Logotyp på utskrifter

innovativa processer och nätverk

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
Projektägarecminc zalto AB
Kontaktpersonpeter westmark
E-postpw@competence-management.com
Telefonnummer031 7114630
Beviljat ESF-stöd272 000 kr
Total projektbudget272 000 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2009-06-24
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

En förstudie om lärande och innovativ utveckling, och s.k. "Disembodied Economic Growth". Hur skapas verkligt goda affärer? En uppsättning väldokumenterade modeller och verktyg kommer att användas i sammanhanget.

Bakgrund

Bakgrund och vårt fokus
Affärsmässigt goda produkter och tjänster, och särskilt innovativa sådana, är en brist. Och modeller och metoder för att ta fram och hantera dessa, samt att skapa en innovativ och lärande miljö kring sådana saker, är om möjligt en ännu större brist. Med andra ord finns härvidlag ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt problem och behov, som denna föreslagna förprojektering avser att behandla.

Denna behandling sker genom en vetenskapligt förankrad och beprövad modell, där förändring, utveckling, lärande, kreativitet och innovationer är bärande element. Den aktuella modellen bygger på några olika identifierbara lärprocesser, som också kan läsas in mot, dels ett särskilt flödesschema (eller processchema, om man så vill) som beskriver hur man förflyttar sig i en lärprocess med återkopplingsmekanismer mot prestationer och resultat, och dels en särskild kompetensmatris med olika slag av kompetens på olika nivåer som måste finnas inom varje slags organisation om den ska fungera och överleva i en omvärld. Se bilaga till denna ansökan, med textutdrag från CM, Competence Management, där CM-modellen, CM-matrisen och CM-processen finns översiktligt beskriven.

Den aktuella ansökan om förstudie avser att lyfta fram modeller och metoder av nämnda slag, och att praktiskt implimentera dessa i företagen så att utveckling kan ske. Detta gör i så fall att många affärsmässigt goda förslag, som annars skulle försvinna, istället kan leva vidare, utvecklas och bidra till företags- och samhällsekonomin. Praktiskt går man tillväga så att man i företag vaskar fram förslag på goda produkter och tjänster, som inte utan vidare kan leva vidare eller vidareutvecklas på företaget i fråga. Och att man då istället utvecklar dessa förslag exempelvis via ägarbyte, via nyföretagsskapande, via småföretagare som underleverantörer/underkonsulter, via nyföretagsstartare, via företagssamverkan i nätverk, via samverkan med offentlig aktör, och via det som ibland kallas Disembodied Economic Growth.

Kruxet i det hela är alltså, att man i många fall, praktiskt ute i företagen, inte känner till eller systematiskt kan hantera utvecklingsmodeller för lärande och innovativ produkt- och tjänsteutveckling, och att goda förslag därför inte heller tas om hand eller förs vidare till personer och företag som kan hantera och utveckla sådana förslag. Det finns med andra ord en affärsmässig kreativ källa, för samhället och för exempelvis småföretag och potentiella nyföretagsstartare, att ösa ur. Denna problembild, och de möjliga lösningar som skisseras genom en förstudie som vi ansöker om, klarar av att matcha samtliga de punkter som ESF har i sin utlysning.

- Många människor står inför att lämna arbetsmarknaden osv
- Generellt kan vi i Sverige jämfört med andra EU-länder osv
- Med verksamheter som står i omställning osv
- Många verksamheter har lågutbildad arbetskraft och står inför hot osv
- Det finns ett stort behov på den svenska arbetsmarknaden att arbeta med attityder osv
- Jämställdhet och tillgänglighet genomsyrar hela osv


CM:s modeller och metoder hanterar just strukturer, strategier, aktiviteter, kompetenser och lärprocesser, inklusive lärandeorganisation och innovationer, vilket kan användas både i fortsatt befintlig verksamhet och för nya innovationer, då både gamla och nystartande företagare kan finnas med i processen. I detta finns också en attitydpåverkan om vad som skapar förändring och innovationer, och då kan rimligen inga diskriminerande attityder, angående jämställdhet eller annat, heller tillåtas finnas med. Eftersom sådant hämmar nytänkandet och innovationerna. Detta vårt förslag om förstudie ska också ses mot vår redan inlämnade och beviljade ansökan Tillväxt under 25 år med AF som samverkanspartner. Det projektet kan, trots sin yttre olikhet, ändå sammanjämkas med denna vår ansökan om förstudie, så att synergieffekter kan uppstå. Exempelvis, i vårt ungdomsprojekt söker sig ungdomar ut på arbetsmarknaden och till nya jobb, som finns hos etablerade och kreativa företag och företager som i så fall tillhandahålls modeller och metoder för tillväxt, och hos äldre företag och företagare så finns så finns kanske ingen övertagare vilket kanske kan finnas bland ungdomarna eller bland andra potentiella nyföretagsstartare som kanske kan finnas på AF, och som då tar steget ut i ett skarp läge med en bärkraftig affärsidé.

Syfte

Problembakgrunden och syftet med förstudien eller projektet är delvis redan beskrivet som ovan, och avser att fokusera:
- Ett fleraktörsprojekt som syftar till att utveckla entreprenörskap speciellt inom området generationsväxling. Det vill säga att ta fram projekt som kan matcha nya entreprenörer med fungerande företag som står t.ex. inför ägarnas pensionsavgång.
- Att ta fram projekt som syftar till att förbättra attityder rörande entreprenörskap.
- Projekt som syftar till att hjälpa individer i verksamheter som står inför en omställning att behålla sina arbeten eller öka deras chanser att få ett annat arbete genom kompetenshöjande insatser.
- Projekt riktade till verksamheter med lågutbildad arbetskraft som syftar till att öka medarbetarnas potential att nå vidare på arbetsmarknaden eller genom att strukturera upp den befintliga verksamheten så att man kan möta nya omständigheter och krav.
- Projekt med syfte att strategiskt påverka attityder i samhället rörande samtliga diskrimineringsgrunder (kön, ålder, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning samt trosuppfattning) och/eller ta fram metoder för att förebygga långtidssjukskrivningar. Inklusive att projektet måste ha en plan för hur man skall jämställdhetsintegrera sitt projekt samt hur man skall integrera tillgänglighetsperspektivet för personer med funktionsnedsättningar.

Användandet av CM:s modell och resonemang kan appliceras i samtliga dessa syften. och det handalr då enbart om hur företaget el. organisationen i fråga uppfattar sina egna problem och utvecklingsbehov, och hur man bedömer att den bästa vägen till framgång för företaget ser ut. Därför att med en tillräckligt god och vetenskapligt förankrad modell som behandlar kompetensutveckling och lärande, på individnivå, på avdelnings-/team-nivå, och på organisatorisk nivå, inbegripande strategisk och innovativ utveckling, så kan man inte säga att en sådan modell exkluderar exempelvis gamla och nya entreprenörer, omställningsproblem, lågutbildade, i många sammanhang marginaliserade männiksor, eller jämställdhetsproblematiken. Tvärtom så söker vetenskapligheten omfatta kunskaper och kompetens på så pass hög och genralliserbar nivå, att den kan omfatta en hel rad av olika applikationsområden, och allt som har med okunskap, begränsingar och diskrimineringar att göra. Därför kan CM-modellen också alla EU/ESF-formulär och utlysningar om entreprenörsskap och innovationer. Enda undantaget är förstås om EU och ESF skulle sitta inne med egen okänd forskning och vetenskaplighet som har kört om forskarsamfundet och universiteten. Och frågan är om det är möjligt för EU, ESF?

Poängen är inte att CM-modellen behöver prövas, för det är den redan. Poängen är att den behöver komma många olika företag tillgodo, så att man kan sätta sin företagsutveckling på ett framgångsspår, vilket gynnar samhället. Därför hoppas vi att ESF nu kan tillmötesgå vår ansökan.

Målsättning

Att vi efter förstudien har en kärna av företag och ett vidgat nätverk på upp mot 300 företag som är intresserade att deltaga i det fortsatta projektet enligt de mål och modeller som den aktuella kärnan av företag och organisationer visat upp och erkänt sig till under förstudien.
Att vi har ett antal gamal företag/företagare som hitta fram till övertagare
Att vi har ett antal företagsstartare, unga som gamla, som befinner sig i en omställningssituation eller i arbetslöshetssituation som vill följa projektet och ta del av de goda och praktiskt genomförbara idéer som projektet kan tänkas skapa.
Att vi har ett antal personer med lägre utbildning som intresserar sig för de idéer och de möjligheter till utbildning och kompetenstillväxt som kan skapas i projektet
Att vi i deltagarkretsen har spridit medvetenhet och kunskap, enligt viss modell, om hur strategisk och innovativ utveckling kan ske i projektet
Att vi i deltagarkretsen har medvetandegjort och skapat intresse för hur insatser för antidiskriminering, tillgänglighet och jämställdhet kan frigöra resurser i samhället och i företagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Se ovan då tillgängligheten redan nämnts. Medverkande företag får göra en swot-analys kring hur tillgängligheten kan ökas på företaget och i de delar som berörs av den aktuella förstudien.

Transnationellt samarbete

Nej - men det tilltänka projektet och dess innehåll har genom sin stringens i modeller och verktyg potential att kunna kopieras till andra regioner i landet.

Deltagande aktörer

  • Excalibur Tours
  • Företagarnas i Västra Götalands Utvecklings AB
  • KUB
  • Laura Ashely

Kommun

  • Göteborg