Logotyp på utskrifter

Värdegrund väst genomförande

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSkådebanan Västra Götaland
KontaktpersonJohan Lundbladh
E-postjohan@tillt.se
Telefonnummer031-608220
Beviljat ESF-stöd1 799 756 kr
Total projektbudget1 799 756 kr
Projektperiod2009-09-01 till 2011-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet aktiverar och påverkar arbetet med diskrimineringsfrågor i offentlig sektor avseende kön, ålder, etnicitet och funktionshinder. Vi utvecklar attityder, kompetens och skapar en gemensam värdegrund med kulturen som verktyg. Diskrimineringsorsaker och lämpliga åtgärder definieras.

Bakgrund

Behov och problem
Projektet kommer att fokusera på följande diskrimineringsgrunder/teman:
kön
ålder
etnicitet
funktionshinder
minska långtidssjukskrivningarna


Problem, möjligheter och behov utifrån de diskrimineringsgrunder man valt som fokusområde i respektive kommun är:

Vänersborgs kommun
Kommunen har definierat ett behov av att särskilt arbeta med jämställdhet och med att minska långtidssjukskrivningarna.

En av våra stora utmaningar är den höga sjukfrånvaron bland kvinnor. Kvinnorna utgör 81 % av våra anställda och har en avsevärd högre sjukfrånvaro jämfört med männen. Vi ser projektet som en metod för att nå vårt mål med sänkt sjukfrånvaro bland kvinnorna enligt kommunens jämställdhetsplan.
Vi önskar identifiera vilka faktorer som påverkar kvinnors hälsa positivt och höja kompetensen inom området samt öka kunskapen om orsaker till kvinnors stress och överbelastning.

Projekt Värdegrund Väst kan ge våra medarbetare nytänkande och kreativitet. Kulturen blir en metod och drivkraft för att uppnå ett hållbart arbetsliv med stärkt arbetsglädje och en sänkt sjukfrånvaro bland kvinnor

Trollhättans kommun
Kommunen uttrycker behov av att särskilt fokusera på jämställdhet, etnicitet, ålder och funktionshinder i projektet.

Kön/Genus
Vi har en bra Jämställdhetsplan med sex olika mål. Några av den är långt ifrån att vara uppfyllda och åtgärderna behöver stöd och inspiration för att utvecklas. Detta gäller fr a den sneda könsfördelningen inom de stora yrkesområden såsom främst vård och skola. Inom skolan är utjämningen särskilt viktig utifrån den pedagogiska roll verksamheten har.

Etnicitet
Stadens mångfaldsplan innehåller en målsättning att andelen anställda med utländsk bakgrund ska motsvara andelen med utländsk bakgrund hos boende i kommunen. Diskrepansen är ännu stor, ca 8 % i förhållande till ca 22%. Vi behöver hitta metoder för att marknadsföra kommunala jobb hos målgruppen invandrare samt att utbilda chefer i etnicitetsfrågor kopplat till rekrytering.

Kommunen har under många år haft stora inslag av invandring. Integrationsarbetet behöver stärkas vilket inte minst visat sig genom olika extremgruppers aktiviteter i kommunen. Uppsägningar inom fordonsindustrin förväntas leda till ökat utanförskap i Trollhättan framförallt för invandrare. Kommunen vill kunna använda projektet som verktyg för att stödja dessa personer.

Funktionshinder
Okunnigheten bland våra chefer i förutsättningarna och möjligheterna avseende rekrytering av anställda med funktionshinder är stor. Det är främst utbildningsinsatser som krävs, dels avseende attityder, dels avseende möjligheter till stöd och hjälpmedel.

Ålder
Medelåldern bland Stadens anställda är 48 år. Pensionsavgångarna är många de närmaste åren. Behovet av att attrahera unga människor till kommunal verksamhet är stor, samtidigt som man i organisationen tar till vara de äldres erfarenhet och kompetens på ett sätt som gagnar såväl personalpolitiska aspekter som behovet av kompetensöverföring.

Skövde kommun
Skövde vill arbeta med diskrimineringsgrunderna ur ett brett perspektiv. Alltså fokusera på både kön, ålder, etnicitet och funktionshinder för att undvika diskriminering allmänt i kommunen och öka mångfalden på arbetsplatserna. Lågkonjunkturen och de uppsägningar inom fordonsindustrin som drabbar Skövde hårt, kommer att ställa höga krav på resurser och förmåga att möte det utanförskap som många riskerar att hamna i. Kommunen vill använda projektet som verktyg för att vara stöttande i detta arbete.


Vara kommun
Kommunen vill specifikt jobba med funktionshinder och ålder.

Funktionshinder
Vi tror att vi har en begränsning i attityder och synsätt vad gäller värdet av att arbetsplatsen rymmer medarbetare med olika funktionsnedsättningar. Vi behöver arbeta mer med förhållningssättet att mångfald berikar och att vi kan på ett bättre sätt ta tillvara alla enskilda individers förmågor.

Ålder
Kommunens befolkningsstruktur kommer att vara en kritisk faktor i framtiden.
Kunskapsöverföring mellan unga och äldre ser vi som en viktig frågeställning.
Vi vill använda projektet för att påverka synen på de äldre så att förmåga och kunskaper tas tillvara.
Vi har som så många andra en hög medelålder och det innebär att vi kommer att möta stora pensionsavgångar framöver. Dessutom har offentlig sektor av tradition en låg status som arbetsgivare. Vi vill påvisa motsatsen och bli en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. För att säkra en hög kvalitet måste vi bli bra på att både få hit unga, utbildade medarbetare och överföra kunskap och förmåga från äldre kollegor.

Hjo kommun
Kommunen vill jobba med diskrimineringsgrunderna etnicitet, jämställdhet och med att minska långtidssjukskrivningarna.

Nulägesanalys
Under 2009 kommer en policy med mål och vision för jämställdhet och mångfaldsarbetet att tas fram. Till denna policy knyts handlingsplaner som uppdateras var tredje år. Handlingsplanerna kommer ange åtgärder/aktiviteter för att uppnå policyns intentioner, ansvariga, tidplan och uppföljning.

Genom deltagande i projekt Värdegrund Väst används kulturen som verktyg för att genomföra aktiviteter och skapa en gemensam värdegrund. Syftet är att detta ska bidra till att visionen och målen för jämställdhets och mångfaldsarbetet i Hjo kommun uppnås.

Kritisk framgångsfaktor är: Hur går antidiskrimineringsarbetet från ord skrivna på ett papper till praktisk handling? Vi vill integrera konstnärliga metoder för att motverka diskriminering i ett upplevelsebaserat, behovsrelaterat lärande. Kulturen möter och synliggör aktuella frågeställningar och ger nya infallsvinklar. Våra metoder har visat att medarbetare växer och utvecklas av ett konstnärligt interagerande i arbetslivet. Det finns en plats för alla är vår ledstjärna.

Minska långtidssjukskrivningarna
Är delaktighet viktigt. Om alla medarbetare känner sig delaktiga och sedda främjas trivsel och hälsa. Långtidssjukskrivningar förebyggs. Ökad gemenskap, synlighet och stärkta nätverk bidrar till ökad mångfald och minskad diskriminering.

Etnicitet
Hjo kommuns mångfaldsarbete utgår från demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Med en positiv syn och ett medvetet mångfaldsarbete vill kommunen bidra till ett samhälle där varje samhällsgrupp och individ betraktas som en tillgång. Så länge som en del av befolkningens kompetens inte tas tillvara undermineras dessa värden och kommunen går miste om väsentliga bidrag till verksamhetens utveckling.

Syfte

Vision
Värdegrund, Kultur, Växande!
Skapa en gemensam värdegrund för minskad diskriminering med kulturen som drivkraft.

Syfte
Projektets syfte är att
Aktivera och påverka arbetet med diskrimineringsfrågor för anställda i offentlig sektor avseende kön, ålder, etnicitet och funktionshinder.

Utveckla attityder och kompetens om värdegrundsfrågor kopplat till diskriminering. Det handlar om att skapa en gemensam värdegrund, med kulturen som verktyg, kring hur vi arbetar tillsammans och hur vi behandlar varandra. Därmed kan vi komma åt orsaker till diskriminering av olika grupper och finna lämpliga åtgärder.

Göra deltagarna medvetna om betydelsen av konstens och kulturens möjligheter att påverka våra värderingar kopplat till diskrimineringsfrågor.

Aktivera och påverka arbetet med att minska långtidssjukskrivningar

Finanskrisen gör att utanförskapet ökar i alla kommuner. Diskriminering av utsatta personer ökar. Projektet vill särskilt adressera arbetet med dessa grupper.

Målsättning

Övergripande projektmål är att göra deltagarna medvetna om betydelsen av:

att undvika diskriminering
ökad mångfald på arbetsplatser
diskriminering vid omställningssituationer i kommunerna
en gemensam värdegrund om hur vi behandlar varandra
att sätta beteendemål i organisationen
att minska långtidssjukskrivningar

Det handlar om strategisk kompetens som är nödvändig för verksamheternas fortsatta framgångar.

Delmål:

Stärka nyckelpersoners roll inom kommunerna så att de kan verka som föregångare och förebilder.
Att identifiera och åtgärda orsaker till diskriminering av olika grupper.
Att skapa ett arbetsklimat som resulterar i färre konflikter och färre sjukskrivningar
Skapa gemensam värdegrund och positiv laganda i kommunernas arbetsgrupper
Att identifiera och utföra gemensamma utbildningsaktiviteter
Ökad mångfald beträffande
kön
ålder
etnicitet
funktionshinder

Mätbara mål:
Antalet deltagare i utbildningsaktiviteter minst 275 personer
Antalet Kulturkickar 20 st
Antalet nätverksträffar 40 st
Antalet handledningstillfällen 50 st
Medarbetarindex avseende diskrimineringsgrunderna förbättras
Låntidssjukskrivningarna minskar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Ett av projektets huvudsyften är att påverka attityder och värderingar avseende funktionshinder. Speciellt viktigt för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning är att den omgivande miljön är tillgänglig. Alla projektaktiviteter genomförs så att funktionshinder inte försvårar eller omöjliggör deltagande. Alla ska kunna delta på lika villkor. En tillgänglighetshets-swot finns med i programmet för att identifiera hinder i det pågående projektet. Attitydspåverkande insatser görs specifikt för att påverka kommunernas arbetsplatser i syfte att öka andelen anställda med funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Frågan om jämställdhet kommer att lyftas specifikt i de sammanhang där det råder en obalans. I projektet används kulturen som metodiskt verktyg för arbetslivets frågor, kulturen är inte ett självändamål, frågor som berör alla medarbetare.

Deltagande aktörer

  • KOMMUNLEDNINGSKONTOR
  • Administrativa kontoret
  • KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGE
  • KULTURBYRÅN

Kommun

  • Hjo
  • Skövde
  • Trollhättan
  • Vara
  • Vänersborg