Logotyp på utskrifter

Utveckling BohusDal - genom kompetens, samverkan och entreprenörskap

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareKompetenssamverkan BohusDal
KontaktpersonKerstin Svennarp-Hilmersson
E-postkompetenssamverkan@telia.com
Telefonnummer0526-603 95
Beviljat ESF-stöd1 145 422 kr
Total projektbudget1 145 422 kr
Projektperiod2008-12-01 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

- Strategiska planer för att utveckla företagens verksamheter
- Individuella kompetensplaner baserade på de strategiska planerna
- Bidra till utveckling och tillväxt och företagande i regionen
- Bedöma möjligheter att starta utb i entreprenörskap samt ta fram innehåll och plan för genomförande

Bakgrund

Tidigare analyser har visat att de geografiskt perifera kommunerna i Fyrbodal har en låg utbildningsnivå. Flera av dessa kommuner - främst Dalsland - har dessutom problem med befolkningsutveckling, sysselsättning och strukturomvandling. Det sker en relativt snabb struk-turomvandling i norra Bohuslän och Dalsland. T ex så kommer en större industriell verksamhet i Tanumshede att läggas ner denna sommar. Till detta kommer den strukturella arbetslöshet som vi har i stora delar av Dalsland. Sysselsättningen inom industrin har i Strömstad minskat med 35 % sedan början av 90-talet. Motorn i omvandlingen är i första hand besöksnäringen, handeln, transport, magasinering och kommunikationer. Samtidigt är framför allt besöksnäringen och handeln allt för säsongs-beroende med stora säsongsvariationer i arbetskraftsbehov och resurs-utnyttjande. Idag finns det en mångfald av mindra företag som är anpassade till den lokala markanden. I denna region har vi stora avstånd till regionala centra och högskolor. Det är en låg andel av befolkningen som har högskoleutbildning samtidigt som det sker en utflyttning av ungdomar med högskolekompetens. Det finns många anställda med deltider och säsongsanställningar och många har relativt låga inkomster.Till detta kommer regionens känslighet för ändrade förutsättningar för gränshandel i form av t ex valutaförändringar, konjunkturnedgång eller ändrade politiska förutsättningar.
Många av de deltagande företagen är verksamma inom besöksnäringen och handeln. Vi vill i denna förprojektering klargöra strategiska planer för de olika verksamheterna och ta fram planer för kompetensutveckling med syfte att höja utbildningsnivåer, öka företagens professionalism och dragningskraft och image - allt med syfte att på olika sätt stärka förtagen så att deras känslighet för svängningar i gränshandeln, valutaförändringar och säsongsberoende mm dämpas. Att rusta företagen så att de bättre kan möta framtida omställningar och utmaningar.
Även delar av den kommunala verksamheten deltar i projeketet. Strömstads kommun har fastlagt att man vill utveckla sin servicenivå för att svara upp mot större ställda krav och behov från bl a näringlivet den offentliga servicen ska präglas av helhetssyn, brukarfokus, hög serviceanda och professionalism i sin yrkesutövning. Uttalade krav finns att stödja utvecklingen av näringslivet på orten.
I projektet ingår även ett antal soloföretagare från norra Bohuslän samt fåmansföretagare från Dalsland. För deras del inriktas projektet i hög grad mot ett utvecklat entreprenörskap. Även coachinginsatser kan bli aktuella. I dessa aktiviteter kan även andra deltagande företaget delta i. En viktig del av förprojektet är att undersöka förutsättningarna för att starta en utbildning i entreprenörskap med mål att stödja och utveckla entreprenörskap i norra Bohuslän och Dalsland. Denna verksamhet riktar sig inte enbart till de i analysen deltagande företagen utan här vänder vi oss till alla intresserade verksamheter.
Vi kommer även under förprojekteringen att behandla frågor som berör jämställdhet och mångfald i ett vidare begrepp. Detta kommer att ske genom gemensamma utbildningsinsatser innan och i samband med att vi arbetar med de strategiska planerna, så att dessa frågor beaktas och tas hänsyn till när företagen ser över sina verksamheter.
Vid en enkätundersökning som gjorts med de deltagande företagen under förstudien och projektförutsättningarna framkom följande:
Alla deltagande företagen ser att man kommer att ställas inför nya krav och omställningar som kommer att påverka verksamhet och anställda.
90 % av de som svarat anger att orsaken är ökad konkurrens och nya aktörer på marknaden och 25 % att kundens krav och förväntingar ökar. När man i enkäten svarar på vilka utvecklingsbehov man ser inom de närmaste åren har ca hälften av de deltagande företagen tagit upp följande:
- Ledarskap
- Ekonomi och administration
- Service och kundbemötande
- Marknadsföring och försäljning
- Datakunskaper
- Diverse fackutbildningar
En stor den av de anställda i företagen har deltidsanställningar - ca
40 %. Av de anställda har endast 12 % av de anställda eftergymnasial utbildning (45 % av dessa är kvinnor) - vi har då exkluderat prästerna anställda i Svenska Kyrkan eftersom de "sticker ut" en del från de andra verksamheterna (räknas Svenska Kyrkan med är andelen knappt 20 %). Andelen långtidssjukskrivna är låg i de berörda företagen.

Modellen vi kommer att arbeta utifrån är beskriven i bilagorna 1-3. Modellen bygger på ett aktivt deltagande av de anställda i de olika verksamheterna.

Referenser till bakgrundsbeskrivningen:
- FyrboDals Tillväxtprogram för 2008-2013
- Europas Frestelse: Delregionalt tillväxtavtal för Norra Bohuslän
- Förslag till loklat underlag för delregionalt tillväxtavtal och Näringslivsprogram för Strömstads kommun
- KommunRating: Utvärdering av sysselsättningspakten - Sammanfattning, slutsatser och tankar inför framtiden.
- Sammanställning av enkätsvar från deltagande verksamheter - genomförd december 2007
Syfte

Skaffa underlag för ett genomförandeprojekt som ska säkerställa att man aktivt och strukturerat arbetar föra att höja kvalitén i sin verksamhet. Ett viktigt syfte med förprojekteringen är att bana väg för en höjd servicenivå och produktutveckling i alla verksamheter för att skapa ökad tillväxt i de berörda företagen och organisationerna. I förprojekteringen tas underlag fram till ett genomförandeprojekt, som syftar till att genom kompetensutveckling bidra till en utveckling i norra Bohuslän och Dalsland. Förprojektet ska klargöra:
- Deltagande verksamheters strategiska planer: Planer som stödjer tillväxt och konkurrenskraft. För besöksnäringen och servicesektorn särskilt fokus på ökat utbud med syfte att förlänga säsongen, minskad känslighet för valutasvängningar, förbättrad kvalitet och servicenivå för att öka tillväxten
- Kompetensplaner: Individuella kompetensutvecklingsplaner baserade på de strategiska planerna. Kompetensplanernas syfte är att öka enskilda individers kompetens för att skaffa en bättre beredskap inför framtida omställningar. Dessa planer ligger sedan till grund för genomförandeprojektet.
- Erfarenhets- och kunskapsutbyte: En plan för hur nätverket omkring Kompetenssamverkan BohusDal ytterligare kan utvecklas som ett stöd för utveckling av kompetens och företagande.
- Entreprenörskap: Ett särskilt klargörande av de deltagande solo- och fåmansföretagens möjligheter att utveckla sitt entreprenörskap och företagande. En viktig del av förprojektet är att undersöka förutsättningarna för att starta en utbildning i entreprenörskap med mål att stödja och utveckla entreprenörskap i norra Bohuslän och Dalsland.
- Jämställdhet, likabehandling och mångfald: Attityderna till och vinsterna med jämställdhet, likabehandling och mångfald kommer att tas upp i förprojekteringen och kommer att vara ett underlag för insatser i genomförandeprojektet.

Målsättning

1. Strategiska planer: Samtliga deltagande företag och organisationer ska ta fram strategiska planer som visar hur hur man kan utveckla sin verksamhet i linje med sina övergripande mål. Jämställdhet, likabehandling och mångfald kommer att ägnas särskild uppmärksamhet vid framtagning av de strategiska planerna.
2. Individuella kompetensutvecklingsplaner: Samtliga deltagande företag och organisationer ska ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner för sina anställda. Jämställdhet, likabehandling och mångfald kommer att ägnas särskild uppmärksamhet vid framtagning av de individuella utvecklingsplanerna. Planerna kommer att baseras på de strategiska planerna.
3. Utveckling Kompetenssamverkan BohusDal: Framtagning av en modell för hur Kompetenssamverkan BohusDal kan utveckla sitt stöd för utveckling, tillväxt och företagande i ett utökat verksamhetsområde som nu även omfattar Dalsland.
4. Entreprenörskap: Vid förprojektets slut ska vi ha underlag för att bedöma möjligheter och intresse för att starta en utbildning i entreprenörskap. Om ett sådant intresse finns ska vi också ha tagit fram ett innehåll och plan för ett genomförande.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Genomförandet av gemensamma aktivieter under förprojekteringen kommer att äga rum i lokaler som är handikappanpassade och därmed tillgängliga för alla.
Mångfaldsarbeteoch tillgänglighet för personer med funktionshinder:
Många olika värderingar läggs i ordet mångfald. Oftast förknippas det enbart med etnicitet. Enligt vårt sätt att ser på det är mångfaldsarbete ett förhållnigssätt - en grundläggande respekt för och en uppskattning av alla människors olikheter, t ex i fråga om kön, etnicitet, religionstillhörighet, funktionshinder, ålder mm. Under förprojekteringen genomförs ett seminarium på bl.a temat mångfald (i detta vidare begrepp). Planerat innehåll är:
- Vad menas med mångfald och vad utmärker en mångfaldsorienterad organisation?
- Varför ska man arbeta mångfaldsorienterat?
- Hur kommer man igång med ett strategiskt mångfaldsarbete?
- Hur kan man som ledare lägga ett mångfaldsperspektiv på olika verksamhetsprocesser?
Respektive deltagande verksamhet tar därefter fram strategier och handlingsplan utifrån ett mångfaldsperspektiv. Däri ingår att ta fram rutiner för att säkra tillgänglighetsperspektivet. Detta integreras i den övergripande strategiska planen för utveckling av verksamheten.

Deltagande aktörer

 • AB Väst-Farm
 • Bohusflyg AB
 • Brandon Logistics
 • Britta Carlsson
 • Christina Persson
 • Euro Cash
 • Godisbolaget
 • Kjell A. Konsult
 • Knop & Knåp
 • Kosterstiftelsen
 • Monica Olsson
 • Restaurang Skagerack
 • Strömstads Badanstalt
 • Strömstads Maritima Förening

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Färgelanda
 • Strömstad
 • Tanum