Logotyp på utskrifter

Vinnande Arena

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunstyrelseförvaltningen
KontaktpersonKatarina Liljeröd
E-postkatarina.liljerod@vargarda.se
Telefonnummer0322-600521
Beviljat ESF-stöd2 717 864 kr
Total projektbudget6 660 445 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2014-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Att skapa bättre förutsättningar för arbetslösa personer i utanförskap att få möjlighet till en ändamålsenlig arbetslivsinriktad rehabilitering i den kommunala verksamheten samt i det privata näringslivet. Vi vill ge både dessa individer och arbetsgivarna rätt förutsättningar att lyckas med rehabiliteringsprocessen.

Bakgrund

I Vårgårda kommun finns ett antal kommunala praktikplatser som samordnas av Arbetsmarknadsavdelningen. En praktik är ett viktigt steg i en arbetsinriktad process med syftet att stärka den arbetssökandes position på arbetsmarknaden och möjliggöra nya vägar ut mot arbete. De personer, som anvisas praktik bedöms ofta stå till arbetsmarknadens förfogande men insatsen kan tillföra ytterligare arbetserfarenhet, ökad självkänsla samt möjlighet till referenser. Arbetsmarknadsavdelningen påtar sig ett uppföljningsansvar för att säkerställa att processen blir gynnsam för både individ och arbetsgivare.

Arbetsmarknadsavdelningen i Vårgårda får uppdrag från arbetsförmedling, socialtjänst samt försäkringskassa. Dessa myndigheter fastställer behov av insats och tar därefter ofta kontakt med Arbetsmarknadsavdelningen i Vårgårda kommun för att få tillgång till en kommunal praktikplats. Kommunens Arbetsmarknadskonsulent kartlägger och bedömer de aktuella personerna för att matcha till rätt arbetsplats. För att insatsen skall bli till nytta för individen krävs anpassning av insatsen i förhållande till individens behov, intresse och mål. Därefter ansvarar Arbetsmarknadskonsulenten till stor del för uppföljningsprocessen och har kontakt med både med individ och med arbetsgivare. Ur ett individperspektiv är det viktigt att insatsen är förankrad och att den aktuella personen är motiverad . Det är också viktigt att han/hon får det stöd som han/hon behöver för att kunna tillgodogöra sig insatsen. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att man har kunskap om syftet med insatsen samt kunskap om den aktuella personens behov av anpassning.

Personer som är i behov av en arbetslivsinriktad rehabilitering står ofta längre ifrån arbetsmarknaden. De är eller har varit långtidssjukskrivna, saknar anställning och befinner sig inte sällan i ett utanförskap. Dessa personer är i stort behov av att få pröva sin arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden och en arbetsprövning är således ett viktigt steg i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som har till syfte att möjliggöra ett återinträde på arbetsmarknaden. Vår erfarenhet är att dessa personer inledningsvis behöver mycket stöd och anpassning för att uppnå en konstruktiv arbetsprövning och det kan ta tid innan han/hon blir till en tillgång för arbetsgivaren. Inte sällan handlar det om smärtrelaterade besvär som innebär som innebär begränsningar avseende utförande av arbetsuppgifter. Ofta finns en psykosocial problematik och stark oro för den ekonomiska situationen som bidrar till förhöjd stressnivå hos den enskilda individen.

Det är således inte alltid en vinna-vinna situation från start och det kan vara svårt för arbetsgivaren att se syftet med att ta emot en person som initialt kan bidra mycket begränsat i verksamheten. Arbetsgivaren har ofta goda ambitioner men resursminskningar gör att man inte vill ta på sig för mycket ansvar. Det är samtidigt mycket viktigt och betydelsefullt att varje enskild individ få möjlighet till en kvalitativ arbetslivsinriktad rehabilitering. Inom Arbetsmarknadsavdelningen finns en arbetsträningsverksamhet med möjlighet till arbetsträning men oftare efterfrågas arbetsprövning på en reell arbetsplats. Den aktuella personerna har inte sällan arbetserfarenhet och en prövningsplats på en reell arbetsplats bedöms fylla en större funktion avseende bedömning av arbetsförmåga samt som motivationshöjande inslag, jämfört med en skyddad arbetsträningsverksamhet.

Arbetsmarknadsavdelningen strävar efter att tillhandahålla kvalitativa insatser i alla arbetsinriktade processer, bland annat genom uppföljning, men det är tydligt att kommunen saknar möjligheter att fullt ut kvalitetssäkra dessa processer. Inte heller Arbetsförmedling eller Försäkringskassan har tillräckliga resurser för uppföljning och arbetsgivaren förväntas ta ett allt större ansvar i rehabiliteringsprocesserna. Bristen på uppföljningsresurser gör att insatsen blir otydlig för både individ och arbetsgivare och mycket energi och fokus går då ofta åt till att ifrågasätta insatsen. Kommunala och privata arbetsgivare i Vårgårda saknar ofta resurser och kompetens för att ge den aktuella personen det stöd han/hon behöver. Konsekvensen kan då bli att personen inte känner sig sedd och tappar motivation. Inte sällan avbryts insatsen i förtid och fyller inget syfte. Den tid och planering som individ och myndighet, Arbetsmarknadskonsulent och arbetsgivare investerat blir till ingen nytta. Individen tappar hopp och självförtroende och får ytterligare en känsla av misslyckande. Avbrotten skapar otydlighet för arbetsgivare och medarbetare i våra verksamheter och arbetsgivaren blir mer restriktiv med att öppna upp sin verksamhet för arbetsmarknadsåtgärder. Ofullständiga planeringar kring den arbetslivsinriktade rehabiliteringen leder till en känsla av otillräcklighet hos både individ och arbetsgivare vilket skapar brister i förtroende för beslutande myndighet.

Projektet vill verka för att individ och arbetsgivare, både kommunala och privata, ges förutsättningar att tillsammans skapa en konstruktiv och ändamålsenlig process. Vi vill utveckla projektets innehåll efter den lilla kommunens specifika omständigheter och tillföra ambassadörer som verkar mellan den enskilda individen och arbetsgivaren. Ambassadören har en samordnande roll och kan utifrån den positionen tydliggöra behov både hos hos arbetsgivare och individen. Ur dessa perspektiv vill vi utveckla ett nytt processkoncept som skall hjälpa arbetsgivare och medarbetaren till ett konstruktivt och strukturerat reflekterande av insatsen. Vi vill belysa det viktiga arbete som arbetsgivare och medarbetare gör när de tar emot långtidssjukskrivna personer i sin verksamhet och bistår med handledning och feedback. Genom att tillföra metoder och strukturer hjälper vi arbetsgivare och medarbetare att få förståelse för arbetslivsinriktad rehabilitering som insats vilket kan öka förutsättningarna för en kvalitativ process.

Syftet med projekt Vinnande Arena är att utveckla och testa nya arbetssätt för att förbättra och utveckla den arbetslivsinriktad rehabiliteringen. Projektet skall vända sig till den enskilda individer i ett utanförskap som har behov av dessa insatser samt underlätta för arbetsgivare i Vårgårda kommun att ta emot personer med behov av arbetsinriktad rehabilitering i sina verksamheter. Projektet skall förbättra förutsättningarna och utveckla processer som säkerställer att den aktuella personen får en kvalitativ och ändamålsenlig insats samt insikt och redskap som möjliggör ett återinträde på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren känner ofta ett socialt ansvar att ta emot personer i utanförskap och vill bidra till integrering i arbetslivet. Projektet vill stödja arbetsgivaren att konkretisera dessa ambitioner genom att tillföra resurser och kompetens. Arbetsgivaren förväntas ta ett stort ansvar i den arbetsinriktade rehabilitering och projektet vill utveckla stödstrukturer samt bistå med kompetent projektpersonal som medverkar till att arbetsgivaren känner sig trygg med att ta sig an uppdraget. Målet är att utveckla och implementera nya metoder, arbetssätt och strukturer som kvalitetssäkrar arbetslivsinriktad rehabilitering i Vårgårda och anpassa detta arbete till den lilla kommunens specifika omständigheter.

Genom kompetent projektpersonal skall projektet bidra till att utveckla effektiva strukturer som gör skillnad samt bidra till att förmedla kunskap om den målgrupp som har behov av insatserna. Projektet skall också stödja den enskilda individen i form av konstruktiva samtal, bidra till att den enskilda individen får nya perspektiv och förhållningssätt i förhållande till arbetsmarknaden.

Syfte

Att skapa bättre förutsättningar för att personer boende i Vårgårda skall få möjlighet till en ändamålsenlig arbetslivsinriktad rehabilitering (arbetsprövning/träning) i den kommunala verksamheten samt i det privata näringslivet.

Att medverka till att arbetsgivare får kompetens och möjligheter att ta ett ökat ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering avseende genom att skapa metoder och strukturer som ger arbetsgivare och deltagare förutsättningar att skapa en konstruktiv och ändamålsenlig process tillsammans.

Att ge förutsättningar för arbetsgivare i Vårgårda att ta emot personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering i sina verksamheter genom att utveckla stödstrukturer som medverkar till att arbetsgivaren känner sig trygg med att ta sig an uppdraget.

Att utveckla metoder och processer som säkerställer att den enskilda individen får en kvalitativ och ändamålsenlig insats samt insikt och redskap som möjliggör ett återinträde på arbetsmarknaden.

Att stärka individens identitet på arbetsmarknaden.

Att skapa utvecklande lärmiljöer där kompetens överförs till arbetsgivare och medarbetare samt mellan organisationer och individer och som bidrar till ett positivt arbetsklimat och motverkar negativa attityder avseende personer i utanförskap.

Att utveckla och implementera nya metoder, arbetssätt och strukturer som kvalitetssäkrar arbetslivsinriktad rehabilitering i Vårgårda samt att anpassa dessa arbetssätt till den lilla kommunens specifika omständigheter.

Målsättning

90 % av de enskilda individerna omfattas av projektet upplever att de fått en kvalitativ arbetsprövning som stärker deras möjligheter att till att återgå till arbetsmarknaden.

90 % av de arbetsgivare som omfattas av projektet upplever att de fått stöd avseende strukturerad samordning kring de individer som de tar emot för arbetsprövning.

Att arbetsgivare och medarbetare som omfattas av projektet i hög grad upplever att de fått kunskap och förståelse om processer och målgrupp och att detta bidrar till ökad kompetens i verksamheten.

Att projektets arbete bidrar till ett ökat flöde av arbetsplatsförlagd rehabilitering i Vårgårda kommun.

Bidra till positiva förändringsprocesser genom att medverka till att den enskilda individen som omfattas av projektet får stöd i att reflektera över sina möjligheter och resurser och utveckla nya förhållningssätt som fungerar i en arbetssituation.

Ökad kunskap om funktionsnedsättning i arbetsgrupperna vilket bidrar till ökad motivation och inspiration och motverkar negativa attityder avseende personer i utanförskap.

Ökad reflektion avseende jämställdhet i organisationen och hos målgrupperna.

Olika aktörers roller i rehabiliteringsprocessens tydliggörs. Tydlighet minskar stress och frustration och möjliggör en strukturerad och konstruktiv process.

Arbetsförmedlingen får ökad förståelse för arbetsgivaren och kommunens förutsättningar och arbetsgivaren får ökad kunskap om processen.

Samverkansformer mellan arbetsförmedling och kommun stärks och utvecklas med individen i fokus.

Jämställdhetsperspektivet har regelbundet beaktats och utvecklats och samtliga deltagare i projektet har bemötts likvärdigt och erbjudits stöd utifrån ett integrerat jämställdhetsarbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vårgårda Kommunen har god kompetens avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder. Projektet kommer att inventera och ta del av denna kompetens men eftersom projektet riktar sig till personer med funktionsnedsättningar kommer specialistkompetens avseende tillgänglighet att ingå och vara en bestående komponent i projektet. Tillgängligheten kan ökas ytterligare genom personalens specifika kunskap i att kompensera för funktionsnedsättningen. Val av platser för arbetsprövning anpassas utifrån individens tillgänglighetsbehov. Projektet kommer regelbundet reflektera över tillgängligheten på kommunens arbetsplatser och bidra till att tillgängligheten för personer med funktionshinder ökar i Vårgårda kommun.
Projektägarens lokaler är anpassade för att ta emot besökare med rörelsehinder.
Vi ser det som en självklarhet att alla projektaktiviteter genomförs så att det inte försvårar eller omöjliggör ett deltagande projektet. Metodutveckling avseende tillgänglighet är en viktig del i projektet och kunskaperna kommer att förmedlas till deltagare, arbetsgivare och organisation och samverkanspartners. Anpassning och tillgänglighet är ju ofta en förutsättning för hur en person med funktionsnedsättning kan delta i ett arbetsliv. Ur ett lärandeperspektiv kan projektet bistå med kunskap om funktionshinder och behov av fysisk såväl som psykisk anpassning avseende tillgänglighet. Alla skall ges förutsättningar att delta i projektet på lika villkor. Projektet skall arbeta för att att motverka negativa attityder avseende personer i utanförskap samt med funktionshinder och bidra till att denna målgrupp kan känna ett värde på arbetsmarknaden.

Jämställdhetsintegrering

Genom att man integrerar ett medvetet jämställdhetsarbete i alla processer kan man påverka enskilda individer som är i behov av arbetsinriktade insatser såväl som arbetsgivare och handläggare i samverkande myndigheter. Projektet kommer att utveckla metoder och arbetssätt för att tillämpa ett kontinuerligt jämställdhetsarbete föra en jämställdhetsdiskussion (löpande) och att beakta ett jämställdhetsperspektiv på alla möten och i samtliga diskussionsforum. Projektet kommer att bidra till kunskapsutveckling avseende jämställdhet i arbetslivet och till samverkanspartners i form av information, seminarium och eventuellt föreläsningar av extern resurs.

Ett delmål är att få ökad kunskap om mäns och kvinnors olika förutsättningar att tillgodogöra sig en arbetslivsinriktad rehabilitering. Samt få ökad kunskap om hur den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör struktureras/organiseras för att den skall passa både kvinnor och män. Även att bidra med kunskap avseende jämställdhet till målgruppen och förmedla nya perspektiv avseende de egna valen i en arbetslivsinriktad rehabilitering eller i arbetsinriktade processer i övrigt. Det är att arbeta för att personer med funktionshinder får möjlighet till könsneutrala och individuella val avseende arbetsområden i en arbetslivsintroduktion och/eller arbetsplatsförlagd arbetsträning. Projektet kommer att förstärka individernas handlingsförmåga genom utökad handledning, förstärkning av självkänsla, validering av kunskaper, synliggörande av möjligheter och individens styrkor.

I genomförandefasen kommer projektet söka påverka traditionella värderingar kring yrkesval och kompetens och skapa insikter om värdet av okonventionella yrkesval. Projektet kommer aktivt att försöka matcha kvinnor till traditionellt manliga arbetsområden samt verka för att män får möjlighet till arbetsprövning inom vård och andra kvinnodominerade arbetsområden. Projektet bedöms ha en position som ger goda möjligheter att lyfta upp och belysa genusfrågor och införa ett genusmedvetet arbetssätt till arbetsgivare inom kommun och näringsliv. I de individuella processena kommer fokus att finnas på att medvetandegöra ett genusperspektiv som påverkar individens totala situation.
Erfarenheter visar att sjukskrivna kvinnor tenderar att få ett ökat hushållsansvar i förhållande till män och som ibland kan påverka kvinnans motivation till en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Projektet kommer även att hämta in erfarenheter och dokumentation från andra aktörers jämställdhetsarbete med arbetsinritade insatser. Det är även viktigt att ta del av forskning för att komma så långt det är möjligt i jämställdhetsanalyserna och för att kunna åstadkomma en förändring. Projektet kommer att arbeta för att kontinuerligt föra en jämställdhetsdiskussion (löpande) och att beakta ett jämställdhetsperspektiv ur såväl individperspektiv som ett verksamhetsperspektiv på möten och andra forum. Jämställdhetsaspekten skall integreras i arbetsmaterial som projektet utformar i syfte att skapa arbetssätt som främjar jämställdhet och mångfald.

Ett delmål är att få ökad kunskap om mäns och kvinnors olika förutsättningar att tillgodogöra sig en arbetslivsinriktad rehabilitering. Samt få ökad kunskap om hur den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bör struktureras/organiseras för att den skall passa både kvinnor och män. Även att bidra med kunskap avseende jämställdhet till målgruppen och förmedla nya perspektiv avseende de egna valen i en arbetslivsinriktad rehabilitering eller i arbetsinriktade processer i övrigt. Det är att arbeta för att personer med funktionshinder får möjlighet till könsneutrala val avseende arbetsområden i en arbetslivsintroduktion och/eller arbetsplatsförlagd arbetsträning.

För att säkerställa ett tydligt och strukturerat jämställdhetsarbete i projektet kommer kompetens avseende detta att finnas som en kravprofil i rekryteringen av projektpersonal. Även erfarenhet avseende kunskap i att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet kommer att efterfrågas.

Transnationellt samarbete

Det transnationella aspekten är ett spännande utvecklingsområde och ett mål är att skapa och implementera en grund för ett bestående transnationellt samarbete som på olika sätt kan medföra ett ökat lärande i Vårgårda kommun och näringsliv. I mobiliseringsfasen kommer vi att lägga fokus på att skapa ett konkret transnationellt erfarenhetsutbyte som skall vara klart att tillämpas i genomförandefasen. Ett första steg är att utforska och utveckla kontakter genom det transnationella nätverket SERN.

Syftet med transnationellt samarbete är att skapa förutsättningar för ett varaktigt kunskaps och erfarenhetsutbyte som breddar perspektiv och bidrar till kreativa metoder. I Vårgårda finns ett upprättat samarbete med Arvidsjaurs kommun, som har ett strukturerat transnationellt samarbete med EU-länder sedan många år. Vårgårda har tagit del av erfarenheter och nätverk som finns här och kommer aktivt att utveckla nya transnationella samarbetsformer och forum för lärande. Med ett transnationellt samarbete får alla parter lättare möjlighet att ta del av forskning, både gjord och pågående. Det är mycket viktigt att intressera sig för hur den arbetslivsinriktade rehabiliteringen bedrivs i övriga EU-länder och belysa framgångsfaktorer och utvecklingsområden utifrån ett transnationellt perspektiv. En sådan möjlighet kan bidra till fördjupade studier kring den utomnordiska målgruppers kulturella svårigheter och möjligheter i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering och i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt. Ett transnationellt samarbete där vi jämför erfarenheter skapar sannolikt ett ökat perspektiv på de processer vi tillämpar och en ökad förståelse för de processer vi som vi är en del av.

Ett erfarenhetsutbyte över gränserna inom Europa ger alla inblandade parter möjlighet att öka kontaktytorna gentemot det aktuella intresseområdet. Det kan även innebära att konkret underlätta utbyte av kompetens och arbetskraft genom transnationellt arbets- och praktikutbyte. Detta kräver specifik planering och är inte projektets huvudsakliga syfte men det är viktigt att utforska alla möjligheter som kan bidra till att stärka målgruppens identitet på arbetsmarknaden. Erfarenheter har visat att ett transnationellt praktikutbyte bidrar till ökad självkänsla och förstärkt målbild hos de personer som omfattats. Ytterligare en aspekt på transnationellt samarbete är skapa generella kunskaper om Europas arbetsmarknad som sekundärt kan bidra till ökade kunskaper på andra områden och bidra till gränsöverskridande kontaktnät och kunskaper till arbetsmarknaden i övrigt. Detta kan konkret innebära att näringslivets möjligheter att finna nya möjligheter att finna en större marknad och samarbetspartners i Europa. Vi kommer att utveckla processer som lyfter fram jämställdhetsperspektiv i allt transnationellt arbete. Projekt kommer konkret att etablera kontakt med Corpore i England som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering på ett framgångsrikt och kostnadseffektiv sätt. Det engelska företaget arbetar även med personer som har anställning men som av medicinska skäl inte kan återgå till sitt ordinarie arbete. I rehabiliteringsprocesserna handlar det ofta om att personer har lång arbetserfarenhet inom ett arbetsområde som på grund av deras sjukdom inte längre kan vara aktuellt. Det är intressant att få ta del av transnationella arbetssätt avseende detta, ofta mycket komplexa arbete.

Inom projektet finns personal med personliga erfarenheter av praktik och arbetslivsinriktad rehabilitering från Australien. I Australien finns väl utvecklade metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering förlagd i arbetslivet och eftersom kontaktnät finns kommer projektets transnationella utvecklingsarbete att sträcka sig även utanför EU. Bland annat kommer projektet att ha kommunikativt erfarenhetsutbyte med arbetsterapeuter verksamma inom rehabilitering i Sydney.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Borås
  • Arbetsmarknadsavdelningen

Kommun

  • Vårgårda