Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rapportering augusti 2016

Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering i tillväxt och sysselsättning.

 

Rapport 2016-08-01 (Pdf öppnas i nytt fönster) 

 

Arbetet med att implementera socialfondsprogrammet fortsätter enligt planerna, vilket betyder att efterfrågan på Socialfondens medel är fortsatt stor med undantag för programområde 3, där syns en minskning. De ansökningar som har kommit in uppfyller socialfondsprogrammets mål när det gäller kvalitet i och med att 88 procent av det belopp som ansökts har lämnats till strukturfondspartnerskapen för prioritering och att 74 procent av det utlysta beloppet har lett till beslut om bifall. Det är mer än programmets mål på 85 respektive 70 procent. Däremot är tiden för myndighetens handläggning av projektens ansökningar om utbetalning längre än programmets mål som är 50 dagar. Här behöver Svenska ESF-rådet göra insatser för att korta handläggningstiderna.

 

Vid förra uppföljningen konstaterades att den medfinansiering som Svenska ESF-rådet disponerar för programområde 2 inte tydligt styrs mot projekt som riktar sig till de grupper som står längst från arbetsmarknaden och som har låga ersättningar från trygghetssystemen. De utlysningar som gjorts sedan förra uppföljningen har inneburit att användningen av denna medfinansiering tydligare riktats mot de tänkta grupperna.

 

Antalet deltagare är ännu för litet för att det ska vara möjligt att dra några slutsatser men noterbart är att ännu har inga arbetslösa deltagare påbörjat insatser inom programområde 1 och att 60 procent av de som påbörjat deltagande är män.