Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Unga Vägval

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareFyrbodal Kommunalförbund
KontaktpersonYvonne Wernebjer
E-postyvonne.wernebjer@fyrbodal.se
Telefonnummer0522 -440825
Beviljat ESF-stöd9 713 340 kr
Total projektbudget24 680 080 kr
Projektperiod2011-03-01 till 2014-02-28
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet är ett initiativ för arbetslösa ungdomar med målet att bryta passivitet och inspirera till utveckling. I samarbete med företag,fackliga organisationer, kommuner, arbetsförmedling och andra aktörer skall deltagarna lotsas ut på arbetsplatser, utbildning eller eget företagande. Projektet innefattar dels traditionell matchning i samarbete med arbetsmarknadens parter och dels en mer otraditionell inriktning som bygger på ett entreprenöriellt förhållningssätt och mentorskap.

Bakgrund

INLEDNING Ansökan avser medel för en mobiliseringsfas med efterföljande genomförande av projekt Unga vägval i tio Fyrbodalskommuner. Fyrbodals Kommunalförbund ser mycket allvarligt på den höga ungdomsarbetslösheten i området och tar nu i samverkan med flera medlemskommuner initiativ till en ansökan till Svenska ESF-rådet om medel för en mobiliseringsfas samt genomförandefas.

BAKGRUND Fyrbodal är särskilt utsatt med ett stort beroende av tillverkningsindustrin och därmed hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå. Ungdomsarbetslösheten i Fyrbodalsområdet, där fordonsindustrin och dess underleverantörer står för ett stort antal arbetstillfällen och har gett möjlighet till första anställningen för många unga, har ökat kraftigt. Den traditionellt kvinnodominerade kommunala sektorn drabbas också hårt av minskat arbetsutbud.

Trots en ekonomisk återhämtning och förbättrad konjunktur kvarstår problemet med hög ungdomsarbetslöshet. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser befaras långtidsarbetslösheten bland unga öka under kommande år, vilket särskilt drabbar ungdomar med kort utbildning. För unga med utländsk bakgrund är problematiken oftast ännu större.

Åldersstrukturen i området, där andelen ungdomar minskar avsevärt, ligger lägre än länet och riket i övrigt. Många ungdomar ser ingen möjlighet att stanna kvar i hemkommunen med egen försörjning. Följden blir att unga flyttar till större utbildningsorter med större utbud av arbetstillfällen. Ett problem som påtalats från kommunernas ungdomshandläggare är de ekonomiska svårigheter ungdomar i arbetslöshet ofta hamnar i, ofta med snabba, ogenomtänkta lån, t ex SMS-lån eller att man genom en knapptryckning på Internet handlar och ingår avtal. De som hamnar i skuldfällan tidigt i livet riskerar ekonomiska svårigheter under lång tid framöver liksom ett socialt utanförskap. Arbetslöshet och utanförskap medför inte sällan osunda levnadsvanor och sämre hälsa.


SLUTSATSEN av detta är att insatser för att minska ungdomsarbetslösheten är en mycket angelägen fråga som bäst löses i samarbete mellan olika typer av organisationer och verksamheter, allt med utgångspunkt i ungdomarnas förutsättningar. För att möta behoven och kraven på arbetsmarknaden och samtidigt bryta en tillvaro av arbetslöshet kan det behövas nya grepp och metoder. Det behövs metoder som inspirerar och skapar visioner och som stimulerar till aktivitet och nya vägval.
Kommuner, andra myndigheter och organisationer arbetar redan med frågan var och en på sitt sätt. Att ta tillvara kunskap och erfarenheter i befintliga verksamheter, att förädla och vidareutveckla denna kunskap genom att samordna resurserna och att i tillägg skapa samverkan med andra centrala aktörer i regionen tror vi är ett effektivt sätt att komma till rätta med problemet.
Generellt, när det gäller metodutveckling, begränsas man dock ofta av de normer och ramar som traditionellt brukar tillämpas inom ett land och dess kultursfär. Genom ett transnationellt samarbete tror vi därför att det kan skapas nya möjligheter till lärande. För att stärka metodutvecklingen avser projektet att finna samarbetsparter i andra EU-länder där man har prövat andra metoder och arbetssätt för att lösa problemen med ungdomsarbetslöshet. På så sätt tror vi att möjligheterna att uppnå målsättningen ökar.

Fyrbodals kommunalförbund har ett brett kontaktnät av - företagare och deras organisationer, samt myndigheter och andra offentliga aktörer både kommuner och andra organisationer i regionen. Fyrbodals kommunalförbund avser nu att samordna kommunerna och dess resurser, sitt nätverk av övriga organisationer, utbildningsanordnare samt arbetsförmedlingen för att
tillsammans med företag och offentliga arbetsgivare skapa vägar ut i arbete eller studier för arbetslösa ungdomar.
Syftet är att denna samordning av verksamheter och resurser samt det transnationella samarbetet ska skapa ett mervärde till den ordinarie verksamhet som redan bedrivs vilket kan få stor betydelse både på kort och lång sikt för att minska ungdomsarbetslösheten i regionen.Under mobiliseringsfasen, då ett förankringsarbete sker, kommer vi att bjuda in medlemskommunerna för diskussion kring projektansökan med kompletteringar och korrigeringar utifrån de behov som framkommer. Arbetsgivare, såväl privata som offentliga, blir viktiga samverkansparter. Då ett transnationellt samarbete planeras kommer även mobiliseringsfasen att ägnas åt att finna relevanta samarbetsparter i andra EU-länder. Förutsättningar och upplägg för detta kommer att utredas under mobiliseringsfasen. Samtal kommer att föras med arbetsgivare om framtida kompetens och rekryteringsbehov , vilka behov, krav och förväntningar arbetsgivarna har och hur genomförandeprojektet kan bli en tillgång. Under denna fas kommer vi också att genom olika kanaler, däribland West Sweden, söka och etablera en kontakt med samarbetsparter/projekt i andra EU-länder.

Det planerade Genomförandeprojektet planeras att genomföras i samverkan mellan kommuner, och arbetsförmedling med stöd av Utbildningsanordnare, företag, fackliga organisationer samt andra relevanta organisationer i regionen och i Fyrbodals nätverk.
Verksamheten planeras genomföras i två faser, A/en kartläggnings och förberedande fas och B/en insatsfas där ungdomarna utifrån ett eget vägval utbildas och slussas ut i något av spåren. Centrala aktörer är privata och offentliga arbetsgivare

Syfte

Mobilseringsfasen är att förankra de planerade insatserna för huvudprojektet samt villkoren för medverkan och genomförande bland kommuner, organisationer, företag och myndigheter i Fyrbodalsområdet, enligt följande frågeställningar:

- till vilka orter projektet skall förläggas med tanke på antal ungdomar, pendelavstånd mm
- vilka behov som finns på varje ort
- deltagande ungdomars bakgrund och kompetens i avsikt att vara flexibel i genomförandets uppstart, att sätta in rätt resurser vid rätt tillfälle
- vilka av de planerade aktiviteterna/insatserna som är mest relevanta.
- säkerställande av medfinansiering
- säkerställande av samverkan
- säkerställande av tillgänglighet för personer med funktionshinder
- analys avseende jämställdhetsintegrering
- säkerställande av förankringen och lärandet in i organisationen i samtliga deltagande kommuner för att stärka dels engagemanget i projektet och dels implementering av metoder.
- genom olika kanaler söka samarbetsparter i andra EU-länder.undersöka möjligheterna för transnationell verksamhet

Genomförandeprojektet:
-Det främsta syftet är att genom såväl individuella som gruppaktiviteter stimulera, stödja och stärka ungdomars personliga utveckling för att välja väg mot arbete eller fortsatta studier samt att efter flera aktiva insatser och vägval lotsa ut dem i arbetslivet.
-Deltagarna skall få kunskap om arbetsmarknaden samt dess krav och regelverk. Syftet är att detta ska leda fram till insikt om nödvändigheten av fortsatt utbildning.
-De som väljer att gå direkt ut på arbetsmarknaden skall få kvalificerat stöd att hitta lämpligt arbete. Stor vikt skall läggas vid att bryta traditionella yrkesval.
-Att engagera och samverka med flera lokala organisationer är av central betydelse för att ge ungdomarna möjlighet till introduktion i arbetslivet genom företagskontakter, informationsinsatser, utbildning.
-Centrala delar i projektet är också entreprenörskap, mentorskap och att stimulera ungdomarnas deltagande i samhället. Syftet är att genom detta lägga grunden till att ungdomarna själva är aktiva och tar beslut som leder vidare i deras liv.
-För att underlätta val och beslut om inriktning kommer projektet inledningsvis att ha en seminarieserie, om framtidens arbetsmarknad, vilka branscher och yrken man tror kommer att finnas, vilka områden man antar kommer att växa och generera ett ökat behov av arbetskraft. Avsikten är att flytta fokus från traditionell industri till framtidsbranscher, nya jobb i nya branscher. Seminarieserien skall också uppmuntra de unga kvinnorna och männen att göra icketraditionella yrkesval.
-Projektet skall stimulera ungdomarnas medvetenhet om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Projektet blir en plats dit politiker, beslutsfattare och andra bjuds in för dialog med deltagarna, allt i syfte att skapa kontakt och förståelse. Dialogerna förs från lokal nivå till Europa-nivå

Målsättning

ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING :Ungdomarna skall lyftas ur passivitet till aktivitet och kreativ framtidstro, få en meningsfull sysselsättning och bidra till samhällsutvecklingen. Då andelen nystartade företag i Fyrbodal ligger under riksgenomsnittet kommer nya idéer till företagande att fångas upp och stöttas. Färre skall vara beroende av offentlig försörjning. Livskvalitet och hälsa skall öka. Bryta traditionella könsroller genom insatser som stimulerar till annorlunda yrkesval. En utökad och mer effektiv samverkan mellan arbetsgivare, kommuner och Arbetsförmedling samt andra aktörer/organisationer i närsamhället. Ökad kunskap och nya erfarenheter från samarbetet med andra länder.


MÅLUPPFYLLNAD avseende deltagare:
- Ca 100 personer skall delta i projektets verksamhet under en 6 månadersperiod. Totalt beräknas mellan 500-600 ungdomar delta i verksamheten under tre år.
- att samtliga deltagare har valt spår och tillgodogjort sig ett entreprenöriellt tänkande, fått en meningsfull sysselsättning och ett ökat välbefinnande.
-att deltagarna fått ett nätverk och nya kontakter bland arbetsgivare eller utbildningsanordnare.
- 70% av ungdomarna ha fått anställning, fortsatt sina studier, startat företag

MÅLUPPFYLLNAD avseende samarbetsparter:
- samtliga deltagande aktörer har medverkat aktivt i projektet enligt plan och ansett sig haft nytta av projektet
- ett flertal erfarenhets och utvärderingsseminarier har genomförts.
-ett utökat samarbete har skapats mellan medverkande kommuner samt samordning av kommunernas resurser för att öka utvecklingsmöjligheter för ungdomar att komma ut i arbete eller studier.
-ett utökat samarbete mellan medverkande kommuner, Fyrbodals kommunalförbund och övriga aktörer för att minska ungdomsarbetslösheten.
.- att samtliga berörda aktörer har en fortsatt diskussion om och plan för hur resultat och erfarenheter skall användas i ordinarie verksamheter.

KVALITETS-OCH RESULTATSMÅL stäms regelbundet av genom hela projektperioden i den upphandlade uppföljning-och utvärderingen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionshinder skall ges möjlighet att delta i projektet på lika villkor. Projektet skall tillhandahålla en grundtillgänglighet som inte utestänger någon oavsett funktionshinder. Projektpersonalen kommer aktivt att arbeta för att ingen skall utestängas från arbete, studier eller praktikplats på grund av funktionsnedsättning. Vi kommer att arbeta för att alla ungdomar skall bedömas likvärdigt och objektivt utifrån sin kompetens för de arbetsuppgifter som skall utföras. Under uppstartsfasen kommer projektpersonalen att få kompetenshöjande utbildning i tillgänglighet av ESF-rådets processtöd. All information skall utformas så att alla kan nå den. Genom att deltagarna medverkar i utformning och spridning får de också förståelse och kunskap om olika funktionshinder. Målsättningen är att skapa hållbara jobb för funktionshindrade och se till att funktionshindret inte är ett hinder för anställning. Att visa funktionshindrade och arbetsgivare att det går om viljan finns. Deltagare med funktionshinder kommer med stöd av handledare att se möjligheterna, träffa arbetsgivare och sätta sig in i arbetet genom en inledande praktikperiod, som kan leda till ett varaktigt arbete och om så krävs anpassa arbetsplatsen till deltagarens behov. Projektet kommer att bedrivas i lokaler som har hög tillgänglighet för funktionshindrade.

Jämställdhetsintegrering

Deltagarna skall utvecklas utifrån sina egna förutsättningar oavsett kön, ursprung, etnisk bakgrund eller funktionshinder. Projektet har som målsättning att bryta traditionella könsrollsmönster. Vi kommer att uppmuntra ett flexibelt tankesätt och träna ungdomarna i att våga testa. Ambitionen är att utveckla mentorskap kvinna-kvinna inom industriyrken och man-man inom vårdyrken. På så sätt blir dessa mentorer förebilder och bevis för att det är möjligt att välja annorlunda. Genom arbetsgivarnas engagemang i vårt projekt får vi möjlighet att påverka dem - ökad jämställdhet innebär på sikt ökad lönsamhet. Genom att ge unga kvinnor utbildning i entreprenörskap, framgångsrika entreprenörer som mentorer och förebilder samt tillgång till användbara nätverk tror vi på ett ökande kvinnligt företagande i projektet. Projektägaren avser använda sig av de resultat och det material som arbetats fram inom projektet Genväg, som var ett Växtkraft mål 3-projekt i samtliga Fyrbodalskommuner och avslutades 2007. Materialet är förutom en introduktion till genusteori och jämställdhetsfrågor även ett dokument över hur projektpersonal kan arbeta med jämställdhet från ett genusperspektiv. Det är ett utbildningsmaterial som ger en grundkunskap inom jämställdhetsområdet, ger förklaringar till begrepp som används och förmedlar exempel på praktiskt arbete som kommer att användas i ungdomsgrupperna. Utbildning av såväl styrgrupp som projektpersonal. Projektpersonalen kommer sedan i sin tur att bli utbildare för deltagarna. Detta blir en garant för att jämställdhetsfrågorna kommer att beaktas ur såväl personalsynpunkt som i arbetet med målgrupperna. Då ytterligare uppgifter kan tillkomma under mobiliseringsfasen avser vi göra de tillägg, som är relevanta.

Transnationellt samarbete

Projektägaren har för avsikt att under mobiliseringsfasen lägga grunden för att ett transnationellt samarbete organiseras och förbereds.
Det finns ofta en begränsande faktor när det gäller metoder och arbetssätt inom ett verksamhetsområde som påverkas av de normer och ramar såväl kulturella som ekonomiska som är dominerande inom ett samhälle och dess kultursfär. Man stimuleras och påverkas av ungefär samma signaler och erfarenheter inom ett land vilket resulterar i ganska likartade verksamheter i praktiken.
Projektet kommer att ta hjälp av olika kanaler för att finna samarbetsparter/projekt i andra EU-länder. Tidigare skapade kontakter inom Europa kommer att aktualiseras och ett utbyte kring frågor om ungdomars etablering i samhället kan då komma ingång.
En uppfattning är att svenska ungdomar har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än sina europeiska systrar och bröder. Länder med stort inslag av lärlingsutbildning och yrkesutbildningar som inkluderar praktik med viss lön har lägre arbetslöshet jämfört med de länder där merparten av utbildningen enbart sker inom skolans väggar. Detta är ett område som är intressant att undersöka eftersom många pekar på strukturella problem, t ex skattesystem, anställningstrygghet mm. deltagare.
Projektet avser att dels stimulera ungdomar att arbeta eller utbilda sig i annat land och dels att söka samarbetsparter för ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte inom metoder och metodutveckling. Nyttan ligger i såväl attitydpåverkan och vidgade vyer som i metodutveckling.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen i Uddevalla
 • Arbetsförmedlingen i Vänersborg
 • Arbetsförmedlingen Lysekil
 • Arbetsförmedlingen Norra Bohus
 • Arbetsförmedlingen Trollhättan
 • Arbetsförmedlingen Åmål/Dals-Ed/bengtsfors
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten (AME)
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Gymn.förvaltn, AME
 • Uddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Trollhättan
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetslivsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Arbetsmarknadsenheten (AME)
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Coompanion Fyrbodal
 • Färgelanda kommun
 • Gymn.förvaltn, AME
 • Nyföretagarcentrum Väst
 • Produktionstekniskt Centrum
 • Uddevalla kommun / Arbetsmarknadsavdelningen

Kommun

 • Bengtsfors
 • Dals-Ed
 • Färgelanda
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Orust
 • Sotenäs
 • Strömstad
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg
 • Åmål