Logotyp på utskrifter

Verdandi 2 giltig version

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSagalund
KontaktpersonYvonne Norlén
E-postsagalund@telia.com
Telefonnummer0303-226950
Beviljat ESF-stöd3 103 918 kr
Total projektbudget7 745 490 kr
Projektperiod2011-02-01 till 2014-01-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Samhället är i behov av att hitta metoder som leder till en snabbare rehabilitering av människor som har varit i sjukdom under en längre tid.

Målgrupp:
- Sjukskriven mer än 6 mån
- Sjuk eller aktivitetsersättning FK
- "Utförsäkrade" nu hos AF

Målsättningar:
- Bättre psykisk och fysisk hälsa
- Minskad stigmatisering
- Hitta sina livsval som leder till minskat bidragsberoende

Det innovativa med projektet är att vi vill utforma, testa och revidera en ny metod för rehabilitering där MBSR kombineras med kunskapsöverföring i grupp och individuell coaching och kroppsterapi. Mindfulness baserad stresshantering (MBSR) är en väl utvärderad metod för att öka livskvalitén och minska psykisk och fysisk ohälsa. Vi förväntar oss att deltagarna skall bli friskare och öka sin arbetsförmåga.

Bakgrund

Erfarenhet visar att ju längre du är sjukskriven desto svårare är det att komma tillbaka till full sysselsättning, vilket är ett mänskligt lidande och kostar samhället stora pengar iform av sjukpenning, ökade vårdkostnader, förlorad produktivitet och skatteintäkter.

Det är vetenskapligt visat att kropp och psyke hänger ihop. Om vi inte mår bra till själen resulterar detta till fysisk ohälsa. Lider vi av en långvarig allvarlig sjukdom resulterar detta ofta i ett stort stresspåslag på kropp och psyke som i andra hand leder till ännu större ohälsa och försämrad livskvalité för den drabbade. Ofta finns det en samsjuklighet när det gäller psykisk ohälsa och muskoskelotala smärttillstånd. Många som lider av långvarig sjukdom identifierarsig med sin sjukdom som i sin tur leder psykisk ohälsa.

Attityderna till de som drabbas av psykisk ohälsa leder till stigmatisering och längre sjukdomstid. Attityderna mot psykisk ohälsa finns i hela samhället. Tyvärr kan den som lider av sjukdom möta den i vården, arbetsgivare, arbetskollegor, handläggare hos olika myndigheter, vänner mm.

Utskrivningen av antidepressiva medel ökar i samhället. Medicin bör kompletteras med aktiviteter som riktar sig tillatt lösa problemen snarare än symptomen. VG-regionen har en större del psykisk ohälsa än riket totalt. Kvinnor har en dubbelt så hög förbrukning av antidepressiva medel som män. Alla vårdinrättningar har inte ett salutogent arbetssätt där man försöker höja de faktorer som leder till en god hälsa snarare än att bara bota sjukdomar eller reducera symptomen.

Långvarig stress leder ofta till förändrad kognitiv förmåga och passitivitet. I det läget kan det vara svårt för denenskilde att se nya valmöjligheter, hitta en ny identitet och ta ansvar för sin egen hälsa och framtid som "frisk".Viktigt är att arbeta med att förändra och utveckla personens inre resurser och förmågor för att ökahandlingsförmågan, formulera och nå mål och därmed öka hälsan och livskvaliteten.

Vi har analyserat statistik från Försäkringskassan (FK), Arbetsförmedlingen (AF), Statistiska Central Byrån (SCB),Handisam och Socialstyrelsen (SOS) kring problematiken kring ohälsa och attityder kring psykisk ohälsa.
Faktorerkring ohälsa har varit, antal individer som har drabbats av ohälsa, diagnostyper, bakgrundsfaktorer, genus. Imöjligaste mån har vi brutit ner nationell statistik till regional.

Kvinnors och mäns ohälsa mars 2010, källa FK:
- Ohälsotalet är högre för kvinnor än för män även om skillnaderna minskar.
- I mars 2010 hade 290 000 kvinnor sjukersättning eller aktivitetsersättning medan 196 000 män hade någon av förmånerna.
- I januari 2010 hade kvinnor cirka 55 000 pågående sjukfall medan män hade cirka 36 000.
- Män är i mindre utsträckning än kvinnor sjukskrivna för psykiska diagnoser och i större utsträckning för diagnoser kopplade till det muskuloskeletala
- Ca 400 000 nettodagar betalar FK per år ut i VG-regionen
- 21,5 % av de sjukskrivna i VG-regionen har varit det över 1 år, vilket innebär 86 000 nettodagar
- I VG har 81 141 sjuk eller aktivitetsersättning,76% av kvinnliga sjukpensionärerna lider av psykisk ohälsa eller värk

Överförda från FK till AF, nu i program hos AF, källa AF juni 2010:
- Av de 12 600 var ungefär 1 800, 14% personer i någon form av arbete i slutet av maj. Varav 370 personer har lämnat AF för tillsvidareanställningar eller har fått tillfälliga anställningar, timanställning eller
deltidsanställning.300 har återvänt till sjukskrivning
- 11 100 är i program hos AF juni 2010

Psykisk ohälsa, källa Handisam:
- Var fjärde människa drabbas någon gång av psykisk ohälsa
- Upplevd stigmatisering försvårar tillfriskandet och vägen till försörjning
- Många i Sverige har negativa attityder till människor som har drabbats av psykisk ohälsa
- 25 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.
- 20 procent skulle inte bjuda in någon till sitt hem
- 36 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem inte kan återhämta sig fullständigt
- 70 procent anser att de flesta människor med psykiska problem inte får professionell hjälp inom sjukvården.
- 32 procent anser inte att psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst

Behov
Både AF och FK är i behov av att hitta metoder som leder till en snabbare rehabilitering av människor som har variti sjukdom under en längre tid. Även om man idag kan se en viss minskning av sjukskrivningar är problemetfortfarande mycket stort och det finns därför behov av insatser och förbättrade metoder för rehabilitering. Då mångaav de tidigare sjuka nu är överförda till AF så kvarstår problemet att många långvarigt sjuka människor skall hittasin väg tillbaka till arbetsmarknaden med en ökad psykisk och fysisk hälsa.

Metod
Mindfulness baserad stresshantering (MBSR) är en väl utvärderad metod för att öka livskvalitén och minska psykisk och fysisk ohälsa. Vid Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts Medical School har man under 30 år behandlat ca 20 000 patienter som remitterats till denna 8-veckors gruppbaserade öppenvårdsbehandling. Patienterna har haft en mängd olika sjukdomar såsom hjärtsjukdom, cancer, AIDS, kronisk smärta, stressrelaterade tarmproblem, huvudvärk, högt blodtryck, sömnproblem, utmattningsdepression och ångest. Det huvudsakliga arbetet vid kliniken är intensiv träning i mindfulness meditation och dess tillämpning vid stress, smärta och sjukdom samt vid de utmaningar och äventyr som vi möter varje dag.MBSR har visat sig ha effekter vid en rad stressrelaterade problem, hjärt-kärlproblematik, högt blodtryck, vissa magproblem, sömnstörningar, utmattningsdepression samt vid ångestproblematik. Programmet har också prövats vid olika typer av somatiska besvär som psoriasis, cancer, AIDS
och vid kronisk smärta.

Coaching är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor. Den grundar sig på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ. Coaching är en positiv process som leder utvecklingen framåt mot uppsatta mål. Coaching bygger på viljan till förändring. Coachens uppgift är att sporra, stötta, inspirera och utmana dig till attnå dina mål och till att ta fram det bästa hos dig.Klienten är ansvarig för sina handlingar, attityder och känslor. Vi plågas inte av händelser i sig utan sättet vi förhåller oss till dem. Coaching har sitt focus på nuet och framtiden.Endast korta tillbakablickar görs för att skapa medvetenhet och stödja klientens lärandeprocess. Coaching bygger på ett aktivt och ömsesidigt arbete mellan coach och klient. Alliansen mellan dem grundas på trygghet och tillit.
Coaching leder till personlig insikt som leder till handling om:
- Drivkrafter
- Nya perspektiv
- Karriär & livsuppgift
- Styrkor
- Mål
- Relationer
- Dysfunktionellt beteende

Kroppsterapier ökar kroppens aktiverar det parasympatiska nervsystemet och frigör kroppens "må bra-hormoner". Massage minskar smärta, ökar rörligheten och kroppskännedomen. Människor som mår dåligt till kropp och själ stänger av kroppens signaler. Massage är ett sätt att återigen uppleva sin kropp.

Att ge människor kunskap kan leda till insikt om sakernas samband, men för att få till en varaktig förändring är vi övertygade om att färdigheter måste också läras ut så att kunskaperna kan omsättas i praktiken.
Ämnen som kommer förmedlas är:
- Attityder kring psykisk ohälsa, identitet, vem är jag om jag är frisk, självbild
- Positiv psykologi
- KASAM
- Stressmedicin
- Sömnhygien
- Motionen och kostens betydelse för psykisk och fysisk hälsa

Färdigheter som kommer att praktiseras under projektet:
- att ta sig tid för sitt eget mående
- medveten närvaro
- mental träning
- motion
- kost
- sömnhygien

Det unika med projektet är att vi vill utforma, testa och revidera en ny metod för rehabilitering där MBSR kombineras med kunskapsöverföring i grupp och individuell coaching och kroppsterapi.

Syfte

Syftet med projektet är:
- Att utveckla individerna för att frigöra deras inneboende resurser genom ett ökat lärande i vardagen.
- Att ge deltagarna färdigheter som leder till ökad psykisk och fysisk hälsa.
- Att coacha och stödja individen för att främja återgång till arbete.
- Att utvärdera en ny integrativ rehabiliteringsmetod på ett vetenskapligt sätt.
- Att utvärdera det aktionsbaserade lärandet som en del av projektmetodiken

Målsättning

Projektets visioner, påverkan på lång sikt är att deltagarna har en god hållbar hälsa och hög livskvalité och att individerna har funnit sin livsuppgift och därmed sysselsättning.

Målsättningar:
- Bättre psykisk och fysisk hälsa
- Minskad stigmatisering
- Hitta sina livsval som leder till minskat bidragsberoende
- Motivera till eget ansvar
Mål 1 Hållbar psykisk hälsa
Projektet skall signifikant ökat individens psykiska hälsa. Den psykiska hälsa kommer att mätas före och efter interventionerna med vetenskapligt väl beprövade psykometriska test.

Mål 2 Hållbar fysisk hälsa
Projektet skall signifikant ökat individens fysiska hälsa. Den fysiska hälsa kommer att mätas före och efter interventionerna med vetenskapligt väl beprövade fysiometriska test.

Mål 3 Hållbart arbetsliv
Projektet skall signifikant ökat individens arbetsförmåga. Arbetsförmågan kommer att mätas före och efter interventionerna.

Mål 4 Ökad arbetsmängd
Projektet skall leda till att individernas arbetsmängd ökar.

Mål 5 Spridning av resultatet för att inspirera andra AF, FK, kommuner, primärvård att implementera projektets rehabiliteringsmetod.

Under projektets mobiliseringsfas kommer målen i möjligaste mån kvantifieras utifrån tidigare forskningsresultat eller erfarenhet. Vi förväntar oss att deltagarnas psykiska & fysiska hälsa och arbetsförmåga ökar.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillsammans med de olika medfinansiärerna kommer vi att ha en kontinuerlig dialog kring vilka behov deltagarna har. Med tanke på projektets målgrupp är detta en naturlig del i projektet. Många av deltagarna kan ha psykosocial och/eller fysiska funktionshinder.
Funktionshinder som kan uppkomma i projektet är NPF, psykosociala, syn, hörsel och fysiska.
Hjälpmedel kommer att tas fram vid behov i dialog med klienten och medfinansiären.

Projektet kommer att arbeta med att medvetandegöra normer och attityder som leder till ett försvårande av
tillfrisknandet. Normerna kan finnas på olika plan i samhället. Att synligöra normer tillsammans med ett individuellt arbete med att klargöra sina egna värderingar är för oss ett viktigt arbete i förbättrandet av den egna hälsan.

Då stor del av interventionerna sker i gruppform är det viktigt att utbildarna arbetar aktivt med att alla skall kännasig inkluderade. Utbildarna är vana vid att leda grupper där stor vikt läggs vid att skapa trygghet och ett öppet klimat där alla känner sig delaktiga oavsett kön, diagnos, ålder, funktionsnedsättning, religion och etnicitet.
I den planerade kick-offen kommer personalen i projektet tillsammans bestämma hur vi i personalgruppen kan
arbeta med attityder som är inkluderande.

Jämställdhetsintegrering

I statistikanalysen har vi kunnat se att kvinnor är mer sjuka än män. Kvinnor lider mer av psykisk sjukdom än män.Vi förväntar oss därför att fler kvinnor än män deltager i projektet. Anledning kan vara den ojämlikhet som råder mellan könen i samhället i stort, på arbetsplatsen och i den egna familjen. Många par upplever sig vara jämlika tills dess att barnen föds. Då blir arbetslivets normer på kollision med de egna värderingarna. Studier har visat att stresshormonerna ökar hos kvinnor när de kommer hem från jobbet och till familjen. Männens stresshormoner går däremot ner när de kommer hem. Dubbelarbetande kvinnor lider ofta av långvarig stress som ofta leder till fysisk och psykisk ohälsa.

Då projektet har en genomsyrande holistisk syn på människan kommer vi både i kunskapöverföringen och i
coachningssessionerna att ha ett jämställdhetsperspektiv genom att stödja deltagarna till reflektion
över sin totala situation, både i arbets- och privatliv.Normen kring kön är en norm bland många andra normer som kan diskriminera. En annan diskrimineringsfaktor är ohälsa och i synnerhet psykisk ohälsa. Projektet kommer att arbeta med att medvetandegöra normer och attityder som leder till ett försvårande tillfrisknande. Normerna kan finnas på olika plan i samhället. Att synligöra normer tillsammans med ett individuellt arbete med att klargöra sina egna värderingar är för oss ett viktigt arbete i förbättrandet av den egna hälsan.

Då stor del av interventionerna sker i gruppform är det viktigt att utbildarna arbetar aktivt med att alla skall känna sig inkluderade. Utbildarna är vana vid att leda grupper där stor vikt läggs vid att skapa trygghet och ett öppet klimat där alla känner sig delaktiga oavsett kön, diagnos, ålder, funktionsnedsättning, religion och etnicitet.

Genom mindfulness, kunskapsöverföring och individuell coaching kommer deltagarna att få handlingskraft, se nyaval i livet, stå närmre sina egna värderingar och på så sett våga bryta normer.

I den planerade kick-offen kommer personalen i projektet tillsammans bestämma hur vi i personalgruppen kan
arbeta med attityder som är genusneutrala och inkluderande.

I spridningen av projektet är det viktigt att informationsmaterialets bilder och text är inkluderande.

Transnationellt samarbete

Vi kommer att under mobiliseringsfonden undersöka om det finns möjlighet till internationellt arbete.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedling Kungälv
 • HISINGEN

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedling Kungälv
 • HISINGEN
 • Kommunen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö