Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rapportering augusti 2015

Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering i tillväxt och sysselsättning.

Utlysningar

Vi befinner oss fortfarande tidigt i ett mycket tidigt inledningsskede av genomförandet av programmet. Då det gäller flera processer är myndighetens digitala system för ärendehantering, EBS, ännu inte i drift. Det är därför inte möjligt att hämta ut sådana uppgifter som krävs för att  redovisa indikatorer. Det är inte heller möjligt att redovisa antalet projekt som har koppling till ett annat eller flera andra EU-program, eller andra finansieringsverktyg, i syfte att samordna insatserna.

 

Denna rapportering kommer att göras vid nästa rapporteringstillfälle 16 november. Av samma skäl kan inte heller en fördjupning göras. I denna rapportering ligger istället fokus på en genomgång av var i genomförandeprocessen vi nu befinner oss.

 

Totalt 47 utlysningar har genomförts under första halvåret 2015. Av dessa har 31 hunnit avslutas, 16 pågår fortfarande. Medel uppgåendes till närmare 1,9 miljarder kronor har ingått i dessa utlysningar, drygt 1,3 miljarder kronor i avslutade utlysningar och närmare 550 miljoner kronor i pågående utlysningar. Medel har lysts ut inom både programområde 1, 2 och 3, och alla regioner har kommit igång i genomförandet.

Stora ungdomssatsningar i de beslutade projekten

Redan 2014 inledde Arbetsförmedlingen sin del av programmet inom programområde 3, projektet Ung framtid. Uppgifter gällande denna första del 2014 har rapporterats till Kommissionen i maj 2015.

 

Under första halvåret 2015 har beslut tagits om 36 projekt med ett beviljat stöd från ESF uppgåendes till 892 miljoner kronor. I det beviljade stödet ingår både stödet från Socialfonden och den anslagsfinansierade medfinansieringen. Utöver detta tillkommer projektens egen medfinansiering. Den beräknas i dessa projekt uppgå till 495 miljoner kronor.

 

Flest beslut har tagits inom programområde 3, Sysselsättnings-initiativet för unga. Där är ett tidigt genomförande är viktigt, eftersom verksamheten ska genomföras under så relativt kort tid (fram till och med 2018). Två tredjedelar av de beviljade medlen har gått till projekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga. 15 projekt har beviljats stöd från ESF uppgåendes till 606 miljoner kronor inom programområde 3. Ungefär hälften av de beviljade medlen, 314 miljoner kronor, har gått till en fortsättning på Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid, som startade 2014. Andra stora projekt är Boost by FC Rosengård II, 57 miljoner kronor, samt projektet Blekinges unga lyfter 2.0, 50 miljoner kronor, båda bedrivs i Sydsverige.

 

Två stora projekt inom programområde 2 har även dessa inriktning mot ungdomar. Det gäller projekten Plug in 2.0, som beviljats ca 100 miljoner kronor, samt Unga Komp, som beviljats 28 miljoner kronor. Utöver detta har beslut också tagits om temagruppen med inriktning mot unga, Tema unga, där de beviljade medlen uppgår till 5,2 miljoner kronor. Sammantaget kan det därmed konstateras att ungdomssatsningarna varit stora och utgjort den absoluta merparten av de hittills beviljade medlen i Socialfonden.

Utbetalningar

Som ett villkor för att godkänna ESF-rådet som förvaltande myndighet har Ekonomistyrningsverket ställt som krav att utbetalningsfunktionen i EBS ska vara igång innan utbetalningar får ske till projekt, med undantag för projekt som fått bifallsbeslut före 29 april, till vilka utbetalningar får göras. Utbetalningsfunktionen i EBS beräknas bli färdig i oktober. I praktiken innebär detta att de enda utbetalningar som hittills gjorts under året har gått till Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid, 4,7 miljoner kronor, samt TA-medel, 21,8 miljoner kronor. Förra året, 2014, gjordes en mindre utbetalning till Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid på 0,3 miljoner miljoner kronor, samt TA-utbetalningar uppgåendes till 9 miljoner kronor. För en beskrivning av planerade utbetalningar hänvisas till myndighetens prognos.