Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vägvalet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Region Väst
KontaktpersonFredrika Plessen
E-postfredrika.plessen@medborgarskolan.se
Telefonnummer031-710 08 92
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-13 till 2014-07-12
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ungdomar och yngre vuxna är ofta inte rustade för att själva hitta rätt arbete, åtgärd eller utbildning utan individuell vägledning och/eller handledning. Medborgarskolan Region Väst och Arbetsförmedlingen vill därför samarbeta i en förprojektering där vi vill fördjupa samverkan mellan oss och andra aktörer. Vi önskar ta ett utökat och samlat grepp både lokalt på de större orterna i Halland och i Västra Götalands län och synliggöra de olika programinsatser som finns, för att kunna visa på en hel kedja av möjligheter för individen. Programinsatserna kan innebära allting ifrån folkhögskolor, högskolor och universitet, YH-utbildningar och andra projekt, verksamheter och insatser till matchning mot arbetslivet.

Bakgrund

Enligt riksrevisionens rapport som släpptes 14 maj 2013 har de senaste årens konjunkturnedgång drabbat ungdomar särskilt hårt och bidragit till att ungdomsarbetslösheten nu ligger på en högre nivå än tidigare. 2012 uppgick den till närmare 24 procent bland ungdomar i åldern 15–24 år, vilket motsvarar cirka 152 000 ungdomar.

Tillgänglig statistik från Arbetsförmedlingen säger att det i Sverige under juni 2013 fanns 57 013 kvinnor och 76 191 män som var arbetssökande i åldrarna 18-24 år. Motsvarande siffror för Västra Götalands län var 22 599, varav 9 679 var kvinnor och 12 920 var män. I Hallands län låg motsvarande statistik på 3 673 arbetslösa ungdomar, varav 1 442 var kvinnor och 2 231 var män.

I riksrevisionens rapport ”RiR 2013:6, Ungdomars väg till arbete – individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare” framgår att Arbetsförmedlingens arbetsgivarkontakter inte har ökat jämfört med 2009 och att de också får kritik för att deras insatser är mer inriktade på att hantera stora volymer av arbetssökande ungdomar än att ge individuellt stöd. Nästan hälften av arbetsförmedlarna anser att de inte kan ge de arbetslösa ungdomarna ett anpassat stöd.

Arbetslösheten bland ungdomar ligger generellt på en högre nivå än för andra grupper. När arbetslösheten inte går ner utan det är stiltje på arbetsmarknaden kommer de långtidsarbetslösa att ha väldigt svårt att få jobb. Ungas arbetsmarknad är väldigt konjunkturberoende och de unga är de första att lämna arbetsmarknaden vid en lågkonjunktur samtidigt som det tar längre tid vid högkonjunktur innan ungdomsarbetslösheten minskar än för resten av befolkningen. Dagens lågkonjunktur drabbar därför de unga i samhället hårt.

Ungdomarnas avsaknad av relevant utbildning eller till och med oavslutad gymnasieutbildning är ytterligare orsak som bidrar till lägre sysselsättning. Detta samtidigt som företag med rekryteringsbehov söker efter kompetens.

Det finns ett brett och stort utbud av olika reguljära utbildningar både lokalt, regionalt och i riket som kan vara av intresse för den arbetssökande. I juli 2013 fanns på Arbetsförmedlingens webbsida 159 olika arbetsmarknadsutbildningar i Västra Götalands län samt 83 i Hallands län. Till det kommer alla olika arbetsmarknadsrelaterade projekt med olika projektägare, övriga verksamheter och programinsatser som inte är upphandlade av Arbetsförmedlingen och som Arbetsförmedlingens handläggare kan se i sina system men som den arbetssökande ungdomen inte automatisk får tillgång till och kan se. Ungdomarna är oftast inte heller rustade för att själva hitta rätt åtgärd eller utbildning utan vägledning och/eller handledning.

För att både arbetssökande och handläggare i högre utsträckning ska ha möjlighet att snabbt hitta rätt bland det breda och förändliga utbudet på marknaden finns det behov av nytänkande och nya metoder.

I Medborgarskolan Region Västs verksamheter riktade mot arbetslösa har det tidigare visat sig att matchningen är av central betydelse för att den arbetssökande skall hitta rätt aktivitet och insats för att återinträda på arbetsmarknaden.

Den vanligaste ingången på arbetsmarknaden i Sverige är via kontakter och nätverk vilket de flesta ungdomar saknar. Ungdomarna saknar dessutom ofta kunskaper om var jobben finns och vilka jobb som passar. Många ungdomar saknar dessutom fullgjord gymnasieutbildning eller har en utbildning som inte passar ihop med arbetsmarknadens behov.

För att tänka nytt och pröva nya metoder vill därför Medborgarskolan Region Väst och Arbetsförmedlingen samarbeta i en förprojektering där vi önskar fördjupa samverkan mellan oss och andra aktörer. Vi önskar ta ett utökat och samlat grepp både lokalt på de större orterna i Halland och i Västra Götalands län och synliggöra olika orters programinsatser för att se vilka möjligheter som den enskilde individen har. Programinsatserna kan innebära allting ifrån folkhögskolor, högskolor och universitet, YH-utbildningar och andra projekt, verksamheter och insatser till matchning mot arbetslivet.

Förstudien syftar till att utreda möjligheten till ett nytt arbetssätt mot i första hand målgruppen arbetssökande ungdomar. Förstudien bör undersöka hur orternas olika utbud ser ut både lokalt och regionalt. Vi önskar arbeta som mänskliga logistiker och fungera som spindeln i nätet för att tillsammans med andra parter fördjupa och bredda samarbetet på orterna och i länen och tillsammans arbeta för att matcha ungdomar som hamnat i utanförskap utifrån deras förutsättningar och behov.

Förstudien skall undersöka om det finns behov av en metodutveckling kring fördjupad kartläggning i syfte att erhålla en så klar bild som möjligt av den arbetssökande för att underlätta ett tidigare inträdande på arbetsmarknaden.

Förstudien skall också undersöka om det finns andra viktiga komponenter som är av avgörande betydelse för att möjliggöra vägledningen och matchningen.

Målsättning

Ge ungdomar och yngre vuxna verktyg och utökade möjligheter att snabbare kunna träda in på arbetsmarknaden.

Metodutveckling av en verktygslåda för att erhålla en sammanhållande aktivitetskedja av programinsatser för att nå arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medborgarskolan har stor erfarenhet av ESF-projekt och vi har under många år arbetat för en ökad tillgänglighet. Vi har bland annat använt oss flitigt av ESF-rådets processtöd.

I förprojektering kommer en grund att läggas för ett fortsatt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under förprojekteringen tas rutiner tas fram för hur ett genomförandeprojekt kan göras tillgängligt för målgrupperna.

Transnationellt samarbete

Förstudien avser att identifiera och knyta kontakter med projekt och verksamheter inom EU för transnationellt samarbete i ett genomförandeprojekt som är till nytta för målgrupperna.

Kommun

  • Borås
  • Göteborg
  • Halmstad
  • Mölndal
  • Skövde
  • Trollhättan