Logotyp på utskrifter

Validering i äldreomsorg och socialtjänst - VÄS

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVård och äldreomsorgen
KontaktpersonLars Wingfors
E-postlars.wingfors@alingsas.se
Telefonnummer0322 616 97
Beviljat ESF-stöd2 369 499 kr
Total projektbudget2 369 499 kr
Projektperiod2011-09-01 till 2013-08-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Inom äldreomsorg och social omsorg om funktionsnedsatta arbetar ett stort antal personer med lång yrkeserfarenhet, men med avsaknad av formell kompetens. Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande åtgärder på arbetsplatsen för dessa personer. Detta kommer att förbättra målgruppens situation på arbetsmarknaden, verka kvalitetshöjande på vården och uppfylla kommunens krav på kunskap i de båda deltagande förvaltningarna.

Bakgrund

Från att tidigare ha varit ett ganska handfast område för personalen har omsorgsarbetet utvecklats till att innebära alltmer komplexa arbetsuppgifter, vilket ställer nya krav på personalen att klara av.

Antalet personer som vårdas i hemmet ökar alltmer i samband med att vården flyttas ut från sjukhus och institutioner. I takt med att ett ökat antal personer vårdas i hemmet, krävs också en höjd nivå på den vård som ges där. Det är numera vanligt förekommande att avancerad sjukvård ges dygnet runt i hemmet. Personer som idag bor på särskilda boenden kräver även de avancerad vårdnad. Det är viktigt att kunskapen och kompetensen bland personalen i den kommunala verksamheten följer med denna utveckling. I många kommuner idag innebär det att anställningsbarheten minskar betydligt hos personalen om utbildning inom området saknas.


Inom Vård och omsorg och Socialtjänst arbetar ett stort antal personer med lång erfarenhet från vården, men med avsaknad av formell utbildning. Dessa personer är de som riskerar att först "få gå" vid nedragningar i verksamheten och som dessutom har svårast utgångsläge när det gäller att att bli anställda på nytt.

För att stärka strukturen kring dessa personer ser vi en möjlighet att validera deras kunskaper, för att sen fylla på med en individuell kompetenhöjande utbildning. Detta skulle bidra till att synliggöra personernas kunskap och fylla i bristande kunskapsluckor. Detta ska sen leda till en formaliserad dokumentation av faktisk kunskap och tillika ett erkännande av kompetens. Vidare skulle ett formellt erkännande stärka dessa personers ställning i arbetsgruppen. För arbetsgivarens del skulle det innebära att antalet utbildad vårdpersonal ökar. Arbetsgivaren kan också lättare anpassa framtida kompetenshöjande åtgärder, då en överblick över personalens faktiska kompetens dokumenteras.

Omsorg om funktionshindrade och äldre är två områden där verksamhet pågår dygnets alla timmar året om, som är personalintensiva, och som arbetar med människor som har behov av en lugn miljö som innebär trygghet och kontinuitet. Det är därför inte försvarbart att genomföra en modell som kräver alltför många vikarier i ordinarie verksamhet. Även då utbildningsreformer från nationellt håll genomförts har problemet varit svårigheterna i att "lyfta" ordinarie personal från sina tjänster för att traditionellt utbildas och ersätta med vikarier. Nu ansöker vi om medel för ett genomförande med mobiliseringsfas för att ta fram och prova en långsiktigt hållbar modell för kompetensutveckling, som kan utgöra ett exempel på livslångt lärande.

Syfte

Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande åtgärder på arbetsplatsen för personal med avsaknad av rätt kompetens inom äldreomsorg och socialtjänst.


Målsättning

Huvudmål
Att validera befintlig kompetens hos personalen, samt upprätta individuella utvecklingsplaner och genomföra kompetenshöjande åtgärder i de fall kunskapluckor behöver fyllas i. Detta erkännande av kunskap ska stärka den enskilda personen på arbetsmarknaden och individuellt, samt höja den formella kompetensen i de två förvaltningarna. Detta innebär en kvalitetssäkring för arbetsgivaren. Detta ska göras med hjälp av en hållbar modell, där aktiviteterna företrädelsevis sker på ordinarie arbetsplats.

Delmål mobiliseringsfas:
Ta fram ett informationsmaterial
100% av målgruppen ska nås av information om projektet
85% av enhetscheferna ska agera aktivt dvs försöka påverka sina anställda att delta i det tänkta genomförandet som ska leda till att minst 65% av målgruppen kommer att delta i genomförandefasen.
Identifiering av funktionshinder och planering för anpassning av lärandemiljön.

Delmål genomförandefas:
65% av de personer som saknar utbildning enligt kravprofil ska genomgå validering och kompletterande utbildning.
100% av deltagarna i utbildningen ska nå godkänt resultat och uppnå formell behörighet
100 % av deltagarna ska ur tillgänglighetssynpunkt kunna delta i utbildningen
100% av projektdeltagarna ska uppleva att frågor om jämställdhet har lyfts.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

De funktionshinder vi kommer att möta i projektet är troligtvis övervägande av de dolda slagen. I mobiliseringsfasen kommer vi att försöka identifiera funktionshinder för att kunna anpassa utbildningsform för dessa personer i genomförandefasen.
Kommunens lokaler är väl anpassade för att vara tillgängliga för alla. Hörslinga finns i samlingslokaler, lättlillgängliga toaletter, bra ljuskällor. Vi kommer att arbeta efter Handisams riktlinjer så långt det är möjligt.
Upphandlade utbildningsföretag och valideringsföretag kommer att informeras om tillgänglighet.
Utbildning för målgruppen i samband med utbildningen.

Jämställdhetsintegrering

Förprojektering
SWOT-analys ska ge svar på vilka skillnader i förutsättningar män och kvinnor har att delta i projektet.
Det praktiska utförandet i genomförandet ska kunna utformas så att alla kan delta på lika villkor.

Genomförande
Lönekartläggning uppdelat på kvinnor och män
Arbetstidsfördelning

Genom att implementera en ny metod för validering och lärande på arbetsplats tror vi att följande effekter kommer att visa sig: statusen på yrket höjs och lönenivån kan därmed komma att öka. Det i sin tur kan föra med sig att yrket blir mer attraktivt även för män.

Samarbetspartners

  • Kommunledningskontoret

Deltagande aktörer

  • Vård och äldreomsorgen

Kommun

  • Alingsås