Logotyp på utskrifter

Unik integration för nysvenska marknadsförare

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareMiG
KontaktpersonKristina Cohn Linde
E-postkristina@mig.se
Telefonnummer0703422195
Beviljat ESF-stöd286 800 kr
Total projektbudget385 800 kr
Projektperiod2009-06-18 till 2009-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Det här är ett pilotprojekt för att erfara om vald metod är rätt mot syftet. Att på ett konkret, snabbt och respektfullt sätt integrera nysvenska marknadsförare i det göteborgska näringslivet till nytta för vald målgrupp, göteborgs näringsliv och Göteborgs ekonomiska tillväxt.

Bakgrund

Förprojektet ska utreda om tilltänkt modell är applicerbar för att integrera nysvenska marknadsförare i Göteborgs näringsliv på ett oerhört konkret och handfast sätt. Om modellen visar sig verksam ska detta gå att applicera på ett större antal personer varje år . Syftet med modellen är att ge nysvenskar och svenskar en chans att utbyta erfarenheter vilket ska leda till att nysvenskarna lättare ska komma in i näringslivet och att svenska personer i yrkeslivet ska förstå nyttan av att få ny kunskap genom att ha företag med flerkulturell personal.Därmed ge nysvenskar ett kontaktnät, kunskap om Göteborgs näringlsiv, "svensk"marknadsföring/lagar, självförtroende genom att träffa olika människor och presentera sig för regelbundet.
Styrgrupp bestående av VD i Marknadsföreningen i Göteborg, en representant från Arbetsförmedlingen samt en representant från Göteborg Stad, vuxenutbildningen
Proffessionell coaching av handledare vid tre till fällen under perioden, IPU analys, individuella mentorer under hela förprojektperioden, kontinuerlig introduktion och presentation för yrkesverksamma i Göteborgs näringsliv.
Modellen:
Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad utser fem nysvenskar av olika kön med högskolebakgrund och erfarenhet från sitt hemland inom marknadsföring.
Dessa fem personer ska introduceras med start i juni på Marknadsföreningens frukostseminarier som befolkas av ca. 150 personer/tillfälle. Dessa fem peroner kommer under projektperioden att vistas på ca. 15 veckomöten och vid varje tillfälle sitta bredvid "nya" människor. De kommer vid x antal tillfällen att med VDs hjälp presentera sig på scen. De kommer att få varsin mentor utifrån mentormatchning. De kommer att ha tillgång till ett mentorprogram innefattande coaching, personlighetsanalys av professionell coach.

Syfte

Avsikten med projektet är att hitta en modell som kan ge nysvenskar snabbt tillgång till ett nätverk vilket ska leda till jobb men för regionens del ses som bidragande till den ekonomiska tillväxten. Dessutom är det ett utmärkt sätt tror vi att visa på samverkansfördelar mellan nysvenskar och "gamla" svenskar och därmed öka kulturella förståelser.

Målsättning

Projektet startar i juni med besök på Marknadsföreningens frukostmöten vid två tillfällen innan sommaruppehåll.I augusti fram till 30/11 fortgår besöken på frukostträffar med ytterligare15 tillfällen. Mentormöten vid 6 tillfällen per period, coach möten vid tre tillfällen under perioden.
Kvantitativa mål: antal nya konktpersoner, antal nya företag i sitt register, antal besök på företag, antal möjligheter till anställning.
Kvalitativa mål: Högre självförtroende genom kunskap och nytt nätverk samt coachning. Kan mätas av personen själv och av coach samt mentor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet har inga problem att innefatta personer med fysiska funktionshinder, tvärtom kan detta ytterligare berika projektet som ska belysa vikten av att agera på olika arenor och belysa alla behov som finns i det svenska samhället.

Medfinansiärer

  • Arbetsförmedlingen HK
  • Vuxenutbildningsförvaltningen

Samarbetspartners

  • Vuxenutbildningsförvaltningen

Kommun

  • Göteborg