Logotyp på utskrifter

Utvecklas mer

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSensus Studieförbund
KontaktpersonIréne Malmberg
E-postirene.malmberg@sensus.se
Telefonnummer0531 - 611 81
Beviljat ESF-stöd3 864 384 kr
Total projektbudget3 864 384 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-05-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Utvecklas Mer
Ansvarig:Sensus Studieförbund (+4653161181) i samverkan med näringslivsansvariga och företagarorganisationer.
Tid:090504-110503
Målgrupp310 personer/17 företag från Dalsland
Syfte:Att med kompetensutveckling öka företagens möjligheter i omställning/förändring för en tillväxt.

Bakgrund

Projektets ansökan avser att följa upp de behov som framkom i de deltagande företagens kartläggningsanalyser i förprojekteringen. Se vidare de bifogade sammanfattningarna av resp företags analys!
De av ESF tre angivna projektinriktningarna kommer alla att finnas med, men i olika hög grad.
Denna utlysnings tre syften stämmer överens med innehållet i ansökan
Stärka individens position
Gäller alla deltagande personer i projektet.
Utveckla ett entreprenörskap och ett entreprenöriellt tänkande.
Gäller i stort sett alla företag.
Riktade till verksamheter med generellt lågutbildad arbetskraft.
Gäller de flesta deltagande personerna. Dalsland har generellt sett en låg utbildningsnivå.
Beskrivning finns ang jämställdhet och funktionsnedsättningar. En blivande doktor i
Arbetsvetenskap med genusinrikning är kopplad till projektet. Eftersom alla ESF-projekt skall främja jämställdhet förutsätter vi att det värnas om de kvinnliga företagarna, trots att de inte är verksamma inom bil- eller pappersindustrin. Annat vore att gå emot de egna riktlinjerna.
60 % av deltagande personer i projektet kommer från företag inom fordonsindustri, dess underleverantörer samt pappersindustrin. Alla företag riskerar personalneddragningar. Det ansökta genomförandeprojektet blir på flera plan ett fleraktörsprojekt, vilket enligt ESF information prioriteras.
En samverkan har skett i förprojekteringen och kommer att ske i ett ev genomförandeprojekt med kommunernas näringslivsansvariga och olika företagarorganisationer samt med deltagande företag och dess anställda. Det blir en spännande och lärorik mix inom projektet mellan några kvinnliga enmansföretagare, småföretagare och manligt dominerade industriföretag, totalt 17 företag, vilka finns representerade i 5 kommuner.
Dalsland har varit hårt prövat genom åren och företagsnedläggningarna många. Näringslivet i Dalsland är fortfarande i omställning efter den omfattande Lear-krisen och senare neddragningar hos bilindustrins underleverantörer, nedläggning av del av pappersbruk samt nu senast ett helt pappersbruk. Och nu dessutom en lågkonjunktur som slår hårt mot en glesbygd.
Statistiken visar att arbetslösheten är högre i Dalsland är riksgenomsnittet. Därför är varje företags, litet som stort och oberoende av bransch, försök att generera tillväxt mycket viktiga. Varjearbetstillfälle är oerhört betydelsefullt. Dalsland har av tradition stor procent industriarbeten. I dagens läge är det viktigt att andra branscher utvecklas, där alla småföretagare är en potential.
Västsvenska Industri- och Handelskammarens VD ansåg tidigare i höst att det inte var någon idé att satsa på Dalsland utan att fokus skulle läggas på Göteborg. Det blev en stor reaktion bland befolkningen i Dalsland, som inte har samma uppfattning. Här finns en tro på framtiden och på den potential som finns i Dalsland med bl a naturen, turismen, lojal arbetskraft, närheten till Norge och den mycket heta Osloregionen. I Regeringskansliets dokument: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, står skrivet: Alla delar av landet skall bidra till Sveriges tillväxt och hållbara utveckling. Den regionala utvecklingspolitiken är inriktad på att skapa tillväxt, en hållbar utveckling och en god servicenivå för kvinnor och män i alla delar av landet. Europeiska unionens sammanhållningspolitik syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikheter mellan människor. Utvecklingen de senaste åren visar att skillnaderna mellan Sveriges regioner ökar.
I glest befolkade områden är behovet av småföretagssamarbeten och nätverk särskilt uttalande. Eftersom Dalsland är ett glesbefolkat område hoppas vi att Strukturfondspartnerskapet Västsverige tänker på samma sätt som regeringen i ovanstående.
Eftersom projekt för kompetensutveckling för företag och dess anställda numera förväntas vara stora, är det svårt för enskilda företag, företagarorganisationer mm att vara projektägare.
Våra samverkanspartners och deltagande företag är därför tacksamma att Sensus kan bistå med att vara projektägare.
Därigenom blir också den sociala ekonomi, som studieförbund räknas till, representerad i projektet.
Sensus pedagogiska policy sätter individen/deltagaren i centrum och förutsätter en gemensam dialog för att skapa bästa studieklimatet för alla inblandade.
Arbetsmetoderna som används är föreläsningar, genomgångar, informationssökning, eget arbete, grupparbeten, diskussioner och coachning mm.

Syfte

Att ge kompetensutveckling till företag i Dalsland som riskerar personalneddragningar, för att företagen skall klara lågkonjunkturen, behålla sina anställda och stå bättre rustade för framtiden.
Att ge den som står inför en generationsväxling kompetensutveckling för att kunna överta och driva företaget vidare.
Att följa upp och genomföra de av företagen framförda kompetensutvecklingsbehoven som framkom i förprojekteringen. Detta
med riktning på uthålliga organisationer, bärkraftiga företag, utvecklat entreprenörskap och utvecklat genustänkande.
Att bidra till nätverksbyggande mellan företagare och mellan olika företagarorganisationer.
Se vidare på bifogade sammanfattningar av företagens kartläggningar!

Målsättning

Kvalitativa målsättningar:
Att underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav på förändringar.
Att deltagande företag överlever lågkonjunkturen och stärker sin position på sin resp marknad.
Kvalitativa målsättningar:
Att underlätta för kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav på förändringar.
Att deltagande företag överlever lågkonjunkturen och stärker sin position på sin resp marknad.

Kvantitativa målsättningar:
Att ca 310 personer och 17 företag ska få kompetensutveckling enl uppgjord plan.

Se vidare på bifogade sammanfattningar av företagens kartläggningar gällande resp företags förväntade resultat!

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har en plan för att säkerställa tillgänglighet:
Mångfald är ett av Sensus profilområden, vilket också inkluderar funktionshinder. Alltså en viktig del i Sensus
vardagliga arbete och insatser. Sensus har långerfarenhet av detta.
Vi kommer inför en aktivitet förhöra oss om något särskilt behov föreligger ang tillgänglighet, för att tillgodose
detta.
Fysisk tillgänglighet: Att alla aktiviteter i projektet kan genomförs i lokaler som är fysisk utformade att fungera för
en person med något funktionshinder. Vi räknar också in och tillfredställer ev behov av särskilt kost, ex gluten/laktos intolerans när deltagare ska bjudas eller erbjudas att köpa fika eller mat.
Tillgänglig verksamhet: Vi kommer att uppmärksamma utbildningsledarna på detta. Detta kommer också att ingå i ex ämnena försäljningsteknik, ledarskap mm till deltagarna.
Kommunikativ tillgänglighet: Om behov finns ska vi ordna ex teckentolk, blindskrift/inspelad information samt använda lokaler med teleslinga, god akustisk eller rätt ljussatt miljö.
Informativ tillgänglighet: Informationsmaterial skall utformas så att alla kan ta del av denna.

Jämställdhetsintegrering

En doktor med inriktning på genusvetenskap kommer att knytas till projektet, för att vi ska få stöd och hjälp att
kvalitetssäkra jämställdhetsarbetet.
Hon kommer att följa projektet och skriva en utvärdering/rapport gällande jämställdhetsintegreringsarbetet inom
projektet. Vi har satt upp fyra olika målgrupper/perspektiv att arbeta med:
1. Projektledning, utbildningsledare och samverkanspartners
Diskussion under ledning av genusvetare ang att få jämställdhet som en röd tråd i alla aktiviteter, att kvalitetssäkra
bemötande av deltagare mm.
Ledare av båda könen kommer att anlitas.
2. Deltagande företag
Utbildningstillfällen för alla deltagande företag och personer.
Innehåll: Grundläggande teori om var forskningen står i dag, maktrelation mellan könen, kvinnors och mäns
olikheter och olika villkor, övningar och diskussionsuppgifter.
Vid något tillfälle kommer vi be Försäkringskassans repr att informera om föräldraförsäkringen i syfte att företagare
skall uppmuntra pappor att vara föräldralediga. I ledarutbildningar lägger vi även in jämställdhet. Ledningens inställning till jämställdhet är avgörande.
Ex på innehåll: Varför ska man arbeta med jämställdhet?
Ökad lönsamhet, kreativiteten och nytänkandet ökar!
Kompetensförsörjning, alla behövs!
Balans i livet, möjligheter att kombinera arbetsliv med familjeliv!
Ökar trivseln, man jobbar mer, korttidsfrånvaron sjunker!
Kunders efterfrågan!
Ökar livskvalitet!
Människors lika värde!
Lagar!
Stärka regioners konkurrenskraft
Öka sysselsättning
3. Företagens kunder
Ej insatser mot kunder, utan att få deltagarna att tydligt tänka utifrån ett kundperspektiv.
I framför allt säljutbildningar kommer detta att tas upp: Ex Bemöter vi en kvinnlig bilköpare på samma sätt som en
man? Etc.
4. Kvinnliga företagare/kvinnligt företagande
Kvinnliga företagarträffar för att lyfta fram kvinnliga förebilder, stärka kvinnliga företagares identitet, utöka deras
nätverk mm.
Försöka få kvinnor att delta i vanliga företagarträffar, vilket är väldigt få som gör idag.
Möte med banker i syfte att lyfta problemet att kvinnor har svårare att få lån.
Vi kommer att nyttja och samverka med Ambassadörskorna.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö