Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Utveckla sociala företag

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareKommunledningen
KontaktpersonMorgan Johansson
E-postmorgan.johansson@amal.se
Telefonnummer0706-746303
Beviljat ESF-stöd1 667 461 kr
Total projektbudget1 667 461 kr
Projektperiod2012-03-01 till 2014-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Deltagande kommuner kommer att utbilda sammanlagt 80 personer från olika myndigheter t. ex arbetsmarknadsenheter, näringslivskontor, arbetsförmedlingen och anställda i kommunen med olika typer av statlig stöd och där anställningen är tidsbegränsad för att kunna stödja utveckling av entreprenöriellt tänkande, därför att i dag står många individer långt från arbetsmarknaden och det sociala livet. Avsikten med projektet är att utöka möjligheter för fler att starta egna företag.

Denna ansökan skall ses som ett viktigt komplement till en ansökan för PO2: Vi vill! Vi kan! Vi gör det! som lämnats in samtidigt. Genom denna anökan om kompetenshöjande insatser skapar vi förutsättningar i samtliga inblandade kommuner för att kunna ge professionellt stöd till människor som vill starta egna företag, särskilt socialt företagande.Bakgrund

I dag står många individer långt från arbetsmarknaden och det sociala livet, individer som av olika anledningar ej anses anställningsbara. Många av dessa är idag föremål för olika arbetsmarknadsinsatser, uppbär kommunalt försörjningsstöd eller är sjukskrivna. I vårt område är ytterst få, inom denna målgrupp, anställda i privata företag eller driver egna privata företag. En av regeringens och i samklang också kommunens viktigaste uppgifter inom sysselsättningspolitiken, är att bryta det utanförskap som präglar många människors liv. Sociala företag som företagsform har i Sverige och andra europeiska länder visat sig kunna bidra till att skapa arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden.
Vi inser att det är en mycket lång väg att gå, att vara långt ifrån arbetsmarknaden till att kunna starta eget företag. Vi vill genom detta prjojekt och det sammanhörande PO2 projektet Vi kan, Vi vill , Vi gör det, försöka skapa förutsättningar för att detta ska kunna lyckas. Även om ett fåtal personer motiveras att starta ett eget socialt förtag, så kan detta leda till att fler människor som står långt från arbetsmarknaden kan få ett "riktigt arbete".

Bengtsfors/Dals Ed/Mellerud/Åmål är 4 kommuner som sammantaget har ca 33.000 invånare. Idag finns i de 4 kommunerna 1437 individer, 779 män och 658 kvinnor, som idag inte kan finna en plats på den befintliga arbetsmarknaden och som definieras som människor med funktionshinder i arbetsförmedlingens statistik. En stor del av denna grupp lever permanent på socialbedrag/försöjningstöd eller är arbetslösa eller anställda inom kommunen med olika slags bidrag. Kommunen är genomgående den största arbetsgivaren för dessa människor. En av regeringens och i samklang också kommunens viktigaste uppgifter inom sysselsättningspolitiken, är att bryta det utanförskap som präglar många människors liv. Att starta företag är en möjlighet att förändra detta tillstånd. En förstudie genomfördes under 2009 i de berörda kommunerna: Vi kan! Vi vill! som undersökte behov och förutsättningar för företagande och också bekräftade att förutsättningarna fanns för att starta företag i ett flertal kommuner i vår region. Problemet är idag att människor inte har nog teoretisk kunskap om hur man startar eller driver företag eller vågar starta egna sociala företag eller ingå i företag som andra startar. Entreprenöriellt tänkande ska spridas i våra kommuner för att utveckla ett starkt entreprenörskap.

Deltagande kommuner kommer att utbilda personal från olika myndigheter t. ex arbetsmarknadsenheter, näringslivskontor, arbetsförmedlingen och anställda i kommunen med olika typer av statlig stöd och där anställningen är tidsbegränsad för att kunna stödja utveckling av entreprenöriellt tänkande. Personalen behöver utbildning darför att de ska stimulera och stödja människor som är långt från arbetsmarknaden till att starta egna företag. Detta för att dessa människor ska kunna hitta en väg till egen försörjning och ökad självkänsla.

Den modell vi ska bygga utgår från att utveckla det entreprenöriella tänkandet och består av två delar. Dels en teoretisk del kring hur man startar företag, företagside, budget mm, vilka stöd som finns, men också hur man utvecklar ett personligt entreprenörskap, själva tänkandet, hur individen kan stimuleras till lust och kreativitet. För att lyckas med ett varaktigt entreprenörskap måste det finnas en känsla hos individen att man duger och att man har förmåga och drivkraft att klara av det. Detta får man i samspel med andra, att andra ger feedback och bekräftar det tänkande man har. Vi vill särskilt fokusera på det socialaföretagets villkor och förutsättningar.

Denna ansökan skall ses som ett viktigt komplement till en ansökan för programområde 2: Vi vill! Vi kan! Vi gör det! som lämnats in samtidigt. Genom denna ansökan om kompetenshöjande insatser skapar vi förutsättningar i samtliga inblandade kommuner för att kunna ge professionellt stöd till människor som vill starta egna företag, särskilt socialt företagande.

Mobiliseringsfas
Under mobiliseringsfasen görs en ordentlig inventering över utbildningsbehovet och den befintliga kompetensen bland berörd personal. Projektorganisationen byggs upp och rutiner och tidplan för möten och rapportering beslutas. Upphandling görs av utbildningar även i jämställdhetsintegrering och tillgänglighet, projektstöd och utvärdering.
Kontakt tas med två italienska kommuner som Mellerud och Åmål haft tidigare samarbete med, Sant Agatafeltria och Novafeltria, för att diskutera fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte. Fokus kommer att ligga på entreprenörskap och små företag. Ett första besök i Italien, med en mindre grupp, görs under mobiliseringsfasen.
Under mobiliseringsfasen kommer vi också att ta fram uppgifter om hur företagandet ser ut för kvinnor respektive män i våra kommuner. Detta för att kunna lyfta fram och uppmärksamma eventuella olikheter.

Målsättning

Ett utvecklat entreprenöriellt tänkande hos anställda vid arbetslivsenheter, näringslivskontor, socialförvaltningar och anställda i kommunerna med olika typer av statlig stöd och därmed hos individer som är långt från arbetsmarknaden och det sociala livet

Ökad kunskap om entreprenörskap hos anställda vid arbetslivsenheter, näringslivskontor, socialförvaltningar och anställda i kommunerna med olika typer av statlig stöd och därmed hos individer som är långt från arbetsmarknaden och det sociala livet

Ökat antalet arbetstillfällen och/eller meningsfull sysselsättning för kvinnor och män med psykiska, fysiska och sociala funktionsnedsättningar

Minskade samhällskostnader för försörjningstöd, arbetsamarknadsåtgärder och sjukskrivningar

Ökat antalet hållbara företag och konkurrenskraftigt näringsliv i deltagande kommuner

Ökad kunskap om och möjligheter med sociala företag hos anställda vid arbetslivsenheter, näringslivskontor, socialförvaltningar och anställda i kommunerna med olika typer av statlig stöd och därmed hos individer som är långt från arbetsmarknaden och det sociala livet

Utveckla en god livsmiljö hos alla individer som bor i våra kommuner

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Bland deltagarna finns stor skillnad i kunskap om och insikt i tillgänglighetsfrågor. Projektet har för avsikt att genomföra en utbildning i tillgänglighet som ökar förståelsen och kunskapen om vad tillgänglighet innebär och för att alla ska ha samma insikt. Utbildningen ska stärka intresset, engagemanget och förståelsen för varför man ska jobba med tillgänglighet.
Utbildningen, handlar förutom tillgänglighet, också om hur man gör en verksamhet tillgänglig och hur man kommunicerar och informerar tillgängligt. Under utbildningen diskuteras det hur tillgänglighet kan integreras i kommunens personals dagliga arbete. Denna utbildning är mycket viktig för målgruppen eftersom de är viktiga stödpersoner för de som vill starta egna företag och de som kommer att vara deltagare i PO2 projektet "Vi kan! Vi vill! Vi gör det!

I ett socialt företag där varje person arbetar 100 procent av sin förmåga är tillgänglighet på alla plan en viktig fråga. I ett genomförandeprojekt kan ett samarbete med HSO vara av intresse.

Fysisk tillgänglighet: År 2010 skall enkelt avhjälpta hinder vara borta enligt den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Det yttersta ansvaret vilar på stat och kommun. De lokaler, som idag används på arbetsmarknadsenheterna är till stor del anpassade för personer med funktionshinder. I ett eventuellt genomförandeprojekt kommer fokus att ligga på arbetsförmåga och inte eventuellt arbetshinder. Därför är det en självklarhet att lokalerna skall vara anpassade för personer med olika funktionshinder. Se ”Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” via www.fyrbodal.se

Tillgänglig verksamhet: I ett genomförandeprojekt skall personer med olika funktionshinder mötas av stor tillgänglighet i de olika verksamheterna och ges möjlighet till personlig utveckling utifrån sina egna ambitioner och förutsättningar. Den personal som engageras i projektet skall ha kunskap och kompetens för att möta personer med funktionshinder.

Tillgänglig information och kommunikation: Av de deltagande kommunerna har Mellerud tillgänglighetsinformation på sina hemsidor. All tillgänglig information skall göras åtkomlig och begriplig för alla. I inledningsskedet vid rekrytering av deltagare till ett genomförandeprojekt

Transnationellt samarbete

I norra Italien, särskilt i Emilia Romagna, har man mycket lång erfarenhet av olika slags sociala företag och kooperativ. Både Åmål och Mellerud har tidigare samarbetat med kommuner i denna region i andra projekt, bland annat Comune di Novafeltria och Comune di Santa Agatafeltria. Vi vill utbyta erfarenheter och jämföra hur vi stödjer entreprenöriellt tänkande och företagsamhet i båda våra regioner och genomföra utbyten för ca 10 personer från Sverige och 10 personer från Italien för att praktisera eller göra sk job shadowing hos varandras organisationer.

Vi vill också tillsammans med dem lära hur man kan aktivera och sysselsätta funktionshindrade i sociala företag. Vi är också mycket intresserade av att lära hur andra och tredje generationen sociala företag fungerar i Emilia Romagna. Under mobiliseringsfasen vill vi träffa de italienska kommunerna och diskutera hur ett samarbetsprojekt skulle kunna se ut och beskriva detta närmare i genomförandefasen i båda våra projektansökningar.

Samarbetspartners

 • Arbetsmarknadsenheten
 • BENGTSFORS UTVECKLINGS AB

Deltagande aktörer

 • Arbetsförmedlingen Åmål/Dals-Ed/bengtsfors
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • BENGTSFORS UTVECKLINGS AB
 • Samordningsförbundet Norra Dalsland

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Mellerud
 • Åmål