Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Uppdrag Arken

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLysekils kyrkliga samfällighet
KontaktpersonUlla Johansson
E-postulla.johansson@svenskakyrkan.se
Telefonnummer0523-611434
Beviljat ESF-stöd1 989 341 kr
Total projektbudget5 463 123 kr
Projektperiod2009-05-04 till 2011-05-04
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets ska i samverkan mellan Kommunen och kyrkan utveckla sociala och arbetsinriktade verksamheter för personer i utanförskap för att främja social kulturell inkludering i samhället. Samarbetet med den lokala näringslivsorganisationen skall öka tillgängligheten till arbetsplatser

Bakgrund

Förprojekteringen visar att det i Lysekils kommun finns ett antal människor som trots insatser och åtgärder i kommunens ordinarie verksamhet befinner sig i utanförskap på olika sätt, socialt, kulturellt och på arbetsmarknaden.
Det gäller delaktighet och tillgänglighet i sociala sammanhang men framförallt gäller det tillgängligheten till arbetslivet dvs möjlighet att få ett arbete men även andra aspekter av ett samhällsliv som de flesta tar för givet.
Både ur ett individuellt och samhälleligt perspektiv är detta ett stort problem. Förutom det rent personliga lidandet av utanförskapet innebär det också stora kostnader för vård, ekonomiskt bistånd och sociala stödinsatser. Orsak och bakgrund till problematiken kan variera men vad som är gemensamt för dessa personer är behovet av särskilda insatser för att bryta utanförskapet, öka möjligheten till självförsörjning och delaktighet i samhället.
De personer i kommunen som har visat sig ha störst behov av särskilda insatser är invandrade kvinnor utan utbildning/yrkeserfarenhet som dels har svårt att tillägna sig det svenska språket, att få kontakter i det svenska samhället och framförallt att få arbete. Det gäller också personer med psykiska funktionshinder samt personer som har en längre tids missbruk bakom sig och som i båda fallen ofta är utestängda både från sociala sammahang och arbetslivet.

Kyrkan har tillsammans med Socialförvaltningens Individ&Familjeomsorg (IFO) tidigare erfarenheter av att samarbeta i verksamheter riktade mot dessa målgrupper. Deltagande i bland annat Second Handverksamhet har inneburit ett socialt, språkligt och meningsskapande sammanhang som för flera har blivit ett första steg i att bryta mönster och skapa början till en positiv utveckling. Generellt har deltagarna i denna verksamhet mått bättre både psykiskt och fysiskt. Det har för många minskat känslan av att befinna sig i ett socialt utanförskap vilket i sin tur minskat vårdbehovet. Det gäller både invandrade och infödda. I några fall har det också resulterat i arbete och utbildning.

Generellt sett har många inom målgruppen haft svårt att få tillträde till arbetsplatser, även i form av praktikplatser. Många arbetsgivare är rädda att öppna dörrarna för personer som avviker från normen. Det finns en del förutfattade meningar om målgruppen hos arbetsgivare som bygger på okunskap och avsaknad av kontakter. Ett annat problem är att många i målgruppen har låg grundutbildning och dåliga erfarenheter av skolan vilket har ett starkt samband med dålig självkänsla

Syfte

Slutsatsen av förprojekteringen är sammanfattningsvis att det finns ett stort behov av samlade insatser, nya satsningar, metoder och samarbetsmodeller för att skapa en förändring mot större delaktighet och inkludering i samhällets alla delar, inte minst arbetslivet,för målgruppen. Mot bakgrunden ovan önskar nu Kyrkan tillsammans med Lysekil kommun bygga vidare på tidigare erfarenheter och vidareutveckla samarbetet i verksamheten för målgruppen. Syftet är att utveckla verksamheten i tydligare riktning ut i samhället både socialt och arbetsinriktat.

- Basverksamheten som består av Second Hand-verksamhet, Soppkök samt en planerad verksamhet i form av ett Ambulerande vaktmästeri skall utgöra den plattform där tillit, mening och självkänsla skapas i ett socialt sammanhang. Genom att delta i den dagliga verksamheten skapas också rutiner och strukturer i vardagen liksom språklig och social träning.
- ARBETSTRÄNING: Genom att delta aktivt i projektets utåtriktade verksamheter ges deltagarna förutom dagliga rutiner och träning i språk och social /kulturella koder också erfarenhet och kompetens inom specifika yrkesområden.
- "Second Hand" -verksamheten ger träning i en arbetssituation med inriktning på handel/butiksarbete t ex i kundbemötande ekonomi och arbetsorganisation. Med detta som grund är deltagarna bättre rustade för praktik eller arbete i butiker av olika slag.
- "Soppköket" ger träning i köksekonomi, hantering av matvaror, tillagning, servering och kundbemötande. Med detta som grund är deltagarna bättre rustade för praktik, anställlning eller utbildning inom t ex storkök eller restaurang.
- Ambulerande vaktmästeri ger deltagarna grundläggande träning i flera praktiska yrkesområden och hantverksyrken. Med detta som grund kan deltagarna sedan slussas ut i praktik och i förlägningen utbildning eller anställning.
GRUPPAKTIVITETER som Föreläsningar- Studiecirklar- Diskussionsträffar med syfte att att öka den social förmågan och förståelse för kulturella mönster och grupprocesser. Teman t ex olika livsmönster, föräldraskap,Demokrati,diskriminering, könsroller, möten mellan religioner, samhällsinformation, jobbsökning, kontakter med myndigheter, konsumentrådgivning mm.
- SAMARBETE med Näringslivscentrum för att skapa kontaktnät med lokala företag för att därigenom öppna dörrarna till privata näringslivet,
- PRAKTIK på privata och offentliga arbetsplatser med praktikhandledning enligt Support & Employmentmetoden

BISTÅNDSVERKSAMHET. Genom möjligheten att aktivt delta i kyrkans biståndsverksamhet till skolor i Tanzania kan ökad förståelse och perspektiv uppnås både på sitt eget liv och andras livsvillkor.

Målsättning

-Målsättningen är minska utanförskapet och öka möjligheterna till ett självständigt liv med egen försörjning för målgruppen.
-På Individnivå är målet att deltagarna skall ha en ökad självkänsla, en ökad kompetens - språkligt och inom de arbetsområden de deltar samt ett ökat socialt kontaktnät utanför sin egen sociala/kulturella krets.
-Målsättningen är att arbetsgivare/arbetsledare på offentliga eller privata arbetsplatser skall ha en ökad förståelse för deltagarnas behov och resurser samt i högre grad öppna dörrarna för målgruppen genom praktik och arbete.
-Målsättningen är också att kontakterna med arbetslivet och praktikplatserna ska innefatta arbetsområden som bryter mot traditionella könsrollsmönster.

De förväntade effekterna av projektet samt Mätbara Mål är :

- Att samtliga i målgruppen har etablerat en kontakt med arbetsplatser i kommunen genom studiebesök och att minst 50 % av målgruppen har gjort praktik på arbetsplatser, offentliga eller privata.
- Att 20% av målgruppen har fått arbete eller börjat studera.
- Att minska ohälsotalet bland målgruppen. ( minskade sjukvårdskostnader/minska behovet av kontakter med vårdcentral).
- Att projektets metoder och samverkan skall implementeras i den ordinarie verksamheten efter projektets slut.
- Att genom erfarenhetsutbyte sprida projektets metoder och resultat till andra kommuner i regionen.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Arkens hela verksamhet är tillgänglig och vänder sig i hög grad till funktionshindrade liksom invandrade och andra som är i behov av särskilt stöd och omsorg.
Fysisk tillgänglighet: Alla befintliga lokaler är tillgängliga för rörelseshindrade av olika slag även rullstolsburna

Tillgänglig verksamhet: Projektets verksamhet riktar sig till bland annat personer med psykiskt funktionshinder och är i hela sitt upplägg utvecklat för att möta alla deltagare utifrån individuella behov och för att bygga goda relationer dels mellan deltagare och mellan deltagare och övrig lokalbefolkning. Det finns flera bland målgruppen som bemötts på ett diskriminerande sätt. Projektets syfte är att genom sin verksamhet möta alla med respekt och med allas lika värde.

Kommunikativ tillgänglighet: Det finns lokaler med teleslingor för personer med nedsatt hörsel. Projektet kommer också att ha tillgång till tolk för personer med annat modersmål som kommer att vara tillgängligvid behov.
Om det visar sig finnas behov kommer det också att finnas tillgång till teckenspråktolk och intranät för synskadade.
Informativ tillgänglighet: Informationen kommer att utformas dels på olika språk för personer med annat modersmål och vid behov även så att personer med synskada kan tillgodogöra sig denna.

Jämställdhetsintegrering

För att gruppen invandrade kvinnor utan yrkesutbildning och yrkeserfarenhet" skall komma närmare ett liv i jämställdhet både socialt och på arbetsmarknaden är första steget att bryta den sociala och kulturella isoleringen som en del av dessa kvinnor lever i. Genom projektets verksamhet skapas sociala kontakter och en social plattform som medför ökad kunskap och förståelse för det svenska språket, för sociala koder och för de normer värderingar och lagar om män och kvinnors värde och rättigheter som definieras genom jämställdhetspolitiken. Den kompetensökning samt kontakterna med arbetslivet som deltagandet i projektets verksamheter innebär gör vägen dit lite kortare.
En svårighet som skulle kunna uppstå på denna väg är att den övriga familjen kan ha svårt att förstå och acceptera utvecklingen. Detta kan motverkas genom aktiviteter som riktas även mot deltagarnas familjer.

Även övriga kategorier bland målgruppen, psykiskt funktionshindrade och f d missbrukare lever oftast i en viss form av isolering från det liv de flesta normalt fungerande människor lever. Projektets verksamhet innebär även för dessa personer utökade kontakter med övrigt samhälls och arbetsliv och därmed de grundläggande värderingar om framförallt kvinnors rättigheter och möjligheter som jämställdhetidéerna bygger på.

När det gäller personer med missbruk eller tidigare missbruk kommer projektet att kräva nykterhet för att delta. Genom att dagligen ingå i ett socialt sammanhang som genomsyras av ett respektfyllt bemötande och värderingar om allas och specifikt män och kvinnors lika värde skapas en grund för en annan och mera jämställd syn och attityd till kvinnor. Projektet kommer i alla delar att fokusera på attitydförändring och respekt för andra både män och kvinnor dels i daglig verksamhet och dels genom gruppdiskussioner.

Ett särskilt jämställdhetsfokus kommer också att finnas när det gäller val av arbetsträningsområden och praktikplatser för att stimulera till deltagande i verksamheter som bryter mot traditionella könsrollsmönster. Samtliga verksamheteter skall vara öppna för både män och kvinnor.

För att säkerställa att jämställdhetstanken genomsyrar projektets kontinuerliga verksamhet kommer den att vara central i den procesuella utvärdering som kommer att aktiveras direkt vid uppstarten av projektet. Denna form av utvärdering innebär en lärandesituation från början till slut. Viktigt är att utvärderingen görs av en person/företag som har stora kunskaper i jämställdhetsfrågor.

Medfinansiärer

  • LFC Uddevalla

Samarbetspartners

  • Högskolecentrum
  • Kriminalvården
  • Näringslivscentrum i Lysekil

Kommun

  • Lysekil