Logotyp på utskrifter

VERIS Kooperativ för kreativa kvinnor

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareVERIS Kooperativ
KontaktpersonKarin Rebelius
E-postkarin.rebelius@telia.com
Telefonnummer0530-12905
Beviljat ESF-stöd854 738 kr
Total projektbudget2 191 868 kr
Projektperiod2009-07-01 till 2011-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Veris Kooperativ är en ekonomisk förening, bestående av kvinnor med invandrarbakgrund. Genom projektet ska mer etablerad form för samarbetet mellan Veris och olika myndigheter utvecklas, dels en exportverksamhet med handgjorda textilier inledas, till att börja med till USA och England.

Bakgrund

Många kvinnor som kommit till Sverige som flyktingar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det krävs särskilda insatser för att ge dem möjligheter att få arbete och inkomster. Hinder som måste övervinnas är bl.a. språksvårigheter, dålig skolunderbyggnad, ingen yrkesutbildning, svaga sociala nätverk, följder av traumatiska upplevelser i det forna hemlandet samt omvärldens fördomar.

Mellerud har tagit emot många flyktingfamiljer från forna Jugoslavien, där många av kvinnorna antingen är långtidsarbetslösa, beroende av försörjningsstöd eller sjukskrivna. Våren 2007 bildades en organisation, Veris Kooperativ, som är en ekonomisk förening, bestående av ett antal kvinnor med invandrarbakgrund, flertalet från Kosovo. De flesta flydde till Sverige 1992 undan krig och förföljelse. De är alla lågutbildade och långtidsarbetslösa. Veris är en plattform som hjälper dem att etablera sig i det svenska samhället och att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Veris Kooperativ har endast kvinnor som medlemmar. Alla kvinnor som deltar i verksamheten kan ansöka om att bli medlemmar. Hittills har 16 personer deltagit i verksamheten. Av dessa har 5 fått arbete, en har blivit pensionerad och en är föräldraledig.

Fram till 30 juni 2009 har Veris projektstöd från Landsbygdsprogrammet med Karin Rebelius som projektledare. Ett viktigt syfte har varit att pröva möjligheterna att erbjuda nya varor och tjänster, speciellt inriktade på turism. Projektet har nu drivits i ca 1 1/2 år. Verksamheten har fokuserat på 3 områden:
- att rusta kvinnorna genom utbildning i svenska, samhällskunskap, sömnad, livsmedelshantering, lokalvård,
- att hjälpa till att slussa ut kvinnorna i arbete på den ordinarie arbetsmarknaden,
- att pröva kvinnornas färdighetskunskaper inom olika områden som textilt hantverk, hushållsnära tjänster, bakning och matberedning.

Veris har även utvecklat produkter och tjänster som tillhandahålls på den öppna marknaden. Hushållsnära tjänster i form av städning, fönsterputsning, ledsagning etc har utförts inom Melleruds och Vänersborgs kommuner. Matvaror i form av hembakat bröd, pajer och inlagda grönsaker har sålts på marknader och genom Konsum i Mellerud. Ett sortiment av textilt hantverk har tagits fram och sålts i samarbete med ett antal organisationer och företag i Dalsland och på lokala marknader. Dessa tjänster och produkter har genererat intäkter som gjort det möjligt för Veris Kooperativ att betala en viss ersättning till deltagarna utifrån det antal timmar de arbetat med inkomstbringande verksamheter. Inkomsterna har i sin tur reducerat de ersättningar deltagarna erhållit i form av aktivitetsersättning och försörjningsstöd.

Verksamheten har bedrivits i nära samarbete med bl.a. socialtjänsten i Melleruds kommun, näringslivsorganisationen Mellerudsnavet, Arbetsförmedlingen i Vänersborg/Mellerud, Försäkringskassan, ABF, Coompanion, Konsum i Mellerud, Dalslands Föreningsallians m.fl. Samverkande parter har upplevt verksamheten som viktig och lovande och ser möjligheter att vidareutveckla den. Veris styrelse har diskuterat förutsättningarna för att driva verksamheten vidare. Styrelsen har konstaterat att det finns en stark vilja att vidareutveckla verksamheten och föreningen beslutade vid medlemsmöte den 10 december 2008 att ansöka om medel från ESF för en tredje etapp i kooperativets utveckling med inriktning på entreprenörskap för att skapa en stabilare ekonomisk grund för den fortsatta verksamheten.

Syfte

Det ena syftet med projektet är att vidareutveckla Veris funktion som en sluss på vägen mot sysselsättning och egenförsörjning för långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnor. För att vidareutveckla och etablera denna del av verksamheten inom Veris på ett sätt som gör den långsiktigt hållbar krävs att en mer etablerad form skapas för samarbetet mellan Veris, Melleruds kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I slussfunktionen erbjuder Veris en möjlighet till utveckling av deltagarnas egna förmågor med anpassning till deras förutsättningar och ev. funktionsnedsättningar, viss utbildning och fortbildning, aktivt socialt och psykologiskt stöd samt fortlöpande matchning mot den ordinarie arbetsmarknaden. Bl.a. skulle de hushållsnära tjänsterna kunna utvecklas vidare genom ett närmare samarbete mellan Veris och den kommunala hemvården i Mellerud och näraliggande kommuner.

Det andra syftet är att utveckla entreprenörskapet inom Veris genom ökad satsning på kommersiellt inriktad verksamhet med försäljning på den öppna marknaden. Denna del av verksamheten innebär att deltagarnas självförtroende och förmåga som entreprenörer utvecklas och stärks. Verksamheten med textilt hantverk bedöms ha särskilt stor utvecklingspotential. Många av de deltagande kvinnorna har handarbetat sedan barnsben och är mycket duktiga på stickning, att virka spetsar och att brodera. Bl.a. har Veris tagit fram en landskapsduk för Dalsland och en Dalslandsklänning i ekologisk bomull som blivit uppskattade av både lokala företagare och av Bohusslöjd i Göteborg, se Veris hemsida, www.veris.se.

För att uppnå en rimlig grad av kostnadstäckning för handarbetade textilier har det dock visat sig nödvändigt att nå en marknad som präglas av intresse för genuint hantverk av hög kvalitet och som accepterar att priset blir högt. Arbetet hittills visar att någon sådan marknad av tillräcklig storlek inte finns i Dalsland. Om Veris verksamhet i denna del ska kunna leda till att deltagarna kan få egen försörjning är det nödvändigt att utveckla produktsortimentet och vidga perspektivet mot en större marknad.

I våras fick Veris kontakt med en skicklig designer, Daniela Forster-Howell, som arbetat med exklusiva modeprodukter i USA, Frankrike och England. Hon har sett kvinnornas skicklighet och känsla för färg och form och känner modebranschens växande intresse för hantverksprodukter. Under en tid har möjligheterna för ett samarbete diskuterats och man har konstaterat att det finns ett ömsesidigt intresse. Kvinnorna i Veris önskar få hjälp med produktutveckling och marknadsföring som ger möjligheter att sälja textila hantverksprodukter på exportmarknaden. För denna uppgift vill de få möjlighet att engagera Daniela Forster-Howell tillsammans med projektledaren Karin Rebelius. Dessa har träffat ett samarbetsavtal i samråd med styrelsen för Veris Kooperativ.

I denna del syftar det nu aktuella projektet till att:
- starta en exportverksamhet med handgjorda textilier, till att börja med till USA och England, för att medlemmarna i Veris skall få större möjligheter att bli självförsörjande,
- utveckla en metod för att stärka deltagarnas möjligheter att nyttiggöra sin kunskap och kreativitet på ett sätt som ger möjligheter till inkomster,
- stärka deltagarnas självkänsla genom att deras produkter värdesätts på en bredare marknad.

Målsättning

Målet för projektet är att 60 procent av deltagarna har kommit i arbete eller utbildning efter projekttiden.

På längre sikt är målet med den textila verksamheten att den ska kunna växa så att den kan ge möjligheter till 3 - 4 tjänster inom Veris samt ev. hemsömnadsverksamhet för ytterligare kvinnor med hantverksskicklighet inom hela Fyrbodalsområdet.

Vidare är målet att samverkande parter hittar en form för Veris funktion som en sluss från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning till arbete och sysselsättning på längre sikt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Veris lokaler har tidigare använts för dagverksamhet för förståndshandikappade. Toaletten är handikappsanpassad och arbetsrummet har särskild ljuddämpning. Veris har ett aktivt samarbete med DHR. Stor vikt läggs vid den sociala miljön och att ingen ska känna sig utanför. Detta följs upp vid veckomöten där alla detagare medverkar. All information förmedlas på lätt svenska. Särskilt viktig information förmedlas med hjälp av tolk. Den kooperativa arbetsformen borgar för en demokratisk arbetsorganisation.

Jämställdhetsintegrering

Viktigt för jämställdhetsintegreringen är:
- uppbyggnad av ett förtroende hos kvinnornas män,
- ett aktivt deltagande utåt av kvinnorna genom deltagande i mässor, träffar med Rotary, DHR, näringslivsträffar, studiebesök etc,
- praktik på olika arbetsplatser som ordnas genom Veris utifrån deltagarnas egna behov
- egen försörjning
Inom ramen för undervisningen i svenska/samhällskunskap kommer en systematisk analys av jämställdhetsfrågor att göras - inom Veris verksamhet, inom Melleruds kommun, inom näringslivet etc, t.ex. genom användning av den s.k. 4R-metoden. I 4 R metoden analyserar man alla verksamheter utifrån:
1) Representation, hur många män och kvinnor
2) Hur gemensamma resurser i form av pengar och andra resurser fördelas,samt utrymme,
tid mellan män och kvinnor
3) Hur det kommer sig att representationen och resursfördelningen mellan könen ser ut som den gör och om verksamheten utgår från deltagarens kön.
4) Hur verksamheten bör se ut för att vara jämställd. Under steg 4 görs förändringar i verksamheten/projekten för att nå jämställd projekt/verksamhet utifrån svaren på de tre föregående stegen.

Medfinansiärer

  • Försäkringskassan i Västra Götaland
  • Kommunstyrelsekontoret

Samarbetspartners

  • Coompanion Fyrbodal
  • Dalslands Föreningsallians
  • Mellerudsnavet

Kommun

  • Mellerud
  • Vänersborg