)

En verksamhet som inte är tillgänglig riskerar att bli exkluderande eller diskriminerande. Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Varför behövs principen om tillgänglighet i arbetslivet?

Var femte invånare i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. I begreppet ryms mycket, från fysiska funktionsnedsättningar till intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (till exempel adhd). För vissa innebär funktionsnedsättningen en nedsatt arbetsförmåga, och många behöver anpassningar för att kunna delta på lika villkor i samhället och i arbetslivet. Därför är det viktigt att jobba aktivt med tillgänglighet. Målet är att vi ska få en jämlik och inkluderande arbetsmarknad.

 

I dagsläget är inte arbetsmarknaden tillgänglig för alla, vilket också syns i statistiken:

  • Bland de personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har 26 procent en funktionsnedsättning (jämfört med cirka 10 procent av personer i åldrarna 16–64 år). Det finns också många med dold funktionsnedsättning som ännu inte fått diagnos.
  • Av de personer som har nedsatt arbetsförmåga har endast 44 procent ett arbete. Detta kan jämföras med 75 procent i övriga befolkningen.

Tillämpningen av principen i socialfondsprogrammet 2014–2020

Precis som principen om jämställdhet mellan män och kvinnor så ska tillgänglighet genomsyra all verksamhet inom Socialfonden, från grundläggande analyser till genomförande av insatser. Målet är att alla insatser och arbetstillfällen som skapas med Socialfondens stöd ska vara tillgängliga för alla.

 

De nationella satsningarna ska bidra till en tillgänglig arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning, men också lyfta fram konsekvenserna av hinder som förekommer på arbetsmarknaden.

Vad krävs för att ett projekt ska uppfylla principen?

I ett tillgängligt projekt ska alla kunna ta del av insatserna, oavsett funktionsnedsättningar. Tillgängligheten ska säkerställas genom att ha en medveten strävan i hela arbetet, internt och externt: i projektplan och aktivitetsplan, liksom i rekrytering och upphandling.

 

En utgångspunkt för att göra ett projekt tillgängligt är att göra en omvärldsanalys. Där ska ni kartlägga vilka funktionsnedsättningar som kan finnas bland deltagarna och andra inblandade. Även tillgängligheten ska kartläggas. Denna kartläggning ska sedan ligga till grund för en plan för vilka kunskaper som behövs inom projektgruppen för att kunna möta behoven. Behöver ni ta in tillgänglighetskonsulter eller annan expertis utifrån?

 

När ESF-rådet bedömer en projektansökan ställer vi bland annat följande frågor när det gäller lika möjligheter och icke-diskriminering:

  • Finns det en tydlig tillgänglighets- och icke-diskrimineringsanalys i problembeskrivningen?
  • Framgår det hur projektet ska integrera ett tillgänglighets- och ickediskrimineringsperspektiv? Hur säkerställer projektet att inga grupper utesluts eller behandlas avvikande utan inkluderas oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder?
  • Synliggörs problemställningarna i både uppsatta mål och i projektgenomförande (till exempel i relation till underrepresenterat kön, att tillgänglighetsperspektivet säkerställer att vissa grupper inte exkluderas samt avseende resursfördelning mellan kvinnor och män)?
  • Visar projektet hur lika möjligheter ska bidra till att projektets och utlysningens mål uppnås?
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck

Standard

Ett verktyg för dig som arbetar med Europeiska socialfonden i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional, lokal eller projektnivå

Svenska ESF-rådets standard för tillgänglighetsintegrering. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Faktablad

Tillgänglighet (Pdf öppnas i nytt fönster)

Mer information om tillgänglighet

Myndigheten för delaktighet (MFD) har flera konkreta exempel på tillgänglighetsfrågor i arbetslivet: http://www.mfd.se/tillganglighet/gor-tillgangligt/

 

Hos MFD hittar du även riktlinjer för arbetet, checklistor och kontaktuppgifter till externa tillgänglighetskonsulter: http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-5-riktlinjer-for-tillganglighet.pdf

Standard för tillgänglighets-integrering

Ett verktyg för dig som arbetar med Europeiska socialfonden i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional, lokal eller projektnivå.

 

Svenska ESF-rådets standard för tillgänglighetsintegrering. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Fyra horisontella principer

Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt ekologiskt hållbar utveckling.