Logotyp på utskrifter

VaraLyftet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonMaria Lindkvist
E-postmaria.lindkvist@vara.se
Telefonnummer0512-31979
Beviljat ESF-stöd3 677 579 kr
Total projektbudget9 193 953 kr
Projektperiod2010-04-01 till 2013-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

VaraLyftet handlar om nya former av samverkan och metoder för att förstärka och utveckla insatser som leder till att målgruppen unga arbetslösa i åldern 16-24 år närmar sig eller får tillträde till arbetsmarknaden.

Bakgrund

Vara kommun har uppmärksammat ett drastiskt ökande antal unga vuxna ofta med sammansatt problematik som befinner sig i ett utanförskap utan möjlighet till egenförsörjning. Vara är en kommun med knappt 16000 invånare. I juni 2009 uppgick andelen arbetslösa unga män och kvinnor 18-24 år till 4,8 % av befolkningen. Läggs andelen ungdomar i arbetsmarknadsspolitiska program till uppgår arbetslösheten till 9,4 %. Vilket innebär 146 personer, 55 kvinnor och 91 män. En ökning med knappt 500 procent mot motsvarande period 2008. 35 % (43 personer) av antalet försörjningsstödstagare i Vara kommun är under 24 år. I december 2008 fanns det 42 personer i åldern 16-24 år som erhöll aktivitetsersättning från försäkringskassan, 23 kvinnor och 19 män. 1 juli 2008 infördes nya mer restriktiva regler i sjukförsäkringen. Vilket får till följd att individen anses för frisk för att få ersättning från socialförsäkringssystemet men för sjuk för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Enda möjligen att få medel till sin försörjning är att ansöka om försörjningsstöd inom kommunen. Många av de unga har aldrig någonsin haft kontakt med arbetsmarknaden. Att den enskilde har en stigmatiserad självbild är inte ovanligt och stort stöd behövs för att få självkännedom, struktur och motivation. Det behövs personlig coachning med hög intensitet så att den enskilde kan börja tro på sin egen förmåga att bli självförsörjande. För att kunna bryta utanförskapet och minska bidragsberoendet för ovan beskrivna målgrupper behöver kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) göra förändringar i sitt arbetssätt och finna nya former för samverkan inom och utom kommunen.

FRÅN SLUTENHET TILL ÖPPENHET
Idag arbetar kommunens arbetsmarknadsenhet endast med ungdomar som uppbär försörjningsstöd och som blir inremitterade av Individ- och familjeomsorgen.Vilket innebär en bråkdel av det totala antalet unga i målgruppen 16-24 år som står utanför arbetsmarknaden. Genom projektet vill vi göra AME:s tjänster i form av väglednings- och coachningssamtal kring arbete, studier och yrken samt praktikanskaffning tillgängliga för alla unga i målgruppen som saknar arbete och som inte är föremål för någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd via Arbetsförmedlingen. Genom riktade informationsinsatser och uppsökande verksamhet vill också vi nå den grupp av unga som inte är registrerade hos någon myndighet. En resurs där alla kategorier av unga inom målgruppen kan få hjälp med att skapa en plattform är angeläget utifrån ett tillgänglighet- och jämställdhetsperspektiv. Att vi vänder oss till alla ungdomar är ett sätt att säkerställa likvärdig service och resursfördelning.

EN VÄG IN
Vi vill formera befintliga resurser inom kommunens arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri, handikappomsorg och vuxenutbildning på ett nytt sätt för att tillsammans med externa aktörer såsom AF, Ung företagsamhet, folkbildningen och frivilliga organisationer skapa en gemensam arena. Syftet är att skapa en organisation där individens behov står i centrum och att man använder befintliga resurser på ett bättre sätt. Genom en samordning och samlokalisering av olika kompetenser och resurser kan målgruppens behov av t.ex arbete, sysselsättning, studier eller arbetsinriktad rehabilitering tillgodose inom en och samma arena. Verksamheten kommer att samordnas enligt principen en väg in och en myndighetsövergripande handlingsplan. På detta sätt kommer den interna samverkan att gynnas och myndigheternas samverkan kring individen kommer att förstärkas ytterligare. För den unge betyder det färre myndighetskontakter, man behöver inte bli bollad fram och tillbaka mellan olika handläggare.

NYA AKTÖRER I SAMVERKAN
AME har idags läget inte någon formaliserad samverkan med det lokala näringslivet, frivilliga organisationer eller folkbildningen. Vi vill involvera dessa parter i arbetet med målgruppen då de är viktiga aktörer som kan hjälpa till att bryta de ungas utanförskap och främja att de kan bli anställningsbara, få praktik, arbete eller börja studera. Representanter från ovan nämnda aktörer skall finnas tillgängliga inom den gemensamma arenan.

TVÄRPROFFESSIONELLT TEAM FÖR ATT MÖTA MÅNGFALD
Idag inremitteras den unge försörjningsstödstagaren av socialtjänsten till AME där den skrivs in av någon av de tre arbetsmarknadscoacher som utgör personalstyrkan. Vid inskrivning upprättas en individuell handlingsplan. För att möta den mångfald avseende intresse, förutsättningar och behov som finns hos målgruppen vill vi att när den unge tar kontakt med AME skall den tas emot av ett team som består av kvalificerade handläggare. Teamet skall besitta en tvärfacklig kompetens såsom arbetsmarknadskonsulent, studie- och yrkesvägledare, arbetsförmågebedömare och rehabcoach med kompetens inom arbetsinriktad rehabilitering.I teamet ingår vid behov de externa aktörerena.Teamet skall ha en slussfunktion. Genom kontakt med teamet skall den unge erbjudas möjligheter att skapa sig en plattform att stå på för att närma sig arbetsmarknaden. I slussen finns möjligheter att arbeta med studiemotivation, fä livsvägledning, uppmärksamma behov av individuellt stöd. Liknelse kan göras med att lägga pussel, den unge kan få hjälp med att se vilka pusselbitar som saknas.Efter kartläggning och utredning av den unges behov, önskemål och förutsättningar upprättas en individuell handlingsplan Utifrån handlingsplanen genomförs individuellt anpassade åtgärder i syfte att bidra till en utveckling mot arbete eller studier som i sin tur skall ge individen möjligheter att bli självförsörjande.

NY METOD - NY KUNSKAP
Personalen på AME har inte något gemensamt verktyg eller metod i arbetet med att få ut arbetslösa ungdomar i sysselsättning. Genom projektet vill vi att teamet använder sig av en gemensam vägledningsmetod, den eklektiska vägledningsmetoden. Metoden beskriver vägledningen i fem steg som går från problemorientering till konkret handling. Teamet kommer även att använda sig av WHO:s godkända skattningsinstrument för arbetsförmåga. Ett formulär som består av sju teman som vart och en innehåller sju frågor, där individen själv kan skatta sin arbetsförmåga. Detta instrument kommer att erbjudas alla ungdomar som har kontakt med teamet. Genom att lyfta och förstärka den enskildes subjektiva uppfattning så stärks den enskildes möjligheter till påverkan vilket på sikt ökar både motivation och empowerment, d.v.s att kunna formulera egna mål och ta makten över sitt liv. Metoden har med framgång använts i utredningar av arbetsförmågan som gjorts av arbetsförmågebedömare inom AME. Endast ett fåtal personer har kommit i åtnjutande av detta skattningsverktyg. Vi vill nu erbjuda verktyget till alla ungdomar som kommer att ha kontakt med AME. I och med tillämpningen av ovanstående metoder har vi för avsikt att nå en ny nivå i arbetet och få ett förbättrat resultat gällande val av rätt insats/inriktning för individen. Ett strukturerat användande av självskattningsinstrumentet kommer att innebära en mer nyanserad syn på de individer teamet möter. Genom att förstärka ingångsvärderna på de ungdomar vi möter kommer vi få en större träffsäkerhet i val av åtgärd.

UTBUD
AME har idag ett antal fasta praktikplatser inom olika kommunala enheter till sitt förfogande samt ett 10-tal platser för arbetsprövning. Målgruppens behov kommer i mångt och mycket kunna tillgodoses genom en förbättrad samordning av befintliga resurser. Dock är det utbud som de kommunala aktörerna förfogar över idag otillräckligt och det saknas verktyg för arbetet med målgruppen. Genom att arbeta i projektform med nya aktörer vill vi komplettera vår verktygslåda och få ett mer varierat utbud till målgruppen. Vi vill bedriva ett miljöprojekt och ett projekt som skall främja entreprenörskap bland unga. Vi vill även i projektform få kunskap om en modell för hur vi kan driva och stötta bildandet av socialt företagande bland unga.

Syfte

SYFTE
Projektets huvudsakliga syfte är att förstärka och utveckla insatser som leder till att ungdomarna i målgruppen får arbete, rehabilitering, påbörjar en utbildning eller ökar sina möjligheter att få arbete.

ANDRA SYFTEN ÄR:
-att säkerställa likvärdig service och resursfördelning genom att vi vänder oss till alla unga arbetslösa i målgruppen som inte kan ta del av Arbetsförmedlingens åtgärder

-att genom implementering av nya metoder i vägledningen skapa större träffsäkerhet gällande val av åtgärd för målgruppen

-att utveckla insatser som främjar entreprenörskap och socialt företagande bland unga arbetslösa så att möjligheten till alternativ anställning ökar

-utveckla en medveten strategi för jämställdhetsarbetet i verksamheten

-att utveckla former för att dela med sig av praktiska erfarenheter på lokal och regional nivå

Målsättning

HUVUDMÅL
Det huvudsakliga projektmålet är att öka förmågan hos personer i målgruppen att få ett större tillträde till arbetsmarknaden på kort eller lång sikt.

DELMÅL 1
Att formera befintliga resurser inom arbetsmarknadsenheten , socialpsykiatrin, handikappomsorgen och vuxenutbildning på ett nytt sätt samt att samverka med Arbetsförmedlingen, näringslivet, frivilliga organisationer och folkbildningen. Detta för att skapa en vägledningsfunktion och en åtgärdsfunktion som kan erbjuda insatser inom olika inriktningsspår (t.ex arbete, sysselsättning, studier eller rehabilitering).

Vägledningsfunktionen skall genom ett tvärprofessionellt team med både interna och externa aktörer kunna erbjuda de unga i målgruppen en kvalificerad vägledning och efter behov erbjuda riktade insatser som bidrar till att stärka ungdomarnas självförtroende och framtidstro och som stimulerar ungdomarna att finna sina egna inre resurser, höja sin kompetens, skapa sin egen framtid och få bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Genom metodutveckling vill vi skapa större träffsäkerhet när det gäller val av åtgärd. Vägledningsteamet kommer att använda sig av en gemensam väglednings- och kartläggningsmetod och målgruppen använder WHO:s godkända självskattningsinstrument för arbetsförmåga. Den förväntade effekten är en säkrare bedömning av ingångsvärdena för att få rätt utgång för individen.

DELMÅL 2
Det utbud av åtgärder som de kommunala aktörena och arbetsförmedlingen förfogar över idag för målgruppen är otillräckligt och behöver kompletteras, samordnas och utvecklas för att med större träffsäkerhet kunna tillgodose de individuella behoven hos målgruppen.

Vi vill därför bredda utbudet av åtgärdsplatser för målgruppen genom att starta ett miljöprojekt och ett projekt som har till syfte att i samarbete med näringslivet främja entreprenörskap bland unga. För beskrivning se bilaga 1.

FÖRVÄNTADE MÄTBARA RESULTAT

1. Att 90 procent av de personer som har kontakt med vägledningsteamet upplever att de har fått ett individuellt stöd anpassat till deras förutsättningar och behov.

2. Att 90 procent av de personer som har kontakt med vägledningstteamet skall kunna föras vidare ut i systemet, till arbete, studier, rehabilitering, praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

3. Att 80 procent av deltagande personal och berörda chefer anser att samarbetet mellan de samverkande aktörena fungerar väl.

4. Att 75 procent av deltagarna i samband med avslutande i projekten upplever att deras möjligheter att erhålla en anställning eller utbildningsplats har ökat.

5. Att 80 procent av projektorganisationen och målgruppen har deltagit i utbildning kring jämställdhet mellan könen.

6. Att vi har en jämn könsfördelning mellan män och kvinnor i projekten.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder utgör en kategori av målgruppen unga i åldern 16-24 som projektet riktar sig emot. Bland unga som lever i utanförskap, dvs står utanför arbete eller studier är personer med funktionshinder en särskilt utsatt grupp. Genom en samordning och samlokalisering av kommunala resurser kommer personer med funktionshinder få tillgång till en arena där målgruppens behov av arbete, sysselsättning, studier eller arbetsinriktad rehabilitering kan tillgodoses. Varje person kommer att få tillgång till vägledning med utgångspunkt i individuell anpassning av insatser. Att varje insats utgår från varje enskild individs behov, önskemål, förutsättningar och förmåga säkras genom att vägledningsfunktionen arbetar med en gemensam vägledningsmodell och ett självskattningsverktyg. Att förstå funktionshindrets betydelse för individen kan vara avgörande för resultatet.
Kommuens arbetsmarknadsenhet erbjuder lokaler anpassade för personer med funktionshinder. Aktiviteterna i projektet görs fysiskt tillgängliga för alla deltagare oavsett funktionshinder.
Information om projektet kommer att spridas via en webbsida. Den webbsida som kommer att skapas tillåter besökare att justera kontraster, typsnitt, teckenstorlek, få alternativa texter till länkar och bilder samt teletal. Vid anordnande av utbildningsinsatser kommer HANDISAMs checklista för tillgängliga konferenser att tas i beaktande.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsperspektivet kommer att beaktas inom projektet dels genom att skapa en inkluderande och ickediskriminerande arbetsorganisation som tar tillvara på mångfalden hos medarbetare, samverkande aktörer och deltagare. Dels genom att utarbeta en medveten strategi för hur arbetet med jämställdhet skall bedrivas i projektet.

Kompetensutveckling kommer att genomföras bland annat kring könsmedveten rådgivning och genusutbildning kommer att genomföras i projekten. Viktigt att ta del av deltagarnas uppfattning och tankar kring jämställdhet och kön och koppla det till deras idéer om yrkesval.

En jämn fördelning av könen vid rekrytering av deltagare till projekten kommer att eftersträvas. Statistik visar att yngre män är mer benägna att bli företagare än unga kvinnor. En faktor som är viktig att beakta i projektet Vara ung entreprenör, t. ex att fler platser viks åt unga kvinnor i detta projekt.

Jämställdhetsperspektivet kommer att följas upp och utvärderas i projektet. Vid upphandling av externa tjänster kring utvärdering är ett kriterium att utvärderaren har kompetens inom genus och jämställdhet. Vår ambition är att vid sammansättningen av projektorganisationen säkerställa att det finns kompetens inom jämställdhetsfrågor. Om det inte är möjligt måste jämställdhetskompetens knytas till projektorganisationen.

Transnationellt samarbete

Vara kommun har ett brett internationellt nätverk med organisationer/kommuner i Europeiska länder samt i andra delar av världen. Basen är de 6 Europeiska vänorterna som kommunen samverkar med inom olika former av projekt. Avsikten är att utifrån tidigare samarbete med vår finska vänort Mäntsälä kring bl.a. ungdoms- och utbildningsfrågor utveckla och genomföra benchmarking. Våra kollegor i Mäntsälä står inför liknande problematik kring unga arbetslösa då denna grupp under det senaste året har tredubblats. Vi vill således utifrån lärdomar och erfarenheter från deras arbetssätt kring samverkan med externa aktörer samt projekt med entreprenöriell inriktning genomföra lärande och kompetensutveckling för aktörerna på ett kostnadseffektivt sätt.

Samverkansformer kommer att utarbetas som leder till att uppfylla projektets mål och syften. Kollegiala utbyten kommer att ske kring verksamhet och arbetsformer. Genom benchmarking kan vi studera varandras verksamheter och genom lärande samtal ge feedback och reflektioner vilket både utvecklar befintliga och nya metoder och lyfter vår egen och vår samarbetsparts verksamhet.

De deltagande ungdomarna kommer att få möjlighet att skapa kontakt med en ungdom i samarbetslandet och via tex mail kunna utbyta idéer och tankar kring sin situation och möjligheter till egen försörjning.

Medfinansiärer

  • Arbetsmarknadsenheten

Samarbetspartners

  • Arbetsförmedlingarna Skaraborg
  • Ung Företagsamhet Skaraborg

Kommun

  • Vara