Logotyp på utskrifter

iCompraktik

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgs Tekniska College
KontaktpersonHans Sundbom
E-posthans.sundbom@gtc.com
Telefonnummer031-760 34 41
Beviljat ESF-stöd6 986 020 kr
Total projektbudget21 103 180 kr
Projektperiod2012-04-01 till 2014-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet med projektet är att skapa grupper som får en grundläggande produktionsutbildning och därefter praktik som avlösare i olika industriföretag. Praktikperioden ger deltagarna bra grund för en yrkeskarriär i industrin. Projektet syftar till att skapa ett samarbete mellan industrin, Af, vuxenutbildningsförvaltningar och utbildningsanordnare för att bygga upp strukturer som stödjer personer som står utanför arbetsmarknaden.Tillsammans skall det byggas upp korta effektiva insatser som syftar till att målgrupperna skall genomgå ett program som ger dem kunskap, insikt och praktik inom ett industriellt område. Efter programmet skall deltagarna ha vidgat sitt yrkesmässiga sökområde och ha goda kunskaper om fortsatt utveckling inom industrin.

Bakgrund

Behovet av kompetensutveckling av anställda och rekrytering av nya medarbetare med rätt kompetens inom industrin är väl dokumenterad. Stora svängningar av konjunkturen har gjort att många medarbetare lämnat industrin och de som arbetat kvar inte haft möjlighet till rätt kompetensutveckling. I dag när produktionstakten ökar har industrin problem med att rekrytera tillbaka personal och de som är anställda har svårt att hitta tid till kompetensutveckling. Industrin har ett behov av att bredda rekryteringsgrunden vilket kan ske om fler får en djupare insikt om industrins arbetsvillkor.
GTC:s ESF finansierade projekt IKIV som är inne på sista halvåret har visat på att 1, det finns ett stort uppdämt behov av kompetensutveckling (ESF medlen uppbokade nästan ett år före projektslut), 2 det har varit svårt att kompetensutveckla produktionsnära personal i projektet, då de inte haft möjlighet att lämna produktionen.
En av orsakerna till att projektets målgrupper väljer bort industrin som ett alternativ till anställning är bristande kunskap. Bilden av industriarbete är, särskilt hos ungdomar och kvinnor, negativ. Målgruppen består även av personer som av olika anledningar inte har förmågan att genomgå en längre utbildning för att öka sin anställningsbarhet. Funktionshinder och språksvårigheter är två vanliga orsaker. Projektet skall öka kunskapen och insikten om industrins arbetsvillkor med syftet att fler skall se det som ett positivt alternativ och stärka sin förmåga att erhålla en anställning eller fortsatt utveckling.

Syftet med projektet är att skapa grupper som får en grundläggande produktionsutbildning och därefter praktik som avlösare i olika industriföretag.
Dessa praktikperioder kommer att öka möjligheten för deltagarna. Projektet kommer att skapa särskilda grupper med kvinnor, personer med utländsk bakgrund, ungdomar där de kan stärka varandra och särskilda moment kan genomföras med syfte att ge dem en bra grund för en yrkeskarriär i industrin. Projektperioden kan byggas upp med ett anpassat innehåll för individernas behov. Ex. en projektgrupp med deltagare från andra länder kan ha moment med yrkessvenska. Individer som saknar viss gymnasiekompetens kan lotsas via projektdeltagande vuxenutbildningsförvaltning.
Projektet syftar till att skapa ett samarbete mellan industrin, Af, vuxenutbildningsförvaltningar och utbildningsanordnare för att bygga upp strukturer som stödjer personer som står utanför arbetsmarknaden. Tillsammans skall det byggas upp korta effektiva insatser som syftar till att målgrupperna skall genomgå ett program som ger dem kunskap, insikt och praktik inom ett industriellt område. Efter programmet skall deltagarna ha vidgat sitt yrkesmässiga sökområde och ha goda kunskaper om fortsatt utveckling.

Parterna kan medverka till individuell fortsatt utveckling genom att:
Erbjuda anställning, industriföretagen. Bemanningsföretagen
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Af ibland tillsammans med industriföretagen.
Fortsatt yrkesutbildning. Vuxenutbildningsförvaltningar
Genomför introduktioner/utbildningar. Utbildningsanordnare,

För den grundläggande industriutbildningen kommer projektet att bygga upp en anläggning där grundläggande industri/montörs utbildningar kan genomföras. Anläggningen som beskrivs i ansökan kommer att användas av projektdeltagarna under pojekttiden och efter projektets slut vara tillgänglig för arbetslösa, deltagare i vuxenutbildningar och anställda i regionens industriföretag. Projektet söker investeringsmedel genom regionalfondsinsatser.
Anläggningen som är en SWE (Simulated Working Environment) "lådbilsfabrik" kommer parallellt att användas av projektet MedVind som sökes samtidigt men riktar sig mot anställda inom ett antal industriföretag. Projektet kommer även att kunna stödja medVind medverkande företags möjligheter att avsätta tid till kompetensutveckling genom att projektdeltagarna avlöser montörer i produktion.

I dag får bemanningsföretagen en allt större betydelse för nyrekryteringen till industrin. Bemanningsbranschen har ett stort behov av att hitta effektiva introduktionsvägar för att få sökanden att vara anställningsbara i industrin. Antalet utbildade och eller erfarna industriarbetare minskar i takt med inresset för att arbeta inom branschen minskar. Lernia Bemanning är därför en viktig aktör i detta samverkansprojekt.
Målgruppen för projektet är arbetssökande med någon form av teknisk bakgrund inskrivna på Arbetsförmedlingen. De sökande ingår i jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin eller arbetslivsintroduktion. Totalt består gruppen av närmare 4 200 personer. Av dessa är 1240 ungdomar (upp till 25 år) och knappa 90 ingår i arbetslivsintroduktion. Av hela målgruppen är drygt 600 kvinnor. Ungefär 800 sökande har en funktionsnedsättning. De utrikesfödda uppgår till 1160 personer.
Målsättning

På lång sikt skall projektet bredda industrins utbud av arbetskraft med målgrupper som i dag väljer bort arbetsområdet. Rekryteringsbasen för industrin vidgas. Dessutom genomfört och arbetat in ett arbetssätt där praktikanter fungerar som stöd så att ordinarie personal kan kompetensutveckla sig.
Kompetensutvecklingen av anställda, arbetssökande och deltagare i utbildningar skall kunna ske med stöd av den SWE anläggning som projektet söker medel för.
Projektets två övergripande mål är:

1. Bygga upp en SWE anläggning där olika målgrupper kan träna upp sin kompetens.

Efter projektet skall SWE anläggningen finnas tillgängliga för projektets målgrupper för att träna industriella kompetenser. Samverkan mellan projektets olika aktörer för ett fortsatt arbete med att öka anställningsbarheten med stöd av anläggningen skall ha tränats upp.


2. Skapat strukturer för ett gemensamt arbetssätt där aktörerna introducerar arbetssökande till ett industriarbete.

Genom samverkan arbeta fram ett arbetssätt där korta flexibla lösningar skapas vilka ger de beskrivna målgrupperna ökad förmåga till anställning.
Projektet skall arbeta med att ta fram en tydlig kravprofil för industrin. Profilen skall kopplas till validering och vara ett stöd för arbetsförmedling/utbildning mot anställning inom industrin.
Projektet ska lätt kunna kopplas ihop med redan befintliga strukturer som Af:s arbetsmarkandspolitiska åtgärder, vuxenutbildningens utbud.
Med hjälp av en kort och effektiv insats korta arbetslöshetstiderna för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vidga sitt yrkesmässiga sökområde.
Arbetssättet skall särskilt öka kvinnors och invandrares rekrytering till industrin.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

GTC har i tidigare projekt använt sig av Processtöd för tillgänglighet Gert Månsson som deltagit i utbildning av medarbetare och projektgrupp. Lokalerna har gåtts igenom och justerats utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Information och utbildningar kommer att vara utformade och särskilt att anpassas efter då målgruppen behöver det.

Af hanterar många som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av olika funktionsnedsättningar. Syftet med projektet är att skapa grupper som får en grundläggande produktionsutbildning och därefter praktik som avlösare i olika industriföretag. Projektet kommer att kunna skapa särskilda grupper med personer med dessa svårigheter där de kan stärka varandra och särskilda moment kan genomföras med syfte att ge dem en bra grund för en yrkeskarriär i industrin. Syftet är att hitta roller där dessa personer kan fungera yrkesmässigt.

Tillgänglighet för personer med funktionshinder
Tillgänglig verksamhet: Representanter från GTC AB och Volvo PV har med stöd av Gert Månsson, processtöd för tillgänglighets frågor inom ESF genomgått utbildning och haft besök i befintliga lokaler för att öka kunskapen och förbättra organisationen då det gäller tillgänglighetsproblematiken. I medverkande företag och organisationer finns en stor erfarenhet av arbete med funktionshinder och tillgänglighet vilket kommer att vara ett stort stöd. Erfarenheten och medvetandegraden är hög vilket underlättar för projektgruppen att ständigt ha med frågan på agendan. Praktikgrupper och praktikplatser kan väljas utifrån individers behov av anpassning.

Fysisk tillgänglighet
Exempel på frågor som blir viktiga att jobba med i genomförandet är: Hur hittar man till lokalerna? Parkering? Hur tar man sig fram till entrén? Trappor? Hur öppnas entrédörren? Hur hittar man rätt när man väl kommit in? Är dörrarna tillräckligt breda? Trösklar? Hiss? Hur vet man vilket våningsplan hissen stannar på? Kan bord, stolar och annan utrustning användas av alla de som ska kunna inkluderas i projektet? Tillgänglighetsaspekten enligt ovan blir också mycket viktig vid genomförandet.

Kommunikativ tillgänglighet:
Vid urvalet till projektet ska eventuellt behov av resurser för att kunna höra och delta i diskussioner tas upp. Finns behov ska resurser finnas under projektdeltagarens hela deltagande. Utbildningslokaler har en hög utrustningsnivå och kan snabbt anpassas efter individuella behov. Praktikarbetsplatser kommer att väljas utifrån individens behov.Verksamheten har resurser och kontaktnät kring specialpedagogiska frågor som stöd för individuella anpassningar.
Informativ tillgänglighet:
Vid framtagande av informationsmaterial kommer vi att ta hänsyn till alla människors olika behov och göra informationen så tillgänglig som möjligt. Ett stöd vi kommer utgå ifrån är Handisams checklistor /inventeringsformulär: http://www.handisam.se/upload/Inventeringsformulär%20kommunikation%20information.pdf och http://www.handisam.se/upload/Handisams%20filer/Riktlinjer_inventering_checklist_faktablad/Skriftlig%20information,%

Vi vill ge deltagande företag möjlighet att finna konkurrensfördelar om man arbetar med Tillgänglighet och ser det som en utvecklingsmöjlighet. Övriga utbildningsinsatser från processtöd Tillgänglighet som vi tänker använda oss av är utbildning för projektledning, styrgrupp och andra nyckelpersoner för projektet.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsområde Göteborg
 • Vuxenutbildningsförvaltningen

Samarbetspartners

 • BUSSAR BORÅSFABRIKEN
 • IAC Göteborg
 • JOHNSON CONTROLS SWEDEN AKTIEB
 • Lernia Bemanning AB
 • Plastal AB
 • Volvo Lastvagnar AB Tuve
 • Volvo Personvagnar AB

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö