Logotyp på utskrifter

VIDE 2010

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVuxenutbildningsförvaltningen
KontaktpersonRichard Renström
E-postrichard.renstrom@vux.goteborg.se
Telefonnummer031-3683088
Beviljat ESF-stöd2 698 390 kr
Total projektbudget2 698 390 kr
Projektperiod2008-08-20 till 2010-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Ett ökat entreprenörskap och tillvaratagande av befintlig kunskap är en viktig del i ett hållbart samhälle med en ökad tillväxt. Sverige behöver fler entreprenörer för att säkra tillväxten och anpassa sig på den globala marknaden. Trots mer positiva attityder till nyföretagande startas relativt få nya verksamheter.

Syftet med projektet VIDE 2010 är att vuxenutbildningen ska utveckla metod, verktyg och organisation för att kunna identifiera och stötta blivande entreprenörer. För att detta ska vara möjligt måste den inre infrastrukturen samt den yttre infrastrukturen för entreprenörskap utvecklas och stärkas. Den inre infrastrukturen handlar om att kunna identifiera entreprenörer bland de sökande som kommer till oss, coacha dem, erbjuda individbaserade utbildningar, inspirationsseminarium samt mentorskap. Den yttre infrastrukturen innefattar samverkan med samverkansparter samt ett dialogforum där förutsättningar för entreprenörskap ska behandlas.

All personal på Vuxenutbildningsförvaltningen som kommer i kontakt med sökande på vägledningen samt arbetar med studieplanering ska få en grundläggande utbildning om entreprenörskap. Ytterligare kompetenshöjande insatser kommer ges till ett antal personer på Vuxenutbildningsförvaltningen och hos våra utbildningsanordnare. De personer som genomgår denna specialistutbildning kommer att fungera som lotsar med en bred kompetens om vad som är aktuellt inom entreprenörskapsområdet. Lotsen kommer ha djupare samtal, guida (eventuellt till samverkansparterna) stötta och följa upp den möjliga entreprenören.

Fyra inspirationsseminarium ska erbjudas de identifierade entreprenörerna samt andra intresserade. Seminarierna ska inspirera och väcka lust till entreprenörskap. De personer som därefter uttrycker fortsatt intresse ska kunna erbjudas olika aktiviteter anpassade efter behov och möjligheter.

Mål för projektet är att:
Cirka 60 personer som arbetar på Vuxenutbildningsförvaltningen och kommer i kontakt med sökande samt arbetar med studieplanering ska ha genomgått en generell utbildning kring entreprenörskap.
Fem stycken ska ha genomgått en specialistutbildning till lots/agent.
100 personer ska identifieras som möjlig entreprenör.
75 personer per år ska lotsas vidare.
10 nya företag per år ska skapas.
Ett dialogforum som inkluderar seminarium alternativ workshop med minst två träffar per år ska etableras.

Bakgrund

Ökat entreprenörskap och tillvaratagande av befintlig kunskap ser vi som en viktig del i ett hållbart samhälle med en ökad tillväxt i regionen. Vi har drivit en förprojektering kring hur vi på Vuxenutbildningsförvaltningen kan arbeta med entreprenörskap (se bilaga "Rapport Förprojektering Entreprenörskap") finansierad med egna medel eftersom vi anser att detta är ett prioriterat område där vi vill komma igång med insatser så fort som möjligt.

Under förprojekteringen har det framkommit genom att vi intervjuat företrädare, inläsning av rapporter och deltagande i seminarier sig att det inte är någon tvekan om att Sverige behöver fler entreprenörer för att säkra tillväxten och anpassa sig på den globala marknaden. Sverige har under en lång tid varit beroende av stora industrier och trogna arbetstagare. Indicier (exempelvis i "Nyföretagande, näringslivsdynamik och tillväxt i den nya världsekonomin av Charlie Karlsson) tyder dock på att en förändring är i antågande och att nyskapande och flexibilitet blir allt viktigare i en arbetsmarknad som förändras i ett allt högre tempo. Ett akut problem är också de företag som står inför ett generationsskifte men inte har någon att överlämna verksamheten till då de går i pension. Finns ej någon naturliga efterträdare till företagen kan närmare 100 000 arbeten försvinna.

På dagens arbetsmarknad krävs nya kunskaper och metoder för att främja en ökad tillväxt och en höjd sysselsättningsgrad. Trots mer positiva attityder till nyföretagande startas relativt få nya verksamheter. Det är en stor skillnad mellan olika gruppers benägenhet att starta nya företag. Enligt "Regional plan för Socialfonden i Västsverige 2007-2013" startas 67 % av företagen av män och knappt 17 % av företagen startades av personer med utländsk härkomst. För att skapa ett livskraftigt och hållbart näringsliv är ett positivt klimat för entreprenörskap och nyföretagande viktiga inslag enligt "Vision Västra Götaland - Det goda livet" . Man ser också att Västra Götalands utveckling i hög grad beror på utvecklingskraften hos näringslivet som idag är konkurrensutsatt på den nationella och internationella marknaden.

En undersökning hos Vuxenutbildningsförvaltningen studeranderåds (studenter från flera av VUF:s utbildningsanordnare) attityder till entreprenörskap visade att cirka 83 % är intresserade av att lära sig mer om entreprenörskap. Problemet är att det är svårt för vår personal att identifiera de intresserade personerna och stötta dem i samverkan med andra aktörer. Resultatet av förprojekteringen visade därför att det finns ett behov av utbildning för personalen kring vad entreprenörskap är och hur man kan stötta de individer som har intresse och talang för entreprenörskap.

I Göteborgs stads budget för 2008 ges prioritet åt utbildningsinsatser för kortutbildade, såväl arbetslösa som redan anställda som riskerar att slås ur arbetslivet för att de saknar tillräcklig kompetens. Vidare prioriteras insatser som kortar vägen för nyanlända flyktingar/invandrare till egen försörjning. Grundläggande för den vuxenutbildning som är under utveckling i Göteborg är att utbildningar ska skräddarsys så att de är anpassade till den enskilda studentens behov och förutsättningar. Flera av de prioriterade målen i vuxenutbildningsnämndens budget har kopplingar till entreprenörskap, bland annat ska omvärldsbevakningen utvecklas och studerande på yrkesutbildningarna ska bjudas in till ett inledande seminarium kring eget företagande/entreprenörskap.

Vi tror att ett entreprenöriellt synsätt hos individen är en viktig egenskap på en arbetsmarknad i förändring. Individen kommer få en mer konkurrenskraftig ståndpunkt och i förlängningen bidra till en ökad tillväxt, vilket kommer skapa ett mervärde både för individen, regionen samt Sverige. Vår förprojektering visade att det finns få insatser riktade mot entreprenörskap för studerande i vuxenutbildningen och individer som redan är i arbete som behöver stärka sin position på arbetsmarknaden genom utbildning och stöttning i entreprenörskap.

Syfte

Syftet med projektet är att vuxenutbildningen ska utveckla mer kunskap kring entreprenörskap. Vidare att metod, verktyg och organisation utvecklas för att identifiera och stötta blivande entreprenörer. För att detta ska vara möjligt måste den inre infrastrukturen samt den yttre infrastrukturen för entreprenörskap utvecklas och stärkas. En stärkt infrastruktur på gällande entreprenörskap kommer att gynna staden och i förlängningen regionen genom att kunna bidra till mer nyföretagande som i sin tur gynnar flexibilitet och omställningsförmågan på arbetsmarknaden. Detta kommer att leda till ökad sysselsättning och tillväxt vilket bidrar till att uppfylla Lissabonstrategin.

Den inre infrastrukturen handlar om att kunna identifiera entreprenörer bland de sökande som kommer till oss, coacha dem, erbjuda individbaserade utbildningar, inspirationsseminarium samt mentorskap. Den yttre infrastrukturen innefattar samverkan med samverkansparter där lotsen genom en aktiv dialog har möjlighet att visa på alternativ och vägar. En annan del i den yttre infrastrukturen är att ett dialogforum ska etableras där förutsättningar för entreprenörskap ska behandlas. Detta är ett av forum som tidigare inte funnits och som är efterfrågat av organisationer som arbetar med entreprenörskap i olika former.

För att utveckla ett entreprenöriellt synsätt i våra utbildning kommer tre utbildningsanordnare att arbeta med implementering av entreprenöriellt lärande. Entreprenöriellt lärande är en pedagogisk form som syftar till att låta elever släppa fram sina eldsjälar där lust att lära och själv ta ansvar för sitt lärande finns. Entreprenöriellt lärande kan ses som en träning för entreprenörskap där man stimulerar attityder, förmågor och förhållningssätt som ökar entreprenörskapsandan. Den pedagogik kommer ge ett ökat intresse för entreprenörskap och fler möjliga entreprenörer kommer att kunna identifieras av oss ("Så tänds eldsjälar" Nutek).

All personal som kommer i kontakt med sökande på vägledningen samt arbetar med studieplanering ska få en grundläggande utbildning om entreprenörskap. Denna utbildning ska ge en gemensam kunskapsgrund och syn på entreprenörskap. Kompetensutvecklingen ska också ge deltagarna verktyg för att identifiera individer med talang för entreprenörskap.

Ytterligare kompetenshöjande insatser kommer ges till två personer på Vuxenutbildningsförvaltningen och tre personer hos våra utbildningsanordnare. De personer som genomgår denna specialistutbildning kommer att fungera som lotsar med en bred kompetens om vad som är aktuellt inom entreprenörskapsområdet. Det kommer vara lotsarna som övrig personal hänvisar vidare till då de identifierat en entreprenör. Lotsen kommer vara den som har djupare samtal, stöttar och följer upp entreprenören. En ytterligare uppgift för lotsarna är att bygga upp ett nätverk med externa organisationer på entreprenörskapsområdet.

Entreprenörerna kommer att finnas bland de sökande, de studerande i utbildning samt de som redan är i arbete och identifieras vid den uppsökande verksamheten. De funna entreprenörerna kommer att få stöttning av lotsarna genom samtal om hur de kan gå vidare. Stödet ska vara individbaserat och flexibelt så att det kan passa så många som möjligt i skilda situationer. Utifrån individens behov kan vuxenutbildningen erbjuda kurser som är viktiga att ha kunskap i om man vill starta eget, till exempel kan det vara företagsekonomi och marknadsföring. Individen kan också vara i behov av annan hjälp, vilket kommer att vara möjligt att erbjuda med hänvisning till samverkansparterna. Entreprenören kan också bli erbjuden mentorskap samt praktik. Lotsens stöttning av entreprenören är långsiktig med en bibehållen kontakt under en längre tid. Entreprenörskap ska inte ersätta någon utbildning utan fungera som ett spår där entreprenörskap finns som en strimma vid sidan av den ordinare utbildningen.

Fyra inspirationsseminarium ska erbjudas de identifierade entreprenörerna samt andra intresserade. Seminarierna ska inspirera och väcka lust till entreprenörskap. Det ska fungera som ett komplement till den teoretiska utbildningen och fokusera på idéskapandet. Som vi har kommit fram till under förprojekteringen handlar entreprenörskap om mer än uppstart av eget företag, en viktig del är också att våga, tänka nytt och tro på sin idé. Här tror vi att inspirationsseminarierna kommer väl till nytta.

De personer som därefter uttrycker fortsatt intresse ska kunna erbjudas olika aktiviteter anpassade efter behov och möjligheter. Vissa av de möjliga entreprenörerna kommer att vara i arbete men behöver ytterligare kompetensutveckling medan andra kommer att vara i studier. För de som är i studier eller står mellan studier och arbete kan olika aktiviteter för entreprenörskap fungera som en brygga i övergången mellan studier och arbete. För att stärka sin position samt ha förutsättningar att välja andra arbetsförhållanden än de traditionella (arbetstagare) vid studiernas slut krävs att ett entreprenörskapsperspektivet implementeras vilket dessa aktiviteter kommer att bidra till.

Målsättning

Målet med projektet är att:
-Cirka 60 personer som arbetar på Vuxenutbildningsförvaltningen och kommer i kontakt med sökande samt arbetar med studieplanering ska ha genomgått en generell utbildning kring entreprenörskap.
Fem stycken ska ha genomgått en specialistutbildning till lots/agent.
100 personer ska identifieras som möjlig entreprenör.
75 personer per år ska lotsas vidare.
10 nya företag per år ska skapas.
Ett dialogforum som inkluderar seminarium alternativ workshop med minst två träffar per år ska etableras.

Förväntade effekter:
Vuxenutbildningsförvaltningen har en stabil struktur och kunskap för att kunna identifiera personer med talang för entreprenörskap.
Utvecklad metod, verktyg och organisation för att stödja entreprenörskap.
Fler personer får möjlighet att få stöttning för att utveckla sin entreprenöriella talang vilket kommer att leda till fler personer i egenförsörjning och fler som kan ta över befintliga företag vid generationsskifte.
En väl fungerade samverkan med en triple helix-tanke.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den rutin som fastställdes under förprojekteringen kring tillgänglighet kommer att fungera som en riktlinje under hela projektets gång och i samtliga moment och aktivieter.

Fysisk tillgänglighet: Lokalerna internt som användas för utbildning av personal är anpassade för personer med funktionshinder. Vid de tillfällen då lokaler externt används kommer tillgänglighetsperspektivet beaktas.

Tillgänglig verksamhet: En arbetsplats där ingen känner sig diskriminerad med hjälp av förståelse, medvetenhet samt kunskap eftersträvas alltid. Perspektivet ska även belysas extra under projektets gång genom att uppmärksamma förhållningssätt bland projektdeltagarna.

Kommunikativ tillgänglig: I de fall det är nödvändigt ska åtgärder vidtas för att samtliga deltagare ska ha möjlighet att höra och delta i diskussioner.

Informativ tillgänglighet: Spridningen av information ska vara både skriftlig och muntlig med ett tydligt och lättförståligt budskap. Hänsyn ska också tas till de personer som är synskadade vilka ska få stöd och hjälp att delta i insatserna.

För att nå målgruppen entreprenörer där alla har lika möjligheter att delta är tillgänglighet en central aspekt att ta hänsyn till. Resursenheten på Vuxenutbildningsförvaltningen som arbetar med att stödja individer med särskila behov kommer att vara kopplad till projektet och bidra med sin expertis. Vid de tillfällen då utbildning inom tillgänglighetsperspektivet av exempelvis lotsar krävs kommer detta vara ett obligatoriskt moment.

Jämställdhetsintegrering

Vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsarbete styrs av Vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan 2008 (se bifogat dokument).

En rutin har fastställts gällande jämställdhet i detta specifika projekt (se "Jämställdhetsintegrering ESF entreprenörskap") vilket kommer att fungera som ett stöd under projektetsgång.

Det kan vara svårt att uppnå statistisk jämn fördelning av den personal som kommer att kompetensutvecklas. Detta på grund av att en majoritet av de anställda idag är kvinnor. Samtidigt kan det vara en fördel att en majoritet är kvinnor av dem som ska utbildas i förståelse om entreprenörskap då flertalet av Sveriges kända entreprenörer är män och det är fler män än kvinnor som driver eget företag. Vi hoppas att utbildningen av kvinnor därför är ett steg mot ett mer jämställt företagande. Att fler kvinnor ser möjligheterna och sedan kan förmedla det till de studerande.

Vi tycker även att det är viktigt att se till ytterligare kriterier än jämställdhet mellan könen, så som ålder, bakgrund, sexuell läggning med mera. Vi försöker därför se helheten och intersektionaliteten.

För att påverka attityderna till kvinnligt entreprenörskap kommer vi att använda oss av dialogforumet och våra samverkansparter för att tillsammans påverka attityder. Även GR:s projekt GRowth kommer vara till hjälp eftersom projektet bland annat ska påverka attityder till kvinnors företagande genom utbildningsinsatser. Medvetenhet om svårighet att etablera verksamhet i olika branscher, exempelvis inom vård som etableras i huvudsak av offentlig verksamhet.

Transnationellt samarbete

Inom projektets ramar kommer två studiebesök göras, planerade länder är Tyskland region Bayern och Italien region Reggio Emilia reserv Holland. Detta för att skapa ett europeiskt erfarenhetsutbyte och överföring av lyckade modeller vilket kommer bidra till en europeisk dimension samt fungera som en början till ett samarbete och nätverk för benchmarking och peer to peer/peer review.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö