Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vinna/Vinna - genom att utveckla kompetens och lärande miljöer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKompetenssamverkan BohusDal
KontaktpersonKerstin Svennarp-Hilmersson
E-postkompetenssamverkan@telia.com
Telefonnummer0526-603 95
Beviljat ESF-stöd7 380 919 kr
Total projektbudget7 380 919 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

- Genomföra den kompetensutveckling som definierats under förprojekteringen utifrån strategiska planer för organisationerna
- Bidra till att utveckla lärande miljöer i regionen genom att i projektet arbeta med dagligt lärande i de deltagande organisationerna

Bakgrund

OMVÄRLDSBEVAKNING:
1. Strukturomvandling. Sysselsättningen inom industrin har i Strömstad minskat kraftigt. Motorn i omvandlingen är i första hand besöksnäringen, handeln, transport, magasinering och kommunikationer.
2. Det är en låg utbildningsnivå med en låg andel anställda med högskoleutbildning - både i de deltagande organisationerna och i kommunen i allmänhet.
3. Många anställda med deltider och säsongsanställningar. Dessa finns till största delen inom turistnäringen och handeln.
4. Långa avstånd till regionala centra och högskolor.
5. Regionens känslighet för ändrade förutsättningar i gränshandeln i form av t ex valutaförändringar, konjunkturnedgång eller ändrade politiska förutsättningar.
6. Det finns en brist i många organisationer att ta tillvara på de anställdas kompetens. Därmed försvåras de anställdas möjligheter att växa i det dagliga arbetet och därmed också organisationernas möjligheter att framgångsrikt arbeta med verksamhetsutveckling.
7. Med utgångspunkt från de problemställningar som beskrivs i ansökan finns en del metoder för att ganska enkelt komma tillrätta med bristerna och istället hitta lösningar som leder verksamheterna och medarbetarna framåt. Några sätt att jobba med detta är i Systemgrupper (hur jobba med motivation och lärande i sin organisation) och enkla modeller för verksamhetsplanering där de anställda medverkar (se bilaga).

BAKGRUND TILL PROJKETET:
Förprojektet beviljades bl a utifrån motiveringen att projektet bidrog till att utjämna den regionala obalansen. Många av de deltagande organisationerna är verksamma inom besöksnäringen och handeln. Vi har i förprojekteringen tagit fram strategiska planer för verksamheterna samt individuella kompetensutvecklingsplaner med syfte att höja utbildningsnivåer, öka företagens professionalism med syfte att stärka företagen och de anställda så att de bättre kan möta framtida omställningar och utmaningar. De generellt sett största bristerna som framkom under förprojekteringen i de deltagande organisationerna var:
- Brister i ledarskapet: de anställda görs inte delaktiga i mål och planer och saknar insikt i verksamheternas visioner och långsiktiga mål
- Brister i medarbetaransvar och förmågan att ta egna beslut kontra givna befogenheter och delegation
- Brister i kunskap om arbetsorganisationens betydelse för arbetsrelaterad stress och ohälsa
- Bristfälliga system för uppföljning, utvärdering och feedback av resultat
- Kommunikationsbrister.
Dvs mycket handlar om att hitta nya sätt att arbeta så att befintlig och ny kompetens hos de anställda bättre tas tillvara - att integrera kompetensutveckling med en hållbar utveckling av organisationen.

Huvudproblem:
- Låg och ibland också fel kompetens hos de anställda i de deltagande företagen och organisationerna.
- Generellt sett även en en låg utbildningsnivå hos cheferna som medför att många har ett bristnade ledarskap samt saknar kunskap och metoder om lärande på arbetsplatsen kopplat till företagsutveckling.
- Medarbetarnas kunskaper och vilja till ökat ansvar tas inte tillvara på ett optimalt sätt. Det är också många medarbetare som inte är medvetna om den kunskap de de facto har och detta visar sig i brist på självkänsla och låg motivation.

Orsaker till problemet:
- Låg utbildningsnivå hos de anställda i de deltagande organisationerna. Utbildningsnivåerna i de deltagande organisationerna: endast grundskola 6%, endast gymnasium 80%, eftergymnasial utbildning 14% (rikssnitt 31%)
- Kommunikationsbrist mellan ledning och anställda
- Kunskapsbrist om metoder för att stimulera till nya kunskaper och att arbeta med lärande på arbetsplatsen för att integrera den anställdas kunskaper med organisationernas verksamhetsutveckling
- Bristande input av nya tankar och idéer till företagare och chefer pga långa geografiska avstånd

Effekter:
- De anställdas resurser tas inte tillvara på ett optimalt sätt
- De anställda är mer utsatta vid förändringar
- Utvecklingen och tillväxten i organisationerna bromsas
- Framtida omställningar i organisationerna försvåras
- Mindre möjligheter att förändra verksamheterna utifrån yttre förändringar eller ökad konkurrens

MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRPROJEKTERINGEN VAR:
1. Att under förprojekteringen kartlägga den lågutbildade anställdas framtida kompetensutvecklingsbehov och att hitta ett arbetssätt för hur man i genomförandeprojektet medvetet bygger in rutiner och arbetssätt så att de anställdas nya kunskaper och kompetens tas tillvara i organisationerna.
2. Strategiska planer: Samtliga deltagande organisationer har tagit fram strategiska planer som visar hur de kommer utveckla sin verksamhet utifrån sina analysresultat och i linje med sina övergripande mål. Jämställdhet och mångfald ägnades särskild uppmärksamhet.
3. Individuella kompetensutvecklingsplaner: Alla deltagande organisationer har tagit fram individuella kompetensutvecklingsplaner för sina anställda utifrån målet att bredda och fördjupa medarbetarnas kompetens. Planerna baserades på de strategiska planerna. Utbildningsplanerna är väl förankrade i alla organisationer - både ledning och anställda har deltagit i detta arbete. Uppmärksamhet lades kring jämställdhet och mångfald.
4. Utveckling av Kompetenssamverkan BohusDal: Framtagning av modell för hur Kompetenssamverkan BohusDal kan utveckla stöd för utveckling och företagande i ett utökat verksamhetsområde som nu även omfattar Dalsland.
5. Entreprenörskap: Vi har undersökt möjligheter och intresse för att starta en utbildning i entreprenörskap med mål att stödja och utveckla entreprenörskap i Bohuslän och Dalsland. Om ett sådant intresse fanns skulle vi ta fram innehåll och plan för genomförande. Denna aktivitet riktade sig inte enbart till de i projektet deltagande företagen utan här vänder vi oss till alla intresserade verksamheter.

ANALYSMETOD OCH ARBETSGÅNG UNDER FÖRPROJKETERINGEN:
Se bilaga 1.

SLUTSATSER FRÅN FÖRPROJEKTERINGEN:
Verksamhetsanalyserna har identifierat ett antal förbättringsåtgärder som genomförandeprojektet ska hjälpa till att lösa. Utifrån dessa har organisationerna tagit fram individuella kompetensplaner för att stärka upp den yrkesmässiga kompetensen hos medarbetarna för att kompensera den generellt sett låga utbildningsnivån i de deltagande organisationerna. Ett fokus ligger på att integrera de anställdas kompetensutveckling med arbetsplatsernas strategiska utvecklingsåtgärder samt att skapa ett engagemang hos anställda och chefer så att de upplever sig ha den kompetens som krävs för att känna sig trygga i sin yrkesroll. Därmed motverkas också uppkomsten av stress och arbetsrelaterad ohälsa. För att klara detta är det nödvändigt att utveckla metoder för ett integrerat lärande i de deltagande organisationerna samt att stärka chefernas förutsättningar att utöva ett långsiktigt hållbart och hälsofrämjande ledarskap.

Målsättning

Vi har vårt huvudsakliga fokus inom område 2: Kompetensutveckling riktade till verksamheter med lågutbildad arbetskraft. Vi har också i projektet en tydlig koppling till område 1: Kompetensutveckling med inriktning på arbetsorganisation. Orsaken till det är, för att få tydliga och bestående effekter av kompetensutvecklingsinsatserna i de deltagande organisationerna, behöver vi även arbeta med strukturer, system och attityder.

Förutom målgruppen lågutbildad arbetskraft har vi också generellt sett inom målgruppen ett lågutbildat ledarskap, vilket påverkar organisationerna och utvecklingen. Många ledare har inte kunskap i ledarskapsfrågor då ledarskapet inte hunnit med att utvecklas i takt med att företagen utvecklats. Chefs- och ledarskapsutbildning har hamnat i efterkant.

Vårt projekt berör också insatser för att förebygga ohälsa. I undersökningar som gjorts ser man att den lågutbildade arbetskraften oftast står för den högsta ohälsotalen. Då vår målgrupp till stor delbestår av lågutbildad arbetskraft vill vi även i projektet arbeta med förebyggande insatser mot ohälsa. Vi ser en brist på kunskap om hur ledarskapet och arbetsorganisationen påverkar arbetsrelaterad stress och ohälsa. Vi avser att arbeta utifrån Töres Theorells, Karolinska Institutet, modell som bygger på parametrarna:
- Beslutsutrymme
- Krav
- Stöd
Vi vill implementera och vidareutveckla modellen i de deltagande organisationerna.

I projektet utgår vi från och arbetar med:
- Lågutbildad arbetskraft
- Brister i ledarskapet
- Strukturer i arbetsorganisationerna
När vi exemplifierar och jobbar med detta kan vi använda oss av modeller som stimulerar och förbättrar attityder och kunskap kring entreprenöriellt arbetssätt, innovativt tänkande och utveckling. Ett nytt arbetssätt för att jobba med detta är Systemgrupper och innovativ problemlösning. Systemgruppsmetoden är en väg för att dra nytta av alla de erfarenheter som finns i ett system och som gör att problemlösningar kan expandera för att finns det "oväntade" (en förändringsmetod).

Projektet kommer att vara en investering i ansvarstagande från alla ingående parter. Dessa är bl a varje deltagare, varje företag/organisation, projektgruppen, deltagande konsulter samt andra intressenter.

Projektet ska öka anställningsbarheten hos de enskilda deltgarna då vi i projektet arbetar med att stärka de enskilda individernas kompetens och självförtroende/motivation. Detta är särskilt viktigt då det generellt sett är en låg utbildningsnivå hos de anställda i de deltagande verksamheterna.

Projektet ska leda till att ledarskapet i de deltagande organisationerna utvecklas då det i förprojekteringen framkom stora behov av att stärka ledarskapet.

Projektet ska säkerställa ett ansvarsfullt hållbart tänkande, planerande och agerande/utförande i varje ledares, chefs och medarbetares dagliga arbete - där man ser till helheten - för att den enskildes såväl som företagens/organisationernas långsiktiga mål ska nås.

Projektet ska bidraga till/leda till att det skapas en kultur hos de deltagande företagen som präglas av god kommunikation och öppenhet, ansvarstagande och respekt, ständigt lärande och samverkan - dvs en frisk organisation. Denna investering kommer på sikt att gagna företagens/organisationernas kunder, andra intressenter och samhället i stort.

Projektet kommer att leda till att företagen/organisationerna mer aktivt och strukturerat dagligen arbetar med att höja kompetensnivån, kvaliteten/effektiviteten, tillväxten och konkurrenskraften i sina verksamheter. Därigenom bidrar det till en långsiktig utveckling i regionen.

För att komma tillrätta med den låga utbildningsnivån ska projektet säkerställa att ledningspersoner, chefers och medarbetares kompetenser tillvaratas och utvecklas. Det ska också leda till att kompetens inom metodutveckling, nya arbetssätt och strukturer tillförs de medverkande på ett sådant sätt att organisationernas övergripande mål kan nås. i Projektet ska vi förutom att arbeta med kompetensutveckling enligt de framtagna utbildningsplanerna arbeta med fokus på:
a) Samverkan - Kommunikation- och Relationsfrågor: t ex lärande miljöer, hållbart ledarskap, teamutveckling, motivation och medarbetarnas egna drivkrafter, kommunikation i teori och praktik, konflikthantering, förebygga ohälsa och stress, jämställdhet, organisation i ständig förändring och utveckling, arbetsplatsmöten mm
b) Metoder - Arbetssätt - Struktur: t ex, utveckla arbetsmodell för lärande miljö, hur att arbeta med systemgrupper på olika nivåer och med olika frågeställningar, innovativt arbete, effektiv verksamhetsplanering i hela organisationen, strukturer för ökad produktivitet och effektivitet mm

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Allmänt: I förprojektet har vi kommit i kontakt med alla de som kommer att bli aktuella för utbildningsinsatser. Vi kommer i genomförandeprojektet ha några anställda med svårare funktionsnedsättningar, men vi har ingen större kunskap om eventuellt dolda funktionsnedsättningar. Vi kommer därför att kontakta verksamhetsansvariga för att få kännedom om eventuella behov av ytterligare funktionsanpassning inför genomförandet av utbildningsinsatserna. Vi kommer också att använda oss av Handisams Checklista för tillgängliga konferenser.

Fysisk tillgänglighet: De kurslokaler vi kommer att använda vid genomförandet är utformade så att byggnaden, rummen, inredningen och utrustningen är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Kommunikativ tillgänglighet: Hänsyn kommer att tas i varje enskilt fall och vid behov göra de anpassningar som är nödvändiga t ex hörslinga och teckentolk, eller för de som har synskador ge muntliga förklaringar till ev bildmaterial mm.

Informativ tillgänglighet: Detta gäller information som går ut om projektet, information som går ut till deltagarna inför utbildningarna, men även kursdokumentation under utbildningarna. Vi kommer att ställa samma krav på våra kursledare som på oss själva att använda sig av material som är tillgängligt avseende bl a enkelt språk, formgivning, teckensnitt, visuell tydlighet.

Tillgänglig verksamhet: Vi kommer under projektet ha en kompetenshöjande insats som riktar sig till nyckelpersoner i de deltagande organisationerna t ex ledningen och fackliga representanter. Vi kommer då att använda oss av ESF-rådets regioncoach för tillgänglighet. Till denna orienteringsutbildning kommer vi även att bjuda in representanter från andra organisationer i vårt nätverk för att på så sätt få en ännu större spridning om tillgänglighet.

Transnationellt samarbete

Vi söker i vårt projekt samverkan med kompetensnätverk i ett annat europeiskt land. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och tankar och upptäcka nya sätt att jobba på för att utveckla våra respektive nätverk och att arbeta med attitydfrågor. Målet är att kunna utveckla det strategiska arbetet med kompetensutveckling och att arbeta med dagligt lärande i lärande miljöer. Projektet har fått kontakt med två organisationer som båda är inriktade mot att stärka kvinnors ställning och som arbetar med attitydpåverkan kring kvinnliga och manliga roller och förutsättningar. På så sätt kopplas denna del av projektet ihop med den del som rör jämställdhetsintegrering.

Organisation 1:
Det europeiska nätverket WITEC Assocciation i England. WITEC Assosiation kommer att i sitt nätverk jobba vidare med att hitta ett projekt som passar ihop med vårt projekt. WITEC (The Assosiation for Women in Science, Engineering and Technology) är ett europeiskt nätverk av universitet/högskolor, företag, organisationer samt enskilda som arbetar för att stärka kvinnors ställning i traditionellt mansdominerade sektorer inom utbildning och arbetsliv. WITEC är en association med elva europeiska länder: Estland, Grekland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike. Kontaktpersoner i WITEC är Agneta Hansson på Högskolan i Halmstad samt Marina Larios - President WITEC Europe. Marina finns i Sheffield, UK.

Organisation 2:
Banco Mundial de la Mujer i Madrid. Detta är en ideell organisation med syfte att bedriva verksamhet för att främja möjligheterna för kvinnor på arbetsmarknaden och i eget företagande. Dom jobbar bl a med råd till nystartade företag och stöd till kvinnliga företagare. Dom har aktiviteter/program för förändring av attityder i samhället när det gäller kvinnliga och manliga roller, analyserar de problem som drabbar kvinnliga företagare och genomför konferenser som handlar om attitydpåverkan. Kontaktperson i Banco Mundial de la Mujer är Inger Berggren i Madrid.

Mervärdet med kontakt med någon av dessa organisationer för vårt projekt ser vi främst i att få ta del av HUR dessa organisationer arbetar med attitydfrågor och hur man kan förändra dessa.

Deltagande aktörer

 • AB Väst-Farm
 • Britta Carlsson
 • Christina Persson
 • Euro Cash
 • Godisbolaget
 • Knop & Knåp
 • Koster Adventure
 • Kostergårdens Stugby
 • Kosterstiftelsen AB
 • Monica Olsson
 • Q Security AB
 • Restaurang Skagerack
 • Strömstads Badanstalt
 • Strömstads Maritima Förening

Kommun

 • Färgelanda
 • Munkedal
 • Strömstad
 • Tanum