Logotyp på utskrifter

unga i jobb - Kortedala Bergsjön

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVerksamhetsområde funktionshinder, Individ & familj
KontaktpersonIng-Marie Larsson
E-posting-marie.larsson@kortedala.goteborg.se
Telefonnummer031-365 34 85
Beviljat ESF-stöd379 300 kr
Total projektbudget506 200 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2008-09-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet innebär en förprojektering inför en ansökan angående Unga i jobb (16-24 år) - Kortedala Bergsjön med syfte att erkänna det informella lärandet genom att kvalitetssäkra praktikplatser, stärka kontakten mellan kommunen och det lokala näringslivet samt stärka individens identitet på arbetsmarknaden. Vi kopplar ihop kommunen med det lokala arbetslivet så att det stöds i att göra en insats för unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att använda OCN metoden får kommunen ett nytt sätt att beskriva kunskap som inhämtas "under arbetets gång" och som sedan den unge kan använda när han/hon söker arbete. I och med att vi deltar i den nya transnationella möjligheten via URBACT nätverket, får vi möjlighet att reflektera över vårt projekt och få kontakter och idéer för framtiden. Både deltagande (de unga) och insatserna (arbetsplatserna) kommer att utvecklas inom projektet.

Bakgrund

TILLVÄXT NORDOST-ett samarbete mellan fyra stadsdelar i nordöstra Göteborg.
Stadsdelarna Bergsjön, Gunnared, Kortedala och Lärjedalen bildar tillsammans nordöstra Göteborg. De fyra stadsdelarna har många gemensamma styrkor men också utmaningar. Andelen utrikes födda är stor, kring femtio procent i tre av stadsdelarna. En stor andel av befolkningen lever i olika former av utanförskap och området brottas med flera sociala problemställningar. Arbetslösheten är högre än genomsnittet för Göteborg och antalet invånare som erhåller försörjningsstöd ligger över medel. Trots kontinuerliga satsningar och förbättringar, står området fortfarande inför stora utmaningar och det finns ett stort behov av ytterligare välinvesterade satsningar i dessa stadsdelar.

I stadsdelarna finns en stark drivkraft till förändring och tilltro till metodutveckling och samverkan. Det finns redan idag ett välutvecklat samarbete mellan de fyra stadsdelarna, då förvaltningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter.

Inom ramen för EU:s strukturformer vill Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Kortedala ytterligare stärka samarbetet. Tillsammans vill vi i genomföra projekt som, i linje med den nationella urbana utvecklingslinjen och Göteborgs Stads lokala utvecklingsavtal, syftar till att möta de utmaningar vi ställs inför. Vi är övertygade om att projektens möjligheter att lyckas ökar om vi samverkar och drar nytta av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi ser även att spridningen och genomslagskraften blir större om vi är fler som arbetar mot samma mål.

I vissa projekt kommer alla fyra stadsdelarna att medverka. Då någon av stadsdelarna ensamt medverkar i ett strukturfondsprojekt, kommer det att ske ett kontinuerligt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan projektdeltagaren och nyckelpersoner i de övriga stadsdelarna.

Till sist några fakta som belyser nordöstra Göteborgs speciella karaktär och förutsättningar.

Andel utrikes födda personer av befolkningen (2005)
Göteborg 20,5 %
Bergsjön 52,9 %
Gunnared 48 %
Kortedala 27,7 %
Lärjedalen 45 %

Genomsnittlig förvärvsinkomst per person & år (2005)
Göteborg 219 200 kr
Bergsjön 125 600 kr
Gunnared 159 900 kr
Kortedala 178 900 kr
Lärjedalen 162 000 kr

Procentandel av familjer som under år 2005 har erhållit försörjningsstöd
Göteborg 7,6 %
Bergsjön 35,6 %
Gunnared 23 %
Kortedala 10,4 %
Lärjedalen 28,8 %

Andel arbetslösa november 2007 (exklusive de som är i program med aktivitetsstöd)
Gunnared 5,4 %
Lärjedalen 4,5 %
Bergsjön 6,6 %
Kortedala 3,7 %
Göteborg 2,7 %


BAKGRUNDSBESKRIVNING
Ungdomstiden är en tid för gränsöverskridande och etablering. De allra flesta unga hittar sin väg och även om den är mödosam, så klarar de allra flesta av att hitta utbildning, arbete och börja familjebildning och kanske föräldraskap. Några har större svårigheter att hitta rätt och behöver mer omfattande guidning för att inte hamna vid sidan av vägen. Inom SDF Kortedala och SDF Bergsjön finns ungdomens hus, Radar72, etablerat. Stadsdelarna samverkar också kring Arbetsforum där vi gemensamt försöker motivera unga till arbete och/eller utbildning. I vårt (Bergsjön och Kortedala) gemensamma arbete med unga utanför och unga med försörjningsstöd möter vi många unga som inte själva förmår att hitta de vägar som står tillbuds för att på egen hand klara övergången mellan skola och arbetsliv. Den stora risk som möter dem är att de kriminella gäng, som finns etablerade i våra stadsdelar kan komma att utöva en lockelse. Vi måste kunna motverka det på alla plan.

Våra verksamheter är på många sätt förebyggande till sin karaktär för att därigenom minska kriminalitet och missbruk bland unga. Vi kan ge unga både självkänsla, känsla av sammanhang och en skolning i demokrati. Vi kan hjälpa till att ge unga bra vuxna förebilder. I våra verksamheter finns insatser som kan vara värdefulla för den enskilde när han/hon söker arbete, både sommararbete och mer långsiktiga arbeten, men vi kan inte utfärda betyg eller intyg, som har någon bärighet på den öppna marknaden. Vi behöver ett systematiskt sätt att värdera de verksamheter som unga människor hos oss deltar i så att de kan få ett giltigt bevis på vad de kan.

Vi behöver stärka våra kontakter med arbetslivet och skapa bättre kontakter med företag och andra tänkbara arbetsgivare. På sätt skulle vi kunna vara en ännu starkare brobyggare mellan ungdomsperioden och vuxenperioden.

OCN (Open College Network) tillhandahåller en metod för kvalitetssäkring och erkännande av lärande. Även lärande som sker utanför den formella skolan har ett värde och bör erkännas. Metoden har utvecklats i England i början av 1980-talet och har utvecklats för svenska förhållanden inom ramen för ett Equal-projekt, som har letts av föreningen Urkraft i Skellefteå. Idag är 28 verksamheter, företag och offentliga arbetsgivare medlemmar i OCN. I England används OCN-metoden sedan 20 år tillbaka och en genomgången OCN-ackreditering kan ge behörighet till universitetsstudier.

Syfte

Syftet med förprojekteringen är att lägga en solid grund inför vår genomförandeansökan. Detta skall ske genom att kartlägga och upparbeta alla kontakter som behövs för att implementera OCN-metoden. Vi tror att alla vill vara med att bygga ett samhälle men alla vet inte om det ännu. Syftet med hela projektet är därför att väcka lust, kraft och energi hos både deltagarna och arbetsplatserna. Att vägleda de unga för att bekräfta resurser hos var och en i projeketet för att de unga därmed ska få en plats på arbetsmarknaden. Vi vill också systematisera/kvalitetssäkra lärandet utanför den traditionella skolan.

Målsättning

1. Att lägga grund för ett starkt och framgångsrikt projekt.
2. Kvalitetssäkra de praktikplatser vi kan erbjuda så att de unga kan söka fortsatt arbete/utbildning.
Mätbart mål - Antal OCN säkrade arbetsplatser
3. Stärka kontakten mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Mätbart mål - antal arbetsplatser, antal nätverk, antal mötesplatser.
4. Stärka individens identitet på arbetsmarknaden.
Mätbart mål - Antal individer i arbete eller utbildning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska sträva efter att utforma och bedriva verksamheten så att den är tillgänglig för alla inom målgruppen. Det innebär att projektledningen så långt som möjligt ska följa projektägarens, och Göteborgs Stads riktlinjer för tillgänglighet, "Synvändan - Handikapplan för Göteborgs Stad" och använda dessa riktlinjer som ett stöd i sitt arbete för tillgänglighet. Genom ett sådant förhållningssätt visar projektet också den omtanke och respekt för allas lika värde som Göteborg Stads värdegrund förutsätter. Synvändan slår fast följande: "Handikapp är relativt. En person med en skada eller sjukdom som sätter ner hennes förmåga att klara sig själv, blir handikappad först när funktionsnedsättningen blir ett hinder för henne. Ofta är det den fysiska miljön som avgör om en person blir utestängd eller får svårigheter att delta i samhällslivet på grund av sitt funktionshinder. Målet är att undanröja eller minska den handikappande eller utestängande effekten. Detta handikapperspektiv ska genomsyra all kommunal verksamhet i Göteborg."

Projektets arbetsförhållanden ska anpassas till ungdomars olika förutsättningar i fysiskt och psykosocialt avseende och deltagare med eventuella funktionshinder ska kunna delta i projektet och ta del av projektets insatser på samma villkor som andra personer. Anpassning till individens förhållanden ska göras såväl inom utbildningsinsatser som vid praktik eller arbetsträning. Unga personer med t e x ADHD diagnos eller psykiska svårigheter skall tas emot i projektet då de är en utsatt grupp. Vissa av de tänkta arbetsplatserna är tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. Vi kommer att ansöka om förstärkt mentorsskap inom projektet för de som har funktionshinder.

Alla medarbetare ska känna till projektets policy för tillgänglighet och arbeta efter den samt, under projektperioden, vid behov, delta i kompetensutvecklingsinsatser som rör tillgänglighet och funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Vårt projekt Unga i jobb - Kortedala Bergsjön kommer att medverka i ett europeiskt ungdomsnätverk inom URBACT tillsammans med övriga Göteborgs stad. Vårt projekt deltar i framtagandet av delprojekt för nätverket inom nätverket. Vi får då möjlighet att reflektera och få nya idéer inför framtiden.
I genomförandeansökan kommer vi att söka medel för kostnader för deltagande i URBACT nätverket, för att skapa möjlighet för så många som möjligt från vårt projekt att delta transnationellt. En större grupp som kan delta transnationellt ger möjlighet till en mer dynamisk utveckling lokalt.

Samarbetspartners

 • BostadsAB Poseidon, distrikt Kortedala
 • Familjebostäder i Göteborg AB
 • Folkhögskoleventrum i Bergsjön
 • Göteborgs stad, SDF Bergsjön

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö