Logotyp på utskrifter

Växa

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareNäringslivsenheten Härryda kommun
KontaktpersonEmelie Gunnarsson
E-postemelie.gunnarsson@harryda.se
Telefonnummer031-724 66 48
Beviljat ESF-stöd333 968 kr
Total projektbudget333 968 kr
Projektperiod2014-01-02 till 2014-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

En av de svåraste grupperna att få i arbete är arbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund, särskilt de med lägre utbildning. Detta är inte något unikt för Härryda kommun, nästan alla kommuner i Sverige och Europa brottas med detta problem, ofta rör det sig också om kvinnor födda utanför Europa. Nu vill kommunen tillsammans med det lokala näringslivet och andra organisationer samverka för att ta fram ett arbetssätt/metod för att ta dessa kvinnor flera steg närmare en anställning, eller egenförsörjning. Genom att arbeta med språkinlärning, praktik och fokus på integration, utökat kontaktnät samt personlig utveckling hoppas man att kunna få fler i anställning. Stor vikt kommer att läggas på att arbeta med praktik och verksamheter lokalt, nära kvinnornas hem/närområde.

Bakgrund

I kommunen finns det ett antal utrikes födda, arbetslösa kvinnor. Många av dem kommer utanför Europa. Flera av dessa har stora svårigheter att lära sig det svenska språket, att integreras i det svenska samhället och att komma in på arbetsmarknaden, särskilt de med lägre utbildning. Naturligtvis har problemen ett starkt samband. Flera organisationer i Härryda kommun vill nu samverka för att underlätta för utrikes födda, arbetslösa kvinnor så att de lär sig svenska snabbare och bättre, integreras betydligt bättre bland svenskspråkiga samt öppna upp nya nätverk, kontakter och arbetsmöjligheter för dem.

I dagsläget går många utrikes födda, arbetslösa kvinnor på Svenska För Invandrare (SFI), men lär sig svenska mycket långsamt och integreras dåligt i samhället. Det har visat sig att SFI i kombination med praktikplats har gett mycket bättre resultat jämfört om man bara läser på SFI, dock har SFI svårt att hitta praktikplatser till alla. Särskilt svårt är det ofta för dem som har lägre utbildning. För de med högre utbildning finns ESF-projektet Nya möten som har skapat kontakter mellan utländska akademiker och arbetsgivare i hela Sverige, dock finns det inget liknande för kvinnor med lägre utbildning.

I Mölnlycke ordnar studieförbundet Sensus tillsammans med Röda korset verksamhet för utrikes födda, arbetslösa kvinnor. Denna verksamhet är mycket uppskattad och väldigt värdefull för de individer som deltar. Här utför de aktiviteter så som bakning, matlagning, klädtillverkning etc. På grund av dessa aktiviteter har kvinnorna fått en bra sammanhållning sig emellan. Här får de även extra hjälp med svenskundervisning, men integrationen med icke utrikes födda och svenskfödda fungerar dåligt och kontaktnätet är mycket begränsat.

Härryda kommun har tidigare också satsat på mammagrupper för dessa kvinnor. Detta var populärt och fungerade bra så länge man fick hjälp och stöd från kommunen med någon som höll i det. Då man erbjöd gruppen möjlighet att fortsätta träffas i lokalen, men utan ledare/personal, så var det ingen som ville ta ansvar för omhändertagande av nyckel/låsning av lokal. Erfarenheterna visar att man inte är van och ogärna tar ansvar i någon större utsträckning.

Vilken grad av ansvar man kan tänka sig att vara villig att ta samt vilken typer av aktiviteter tex studiebesök och/eller praktik de är villiga att delta i är dock något vi skulle vilja undersöka under en förstudie. Det är av stor vikt att man anpassar mål och aktiviteter efter förutsättningarna och ta lärdom av tidigare erfarenheter man haft av de tidigare aktiviteterna så som mammaträffarna etc.

I Sverige yrkesarbetar de flesta kvinnor och att man skall göra det är mer eller mindre en självklarhet i vårt land. Detta är dock inte fallet i många andra länder, särskilt inte utanför Europa. Då kvinnorna kommer till Sverige är det lätt att de isolerar sig själva, eller av sina män som inte vill att kvinnorna rör sig för långt från hemmet, eftersom de inte är vana att lämna hemmet, eller bara umgås med närmare grannar (andra hemarbetande kvinnor). Då de flesta arbetsföra kvinnor i Sverige arbetar, blir det extra svårt att få ett socialt rikt liv, framförallt med svenskspråkiga och framförallt för kvinnorna. Att laga mat och odla grönsaker är dock något man är mer van vid och som för dessa sannolikt ses som naturliga mötesformer och är något man känner sig bekväm med.

På det kommunägda Råda Säteri (ett historiskt mycket värdefullt säteriområde med huvudbyggnad, flyglar och tillhörande park och trädgård) pågår ett LEADER-finansierat projekt som bla har målet att tillgängliggöra dess park och trädgård för kommuninvånarna och andra besökare. Tanken är inte minst att de som bor på ”säterietområdet” (ett miljonprogramområde där en väldigt hög andel av Härryda kommuns utrikes födda bor), mycket nära Råda Säteri skall hitta dit. En undersökning (C-uppsats-Hallström-Winald) har visat att de som bor på säteriområdet gärna och relativt ofta går förbi Råda Säteri för att nyttja den närbelägna badplatsen, men aldrig eller sällan vågar gå in på själva säteriområdet (Råda Säteri).

På Råda Säteri håller trädgården på att utvecklas. Arbetet leds av en trädgårdsmästare som handleder många praktikanter större delen av året. Man anlägger bland annat en fruktträdgård, perennrabatter, en köksträdgård och ett växthus. Genom att praktisera trädgårdsarbete med andra svensktalande praktikanter får man möjlighet att öva på språket samtidigt som man kanske kan informera, ge tips och råd om växter, odlingssätt, matodling i allmänhet från egna erfarenheter man har från sina hemländer. Tanken är att man i köksträdgården bland annat skall satsa på ”exotiska köksodlingar” som bland annat restaurangen på säteriet skall kunna använda i maten. Här finns också en ingång till matlagning om man är intresserad av det, vilket flera av de kvinnor som träffas på Sensusverksamheten är. Är man sedan mer intresserad av att praktisera och arbeta med restaurang, caféverksamhet, djur, historia, turism eller annat är Råda Säteri ett ypperligt ställe att skapa kontakter på grund av allt som pågår på området. Här huserar framgångsrika företag som sysslar med växtförsäljning, restaurang, café, glassproduktion, glassförsäljning och kafferosteri. Sommartid har Härryda kommun en turistinformation belagd på området. Kursverksamheten i området har ökat markant det senaste året i samband med EU-projeken. Föreningar som är verksamma i området är en Rotaryklubb, Råda ridklubb, Råda sportfiskeklubb, Friluftsfrämjandet, Råda Värnare, Mölnlycke biodlarförening, Botaniska föreningen i Göteborg, andra trädgårdsföreningar mfl.

Folkhögskolan Wendelsberg, belägen vid Mölnlycke centrum är också intresserade av att delta i förstudien och framtida projekt. Även Wendelsberg är intresserade av att utveckla sin trädgård. Här finns även restaurang och hotell samt vandrarhemsverksamhet och samarbetar bla med Svenska Turistföreningen. Genom Wendelsberg skulle praktiserande även kunna få bra kontakter med personer som är kulturellt engagerade i flera delar av Sverige.

Råda Säteri och Wendelsberg kan vara bra startpunkter för målgruppen. Företagarföreningar i Härryda kommun även intresserade av att delta i projektet. Många som har butiker och är i behov av personal som kan utföra enklare arbeten som plock och säljarbeten. Härryda företagarförening är den största företagarföreningen i kommunen och har en stor bredd på sina medlemmar. Flera i denna förening/många av dess medlemmar är också i behov av personal som kan tänka sig utföra enklare arbeten.

Aktörerna i detta projekt vill nu samverka för att utrikes födda, arbetslösa kvinnor i kommunen snabbare och bättre skall lära sig svenska i samband med praktik. Praktiken skall kännas meningsfull och få praktikanterna att de känna att de utvecklas och har något att ge av sig själva och får tillfälle att träffa och prata med så många andra icke utrikes födda som möjligt. Genom meningsfullt arbete och förbättrade möjligheter i att tala och kommunicera på svenska, förbättras också självförtroendet, vilket är viktigt då man söker arbete. En förstudie skulle möjliggöra att de nämnda aktörerna kan undersöka utsikterna att utföra ett projekt och ta fram en arbetsmetod tillsammans.

Under eller efter praktiken kommer vi att samverka med NyföretagarCentrum i Härryda och Coompanion i Göteborg för att informera och inspirera kvinnorna till att starta egna företag, men kanske framförallt att starta gemensamma sociala företag. Kvinnorna kan upptäcka att det finns en marknad för exotiska köksväxter, exotiska kläder, eller något annat som inte är något de vågar satsa på själva, men kanske med ytterligare kompetens och stöttning. Vi vill också utreda möjligheterna att samarbeta med den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Café Tellus är ett exempel på åtta kvinnor från fyra olika länder med intresse för matlagning som lyckats. De driver nu caféet i Folkuniversitetets lokaler i Göteborg.

Målsättning

Att få fler arbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund i arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förstudien kommer vi se till att alla möteslokaler där vi har workshopsen och samverkansmötena är tillgänglighetsanpassade på bästa möjliga sätt. I Härryda kommun har vi en tillgänglighetsdatabas där man kan se hur de olika lokalerna är tillgänglighetsanpassade med ramper, toaletter, teleslingor etc.
För att alla samverkanspartner skall få möjlighet att ge input och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i mer eller mindre lika delar vill vi att de flesta aktörer är med på alla workshops och att alla är lika engagerade i samverkansmötena. Eftersom målgruppen dock kan ha problem att delta på lika villkor pga språksvårigheter anordnar vi särskild samtalsmöten med dem. I dessa kommer dock inte alla aktörer vara involverade då vi tror att det kan bli avskräckande. Eftersom målgruppens info är mycket viktig för det fortsatta arbetet i förstudien kommer samtalsmöten hållas relativt tidigt skede under förstudien.
Vi kommer även att arbeta efter Härryda kommuns personalpolitiska program som är ett resultat av gemensamma samtal om vilka förhållningssätt som skall finnas på våra arbetsplatser samt förvaltningens strategi för arbetet med att motverka funktionshinder.

Information om projektet kommer att finnas tillgängligt på Härryda kommuns hemsida samt på flertalet av aktörernas hemsidor, delvis på engelska. Vill någon individ eller grupp få muntlig information om projektet kommer det att ordnas av projektledaren eller någon annan deltagande aktör.

Transnationellt samarbete

Problematiken med utrikes födda, framförallt kvinnor och kvinnor med lägre utbildning, att de har svårt att lära sig språket, komma in i det nya landets samhälle och att de står långt ifrån arbetsmarknaden är inte unikt för Sverige. Därför ämnar vi under förstudien att också ta kontakt med andra europeiska organisationer/nätverk/projekt som har arbetat, arbetar, eller planerar att arbeta på liknande sätt så att vi under det potentiella projektet kan utbyta erfarenheter.

Alla EU-medlemsländer arbetar med strategin Europa 2020 med målet att öka tillväxten. Skall tillväxten öka är det mycket viktigt att vi får bukt med den växande arbetslösheten, vilket är ett stort problem som de flesta EU-medlemsländer brottas med just nu. Det är därför av stor vikt att nyttja erfarenhetsutbyte med organisationer som arbetar på liknande sätt i ett eller flera andra europeiska länder. Här kan vi få ytterligare input i utvecklingen av arbetssättet/metoden eller metoder som kompletterar vårt arbete. Den kontakt vi hittills har är i Tyskland är ett kommunalt bolag i Flensburg som arbetar med just det problem vi vill arbeta med i ett ESF-projekt. Planen är att vi fördjupar den mailkonversation vi haft och stämmer träff/möte i Tyskland, eftersom det i dagsläget verkar som att vi har mest erfarenheter att hämta från dem. Tanken är att vi då vårt eventuella projekt startats har mer info och erfarenheter att utbyta. Vi är även öppna för samarbete med andra länder. Kontakter finns även i Schweiz och England.

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingen i Härryda
  • Coompanion Göteborgsregionen
  • Sensus Region Västra Sverige
  • Wendelsbergs folkhögskola

Kommun

  • Härryda