Logotyp på utskrifter

Vuxenutbildning som strategi för regional utveckling

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareGöteborgs Folkhögskola
KontaktpersonJan Hugosson
E-postjan.hugosson@gbg.fhsk.se
Telefonnummer031-769 76 26
Beviljat ESF-stöd0 kr
Total projektbudget0 kr
Projektperiod2008-07-01 till 2008-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Folkhögskolorna står inför stora förändringar med nya målgrupper,vuxnas förändrade studiesituation, krav på nya lärandemiljöer samt krav från regeringen och Västra Götalandsregionen. Regionen vill se vuxenutbildningen som en strategi för regional utveckling.

Bakgrund

Ansökan avser att sätta upp ett gemensamt projekt för att stärka och utveckla kompetensen hos medarbetarna vid de sex regionägda folkhögskolorna. Behovet synes stort då stora omställningar står för dörren.
På skolorna finns förutom lärarkåren en betydande mängd lågutbildad personal inom kök, vaktmästeri etc.
Vidare står många ledningspersoner vid folkhögskolorna inför sin pensionering och nya befattningshavare kommer att anställas. Denna generationsväxling måste kunna hanteras.
Vidare vill i projektet titta på hur vi strategiskt kan påverka attityder i samhället rörande kön, ålder och etnicitet.
Vi kommer att söka samarbete med IFS för att se hur vi skall lägga upp kommande genomförande av projekt för att passa för målgruppen.
Skolorna har sökt medel för andra projekt och medverkar också i av andra sökta projekt inom programområde 1 och 2 och vi vill se hur vi kan planera för att påverka de företag som ingår i de andra projekten inom programområde 1 till att ta emot praktikanter från de sökta projekten inom programområde 2.

Folkhögskolorna står inför stora omställningar:
De nya yrkeshögskolorna kommer att fånga upp en del av folkhögskolornas vanliga målgrupper. Detta kommer att innebära att folkhögskolorna ställs inför en helt ny konkurrenssituation som kräver stora förändringar och ännu bättre kvalitet på verksamheten.
Regeringen kommer att kräva utökad behörighet för att komma in på gymnasiet. Vi måste utreda hur detta påverkar folkhögskolorna och kraven på kompetens på skolorna.
All folkbildning i landet skall genomföra en kvalitetssäkring och kraven som kommer att ställas påverkar skolorna och deras situation.
En utredning skall ske av de allmänna linjerna på folkhögskolorna enligt ett regleringsbrev. Då dessa linjer på många skolor utgör de kvantitativt största kan förändringarna bli mycket stora.
Folkhögskolorna får nya målgrupper som anställda i småföretag, långtidssjukskrivna, arbetslösa, intresserade av att bli nyföretagare, ledare inom ideella organisationer, ungdomar med tung problematik med flera.
De nya målgrupperna ställer nya krav på personalen och fortbildning av varierande krav behövs.
Vuxnas möjligheter att studera på heltid har minskat varför distanskurser måste utvecklas och en ny metodik läras in för att klara den nya lärande miljön. Göteborgs folkhögskola/ Vincentprojektet har 19 databaserade gymnasieutbildningar samt databaserade småföretagarutbildningar, tänkta entreprenörsutbildningar, utbildningar för ledare inom ideella organisationer mm. Dessa utbildningar kan användas också av de andra skolorna. Distanslärare finns ej utbildade i tillräcklig omfattning och attityder och kunskap inom denna typ av utbildning behöver förändras och upparbetas.
Strukturförändringar som påverkar studiemiljön mer projektarbete, kortare utbildningar och annat som i de flesta fall erhållas genom upphandling. Ledningarna behöver lära sig att göra upphandlingar.
Riksdagen har tillsatt en utredning vars uppdrag är att se över om även folkhögskolor i framtiden skall kunna bedriva undervisning i svenska för invandrare och vilka krav som skall ställas för att få göra detta. Folkhögskolorna får räkna med att betydande nya krav kommer att ställas som innebär behov av fortbildning liksom metodutveckling.

Våren 2006 antog riksdagen en proposition om folkbildningen och där anges sju prioriterade verksamhetsområden för folkbildningen. Dessa är
1. Det livslånga lärandet :
Folkhögskolorna arbetar av hävd med de mest utsatta grupperna i samhället för att ge många en andra chans.
2. Den demografiska utmaningen ( unga utanför och äldre) :
Folkhögskolorna tar emot fler och fler unga med medförd problematik. Förutom att ge dessa en andra chans vill vi skapa bra praktikplatser samt för vissa en bra entreprenörsutbildning.
3. Den demokratiska värdegrunden:
Genomsyrar verksamheten på skolorna men även utbildningen strävar efter att alla skall kunna göra sin röst hörd.
4. Det mångkulturella samhällets utmaningar
Här arbetar man olika beroende på var skolorna ligger. Göteborgs fhsk i storstaden har etablerat filialer i de mest segregerade områdena och samarbetar med stadsdelsnämnderna i dessa områden. Speciell kompetens behövs.
5. Kulturverksamhet:
Folkhögskolorna bedriver en bred kulturverksamhet både inom skolan som utanför
6. Personer med funktionshinder:
Alla skolorna är anpassade för att kunna ta emot elever med handikapp och vissa bedriver specialiserade utbildningar med krav på speciell kompetens av all personal på skolan.
7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa :
Flera av skolorna är miljöcertifierade med följd att personalen måste ha speciella kunskapskrav för att certifieringen skall kunna behållas.

I kulturnämndens uppdrag till Västra Götalandsregionens folkhögskolor anges följande uppdrag och mål:
1. Lärandets infrastruktur :
Folkhögskolorna arbetar enligt folkbildningsmetodiken som innebär stort elevinflytande och påverkan på upplägget.
Denna metodik passar också utbildningen av småföretagare. Vi vill utveckla datakurser som kan arbeta efter denna metodik och vidareutbilda personal för detta.
2. Minskad social och geografisk snedrekrytering till högre utbildning :
På detta område finns påbörjade samarbeten med universitet och högskolor.
3. Alternativa pedagogiska metoder och nya distributionsformer
4. En god hälsa
5. Kunskapslyft för småföretagare :
Västra Götalandsregionen har i samarbete med Företagarna satsat medel och kunskaper för att utveckla Vincent affärsutvecklingsmetodik med en specialdesignad utbildningsplattform med analysinstrument och stort kunskapsinnehåll. På flera av skolorna är detta nytt och kräver speciell fortbildning.

Ovan beskrivna mål behöver utredas för att ta fram nya kontaktvägar, i vissa fall ny pedagogik samt att lära sig hur dessa målsättningar skall kunna infrias. Här ställs krav på all personal som skolledning, lärare och övrig personal.

Ansökan avser ett förprojekt där de sex folkhögskolorna gemensamt skall utforma en administrativ plan för genomförandet samt via ett befintligt analysinstrument (Vincent) ta fram en behovsanalys för skolornas kompetensutvecklingsbehov. Vi kommer att beakta de krav som ställs på vuxenutbildningen som en viktig part i den regionala utvecklingen inom Västra Götalandsregionen. Vi tar således stor hänsyn till de uppsatta målen och uppdragen beskrivna ovan vid behovsanalysarbetet och prioriteringar vid genomförandet.
Vi kommer i förprojektet också att ta fram en individuell kompetensutvecklingsplan för de anställda.
Om vi inte klarar att arbeta genomförandemässigt med att uppnå de uppställda målen kan vissa anställda tvingas att sluta sin anställning och skolorna rekrytera annan personal som klarar arbetsuppgifterna. I värsta fall kan vissa skolor få problem med att få medel för fortsatt verksamhet.
Genom den gemensamma organisationen kan vi lättare få fram specialdesignade utbildningar i genomförandefasen samt dra erfarenheter från varandra. Vi når genom skolornas strategiska placering inom regionen ut till alla delar i regionen. Detta är viktigt för projektets genomförande och för att kunna uppnå optimal effekt i det regionala utvecklingsarbetet.

Syfte

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex folkhögskolor inom regionen. Folkhögskolorna har i uppdraget från huvudmannen i uppgift att bland annat arbeta med alternativa pedagogiska metoder samt kunskapslyft för småföretagare. Vidare skall folkhögskolorna enligt målsättningen arbeta med unga utanför och äldre samt långtidsarbetslösa som långtidssjukskrivna. Ansökningar sker till socialfonden angående arbete i både programområde 1 som 2 och vi vill se hur vi kan använda samverkansfördelar av detta ex. genom att företagen som deltar i programområde 1 kan hjälpa till i projekt inom programområde 2 med ex. slussning ut till arbetslivet genom ex. praktikplatser.
Västra Götalandsregionen regional utveckling har uttryckt att man ser vuxenutbildningen som en strategi för regional utveckling.

Vad gäller arbetet med alternativa pedagogiska metoder har Västra Götalandsregionen/regional utvecklingsnämnden satsat ansenliga belopp på att ex. Göteborgs folkhögskola framtagit en alldeles ny utbildningsplattform med innehåll av att större antal webbaserade utbildningar ex. Vincent småföretagarutbildningar, Vincentkurs för ideella organisationer, samt 19 webbaserade gymnasiekurser. Vi önskar även framtaga en webbaserad entreprenörsutbildning.
Vi behöver bredda kunskaperna om undervisning via nätet.

Målsättning

Vi skall genom Vincents vägledningsprogam och dataanalys ta fram de omställningsbehov som uppsatta mål och förändringar i omvärlden leder till. Vi skall se vilka kompetensutvecklingsinsatser som leder till att skolorna kan klara de förändrade kraven och att personalen kan uppdatera och bredda sina kunskaper så att de kan säkra sin anställning och klara de behövda arbetsinsatserna.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Alla de aktiviteter som planeras skall genomföras i miljöer som är fysiskt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Regionens skolor är alla anpassade för personer med funktionshinder.

Samarbetspartners

 • Billströmska folkhögskolan
 • Dalslands folkhögskola
 • Fristads folkhögskola
 • Grebbestads folkhögskola
 • Vara folkhögskola

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö