Logotyp på utskrifter

Vägen mot arbete

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet, Göteborg
KontaktpersonJörgen Ottenvall
E-postjorgen.ottenvall@folkuniversitetet.se
Telefonnummer031-106581
Beviljat ESF-stöd11 232 382 kr
Total projektbudget28 951 182 kr
Projektperiod2008-08-01 till 2010-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I Vägen mot arbete varvas arbetsplatsförlagt lärande (APL), ind. kompetensutveckling och förstärkning som kommunikation, coachning med fokus på arbetsgivarmöten. Detta syftar till att stimulera deltagaren till att närma sig arbetsmarknaden genom APL och inslag av motivations/kunskapshöjande moment

Bakgrund

INLEDNING OCH BAKGRUND
Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Göteborgs universitet ansöker om medel inom programområde 2 ökat arbetskraftsutbud (en funktion med medföljande aktiviteter i projektet berör också område 1 kompetensförsörjning, se beskrivning i syftet med projektet).
Inledning:
Göteborg är en av de kommuner i västsverige som har en stor problematik gällande utanförskap samtidigt som man har ekonomisk tillväxt och många företag är i behov av att rekrytera. Men de som befinner sig utanför arbetsmarknaden har inte de nätverk, erfarenheter och kompetens som gör att de direkt kan matchas mot befintliga företag och arbetsuppgifter. Utanförskapet styrs inte enbart av ålder och kön utan av en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Projektets huvudmålgrupp är utrikesfödda eftersom de är överrepresenterade i utanförskapet, men projektet kan även födda i Sverige med lång arbetslöshet.
Projektet har sin grund via samarbete med Af-Angered (medfinansiär) beroende på stor andel inskrivna arbetssökande enligt ovan målgrupp.
Strukturen i stadsdelen Gunnared:
I Gunnared bor ca 22 000 invånare. Hälften av de som bor här har utländsk bakgrund. Stadsdelen har en ung befolkning med många barn och relativt få äldre.
Sociala förhållanden:
Förvärvsintensiteten är låg. Enbart 52 procent i åldern 20-64 år har ett arbete eller annan sysselsättning. Bland utrikes födda är förvärvsintensiteten ännu lägre, 41 procent.
Arbetslösheten är hög, men inte så hög som man skulle kunna tro av den låga förvärvsintensiteten. Den totala arbetslösheten ligger på ca 12 procent. Många utan arbete är inte registrerade som arbetslösa.
Ungefär en tredjedel av invånarna har socialbidrag någon gång under året.
Medelinkomsten är låg, liksom utbildningsnivån. Stadsdelen har ett högt ohälsotal. (källa: Göteborg stad hemsida Gunnared.)

Projektet syftar till att deltagaren b la via arbetsplatsförlagt lärande ska nå eller komma närmare ordinarie arbetsmarknad med slutmål anställning, starta eget eller vidare studier.
Samarbetspartner och medfinansiär är särskilt Arbetsförmedlingen Angered, men i mån av plats kan även övriga Arbetsförmedlingar i Göteborg anmäla deltagare. Medfinansiär är även Göteborgs Stad som stöttar kring funktionen företagskontakter/markandsföring - attitydpåverkan och information mot företag/organsationer.
Vi kommer även att samverka med Vision Angered samt Business Region Göteborg , Coompanion för frågor och utbildning kring den sociala ekonomin och SwedeGroup AB för småföretagarkontakter och vissa utbildningsinsatser (beroende på deltagarnas kompetens och framtidsinriktning/behov).
ARBETSFÖRMEDLINGEN I ANGERED
I Angered finns för närvarande ca 600-700 arbetssökanden inom jobb och utvecklingsgarantin. Merparten av dessa är lågutbildade i behov av språkträning och träning på att fungera på en arbetsplats.
Samtliga dessa personer är inskrivna hos AF Angered och har upptagningsområde Lövgärdet, Rannebergen, Gårdsten samt Angered Centrum .
Gunnared är en ung, mångkulturell och framtidsinriktad stadsdel. Hälften av de som bor här kommer från andra länder. Alla dessa områden kan beskrivas som invandrartäta och med ett begränsat antal arbetstillfällen i området.

FOLKUNIVERSITETETS VERKSAMHET I GÖTEBORG
Folkuniversitetet har haft verksamhet i Göteborg sedan 1940-talet. På uppdrag av kommunal vuxenutbildning, Länsarbetsnämnd, Migrationsverk och ESF samt ett stort antal företag har vi genomfört ett betydande antal utbildningar.
Folkuniversitetet har mångårig erfarenhet av deltagare som har behov av att komma fram till realistiska yrkesval, aktivt kunna söka arbete. Genom coachning och handledning har vi lett deltagare vidare ut i arbete eller praktik. Inom ISA-projektet, har vi nått mycket lyckade resultat med arbetslösa akademiker med företrädesvis utländsk härkomst. Här samarbetade vi med Arbetsförmedlingen i Göteborg och Länstyrelsen samt Göteborgs stad.
Resultaten för projektet var att drygt 60% av deltagarna gick vidare till arbete eller studier.
Vi har i projektet Framsteget, svarat för förberedande yrkesutbildning och praktik inom Vård- och omsorg med mycket bra resultat. Vi har i samverkan med Af och högskolan i Trollhättan och Skövde verkat inom insatsen Korta vägen för nyanlända invandrare med akademisk bakgrund. Vi har genomfört både förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar inom bl.a. handel, ekonomi och It. I Eu-projekt i Uddevalla, Trollhättan och Borås har vi arbetat med många olika kategorier deltagare med olika former av utanförskap; fysisk och psykisk ohälsa, långtidssjukskrivning, långtidsarbetslöshet och brister i svenska språket.
Vi har haft avtal gällande arbetsträning inom Jobb- och Utvecklingsgarantin med flertalet Arbetsförmedlingar i Göteborg med omnejd.
Till detta kommer Starta eget för kulturarbetare och Starta-eget på uppdrag av Af Göteborg.
I vuxenutbildningens regi har vi genomfört och genomför vi utbildningar för 100-tals deltagare dagligen, inte bara i Sfi utan också gymnasiekurser för traumatiserade, hörselskadade och psykiskt funktionshindrade. Därtill genomför vi på uppdrag av socialtjänsten i Lärjedalen i samverkan med Medborgarskolan utbildning i hotell- och hushållsnära tjänster. Detta för att visa på vår kapacitet och vår bredd vad gäller processer för människor i utanförskap.
2005-2007 har vi som största anordnare i Sverige tillsammans med Wendelsbergs folkhögskola genomfört så kallad SAGA insats för inskrivna i Jobb och Utvecklingsgarantin.
Uppdraget har inneburit att stötta, coacha samt förstärka och rusta deltagarna för ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Resultatet från projektet har visat att vi lyckats få ut drygt 70 % i någon form av arbete eller egenfinansierade studier. From 2007 arbetar vi med även med att stötta deltagare från olika delar i Göteborg så att de kommer ut på arbetsträning på företag eller organisationer. Många av dessa personer är av utländsk härkomst och med lång arbetslöshet.

SLUTSATS
Att ha arbete och egen försörjning, antingen som anställd eller via eget företagande, eller att studera, anser vi är det första och viktigaste steget för att individer skall lämna utanförskapet. För att börja processen hos individen är vår utgångspunkt att ta fasta på dennes erfarenheter och att utöka kontaktnätet på arbetsmarknaden. Via praktisk yrkesorientering, individuell jobbcoachning varvat med en relevant arbetsplatsförlagd träning, skapas nya erfarenheter och blir en nyckelfaktor för att kunna göra våra deltagare attraktiva på arbetsmarknaden. Med bakgrund av de erfarenheter vi fått av våra tidigare projekt vill vi utveckla och bygga en modell kring lära i arbete genom arbetsplatsförlagd träning. Kompetensutvecklingen hos individen sker på två plan. Dels den personliga kompetensutvecklingen för individen, men även den generella kompetensutvecklingen mot arbetslivet för ökad anställningsbarhet, eventuell start av egen verksamhet eller förbereda för vidare studier.

-Samtliga deltagare som medverkar till att förändra sin situation ska ha möjlighet att arbetsträna inom projektet.
-Samtliga deltagare ska föras närmare arbetsmarknaden genom att vi gör en avstämning initialt vid inskrivning och vid avslut av projektet. Denna avstämning innefattar språklig test, datatest, att kunna skriva ansökningshandlingar, att öka antalet sökta arbeten, hur väl deltagaren fungerar på utbildningsplats och arbetsträningsplats.
Projektet syftar till att deltagaren, via arbetsplatsförlagt lärande och jobbcoachning med individuella träningsmoment ska nå eller komma närmare ordinarie arbetsmarknad med slutmål anställning, starta eget eller vidare studier. Dessutom är det projektets avsikt att påverka arbetsgivarens attityder och inställning till att rekrytera personal med utländsk bakgrund. Se vidare ansökan!

Syfte

Projektet syftar till att deltagaren, via arbetsplatsförlagt lärande och jobbcoachning med individuella träningsmoment ska nå eller komma närmare ordinarie arbetsmarknad med slutmål anställning, starta eget eller vidare studier.
Dessutom är det projektets avsikt att påverka arbetsgivarens attityder och inställning till att rekrytera personal med utländsk bakgrund.
Åldersfördelningen:25-64 år.
Effekter på deltagarnivå:
- individen får nya arbetsgivarkontakter genom lärande i arbete hos företag och organisationer och skapar därigenom ett ökat nätverk inom ordinarie arbetsmarknad.
- individen får prova på nya miljöer, arbetsuppgifter och yrkesinriktningar.
- via individuell coaching orienteras och matchas individen mot möjliga träningsplatser på arbetsmarknaden. Det kan även innebära en omorientering mot nya arbetsområden och kunskaper kring vad som krävs på arbetsmarknaden.
- genom lärande i praktiskt arbete får deltagaren en direkt återkoppling från arbetsgivaren om sin anställningsbarhet eller vilka moment som behöver förstärkas teoretiskt/praktiskt.
- Deltagare med begränsade kunskaper i svenska språket kommer närmare arbetsmarknaden genom språkträning och lära i arbete genom arbetsträning.
Punkterna ovan ger också effekt på individnivå genom att:
- deltagaren får stärkt självförtroende och en realistisk bild av sina egna kompetenser och möjligheter.
- deltagarens förmåga till egna initiativ ökar.
Effekter på arbetsgivarnivå:
Projektet informerar kring ökad kulturkompetens hos företag och organisationer ex.vis om gruppen utrikes födda som arbetskraftsresurs och hur man identifierar och hanterar kulturskillnader.
Projektet finns med och handleder och stöttar samt fungerar som en brygga mellan individ och arbetsgivare med hänsyn till eventuella kulturella skillnader, attityder, värderingar och språkliga hinder. Detta i sin tur ökar möjligheterna till att ge en mer rättvis bild av deltagarens kompetens och anställningsbarhet.

Målsättning

- Samtliga deltagare som medverkar till att förändra sin situation ska ha möjlighet att arbetsträna inom projektet.
- Samtliga deltagare ska föras närmare arbetsmarknaden genom att vi gör en avstämning initialt vid inskrivning och vid avslut av projektet. Denna avstämning innefattar språklig test, datatest, att kunna skriva ansökningshandlingar, att öka antalet sökta arbeten, hur väl deltagaren fungerar på utbildningsplats och arbetsträningsplats.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Våra lokaler är anpassade för personer med funktionshinder. Hissar finns och det finns extra breda dörrar för rullstolsburna. Vi har SFI-lärare som har undervisat synskadade och därmed har gått kurser i att arbeta med denna grupp. Vi har lärare med erfarenhet av att undervisa personer med psykiska funktionshinder på både grundskolenivå och gymnasialnivå. Folkuniversitetetet har på riksnivå även utvecklat en metod "anpassad pedagogik" för att arbeta med personer med psykiska funktionshinder.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer att beakta jämställdhetsperspektivet vid rekryteringen av deltagare till projektet men även vid rekrytering av mentorer/coacher och övriga lärare i projektet samt vid rapportering till styrgrupp. De problem som kan uppkomma på arbetsplatser behandlar mentorn och AF handläggare gemensamt med deltagaren vid återkopplingstillfällena. De interkulturella skillnader som kan finnas gällande jämställdhetsuppfattning behandlas av projektledare/mentor på återkopplingstillfällen eller individuellt.

Transnationellt samarbete

Under projektets gång kommer vi att arbeta aktivt med att söka samarbete med andra liknande projekt med arbetsplatsförlagt lärande inom andra EU länder. Vi har idag upparbetade kontakter i Polen och Estland som vi avser fördjupa under projektets gång.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen Huvudkontoret
  • IFO Arbetsmarknadsenheten
  • Integrations- och jämställdhetsenheten, Länsst. i VG-län

Samarbetspartners

  • Handelshögskolan

Kommun

  • Göteborg