Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ungdomar i arbetslivet

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareRegionalt ResursCentra
Kontaktpersoncarina larusson
E-postcarina.larusson@resurscentra.se
Telefonnummer031-13 61 75
Beviljat ESF-stöd195 083 kr
Total projektbudget260 113 kr
Projektperiod2009-08-01 till 2009-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Vi skall driva ett metodutvecklingsprojekt för att skapa bättre förutsättningar för unga kvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Vi skall utarbeta och tillämpa en metod parallellt med att vi knyter kontakt med aktuella företag som erbjuder könsgränsöverskridande arbetsmöjligheter.

Bakgrund

Vi befinner oss i en strukturellt svår situation där många människor just nu blir arbetslösa efter många års arbete på sin arbetsplats. De ungdomar som ännu inte fått inträde på någon arbetsplats står ännu längre från möjligheten att komma in på arbetsmarknaden just nu. Vi vet att detta drabbar särskilt flickor/kvinnor ännu hårdare än män. Kvinnor har generellt alltid svårare att hävda sig på arbetsmarknaden och i trånga situationer så förvärras deras möjligheter att få arbeten som kan betecknas som könsöverskridande. Följaktligen blir det ökad risk för att traditionella kvinnoyrken och värderingar kring kvinnors arbetsförmåga cementeras i ojämlika strukturer. Det är därför dubbelt viktigt att lyfta fram kvinnors kompetens och kapacitet i en tid när den maskulina arbetsmarknaden står inför stora nedskärningar, vilket sker just nu. Fordonsindustrin är till stor del en maskulin arbetsplats och det gäller även alla underleverantörer. Andelen kvinnor är lägre än andelen män. Ur ett samhällsperspektiv är det angeläget att bryta dessa mönster och satsa mer på att skapa gränsöverskridande yrkesval.
Ett grundläggande problem med arbetsmarknaden är att hitta sin egen inriktning och formulera det arbete man vill söka, få en möjlighet att komma på en anställningsintervju, bli godkänd som sökande och få anställningen. Redan i detta skede finns många falluckor. Kvinnor tror sig inte alltid om att ha tillräcklig kompetens och avstår från att söka, deras kompetens blir inte alltid erkänd i en sökprocess och de kallas därför inte till en intervju. Slutligen är det så att även om de blir kallade till en anställningsintervju så är det inte säkert att de blir godkända för jobbet av olika skäl - där kön kan vara en. För vissa kvinnor kan det vara en möjlighet att skapa ett eget företag för att få en plats på arbetsmarknaden. För många unga kvinnor framstår detta dock som en utopi. De saknar insikt om sin egen kapacitet och de saknar kunskaper om hur man går till väga som ung företagare.
Vi har en metod "Basprocess för jobb"som vi vill använda och den bygger på ett processinriktat arbetssätt med kompetensförstärkning. Under en längre process skall vi bygga upp unga kvinnors självinsikt, självbild och självförtroende utifrån vars och ens individuella förutsättningar. Därifrån formuleras en Individuell handlingsplan vilket innebär att var och en får formulera sina egna mål och aktiviteter samt tidplan. Parallellt görs en personlig profilanalys som tjänar som underlag för att hitta en realistisk målbild så att var och en skall kunna uppnå sina mål. Utifrån detta görs en utbildningsplan för att träna på konkreta och praktiska moment i arbetssökandefas eller som kommande arbetsgivare i ett eget företag, dvs upprättande av CV, Intervjuträning, klädsel, kulturkompetens, kommunikation mm. Varje deltagare får tillgång till en coach som hjälper deltagarna att klara sina mål när Basprocessen är genomgången. I samverkan med redan befintliga näringslivskontakter via de två konsulterna kommer vi att kunna garantera att deltagarna i projektet blir kallade till minst en anställningsintervju. Vi kommer att ha avtal med 10-15 företag som rekryterar regelbundet där deltagarna får möjlighet att vara med i företagens sökprocess. Nätverk för fortsatt stöd kommer att upprättas med fokus på deltagarnas behov och med företag inom lämpliga verksamhetsområden. Vi kommer att göra en månatlig uppföljning av deltagarnas utveckling genom en avstämning mot den upprättade individuella handlingsplanen.
För de deltagare som vill fortsätta sin väg som egenföretagare kommer vi att erbjuda en påbyggnad i entreprenörskap med utbildningar i företagskunskap, organisationsformer, ekonomi och redovisning, marknadsföring, personlig drivkraft och utveckling, styrelseteknik och omvärldsanalys. Modellen Basprocess är upplagd över en tid som omfattar 8 månader.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för unga kvinnor att få insteg på arbetsmarknaden. Antingen som anställda eller som egenföretagare. Ur ett samhällsperspektiv är det även ett syfte att öka jämställdheten och att skapa fler könsöverskridande arbetsval. Eftersom arbetsmarkanden traditionellt värderar kvinnors och mäns kompetens olika är det angeläget att motverka en sådan utveckling i tider av strukturella orostider. Vägen fram emot jämställdhet är lång nog som den är och bakslag i form av en större kollektiv återgång till traditionella kvinno- och mansyrken kommer att få långt mer långsiktiga konsekvenser för kvinnors del och en jämställd arbetsmarknad. Långsiktigt kommer det även att påverka jämställdheten i hemmen där det finns ökad risk för kvinnors återgång till hem och hushållsnära tjänster.

Målsättning

Målet med projektet är att 40 unga kvinnor skall vara engagerade i projektet. När projektet är slut skall 35% av dem ha erhållit arbete och 50% av dem ha startat eget företag. De kvalitativa målen är att 100% av deltagarna skall ha en bättre självbild och en ökad kompetens så att de är mer attraktiva på arbetsmarknaden i ett långsiktigt perspektiv. Ett sekundärt mål är att de företag som är delaktiga i projektet kommer att få ökad insikt om unga kvinnors kompetens och se att de kan vara med och utveckla företaget. På så sätt har de sedan sannolikt bättre förutsättningar att känna igen andra unga kvinnors kompetens i framtida anställningssituationer. Långsiktigt kan därför detta projekt leda till ett mer jämställt arbetsliv i de 10-15 företag som kommer att ingå i projektet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet ska göra sin verksamhet tillgänglig och inkluderande för samtliga oavsett eventuell funktionsnedsättning. Vi skall vidta de åtgärder som behöver vidtas för att öppna verksamheten för eventuella behov. Det är viktigt att en funktionsnedsättning av något slag inte utgör något hinder för att vara med i projektet. Vi skall ha tillgängliga lokaler som är utrustade med hörselslinga, vara uppmärksamma på att vi agerar kommunikativt så att projektet är tillgängligt för såväl syn- som hörselnedsättning och även andra fysiska funktionshinder. I projektets natur ligger att det skall finnas ett stort utrymme för omtanke om vars och ens möjlighet att växa själsligt och kapacitetsmässigt oavsett etnicitet eller funktionshinder av fysiskt, eller socialt slag. Det är därför viktigt att vi förhåller oss på ett positivt sätt till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapar vi förutsättningar där deltagarna har en möjlighet att växa och inte känner sig diskriminerade oavsett social bakgrund eller situation.
När vi söker deltagare till vårt projekt skall vi utforma vår information så att den är lättillgänglig. Vi kommer att vara noga med att se till att all skriftlig information inte kommer att vara socialt funktionshindrande och exkluderande genom att vara alltför akademisk eller innehålla specifik terminologi som deltagarna inte kan förväntas vara bekanta med.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller inget transnationellt inslag

Medfinansiärer

  • Regionutvecklingssekretariatet

Kommun

  • Göteborg