Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vinnande konstruktion

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLearn4Auto AB
KontaktpersonErik Lindholm
E-posterik.lindholm@learn4auto.com
Telefonnummer031-350 09 00
Beviljat ESF-stöd3 562 000 kr
Total projektbudget3 562 000 kr
Projektperiod2009-06-18 till 2010-06-17
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vinnande konstruktion är ett samlingsprojekt där industrins utmaningar, den enskildes behov och branschens spetskompetens möts. Syftet är att erbjuda konstruktörer inom leverantörskedjorna i fordonsindustrin en flexibel och kvalitativ metod att öka sin konkurrenskraft.

Bakgrund

Företagen som skall delta i detta samlingsprojekt är:

Autoliv Sverige AB: Autoliv är en världsledande underleverantör av säkerhetslösningar för fordon med filialer i 30 länder och mer än 40 000 anställda.

Kongsbergs Automotive AB: Kongsberg är global leverantör av styrsystem och inbyggda system med 50 filialer i 20 länder och totalt 9 500 anställda.

International Automotive Components Group Sweden AB: IAC är en global leverantör av interna och externa plastkomponenter med filialer i 17 länder och mer än 25 000 anställda.

Delphi Automotive Systems Sweden Aktiebolag: Delphi är en världsledande underleverantör av inbyggda system med filialer i 34 länder och totalt 146 600 anställda.

Lear Corporation Sweden Aktiebolag: Lear är en världsledande underleverantör av inbyggda system och har mer än 90 000 anställda i 34 länder.

Företagen är centrala i den svenska fordonsindustrins leverantörskedjor och har mer än 4 000 anställda i Sverige. Samtliga av företagen har drabbats hårt av nedgången i branschen och tvingats till omstruktureringar, varsel och uppsägningar. Samtidigt som man måste anpassa sin verksamhet till sjunkande orderingång måste man värna om sin innovations- och utvecklingsförmåga. Detta är en förutsättning för att undvika att hamna i en nedåtgående spiral av minskade ordermängder och neddragningar.

För den enskilde är företagets konkurrenskraft förutsättningen för den egna anställningstryggheten, en konkurrenskraft som är direkt beroende av förmågan att utveckla nya och gångbara produkter. Mot detta kan man ställa att företagen vittnar om att man inom konstruktion drastiskt minskat antalet konsulter och omstrukturerar för att färre skall kunna prestera mer. Den enskilde måste kunna ta nya roller och arbeta med nya metoder eller verktyg och flera som gått över i administrativa positioner tvingas tillbaka till konstruktörsrollen. I detta läge uppstår kompetensgap som måste fyllas. Förmågan att möta dessa kompetensgap är begränsat hos företagen själva p.g.a. ansträngda ekonomier och det sammantagna läget där mycket fokus ligger på den operativa verksamheten och marknads- och försäljningsläget i det korta perspektivet.

För personalen som berörs är det viktigt att få kompetensen för att möte de nya utmaningar man ställs inför. Man måste kunna axla nya roller och hjälpa till att fylla de resursbehov som nu finns, eftersom företagen med nödvändighet måste ifrågasätta alla kostnader och strävar efter optimal effektivitet.

För dem som i detta läge ändå tillslut drabbas av neddragningar är det viktigt att ha uppdaterad kompetens om de senaste verktygen och metoderna inom sin profession för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

Sammantaget ser de involverade företagen konstruktörerna som en prioriterad målgrupp att satsa på och detta projekt som ett effektivt sätt att göra det på. Totalt är det 155 personer av konstruktörerna inom företagen som i förstudien redovisat behov av ny eller uppdaterad kompetens för att stärka sin konkurrenskraft. Tyngdpunkten ligger på CAD-konstruktion, från grundläggande till avancerad kompetens, men även plastkonstruktion, gjutteknik, plåtbearbetning, materialkunskap, värme och ytbehandling, gasväxling och uppladdningsteknik, hållfasthetslära, visualisering och animering, Product Lifecycle Management, miljömedveten produktutveckling och avancerad el- och beräkningslära.

Projektet ger möjligheter till utbyte av tankar, metoder och idéer inom det kluster företagen befinner sig. Genom gemensamma insatser hoppas man skapa ett utbyte som gemensamt stärker gruppen.

När orderingången viker medför detta direkt behov av omställning på produktionssidan. Man genomför redan åtgärder inom denna del av företagen och det kan nämnas att Autoliv gör en ESF-subventionerad förstudie med fokus på dessa målgrupper. Företagen ser att detta projekt kompletterar satsningar man gör eller avser göra på produktionssidan och samtliga har kontrollerat att de inte överskrider gränsen för statsstöd. Berörda medarbetare och chefer såväl som facket har alla bekräftat behovet och i samråd med företagen kartlagt de specifika behoven.

Sammanfattningsvis:
Vinnande Konstruktion skall överbrygga det kompetensgap som finns hos konstruktörerna bland leverantörerna till fordonsindustrin. Detta skall trygga anställningsbarheten för deltagarna och stärka konkurrenskraften i leverantörskedjorna.

Syfte

Syftet med denna ansökan är att:
- Ge medarbetare som gått över i administrativa eller ledande befattningar, och som i och med omstruktureringar tvingas gå tillbaka till en konstruktörsroll, rätt kompetens för att kunna säkra sin anställning.

- Ge konstruktörer som arbetat inom områden som skärs- eller läggs ned rätt kompetens för att kunna ta tjänst inom ett annat konstruktionsområde och därigenom säkra sin anställning.

- Öka konkurrenskraften hos kvinnor med kort anställningstid för att undvika ytterligare snedfördelad könsfördelning bland konstruktörerna.

- Stärka företagens förmåga att ta fram konkurrenskraftiga produkter och därigenom undvika ytterligare friställningar.

- Ge konstruktörer som i slutänden drabbas av friställning aktuell och konkurrenskraftig kompetens för att öka deras attraktivitet på arbetsmarknaden.

Målsättning

Övergripande mål:
- Att förhindra ytterligare friställningar inom fordonsklustret i Västsverige

- Att säkerställa slagkraftig kompetens och därmed konkurrenskraftiga produkter inom Svensk fordonsindustrins leverantörskedjor.

- Att verka för en jämnare könsfördelning och undvika friställandet av unga inom dessa leverantörskedjor.

Projektmål:
- Att 155 konstruktörer skall tillförts vital kompetensutveckling för att de skall kunna säkra sin egen anställning och kunna hjälpa sitt företag möta sina utmaningar. Målet är att varje deltagare skall få i snitt 96 timmar kompetensutveckling.

- Att merparten av projektets deltagare skall bedöma det som nyttigt eller mycket nyttigt och att ett sammanvägt utvärderingssnitt från deltagande individer och företag överträffar 4 på en 5-gradig skala.

- Att minst 80% av deltagarna har anställning vid projektets slutförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi avser:
- Bedriva all verksamhet i lokaler som är anpassade för personer med funktionshinder.

- Kräva av utbildningsleverantörerna att de är beredda att leverera kursdokumentation i alternativa format.

- Vi skall ha beredskap att upphandla e-learning för att kunna skräddarsy ett upplägg med minskat resandet och personlig coachning för individuellt stöd.

Jämställdhetsintegrering

Inom de delar av företagen som omfattas av detta projekt finns idag två kvinnliga chefer. Projektet avser bjuda in deltagande företag, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Chalmers, Länsstyrelsen och eventuellt ytterligare någon aktör för en gemensam workshop runt hur man kan verka för en ökad andel kvinnor i yrkesgruppen och hur man kan öka andelen kvinnliga chefer.

Vi budgeterar även med 100 000 kr för att kunna genomföra åtgärder som kommer fram i dialogen med intressenterna ovan och som kan genomföras inom ramen för projektet.

All statistik inom projektet kommer att redovisas könsuppdelat.

Samarbetspartners

 • Learn4Auto AB

Deltagande aktörer

 • DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS SWED
 • IAC Färgelanda
 • IAC Göteborg
 • IAC Skara
 • Kongsberg Automotive AB
 • Lear Torslanda
 • Vårgårda Fabriken

Kommun

 • Falköping
 • Färgelanda
 • Göteborg
 • Skara
 • Vårgårda