Logotyp på utskrifter

Vägen till arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareAvdelning för Arbetsmarknadsstöd
KontaktpersonSusann Meah
E-postsusann.meah@trollhattan.se
Telefonnummer0520 49 55 84
Beviljat ESF-stöd6 548 312 kr
Total projektbudget14 979 861 kr
Projektperiod2012-02-01 till 2014-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vägen till Arbete vänder sig till arbetssökande med utomnordisk bakgrund boende i Trollhättan. Många av deltagarna kommer att vara födda i Somalien. Tiden i projektet är max ett år.
Projektet erbjuder många insatser i samverkan. Exempelvis kommer man att kunna förbättra sina kunskaper i svenska. Man kommer även att erbjudas orientering inför studier i olika andra ämnen såsom matematik, engelska mm.
Mycket vikt kommer att läggas på vardagskunskaper som har betydelse för ett arbetsliv i Sverige. Detta kan vara privatekonomi, hälsa, matvanor och friskvård. En ytterligare aspekt är samtal kring demokrati och dess innehåll i vårt land och i världen.
En stor del av tiden läggs på personliga samtal utifrån livssituation och planer inför framtiden. Målet i projektet är i första hand att man ska komma i arbete eller påbörja studier som på sikt ska kunna leda till arbete. I detta syfte kommer man så snart det är möjligt att introduceras på olika arbetsplatser för praktik och erfarenhet.

Bakgrund

Arbetslösheten i Trollhättan är alltför hög. De senaste årens förbättrade konjunktur har inte nämnvärt påverkat det totala utanförskapet för människor. Eftersom många människor dessutom har sitt uppsprung i andra länder och ofta har tvingats fly under dramatiska och traumatiska former finns stora svårigheter för många att etablera sig på arbetsmarknaden. Man kan konstatera att antalet människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid är relativt många i Trollhättan. Det är ett problem för anvisande parter i detta projektet att allt fler står utanför arbetsmarknaden under så lång tid. Man får en överlagring av negativa upplevelser och tillkortakommanden som gör skada för självförtroende och anställningsbarhet.
Under flera år har dessutom ingången på arbetsmarknaden för ungdomar blivit försenad genom att arbetskraftsefterfrågan varit så låg i Trollhättan. Möjligheten att få sin första anställning har därför förskjutits.

Vid juli månads utgång 2011 stod ca 11 procent av den vuxna befolkningen utanför arbetsmarknaden. Den numerära arbetslösheten uppgår till närmare 4000 människor om man lägger samman öppet arbetslösa och arbetslösa i program. Det finns naturligtvis flera förklaringar till situationen. Mest uppenbart är dock att väldigt stor del av situationen hänger samman med Saab Automobils läge. Den naturliga del i kommunens arbetsmarknad som Saab och dess underleverantörers arbetskraftsefterfrågan utgjort sviktar just nu.

Andelen utrikes födda bland de helt arbetslösa är 41 procent (v 36 år 2011).

Bristen på efterfrågan på arbetskraft utan specialistutbildning har slagit extra hårt dels mot unga människor som relativt nyligen lämnat skolan och dels mot människor från andra länder som kommit hit som flyktingar. Trollhättan har under lång tid haft en relativt stor flyktinginvandring. Med en arbetslöshet på 11 procent innebär detta av naturliga skäl att konkurrensen om varje ledigt arbete är hård. De nämnda grupperna kan då ha svårt att hävda sig gentemot personer med annan arbetslivserfarenhet och kompetens.
Erfarenheter från nu pågående projekt kommer att tas till vara i detta beskrivna projekt.

Det projekt som avses genomföras inom denna ansökan ska rikta sig i första hand till arbetssökande med utomnordisk bakgrund. Framför allt ser vi grupperna med somalisk bakgrund respektive romsk bakgrund som intressanta att fokusera stödjande insatser kring. Dessa grupper har av flera olika skäl svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Exempelvis har man ofta en begränsad utbildningsbakgrund men det kan också röra sig om ett samhälleligt utanförskap. Inte minst kan vi se risker för posttraumatiska stressyndrom som kan ha sitt ursprung i olika former av upplevelser. Vi har i pågående projekt funnit att det behövs en stor samling kring människor som står långt från arbetsmarknaden. Vi kan också konstatera att behoven hos respektive arbetssökande skiljer sig ganska kraftigt åt. Det finns alltså ett behov av en mängd olika förhållningssätt liksom många olika insatser som kan möta olika behov. Projektet måste vara mycket flexibelt. I den stund vi menar att grupperna somalier och romer behöver ett särskilt stöd så ska inte detta exkludera andra grupper av dels utomnordisk bakgrund och dels svensk bakgrund. Blandningen av olika erfarenheter i en grupp kan skapa kreativitet som bara kan uppnås på detta sätt.

Målsättning

Det övergripande målet för projekt av detta slag är att arbetsmarknadsdeltagandet ska vara lika högt för den här aktuella målgruppen som för samtliga människor på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att vara öppet för arbetssökande oavsett förekomst av funktionsnedsättning. Kunskapen om hur projektet skall göras tillgängligt för dessa grupper kommer att utvecklas i samverkan dels med anvisande partners (arbetsförmedlingen och socialtjänsten) och dels genom kontakt med ESF:s utsedda resurser inom detta område.

Lokaler och övriga resurser kommer att vara anpassade för rörelsehindrade liksom datorer mm anpassade för syn eller hörselnedsättning.

Transnationellt samarbete

I skrivande stund har inga internationella kopplingar etablerats. Vi avser dock att söka kunskap om andra pågående insatser ute i Europa som kan dels tillföra kunskap och dels kan vara intresserade av våra erfarenheter. Trollhättans Stad har inskrivet i sin verksamhetsplan att förvaltningarna ska sträva efter internationella kontakter och influenser.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Trollhättan
  • Avdelning för Arbetsmarknadsstöd
  • Dalslands folkhögskola

Samarbetspartners

  • Allaföreningen

Kommun

  • Trollhättan