Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Rapportering mars 2016

Utvecklingen i det nationella socialfondsprogrammet för investering i tillväxt och sysselsättning.

 

Rapport 2016-0315. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Rapportens inledande kapitel visar att implementeringen av programmet så här långt har fungerat bra. Det finns en stor efterfrågan på Socialfondens medel. 29 procent av den totala ramen för programperioden har intecknats. För Sysselsättningsinitiativet för unga (mål 3.1) har 90 procent av den totala ramen intecknats. Utbetalningarna ligger dock fortfarande på en blygsam nivå, med totalt 72 miljoner kronor i godkända stödberättigande kostnader.

 

I rapportens tematiska fördjupning redovisas ungdomsprojekt. En stor del av de hittills beviljade medlen, 43 procent, har gått till ungdomsprojekt, framförallt till projekt inom Sysselsättningsinitiativet för unga, mål 3.1, men också till projekt inom mål 2.2. Till och med 31 december 2015 har drygt 6 000 ungdomar påbörjat deltagande i ungdomsprojekten, 39 procent kvinnor och 61 procent män.

 

En relativt stor grupp av ungdomarna verkar ha stått ganska nära arbetsmarknaden redan då de påbörjade sitt projektdeltagande. Detta gäller i särskilt hög utsträckning ungdomarna i Arbetsförmedlingens projekt i mål 3.1, i viss mån även övriga projekt. I övriga projekt har en jämförelsevis högre andel av ungdomarna grundskola som högsta avslutade utbildning och, då det gäller Sydsverige, utländsk bakgrund.

 

Cirka 2 900 deltagare i ungdomsprojekten har hunnit sluta. Av dessa har ungefär hälften gått vidare till ett arbete. En högre andel av dem som har avslutad gymnasieutbildning liksom svensk bakgrund har gått vidare till ett arbete. De flesta av dem som slutat har ingått i Arbetsförmedlingens projekt, där målgruppen har konstaterats stå närmare arbetsmarknaden. Gällande anställningsform syns ett könsuppdelat mönster på så sätt att en något högre andel av kvinnorna har fått anställning efter sitt projektdeltagande, men oftare tidbegränsade deltidsanställningar, medan männen i något högre utsträckning gått vidare till fasta heltidsanställningar.

 

Ett syfte med rapporten är att bidra till ett lärande inför myndighetens fortsatta arbete, och här framhålls vikten av en strategisk diskussion med avseende på målgrupper bland ungdomarna. I rapporten uppmärksammas också att projekten inte verkar ha nått unga inaktiva kvinnor (UVAS/NEET) i den utsträckning som skulle kunna förväntas, särskilt gäller detta kvinnor med utländsk bakgrund.