Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Uppdrag Jobb

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFolkuniversitetet, Göteborg
KontaktpersonJörgen Ottenvall
E-postjorgen.ottenvall@folkuniversitetet.se
Telefonnummer031-106581
Beviljat ESF-stöd8 635 883 kr
Total projektbudget38 394 719 kr
Projektperiod2011-08-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt Uppdrag Jobb ska identifiera och pröva olika modeller för att öka utväxlingen av långtidarbetslösa inom Fas 3 till anställning eller egenförsörjning.
Bakgrunden till projektet är att långtidsarbetsösa i Fas 3 har svårare att nå ut på arbetsmarknaden i jämförelse med de tidigare faserna i Jobb- och utvecklingsgarantin.
Projektet vill identifiera och pröva metoder och aktiviteter som snabbare leder ut i arbete. Genom individuell jobbmatchning kombinerat med kompetensförstärkning och nära kontakter med företag ska sysselsättningsplatser omformas till anställning.

Bakgrund

Vi har under förprojekteringen av detta projekt identifierat ett antal problem som gäller för deltagare inne i Jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har också påtalat problem särskillt när det gäller Fas 3 och har efterlyst projekt som utvecklar modeller för hur deltagare snabbare kommer ut i arbete eller egenförsörjning och motverkar inlåsningseffekt.

Trots en bred uppgång på arbetsmarknaden så växer kön av långtidsarbetslösa, statistik och information från Arbetsförmedlingen visar att antal arbetssökande som skrivs in i Fas 3 ökar, däremot minskar inskivningen av arbetssökande till Jobb-och Utvecklingsgarantin. Deltagare i Fas 3 har som resultat av lång arbetslöshet oftast en oklar syn på egen arbetsförmåga och en icke uppdaterad kunskap kring att utföra arbetsuppgifter i verklig miljö hos en arbetsgivare. Det pekar mot att stora grupper är illa utrustade för arbetslivets krav. Enligt en studie av Marie Gartell och Erika Rosén, Jobb-och utvecklingsgarantin - En studie av sannolikheten av att få jobb under programtiden, visar deras rapport att sannolikheten att lämna programmet varierar stort mellan olika grupper av individer. Två grupper som tycks ha särskilda problem är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och personer i ålderskategorin 50 - 59 år. Vår egen erfarenhet som Kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen är också att gruppen språksvaga har särskilda problem att komma ut på arbetsmarknaden.
Risk finns för att inriktningen sysselsättning för deltagare inom Fas 3 och speciellt för de som vill utvecklas mot jobb, mer kan bli en form av inlåsning, än en inriktning mot skapandet av nya kontakter med företag och därmed chans till eget arbete. Enligt Arbetsförmedlingen är utströmningen av deltagare till arbete inom gruppen Fas 3 inte tillfredsställande.
Alldeles färsk statistik anger att det idag finns 25 000 personer inskrivna i Fas 3 och att prognosen pekar mot en fördubbling under kommande 3-årsperiod.

Arbetsmarknadsläget:
Utdrag ur Ams pressmeddelande om Arbetsmarknadsåret 2010:
”Arbetsmarknaden förstärktes gradvis under 2010. Världsekonomin vände tydligt uppåt efter den djupa lågkonjunkturen. Det har varit fler lediga platser, färre varsel och fler sysselsatta inom de flesta branscher. Antalet verkstadplatser har mer än fördubblats efter en tidigare kraftig nedgång.
Under året anmäldes 551 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen, 142 000 fler än under år 2009. Det gjorde att fler fick jobb och antalet personer som var arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd minskade. I genomsnitt under året var 8,5 procent av arbetskraften arbetslösa eller deltog i program. Det är 1,0 procent högre än år 2009.
Utvecklingen har varit positiv i alla regioner och inom de flesta branscher. Men situationen är fortfarande svår för arbetssökande som ännu inte fått någon förankring på arbetsmarknaden och för de som saknar erfarenhet och har en svag utbildningsbakgrund.
Arbetslöshetstiderna har inte påverkats lika mycket och det är först under senare delen av 2010 som de långtidsarbetslösa har börjat bli färre. I medeltal för året var 71 000 personer långtidsarbetslösa, en uppgång med 9 000 på ett år.
Utdrag ur Ams pressmeddelande om Arbetsmarknadsåret 2011:
Tillgången på lediga jobb fortsätter att öka under 2011. Det sammanhänger med en fortsatt god konjunktur och ett stort behov att ersätta de stora pensionsavgångarna under året. Jobböppningarna kommer också på bred front och berör nästan alla yrkesområden och regioner. Även på lite längre sikt kommer rekryteringsbehoven att vara stora, bland annat för att många lediga jobb uppkommer genom den stora generationsväxlingen.”
Informationen ovan tydliggör det faktum att långtidsarbetslösa tenderar att falla ännu längre ner på arbetslöshetsskalan, för gruppen som helhet finns en ökad risk att arbetslösheten blir permanent. Behovet är därmed tydligt, att fler personer med lång arbetslöshet, snabbare ska närma sig arbetsmarknaden med slutmålet anställning eller egen försörjning. I och med stigande konjunktur och ett ökat behov av arbetskraft, ökar också möjligheterna för långtidsarbetslösa att få anställning. Men, behovet för deltagare inom Fas 3 generellt, är att de behöver kraftfullt stöd i att bryta sitt utanförskap och med olika medel, aktiviteter och strategier för att bli mer synliga för potentiella arbetsgivare. För många deltagare inom gruppen handlar det också om att skapa trovärdighet på arbetsmarknaden, att få möjlighet att visa att man kan generera uppgifter som ligger i linje med arbetsgivares/företagens behov - alltså visa att man kan bidra och utföra uppgifter som ligger i linje med behov såväl internt som externt.

Aktiviteter inom Jobb- och utvecklingsgarantins tre faser:
Fas 1: Kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Fas 1 omfattar längst 150 dagar.
Fas 2: Utöver aktiviteter i Fas 1 innehåller denna fas: Arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Fas 2 omfattar längst 300 dagar.
Fas 3: Om man är utan arbete efter 450 dagar i Jobb-och utvecklingsgarantin blir man erbjuden fas 3 som är en sysselsättning hos anordnare (arbetsgivare).
Genom sysselsättning får den arbetssökande en möjlighet att skaffa sig erfarenheter, meriter och nya referenser. Sysselsättning kan bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda.
Varje sysselsättningsperiod får pågå i högst två år och personen i fråga ska under denna tid även fortsätta att söka arbete.

Omkring 30% av dem som är påbörjar Jobb- och utvecklingsgarantin når fas 3 och av dessa kommer bara 1 - 2 procent ut i arbete per månad. I Göteborg innebär det 20 - 30 personer. Enligt Arbetsförmedlingens statistik är inflödet till Fas 3 större än utflödet. Vilket innebär, som tidigare nämnts, att delatagarantalet i Fas 3 ökar. Vi och Arbetsförmedlingen vill med detta projekt hitta metoder att bryta trenden.
Arbetsförmedlingen har efterlyst nya metoder och nya arbetsätt med deltagare i denna fas för att få fler ut i arbete eller egenförsörjning och för att undvika inlåsningseffekt.

Syfte

Huvudsakligt syfte med projektet är "att finna vägar och metoder som ökar utväxlingen av deltagare inom Fas 3 till anställning eller egen försörjning". Projektet bygger på ett samarbete med Arbetsförmedlingar inom arbetsmarknadsområdena Göteborg och Mölndal. Arbetsförmedlingen har behov av lösningar kring beskrivna problem och vill samarbeta med Folkuniversitetet i Väst och via ett ESF-projekt få prövat olika modeller som ska resultera i att fler deltagare inom Fas 3 ska gå ut i arbete.
Avsikten med projektet är också att fånga upp och genom olika aktiviteter stötta personer inskrivna i Fas 3 som visar intresse i att utveckla egna aktiviteter, uppgifter och kontakter inom ordinarie arbetsmarknad. Sammantaget ska detta leda till ökade möjligheter för individen att snabbare gå från sysselsättningsuppgifter till anställning eller egen försörjning. Det kan också handla om att skapa nya kontakter utan att gå vägen via sysselsättningsplats och mer direkt, exvis via informationsintervjuer, intresseanmälningar hos identifierade företag, söka anställning.
Uppgifterna som är individuella, har som syfte att föra individen framåt i den enskilda processen mot ökade kontakter med arbetsgivare, ökad effektivitet i kontaktskapandet och antal sökta arbeten, utveckling och omformning av enskild sysselsättningsplats till anställning. I detta arbete ska särskilld hänsyn tas till frågor om jämställdhet och etnicitet då dessa faktorer i hö grad kan påverka möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden.
Projektet har en unik inriktning i form av att varje deltagare får individuellt stöd av en personlig jobb- och sysselsättningsmatchare. Dessutom har varje individ tillgång till en personlig handledare/coach. Folkuniversitetet vill i detta projekt fortsätta att stötta deltagaren ute på plats hos arbetsgivaren varför vi även kommer att utbilda handledare på arbetsplats som ansvarar för de olika sysselsättningsuppgifterna. Handledare/coach från Folkuniversitetet kommer även att fungera som stöd och kompetensutvecklare genom att kontinuerligt följa upp deltagarna och deras utvecklingsbehov hos potentiell arbetgivare. Vi syftar i detta sammanhang till att tillsammans med företaget utveckla lärande miljöer för företagets och deltagarens progression.
Deltagarna i projektet har troligtvis erfarenhet från en mängd olika arbetsområden när de kommer till Folkuniversitetet. Vår roll är därför att skapa förutsättningar för att kunna matcha våra deltagare både mot arbete eller sysselsättningsplats, genom att utveckla kontakter med arbetsplatser inom de flesta områden och nischer.
Genom de projekt som kompletterande aktör som vi redan är anordnare för, samt övriga projekt som vi genomför, har vi etablerade kontakter med en mängd olika branscher och företag. Dessa kommer att utnyttjas i projektet.
Beroende på erfarenheten hos de individer som är aktuella för projektet kommer vi parallellt att arbeta aktivt för att fylla på vår kontaktyta mot nya arbetsgivare och därmed sysselsättningsplatser samt systematiskt söka av arbetsgivare kring deras anställningsbehov.
Arbetsgivarna ska genom detta projekt ges möjlighet att bli mer involverade i olika moment för att stärka deltagarna mot arbetsplatsförlagd sysselsättningsutveckling med slutmålet ett arbete. Inriktningen är också att deltagarna får arbeta mer kring den personliga marknadsföringen i kombination med närhet och samverkan med företagen. Vår ambition är att vi mer effektivt ska kunna ta emot förfrågningar från arbetsgivare och kunna se vilka deltagare som skulle kunna vara matchningsbara för den specifika sysselsättningsplatsen eller mot ett arbete direkt. Här kommer vi att erbjuda deltagarna att bruka sociala medier för att utöka sina nätverk.


Målsättning

Mål för projektet är:
1) 100 % i sysselsättning utifrån individens perspektiv under projekttiden.
2) 25 % ut i arbete eller egen försörjning. Lika många män som kvinnor.
3) Övriga får en individanpassad sysselsättningsplats.
4) Ha utvecklat metoder som innebär ökad omsättning till arbete inom målgruppen.
5) Utveckla handledarfunktion hos mottagande företag/organisation samt manual för detta
6) Att deltagare under projektets gång upplever sig komma närmare arbetsmarknaden(självskattning)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under vår förprojektering har vi gjort en inventering ur tillgänglighetsperspektiv:
Våra lokaler är anpassade för personer med funktionshinder. Hissar finns och det finns extra breda dörrar för rullstolsburna. Handikapptoalett finns också inom våra lokaler och som är lätta att nå. Vi har handledare som även har undervisat synskadade och därmed har gått kurser i att arbeta med denna grupp. Vi har lärare med erfarenhet av att undervisa personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning både på grundskolenivå, gymnasialnivå och inom arbetsmarknadsutbildningar. Folkuniversitetet har på riksnivå även utvecklat en metod "anpassad pedagogik" för att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vi kommer även att arbeta med tillgänglighet utifrån ett informations- och kommunikationsperspektiv. Internt kommer vi att kontinuerligt gå igenom det informationsmaterial som vi använder i kontakter med arbetsförmedling och med arbetsgivare samt med deltagare.
Vi kommer att tillsammans med alla inblandade parter arbeta igenom olika gruppers syn på förbättringsområden. Det kan handla om informationsmaterial anpassat för ökad tydlighet. Språksvaga som skrivs in i projektet kommer att få stöd i programmet ”Stava Rex” för att träna såväl uttal som det skrivna ordet. Vi kommer också att lägga in övning vad gäller sökning av Internetbaserade tjänster och översättningsverktyg för de som önskar få webbsidor översatta till svenska. För deltagare med hörselnedsättning kommer vi att tillhandahålla material i form av hörselslingor.
Då deltagare står inför start av sysselsättningsplats hos potentiell arbetsgivare, kommer vi att tillsammans med såväl deltagare som arbetsgivare att gå igenom deltagarens behov och möjliggörande av stöd på arbetsplats, så att funktionsnedsättningen inte ska bli ett hinder för deltagarens utveckling.
I projektet kommer vi att analysera behoven utifrån Handisams riktlinjer för Tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och tillgängliga lokaler. se http://www.handisam.se/. Direktiv för integrering av denna verksamhet kommer att ske i projektets genomförandeplan enligt vårt kvalitetssäkringssystem, samt ligga som en del i den formativa utvärderingen.

Jämställdhetsintegrering

Vi kommer i detta projekt att arbeta med jämställdhetsintegrering enligt 4R-metoden.
Med 4R-metoden kan man kartlägga och analysera en verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Metoden ger en översiktlig bild av hur verksamheten styrs och finansieras idag och hur den bör förändras för att möta behoven från kvinnor respektive män.
Kartläggningen syftar till att besvara frågan: Vem får vad och på vilka villkor? Analysen
ger svar på frågan: Hur kan vi förbättra?
Tanken är att de könsmönster som upptäcks ska ligga till grund för en diskussion med de verksamhetsansvariga. Hur kan man formulera en vision och nya mål för vad som ska uppnås när man ser på verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv? Vad måste förändras för att uppnå målen?

FÖRVÄNTAT RESULTAT
Arbetet med 4R-metoden kan ge:
• en bild av fördelningen av kvinnor och män inom projektets olika delar och på alla nivåer
• en bild av hur resurserna fördelas mellan kvinnor och män
• en bild av de könsmönster som råder i organisationen och vilka effekter de får
• en plan för att åtgärda brister

För att kunna följa jämställdhetsintegrering i och utifrån projektet och dess grundidé, har vi noterat följande påverkan på projektinnehållet. Direkt vid start och i mötet mellan deltagare och vår personal ska fokus på jämställdhetsintegration prägla vårt förhållningssätt. Innehållet i de olika momenten under hela processen ska vara likvärdiga oavsett om det är man eller kvinna som ska utföra uppgifterna.
Vi ska kontinuerligt följa både mäns och kvinnors resultat mot kontakter och slutmålet en anställning, genom exvis statistikuppföljning. Alla arbetsuppgifter och grupparbeten ska utgå från jämställdhetstanken att vi låter båda könen komma till tals lika mycket. Vidare att vi blandar i grupperna för att få jämställda grupper, att vi stimulerar att män och kvinnor möts och tillsammans i team och utvecklar idéer och uppgifter.
Det är viktigt att beakta jämställdhetsperspektivet vid rekryteringen av deltagare till projektet, att vi tillsammans med arbetsförmedlingen beaktar och diskuterar jämställdhetsfrågan utifrån projektet och dess idé. Jämställdhetsfrågan ska prägla projektets innehåll under hela processen, speciellt vid samhälls- och arbetsmarknadsorientering, grupparbeten, branschindelningar, liksom vid träning i kommunikation. Jämställdhet är en fråga som är grundläggande för att föra alla deltagare närmare arbetsmarknaden. Här kan ett problem vara att deltagaren har sin sysselsättningsplats på arbetsplats där jämställdhet är en underordnad fråga. Projektets Jobbmatchare, externa kontakter, har här en uppgift när det gäller jämställdhetsintegrering - diskutera och upplysa. I mötet mellan olika kulturer kan jämställdhetsfrågan bli aktuell, liksom i situationer där deltagare söker mot typiskt manliga och kvinnliga jobb och träningsplatser. Vi vill i projektet bryta denna inställning genom att verka för att varje deltagare breddar sina sökområden och jobbinriktning.
I våra olika projektgrupper kommer vi att verka för att grupp-och branschområdesindelningar utgår från en övergripande jämställdhetsintegreringstanke.
Projektet kommer att ha en kontinuerlig rapportering om jämställdhetsintegrering vid möten och uppföljning exvis vid arbetsgruppsmöten, styrgruppsmöten och möten med externa samverkansparter. Kontinuerlig uppföljning och analys av projektets utveckling kommer också att innehålla moment där jämställdhetsintegrering evalueras, kan vara hur vi arbetar, vilket resultat vi har inom grupperna män och kvinnor och analys av varför. Extern utvärderare kommer också under sin formativa utvärdering belysa hur och med vilka resultat projektet hanterar och beaktar jämställhetsintegreringen.
Vi kommer också i programmet att lägga in arbetsomgångar med deltagare och tillsammans göra analys kring ”Jämställdhet i arbetslivet”. Deltagarna får här göra analyser av olika företag och genom sökning på internet får de samla information kring hur olika företag beskriver sin policy och insatser kring jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Vi låter grupperna analysera beskriven policy och tillsammans tolka den utifrån såväl anställnings- som ett kundperspektiv. Deltagare och anställda inom projektet kan här gemensamt diskutera om arbetsgivares och arbetsmarknadens tydlighet och otydlighet i jämställdhet, integrering och vilka signaler given text ger internt och externt. Detta ska sedan speglas mot projektet där alla får ge sin syn på hur det totala projektet kan utvecklas runt sina arbetsuppgifter och i målstyrning utifrån en jämställdhetsintegrering. Här skapar vi gemensamma aktiviteter oavsett vem man är och vad man gör inom projektet, här analyserar och diksuterar alla, såväl anställda som deltagare.
Dessa aktiviteter ska även genomföras inom projektet där anställda och projektledning kontinuerligt under projektets gång, arbetar igenom hur projektet kan utvecklas och ta hänsyn till jämställdhetsintegrering i det vi gör tillsammans.

Transnationellt samarbete

Vi har för avsikt att skapa kontakter med annat ESF-projekt med liknande inriktning på att finna metoder och modeller för hur man snabbare kan få långtidsarbetslösa tillbaka till arbete eller egenförsörjning. Vi vill genom kunskapsutbyte och samarbete med annan part i annat EU-land finna möjligheter till utbyte av idéer, koncept och metoder. Vi har för avsikt att under hösten 2011 börja undersöka projekt som har fokus på hur få ut långtidsarbetslösa i arbete. Därmed tror vi att ett kunskapsutbyte med annat projekt inom annat EU-land kan påbörjas under 2012.
Genom att finna annat projekt med liknande inriktning finns också möjlighet att vi identifierar andra infallsvinklar, metoder och strategier som även kan anpassas eller utvecklas i vår projektmiljö.

Förväntade mervärden i samarbetet är främst att finna i andra metoder i andra projekt för att få långtidsarbetslösa ut i arbete, att få ett perspektiv på vår egen verksamhet som kan bidra till nytänkande både vad gäller den enskildes arbetsätt, organisering av projektet och strategisk påverkan
Vi kommer att integrera den kunskap som det transnationella samarbetet emanerar i projektet genom att återkoppla detta i första hand till styrgruppen som har att ta ställning till ev förändringar i projektarbetet och vidare till projektmedarbetare och deltagare i form av workshops med öppna diskussioner.

Vi kommer att söka efter lämpliga europeiska aktörer under hösten 2011 genom hjälp av ESF:s projektstöd och välja ut ett antal projekt som vi kontaktar för intresseanmälan om samarbete under 2012 och 2013. Samarbetet sker initialt genom mailkontakt för informationsspridning och emanerar i ömsesidiga studiebesök.
Arbetet kommer att organiseras av styrgrupp och projektledning gemensamt och finansieras av inom projektet avsatta medel.


Medfinansiärer

 • Arbetsförmedling Kungälv
 • Arbetsförmedling Stenungsund
 • Arbetsförmedlingen Ale
 • Arbetsförmedlingen i Alingsås
 • Arbetsförmedlingen i Härryda
 • Arbetsförmedlingen Kungsbacka
 • Arbetsförmedlingen Lerum/Partille
 • Arbetsförmedlingen Norra Bohus
 • Arbetsmarknadsområde Göteborg

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedling Kungälv
 • Arbetsförmedling Stenungsund
 • Arbetsförmedlingen Ale
 • Arbetsförmedlingen i Alingsås
 • Arbetsförmedlingen i Härryda
 • Arbetsförmedlingen Kungsbacka
 • Arbetsförmedlingen Lerum/Partille
 • Arbetsförmedlingen Norra Bohus

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Varberg