Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vi kan! Vi vill!

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonTorbjörn Svedung
E-posttorbjorn.svedung@mellerud.se
Telefonnummer0530-18105
Beviljat ESF-stöd221 049 kr
Total projektbudget431 049 kr
Projektperiod2009-08-03 till 2010-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Melleruds kommun har för avsikt att tillsammans med parterna i 3 samordningsförbund, starta upp projekt inom den sociala ekonomin.
Projektets syftet är att analysera förutsättningarna för sociala kooperativ inom de 8 deltagande kommunerna.

Bakgrund

Trots den högkonjuktur som Sverige befunnit sig i, har tyvärr vissa grupper i vår region fortfarande inte fått tillträde till arbetsmarknaden i tillräcklig stor utsträckning. Dessa grupper är framför allt personer med utomnordisk härkomst, funktionshindrade, ungdomar, långtissjuka och långtidsarbetslösa.
Idag befinner sig vår region i en situation där finanskrisen leder till en kraftig ökning av varsel samt nedläggning av industrier. Bl.a. läggs Holmens pappersbruk i Vänersborgs kommun ner. I Melleruds kommun läggs Artic Papers pappersbruk ner. Detta sker i en region med redan rellativt svag arbetsmarknad och därmed försämras ovanstående gruppers möjligheter till att få delta i arbetslivet

Syfte

Vi vill undersöka möjligheterna för ett socialt företagande i vår region.
Syftet är att senare kunna starta ett eller flera genomförandeprojekt för att bilda och utveckla olika sociala kooperativ med en målsättning att kunna erbjuda en arbetsmarknad för de grupper av människor som idag inte kan finna en plats på befintlig arbetsmarknad. Dessa nya arbetsplatser kan också bli ett stöd för individer att få en stöttning och ett steg på vägen till en plats den idag befintliga arbetsmarknaden.

Målsättning

Målet är att ta reda på om det finns tillräckliga förutsättningar att kunna bilda och driva sociala kooperativ. Det handlar om att få fram ett underlag för framtida beslut.
Förstudien skall ge svar på:
- vilka kommuner är intresserade av att delta i genomförandeprojekt, i syfte att kunna erbjuda ett större utbud av olika sociala kooperativ.
- hur motiverar man till bildandet av sociala kooperativ, hos deltagare, politiker m.fl.
- inom vilka näringsområden finns det förutsättningar för att kunna driva social kooperativ med en viss ekonomisk bärighet.
- vilka förutsättningar finns det för att knoppa av delar av redan befintliga verksamheter, för bildandet av social kooperativ.
- vilka ytterliggare frågeställningar måste klaras ut innan ett genomförandeprojekt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Hela förprojekteringen handlar om att undersöka möjligheterna för att kunna inkludera en målgrupp som idag står utanför arbetsmarknaden av olika skäl. Förprojekteringen kommer bedrivas i lokaler som kommun eller annan samverkanspart idag har och de har idag redan krav på att ha hög tillgänglighet för personer med funktionshinder.

Transnationellt samarbete

Projektägaren ser i förlängningen att man vill verka för ett transnationellt utbyte med andra regioner och länder. Vi vet att andra länder så som t.ex. Italien har nått långt i att skapa lagar och regler som uppmuntrar till socialt företagande.

Medfinansiärer

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Samordningsförbundet Norra Dalsland
 • Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Samarbetspartners

 • Coompanion Fyrbodal

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Grästorp
 • Lilla-Edet
 • Mellerud
 • Trollhättan
 • Vänersborg
 • Åmål