Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga vuxna funkar

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGreta ekonomisk förening
KontaktpersonLena Björk
E-postlena.bjork@groto.se
Telefonnummer0317993360
Beviljat ESF-stöd229 920 kr
Total projektbudget229 920 kr
Projektperiod2014-01-15 till 2014-07-14
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Förstudien ska förbereda ett socialfondsprojekt med unga vuxna funktionshindrade utan rätt till stöd via LSS som primär målgrupp. Inom projektet kommer personer ur målgruppen att erbjudas utbildning i socialt entreprenörskap och ges möjlighet att starta nya sociala företag i Västsverige för att få jobb och egen försörjning. Vi avser att inventera och analysera befintlig statistik och forskning för att få kunskap om vilken ny forskning som behövs, samt vilka utbildningsinsatser som behövs hos myndigheter, företag och organisationer för att man ska kunna möta målgruppens behov bättre än idag.
Under förstudien kommer vi att genomföra en workshop med deltagare från myndigheter, föreningar, företag och målgrupp för att samla kunskap, mobilisera, bygga relationer och identifiera behov.
Vi vill genomlysa befintliga metoder för att slussa personer från långtidsarbetslöshet till socialt företagande och utveckla metoder som är speciellt anpassade till målgruppen.

Bakgrund

Eget arbete och egen försörjning är centralt för såväl samhället som för individen. Det ger tillhörighet, mening och självständighet. Dessa behov har alla och ser inte annorlunda ut för att man har ett funktionshinder. Unga vuxna med funktionshinder, som inte har rätt till LSS, konkurrerar om jobben på samma villkor som alla andra unga vuxna, trots att de inte har samma förutsättningar vare sig socialt, kognitivt eller fysiskt. I Västsverige finns uppskattningsvis 2500 unga vuxna (ca 50/50 kvinnor och män) i den här kategorin, som idag enbart har aktivitetsersättning. Antalet unga vuxna med aktivitetsersättning har ökat sedan 1990-talet, bara under perioden 2005-2011 fördubblades antalet. Aktivitetsersättningen syftar till att personerna i målgruppen, genom olika aktiviteter, ska kunna utveckla sin arbetsförmåga. Det är svårt att få reda på hur många som verkligen går vidare till arbete, men man kan göra en jämförelse med det som Socialstyrelsen visar i sin "Lägesrapport 2011, Hälsovård, sjukvård och socialtjänst". Där går att utläsa att andelen som har jobb bland de som har insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, är extremt låg, cirka sju procent. Istället har kommunernas dagliga verksamheter och Försäkringskassans aktivitetsersättning blivit en ersättning för arbete. Orsakerna till detta är i huvudsak att ungdomar slussas direkt från skolan till en daglig verksamhet eller aktivitetsersättning, samt att det råder stor brist på prövning av arbetsförmåga, enligt Socialstyrelsen. Parallellt med detta ökar konkurrensen om de samhälleliga arbetstillfällen som finns exempelvis inom Samhall. Sammanfattningsvis innebär detta att alltfler unga vuxna med funktionshinder inte har någon sysselsättning efter skola och ev. vidareutbildning. Eftersom samhället saknar verktyg och förmåga att lotsa in dessa personer på arbetsmarknaden ökar kostnaderna och det personliga lidandet. Bland de ca 2500 med aktivitetsersättning i Västsverige har ca 25% missbruksproblem, sannolikt är det fler eftersom mörkertalet är stort. FoU-rapporten "Stöd till arbete och sysselsättning för unga vuxna med funktionsnedsättningar" pekar på att den långvariga arbetslösheten hos unga kan få svåra sociala konsekvenser och risk för såväl psykisk som fysisk ohälsa. Rapporten menar att denna grupp unga vuxna är dubbelt utsatta, dels för arbetslösheten dels för sin funktionsnedsättning. Risken för en beroendeproblematik är stor.

Forskning och erfarenhet visar att unga med funktionshinder behöver olika former av stöd för att komma i arbete. Det handlar om tillgänglighetsanpassningar, fysisk träning, psykiskt stöd, kognitivt stöd mm. Det behövs ett riktat stöd för att underlätta utvecklingen till ett autonomt vuxenliv. Det krävs ofta också mer än en fysisk tillgänglighetsanpassning av arbetsplatsen. Det kan också behövas anpassningar av drift och struktur som kan upplevas stå i strid med krav på effektivitet och lönsamhet.
Vi kan se att det saknas kunskap, metodik och verktyg för att ge rätt stöd till målgruppen. Det innebär stora kostnader för samhället, personligt lidande och ett slöseri med målgruppens kunskaper och kompetens.
För att det ska vara möjligt att göra något åt detta bör kunskapen kring målgruppen bli betydligt större hos myndigheter och andra berörda aktörer. Idag saknas ofta verktyg för att i en vidare bemärkelse kunna bedöma förmågan till arbete och ge adekvat stöd. Ny forskning av Marie Peny-Dahlstrand, Sahlgrenska Akademin, visar exempelvis att personer med ryggmärgsbråck ofta behöver mer stöd är enbart fysiska anpassningar. Detsamma gäller med största sannolikhet också för många personer med ex. en cp-skada.
Bristen på kunskap blir också tydlig i avsaknaden av adekvata erbjudanden som många med fysiska funktionshinder möter hos exempelvis Arbetsförmedlingen. Erbjudandet blir oftast, utan vidare prövning, aktivitetsstöd direkt efter studenten.
För målgruppen är sociala företag en bra möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, få egen försörjning och utbildning. Inom bl.a. Vägen ut! kooperativen har man utvecklat kunskap och metoder för hur man utbildar och lotsar personer från långtidsarbetslöshet till egen försörjning och egenmakt. Dessa metoder är säkerligen till viss del applicerbara även på gruppen fysiskt funktionshindrade, men behöver utvecklas och formas utifrån den aktuella målgruppens villkor och behov.
Kunskapen kring målgruppen är ofullständig och "spretig". Många av dessa unga vuxna har vi medlemmar i Greta ekonomisk förening mött under de dryga 20 år vi varit aktiva i GGSS, Göteborg Grötö Segelsällskap, med segling för funktionshindrade. En av oss är också yrkesverksam som arbetsterapeut inom barn- och ungdomshabiliteringen. För åtskilliga av dessa kapabla personer som seglat med oss är en veckas seglarläger på sommaren i stort sett den enda aktiviteten på hela året. Vi vet också genom seglingen att många med fysiska funktionshinder också har osynliga hinder såsom psykiska och kognitiva svårigheter.
Inom Greta Ek för har vi också lång erfarenhet av att utbilda sociala entreprenörer, starta och driva sociala företag, framför allt genom långt arbete inom Vägen ut! kooperativen.

- Förstudien omfattar inventering av den statistik och forskning som finns kring målgruppen, samt en metaanalys av densamma för att på så sätt kunna göra nödvändiga kompletterande undersökningar för att få en mer komplett bakgrund.


Målsättning

Det övergripande målet är att efter genomförd förstudie ha en samlad kunskap och formaliserade partnerskap med berörda myndigheter, företag (bl.a. Vägen ut! kooperativen) och föreningar (RBU, GGSS m.fl.). Det ger förutsättningar för att i ett arbetsmarknadsprojekt/socialfondsprojekt kunna erbjuda personer ur målgruppen utbildning i socialt entreprenörskap och tillsammans starta sociala företag.
Inom ramen för ett projekt kan vi också sprida kunskap och utbilda om målgruppens behov av anpassningar och stöd så att fler kan får jobb och färre behöver gå direkt från studentexamen till aktivitetsstöd.
I förstudien vill vi också undersöka möjligheterna för ett transnationellt utbyte med Le Mat Italien. Där finns ett drygt 20-tal sociala företag inom turistnäringen som ägs och drivs av personer med långtidsarbetslöshet i bagaget, varav många med olika funktionshinder. Vi ser att ett fruktbart kunskapsutbyte och utbyte av arbetskraft kan utvecklas.


Resultatmål:

- Lägga grunden för ett socialfondsprojekt där personer ur målgruppen erbjuds utbildning i socialt entreprenörskap och etablering av nya sociala företag i Västsverige där nya jobb skapas för målgruppen.
- Utveckla metoder för att ännu bättre kunna identifiera målgruppens behov av stöd och anpassningar utifrån kunskapen att många också har osynliga funktionshinder.
- Utveckla stöd och anpassningar som gör det möjligt för målgruppen att arbeta och få egen försörjning.
- Öka kunskapen kring målgruppens behov hos berörda myndigheter och organisationer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vi har för avsikt att i förstudien inventera och analyser den statistik och forskning som finns inom olika områden och vid behov göra kompletterande undersökningar. I det projekt vi därefter vill genomföra har vi för avsikt att sprida kunskap till myndigheter och andra berörda aktörer, utveckla metoder för att utbilda personer ur målgruppen till sociala entreprenörer med målsättningen att starta ett antal sociala företag. Eftersom målgruppen består av personer med fysiska funktionshinder ingår anpassningar och tillgänglighet i själva basen för arbetet. Vi kommer att tydliggöra de osynliga funktionshinder och ge stöd och åtgärder.

Resultatmål.
- Kartlägga befintliga metoder för att identifiera målgruppens behov.
- Identifiera de osynliga funktionsnedsättningar personer med fysiska funktionsnedsättningar kan ha.
- Lägga grunden för att utveckla nya metoder som kan ge målgruppen det stöd och de anpassningar de behöver.

-

Transnationellt samarbete

Le Mat Italien omfattar idag 22 enheter rumt om i landet som arbetar med tursim och övernattningar på olika sätt. Många av dessa enheter ägs och drivs av personer med funktionsnedsättningar. Ett transnationellt utbyte mellan projektet och dem ger lärande, kunskapsutbyte och möjligheter till arbetskraftsutbyte.
Under förstudien kommer vi att kartlägga andra projekt i Europa inom området för att etablera en ev. samverkan och/eller utbyte och lärande.

Resultatmål:
- Bygga en plattform för gemensamt lärande och utbyte av kunskap, erfarenheter och arbetskraft tillsammans med Le Mat Italien.
- Etablera samarbete med Le Mat Europa (med säte i Göteborg) för kunskaps och erfarenhetsutbyte.
- Genom ovanstående skapa en plan och form för kontinuerligt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring med egenkontrollsystem.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö