Logotyp på utskrifter

Vi vill vara med!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSamordningsförbundet HjoTiBorg
KontaktpersonTomas Rosenlundh
E-posttomas.rosenlundh@mpmail.se
Telefonnummer070-5617979
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

En arbetsmodell i arbetet med att möta alla de ungdomar som inte studerar, arbetar och inte heller syns i den offentliga statistiken tas fram. Ett förebyggande arbetssätt behövs för att tidigt möta denna målgrupp.

Förstudien tar fasta på den statistik som återfinns i Temagruppen unga i arbetslivet har tagit fram och fokus läggs på kommunerna i östra Skaraborg. Samordningsförbunden är som paraplyorganisation den plattform för samverkan mellan parterna. Ingående intressenter till denna studie är förutom Samordningsförbunden, Skolförvaltning, Närhälsan och dess ungdomsmottagningar, Arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedling , Försäkringskassa, kommunalförbundet. Parter som alla i sina dagliga lägen kan möta målgruppen.

Arbetssättet i förstudien är tänkt att förutom ren faktainsamling, genomföra ett antal workshops med huvudansvarig i respektive organisation för att skapa en tydlig delaktighet och förankring av den modell som senare kan prövas i skarpt läge som ett ESF uppdrag.

Bakgrund

Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har i hög utsträckning prövat metoder och modeller för ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Unga med funktionsnedsättning finns fortfarande med som en av de viktigaste målgrupperna, men vi har också i liten skala prövat metoder och arbetssätt att hitta former för hur vi identifierar och möter de ungdomar som på ena eller andra sättet inte syns i samhället. Ett bekymmer utifrån den enskilda individen att inte vara sedd och behövd, ett bekymmer inför framtiden eftersom många av dessa ungdomar får en lång väg att gå för att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi hittar kanaler, metod och arbetssätt så att vi kan underlätta inträdet på marknaden.

Samordningsförbunden i Östra Skaraborg har medvetet satsat på olika insatser under de år vi varit verksamma riktat mot målgruppen, men det har varit i allt för liten skala och en helhetssyn har inte kunnat göras. I Tibro kommun prövas nu ett lokalt grepp i liten skala för att hitta ett sätt att mötas, liksom att Samordningsförbundet i Tibro kommun stöttar upp deras arbete med att arbeta med tidiga insatser riktat mot ungdomar. En satsning som kommer denna förstudie till del.

I den förstudie vi vill göra utgår vi ifrån det underlag och den statistik som återfinns hos Temagruppen Unga i arbetslivet. En sökning på sidan på ingående kommuner visar att vi har en spridning, men det centrala är att det finns ett behov av att göra en analys och ta fram ett förslag på hur vi gemensamt kan organisera oss för att möta målgruppen. Enligt statistiken från 2010 visar att situationen förbättrats något i våra kommuner från 2010, men det finns en spridning emellan kommunerna från 33,3% till 17,7 % där man inte vet var och vad ungdomen gör. Till det här kommer att Gullspång, Tibro och Falköpings kommun har en hög andel av invandring och den gruppen kan också vara en bidragande orsak till problemen.

I temaskriften som Temagruppen unga i arbetslivet tagit fram, konstaterar man att 8 - 10 % av ungdomsgruppen varje år tillhör den grupp unga som varken arbetar eller studerar. Som tidigare sagts är det här ett bekymmer för alla parter, inte minst för individ och förälder. Målgruppen är för alltför stor och det måste till ett samlat grepp, en helhetssyn mellan alla inblandade parter, så att vi gemensamt skall kunna komma fram till en metod och ett arbetssätt så att alla vet hur vi skall agera när vi möter en ungdom som tillhör målgruppen.

I denna förstudie vill vi pröva att lokalt för de tre ingående samordningsförbunden pröva ett antal workshops där aktuella myndigheter tillsammans formar en målbild för det kommande arbetet riktat mot målgruppen. En målbild innehållande metoder som prövas i ett ESF uppdrag 2015 något år framåt.

Samordningsförbunden utgör en plattform för samverkan mellan parterna och blir därmed en naturlig ägare till förstudien. Samordningsförbunden emellan deltar i förstudien för den riktar sig till hela området.

Målsättning

De ungdomar som idag inte syns i myndigheternas officiella statistik skall fångas upp och erbjudas stöd och aktivitet för att komma tillbaka till utbildning alternativt till en arbetsmarknad.

Ungdomen själv skall veta att det finns ett alternativ för mig som vill vara med

En förälder skall alltid ha någonstans att kunna söka stöd och hjälp att få igång sin ungdom i aktivitet

Ingående parter arbetar tillsammans och en helhet har skapats som riktar sig mot målgruppen

AME blir den lokala part som utgör ingången till en nystart för den unge

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg kommer tillsammans med övriga förbund i Östra Skaraborg även ansöka om implementeringsmedel efter genomfört ESF uppdrag "Vägen till arbete/studier". ESF diarienummer 2010-3050004. I den modellen kommer vi pröva att på plats organisera arbetet gemensamt för målgruppen unga med funktionsnedsättning.
Vi vet genom vårt tidigare ESF uppdrag, ESF rapport 2013:3 Tema unga i arbetslivet bekräftar bilden, att dessa ungdomar har det allra svårast med etablering på arbetsmarknaden.

Genom att vi håller samman de båda studierna når vi en lärsituation - de båda studierna korsbefruktar varandra och spiller även över till AME och dess tänkta organisationsmodell. Det kommer även spilla över till Skarborgs kommunalförbund och den studie som görs i deras regi - "Fullföljda studier".

Till det kommer att fortsatt utvecklingsarbete riktat mot målgruppen är pågående inom ramen för Samordningsförbundens verksamhet i Östra Skaraborg. Alla förutsättningar finns för att vi skall kunna hålla ihop förstudieresultatet och skapa en lärande situation. Samordningsförbundens plattformsorganisation ger den förutsättningen.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att under processen aktivt arbeta med att nå samverkanspartner i Europa. Samverkan med andra parter i Europa fördjupar ett uppdrag och ger ytterligare dimensioner. En lärdom vi dragit av tidigare genomförda ESF uppdrag.
Vilket av våra Europeiska grannar som har en väl utvecklad metodik och arbetssätt gentemot vår målgrupp är okänt, men den processen startar upp i och med att förstudien startar.

Vi tror att Tyskland med sina lagar som säger att man har en skyldighet att anställa individer med funktionsnedsättning är intressant liksom att lära mer om deras omtalade lärlingsutbildningar. Vårt grannland Finland är intressant att undersöka vidare, de ligger oftast långt fram i sina kontakter med EU och har ett system och arbetssätt riktat mot målgruppen som kan vara intressant att undersöka.

I arbetet med att hitta samverkanspartner i Europa kommer vi samverka med Eures som är Arbetsförmedlingens Europeiska nätverk.

Kommun

  • Falköping
  • Gullspång
  • Hjo
  • Karlsborg
  • Mariestad
  • Skövde
  • Tibro
  • Tidaholm
  • Töreboda