Logotyp på utskrifter

"Work Factory/Unga som vill!"

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareIntegrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
KontaktpersonKatarina Wessberg
E-postkatarina.wessberg@amal.se
Telefonnummer0532-170 39
Beviljat ESF-stöd3 937 505 kr
Total projektbudget9 864 347 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2010-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I en ”ny” arbetsmarknadspolitisk värld, där näringslivet kommer att ta ett större ansvar för arbetet med sysselsättningsskapande insatser, så finns det all anledning att skapa utrymmen för kompetensutbyte och närhet mellan de aktörer som kommer att ha ett mer delat ansvar än tidigare. Vi har som Arbetsmarknadsenheter flera tunga skäl till att dela med oss/ta in av vår samlade kompetens, skapa en mer ”marknadsanpassad” profil, samt bistå näringslivet på ett flexiblare sätt.

Ett behov att integrera förberedelse/introduktionsfasen av arbetssökande, hos/med näringslivet blir allt tydligare, och vi vill här prova en modell med;

a) Branschvis gruppering för möjlighet till ex. ökad fördjupning, regional rörlighet och yrkesstolthet
b) Ett längre projekt med cykler av återkommande insatser, och naturliga delmål som ex. en mässa.
c) Att arbeta mer med presentation och personlig marknadsföring för de arbetssökande, vilket i förlängningen leder till en ökad medveten och växelspel med näringslivet om marknadsföringens former och betydelse rent generellt.
d) Ett medvetet lustbetonat arbetssätt genom ex. mässförberedelserna, som även utgör ett komplement till den övriga anställningsförberedelsen ute på företagen/arbetsgivarna i såväl privat som offentlig sektor.

Arbetsökande ungdomar 16-24, med inslag av någon äldre där projektmodellen fyller en passande funktion
Deltagare med inskrivning hos såväl Arbetsförmedling som Socialtjänst, vilket innebär att det kan var deltagare i projektet som står olika långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.
Totalt 144 deltagare under en tvåårsperiod med 48 i varje 8-månaders intervall

Det är en övergripande filosofi i projektet att arbetsökande och näringsliv skall mötas i allt större utsträckning på ett gemensamt plan och med likvärdiga villkor. De arbetsökande skall höja sin yrkesmoraliska status, utveckla ett samarbete med näringslivet och på ett mentalt plan inte befinna sig i ett beroendeläge gentemot potentiella arbetsgivare.

Ett stort fokus i projektet ligger på den personliga marknadsföringen, och att arbeta med ett gemensamt lustbetonat mål; en Mässa för marknadsföring och möten.

Bakgrund

DENNA ANSÖKAN ÄR EN DEL AV ETT STÖRRE PROJEKT, DÅ DELAR AV DET FINNS PÅ DEN VÄRMLÄNDSKA SIDAN AV DET ARBETSFÖRMEDLINGSOMRÅDE SOM UTGÖR NATURLIG ARENA FÖR VÅRA ARBETSMARKNADSPOLITISKA INSATSER I DE INGÅENDE KOMMUNERNA; ÅRJÄNG/SÄFFLE/DALS-ED/BENGTSFORS/ÅMÅL.

DENNA ANSÖKAN OMFATTAR SÅLEDES DE 3 DALSLÄNDSKA KOMMUNERNA, MEN EN IDENTISK ANSÖKAN I SINA MÅL/METODER /TIDSPAN KOMMER ATT LÄMNAS TILL REGION NORRA MELLANSVERIGE PGA. PROJEKT/REGIONTEKNISKA SKÄL, FÖR ÅRJÄNG OCH SÄFFLE.

DE BÅDA ANSÖKNINGARNA ÄR HELT BEROENDE AV VARANDRA, OCH ETT BEVILJANDE UTGÖR VARANDRAS FÖRUTSÄTTNING.

DETTA GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT KOMMER ÄVEN ATT SAMORDNAS MED ETT VÄRM/DAL-PROJEKT FÖR KOMPETENSUTVECKLING INOM ETT BEFINTLIGT FÖRETAGSNÄTVERK, MED BAS I SÄFFLE. VI HAR ETT STORT BEHOV AV TILLGÄNGLIGHET I INITALFASEN TILL ETT FÖRETAGSNÄTVERK FÖR VÅRA PROJEKT, SAMT ATT VI KOMMER ATT UTVECKLA EN SPECIFIK SAMVERKAN KRING VALIDERING FÖR SÅVÄL DEN ARBETSSÖKANDE SOM ARBETSGIVARNA.

REGION NORRA MELLANSVERIGE HAR ÄVEN SAMVERKAN MELLAN INSATSOMRÅDE 1 OCH 2 SOM ETT PRIORITERAT OMRÅDE I SIN UTLYSNING.

Behov och bakgrund

I en ”ny” arbetsmarknadspolitisk värld, där näringslivet kommer att ta ett större ansvar för arbetet med sysselsättningsskapande insatser, så finns det all anledning att skapa utrymmen för kompetensutbyte och närhet mellan de aktörer som kommer att ha ett mer delat ansvar än tidigare. Vi har som Arbetsmarknadsenheter flera tunga skäl till att dela med oss/ta in av vår samlade kompetens, skapa en mer ”marknadsanpassad” profil, samt bistå näringslivet på ett flexiblare sätt.
Vi har också all anledning att anta denna utmaning än mer i den region vi verkar i, och särskilt då för de unga arbetssökande. Det finns också en uppenbar risk för ”inlåsningseffekt” för vissa i målgruppen , då vi verkar i en region där dessa av tradition haft svårt att nå den reguljära arbetsmarknaden.

Ett samverkansprojekt för delat ansvar och kompetensutbyte, med vår mest primära målgrupp som ”redskap”, kommer att kunna skapa ett koncept, som gynnar samtliga grupper av arbetssökande. En ökad kunskapsmassa hos ex. näringslivet kring LAS (lagen om anställningsskydd) kan ge stora effekter, med en ökad tydlighet i skillnader/möjligheter mellan ex. provanställning/vikariat/ visstidsförordnande/projektanställning. En ökad kunskap om företagens villkor ger oss möjligheter att anpassa våra insatser och stödformer, där vi även kan utveckla servicen mot näringslivet inom andra sektorer som är förknippade med tillväxt och sysselsättning; tillgången till olika regionala investeringsstöd ex. .


Projektet tar alltså fasta på följande centrala moment;


1. En anpassning till den nya arbetsmarknadspolitiken där vår aktuella målgrupp är en av de primära, och med följande lokala/regionala förtecken;
a) Tydligare bryta den ”bruks/bymentalitet”, som verkar negativt i båda riktningar, för arbetssökande i mindre glesbygdskommuner.
b) Vi måste skapa en ökad geografisk rörlighet i den aktuella målgruppen, som många gånger enbart ser den egna hemkommunen som tänkbar arena för anställning/sysselsättning.
c) Vi bör knyta tydligare kontakter med näringslivet kring den aktuella målgruppen, och ta lärdom av vissa erfarenheter från olika ”lärlingsprojekt” med ungdomsprofil, där näringslivet tagit en mer aktiv roll .


2. Vi måste i vår region, få en tydligare bild av näringslivet behov, i såväl det långsiktiga perspektivet som börjar i grundskolan arbete, som i en dagsaktuell behovsinventering över de kommande årens personalbehov.

3. En tydligare politisk viljeinriktning av ansvarsfrågan, mot näringslivet, har även medfört ett ökat behov av att företag grupperar sig på sådant sätt att man kan ex. öka kunskapsmassan, samverka för ökad tillväxt, och i vår region även kan skapa en gemensam front för ”lobbyarbete”, då det gäller att bevaka/utveckla näringslivets villkor i glesbygd. ”Företagsringar” har visat sig vara en framgångsfaktor (Ex. ”Vaggerydsmodellen”), och vi vill gärna se att projektet kan initiera en liknande gruppering, med tydligt fokus på ökad kunskap kring företags/personalekonomi och anställningsvillkor, samt personalutbyte mellan företag.

Ett behov att integrera förberedelse/introduktionsfasen av arbetssökande, hos/med näringslivet blir allt tydligare, och vi vill här prova en modell med;

a) Branschvis gruppering för möjlighet till ex. ökad fördjupning, regional rörlighet och yrkesstolthet
b) Ett längre projekt med cykler av återkommande insatser, och naturliga delmål som ex. en mässa.
c) Att arbeta mer med presentation och personlig marknadsföring för de arbetssökande, vilket i förlängningen leder till en ökad medveten och växelspel med näringslivet om marknadsföringens former och betydelse rent generellt.
d) Ett medvetet lustbetonat arbetssätt genom ex. mässförberedelserna, som även utgör ett komplement till den övriga anställningsförberedelsen ute på företagen/arbetsgivarna i såväl privat som offentlig sektor.

Syfte

Grundtanke: Arrangera mässor i VärmDal-regionen, där montrarna fylls av arbetssökande inom olika branscher. Ex. VVS-arbetslösa finns i sin monter och visar upp sina kvaliteter. IT-tekniker finns i en annan, förarkunniga(buss/långtradare m.m.) Vårdpersonal osv. osv.
Besökande på mässan skall alltså var företagare inom de olika branscher som visar upp sig.
Fokus skall ligga på att stärka ungdomarna i den förberedande fasen (5-6 månaders introduktion inför mässarrangemanget) för att de sedan skall gå ut på arbetsmarknaden. Mässan är ett redskap för att nå detta mål.
( ex.marknadsföra sig mot det lokala näringslivet)

Centralt på mässan skall också finnas info. om regelverk kring Lag&Avtal/arbetsrätt/AMV åtgärdsprogram m.m. Mässan kan kombineras med intressanta gemensamma (arbetsgiv./facklig org.) seminarier från ex. branschorg. 3 mässor under 2 år, och kan samarrangeras med näringslivets behov av en företagsmässa.

• Alla som skall uppträda i montrarna får grundträning i presentation och yrkesinformation

• Under den uppbyggande processtiden inför varje mässa kommer deltagarna att erhålla ;
a. personlig uppdatering av sin specifika branchutb.
b. respektive bransch´s aktuella förutsättningar för produkt/tjänst/konkurrensförhållanden m.m.
c. Kontaktskapande aktiviteter med företag i resp. bransch
d. Personlig coachning (mentalt/attityd/värdegrund)

• Profilkläder/visitkort/marknadsföringsmaterial för varje bransch tas fram.

Fördelar: Detta projektkoncept innefattar en mängd samverkande faktorer mellan arbetssökande och näringslivet;

• Arbetssökande utvecklar kontakter med näringslivet i det löpande förberedelsearbetet.
• Näringslivet deltar på ett konkret och dagligt sätt till input av branschanpassad information i den inledande processfasen av individens utveckling
• Konceptet innebär att de arbetssökande använder en arbetsform som normalt näringslivet använder sig av, vilket kan öka samverkan och förståelse.
• Den avslutande Mässdelen utgör ett mycket bra exponeringsmedel för arbetssökande, vilket förstärks av den mediala komplettering som följer med mässans marknadsföring (tidningar/TV/Internet)
• Konceptet inkl. Mässans forum utgör en mycket kreativ mötesplats. Branchorg./Arbetsgiv./facklig org. /arbetssökande får naturliga anledningar att mötas i olika arbetsmoment (Kompetensutveckling/Branschstatus/Mässbyggnad/Marknadsföring/Seminarieutformning)
• Konceptet tar i många stycken fasta på den moderna syn som kommer att prägla näringslivsutveckling och arbetsmarknadspolitik under den kommande framtiden, där den alltmer framgångsrika vägen till näringslivets utveckling är att ha en tät och uppdaterad kontakt med sin kommande och potentiella arbetskraft. Moment som;
a. Ökad kompetens kring personlig marknadsföring.
b. Kollegial samhörighet och styrka att möta arbetsgivare, men även den samhörighet som utvecklas mellan Arbetsgivare och arbetssökande under introduktionsfasen.
c. Naturligt nätverkskapande av företag inom och mellan branscher
d. Mångfald för arbetsgivare att söka personal, och personlig kontakt med brett urval.
e. Ett grundligt förarbete till Arbetsförmedlingens arbetsmetoder med personlig matchningscoachning som den mest framträdande modellen

Målsättning

Metod/arbetsmoment (inför varje mässa):
• 54 personer skall kontinuerligt befinna sig i projektets alla faser ( 3 omgångar = 162 personer)
• Deltagarna grupperas utifrån branschtillhörighet och söker kontakt med de företag i regionen som finns i resp. br.
• Varje Branschgrupp handleds under 5-6 månader av ansvarig personal från resp. kommuns enhet samt specialhandledare, inom angivna områden i den bilagda tidsplanen

• Varje branschgrupp leds av en företrädare från ledningsorg.
• Ur varje grupp skall 1 person/deltagare utses att medverka i den centrala Lednings/samordningsgruppen för; Marknadsföring/information, lokalfrågor, förtäring, transporter, seminarier, logi, profilmaterial m.m.

Mässupplägg
• 3 mässomgångar under perioden 20080501 - 2010-04-30
• 5 mässor i varje omgång (1 i resp. kommun )
• Varje mässa pågår i 1 dag.

Mässinnehåll (varje mässa)
• Montrar med arbetssökande som marknadsför sig som arbetskraft.
• Monter med företrädare för Arbetsförmedling
• Monter med företrädare för Näringsliv/LO/TCO
• Monter med företrädare för ESF
• ”Speakers corner”
• Seminarier utformade av Näringsliv/LO/TCO tillsammans
• Stand-up-comedy om att ”Söka jobb” (Ex. Jan Bylund )
• Föredrag av EU-representant inom ”Innovativa lösningar inom arbetsmarknadspolitiken”
• Catering/förtäring utformat och utfört av arbetssökande
• Digital dokumentation/uppföljning

Realistiska volymmål för verksamheten.
Hur många procent skall ;
a. möta en arbetsgivarrepr. minst 95 %
b. erhålla utb./yrkeskomplettering minst 60 %
c. få praktik&lärlingsplats minst 50 %
d. erhålla anställning minst 30 %


Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

I alla valda delar så kommer kommer projektet att värdera frågan om funktionshinder och tillgänglighet;
- Val av studielokaler
- Studiehjälpmedel
- Transporter
- Tillgänglighet på arbetsplatser
- Attityder och värderingar i samtliga led

Likväl som i Jämställdhetsfrågan så kommer deltagarna att ha som uppgift att kartlägga och bedöma förutsättningarna i denna fråga under hela sitt arbete, vilket kommer att redovisas på Mässorna samt i slutrapporten.

Jämställdhetsintegrering

Projektet har inte föregåtts av någon analys inom den specifika målgruppen .
Den branschvisa uppdelningen av deltagarna i projektet (i valda delar av projektet), innebär en naturlig fördelning av sökandekategorier oavsett kön, men vi kommer att belysa frågan ur flera perspektiv under arbetets gång, ex.;

a) Attrahera män/killar att söka till Vårdsektorn, där en stor andel av jobben kommer att finnas de närmsta åren.
b) Lyfta frågan om könsneutral policy vid rekrytering/lönesättning ute på företagen
c) Personalutrymmens beskaffenhet utifrån ett könsperspektiv
d) Seminarier på mässdelen kommer att beröra Jämställdheten ur olika aspekter, utifrån deltagarnas erfarenheter under introduktionsfasen.

Vi kommer även att arbeta med en statligt framtagen modell; JämStöds Praktika "Trappan"/ Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15. , som ett studiematerial i valda delar.

Transnationellt samarbete

E aktuellt

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Åmål/Dals-Ed/bengtsfors
 • Arbetsmarknads enheten
 • Arbetsmarknads enheten
 • Åmåls kommun Vård/Omsorgsförvaltningen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö