Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ung i Fokus

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareArbetsmarknadsenheten
KontaktpersonMarina Zivojinovic
E-postmarina.zivojinovic@halmstad.se
Telefonnummer035-13 75 01
Beviljat ESF-stöd7 660 000 kr
Total projektbudget19 150 000 kr
Projektperiod2008-05-01 till 2011-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet syftar till att olika samhällsaktörer tar ett helhetsgrepp och gör en kraftsamling för att motverka ungdomars utanförskap. Målgruppen är långtidsarbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år och särskild fokus kommer att ägnas åt invandrarungdomar och ungdomar som inte har fullföljt gymnasiet. Projektet kommer i första hand att drivas av Arbetslivsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen men det stöttas av många företrädare för näringslivet såsom exempelvis Föreningen Ökat Samhällsengagemang (FÖS, ett nätverk bestående av ca 60 företag), Länsförsäkringar, Halmstads Näringslivs AB, Halmstads Fastighets AB m fl.

Projektet bygger på ett underifrånperspektiv och de insatser som erbjuds ungdomarna skall baseras på de behov som identifieras hos ungdomarna. Det kan exempelvis vara: vägledning, samhällsinformation, jobbsökaraktiviteter, praktik, arbetsträning, arbetsprövning, språkträning i svenska språket, studieträning, hälsoinformation, budgetrådgivning boendeintroduktion, yrkesförberedande utbildning inom ex lokalvård, kök, logistik, grönyteskötsel, handel, administration, introduktion till lärlingsutbildning, utbildning i kooperativt företagande m m
För att motverka utanförskap kommer demokratiprocessen vara en viktig fokus i projektet. Ungdomarna skall göras delaktiga i samhällsbygget genom nära kontakter med lokala politiker och beslutsfattare, som regelbundet kommer att besöka ungdomarna. En annan viktig infallsvinkel i projektet kommer att vara att få ungdomarna att ”lyfta blicken” och se hela Europa som möjligt arbetsfält. Möjlighet till ungdomsutbyten, ungdomsinitiativ och demokratiprojekt genom delprogrammet ”Ung i Europa” kommer att undersökas.

Baserat på kunskapen om att många av projektdeltagarna befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kommer den troliga genomsnittliga inskrivningsperioden att vara ca 6 månader. Under en treårig projektperiod skulle detta innebära att ca 520 ungdomar kommer att ha deltagit i projektet.

Bakgrund

Projektet skall arbeta med att motverka ungdomars utanförskap och verka för integration, jämställdhet och demokratifrågor för ungdomar 16-24 år. Trots dagens goda arbetsmarknad finns en stor grupp ungdomar som befinner sig i riskzonen för ett permanent utanförskap. Dessa ungdomar har en låg tilltro till sin egen förmåga och många misslyckanden med sig i bagaget. Missbruk, psykiskt dåligt mående och kriminalitet är inte ovanligt. Det är oerhört viktigt att fånga in dessa ungdomar i tid, att ge dem tilltro till sin förmåga och visa på att det finns vägar att gå för dem för att de också skall kunna vara delaktiga i samhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Många av dessa ungdomar är kända hos flera myndigheter och projekt ”Ung i fokus” kommer att ta ett helhetsgrepp kring ungdomarnas situation och etablera en samverkan med berörda parter i syfte att uppbåda en kraftsamling för att hjälpa ungdomarna. Ett helhetsgrepp kommer att tas kring dessa ungdomar och flera samhällsaktörer såsom Arbetslivsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen kommer att agera aktivt för att fånga upp denna målgrupp så att inga ungdomar ”ramlar mellan stolarna”.


Förprojektering har gjorts genom att dels identifiera de ungdomar som finns kända på ALF/Försörjningsstödsenheten samt genom att kartlägga de ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret och för vilka det inte finns några insatser i dagsläget. Ju längre dessa ungdomar går utan meningsfull sysselsättning, desto större är riskerna för ett ”etablerat” utanförskap. Många av ungdomarna mår psykiskt dåligt och alla aktörer är överens om att det är viktigt att uppmärksamma dessa ungdomar och att skräddarsy insatser efter deras behov.

Projektets effekter förväntas vara att:
* minst 60 % av ungdomarna går vidare till skola eller arbete efter avslutad projektperiod.
* minst 80 % av ungdomarna skall efter avslutad projektperiod uppleva att deras livssituation har förbättrats.
* minst 80 % av ungdomarna skall efter avslutad projektperiod uppleva att deras ställning på arbetsmarknaden har stärkts.
* minst 80 % av ungdomarna skall uppleva att de har en starkare tilltro till sin egen förmåga att påverka sin framtid.
100 % av ungdomarna skall genomgå jämställdhetsutbildning.

Syfte

Syftet med projektet är att genom en kraftsamling mellan olika samhällsaktörer arbeta aktivt för att bryta och förhindra ungdomars utanförskap och verka för integration och ett jämlikt samhälle. Ungdomarna skall göras delaktiga i demokratiprocessen och uppleva att de har möjlighet att påverka lokala beslutsfattare och därmed även sin livssituation. Vision Halmstad 2020 skall genomsyra verksamheten och göras känd hos ungdomarna i syfte att få dem att medverka i samhällsbyggnadsprocessen. Detta kommer att genomföras exempelvis genom att en plattform skapas i ”Ung i Fokus”, där näringslivsföreträdare, politiker och andra kommunala beslutsfattare med jämna mellanrum träffar ungdomar för ett ömsesidigt informationsutbyte.

Ungdomar i åldern 16-24 år skall genom projektet ges stöd, livsvägledning och den kunskap som behövs för att de skall kunna bli delaktiga i samhällsbygget. De skall stärkas i sin identitet och formera sina mål för en etablering på arbetsmarknaden. Genom en bred samverkan skall ingen ungdom behöva hamna ”mellan stolarna” utan ska i sin egen takt ges möjlighet att bygga upp sitt självförtroende, komma till insikt och samla kraft för att skapa en livssituation som leder till självförsörjning. Ungdomar utan gymnasieutbildning skall särskilt fokuseras.

En annan viktig grupp är även exempelvis ungdomar som är aktuella för institutionsvård. Forskning visar att den typ av vård har mindre chans att lyckas än hemmaplansvård vilket har medfört att det i allt större utsträckning bedrivs hemmaplansvård för dessa ungdomar. Detta i sin tur ställer högre krav på olika samhällsaktörer i en kommun att ta ett samlat grepp och finna vettiga insatser för dessa ungdomar i syfte att återanpassa dem i samhället. Genom projekt ”Ung i Fokus” skall även dessa ungdomars behov synliggöras.


Integration är en viktig aspekt i projektet: många av individerna upplever ett socialt utanförskap beroende på arbetslöshet, dålig boendemiljö, invandrarbakgrund, psykisk ohälsa etc. Genom deltagande i projektet bryts den sociala anonymiteten och genom samtal och positiva kontakter ungdomarna och projektaktörerna emellan skapas relationer och nätverk som kan inspirera och motivera ungdomarna att komma vidare i livet.

Ett annat viktigt syfte är att under projektperioden arbeta fram en arbets- och samverkansmetod som kan implementeras i kommunens ordinarie arbete med arbetslösa ungdomar efter projektets avslut.

Målsättning

* minst 60 % av ungdomarna går vidare till skola eller arbete efter avslutad projektperiod.
* minst 80 % av ungdomarna skall efter avslutad projektperiod uppleva att deras livssituation har förbättrats.
* minst 80 % av ungdomarna skall efter avslutad projektperiod uppleva att deras ställning på arbetsmarknaden har stärkts.
* minst 80 % av ungdomarna skall uppleva att de har en starkare tilltro till sin egen förmåga att påverka sin framtid.
100 % av deltagarna skall genomgå jämställdhetsutbildning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsanpassad lokal. Samarbete med bl a arbetsförmedlingen kring ungdomar med funktionshinder.
Projektet ska även skapa en hög medvetandegrad om tillgänglighetsfrågor och hur man förhåller sig till varandra ur ett medborgarperspektiv. Fysisk tillgänglighet ska tillses i projektet utifrån deltagarna. Projektet ska även verka för att skapa medvetande på de arbetsplatser man kommer i kontakt med i syfte att förhindra diskriminering.

Jämställdhetsintegrering

Alla deltagare kommer att erhålla utbildning i jämställdhet (se specificering under aktivitetsplan)

Nystartsjobb 2007: Det visade sig att betydligt fler män än kvinnor erhöll nystartsjobb under 2007. Anledningen till detta är att nystartsjobb under 2007 var riktade till näringslivet och att de flesta kvinnodominerade yrkena finns i den offentliga sektorn, som därmed inte kom i åtnjutande av denna åtgärd. Genom föreliggande projekt vill vi verka för att bryta kvinnodominans och mansdominans i vissa branscher d v s försöka väcka ungdomars intresse att bryta könsbarriärerna inom vissa yrkesområden (ex fler män till vården, väcka intresse hos tjejer att söka sig till tekniska yrken, ge dem möjlighet att prova på yrken inom traditionella manliga sektorer osv).

Enligt SCB startas många fler företag av män än kvinnor. Genom projekt "Ung i Fokus" kommer kvinnliga företagare att utses som mentorer, samarbete kommer att ske med bl a Companion och Näringslivsbolaget i syfte att väcka tjejernas intresse för eget företagande. Möjlighet skall ges att deltaga i övningsföretag.

Många invandrarflickor kommer från kulturer där de uppfostras till att finna sin plats "i hemmet" och där de skall se sin framtid och sin ambition att bli en god hustru och mor. Projektet kommer aktivt att verka för att bryta dessa kulturella könsbarriärer och uppmuntra dessa flickor att se sig själva som självständiga individer som har möjlighet att påverka sin framtid och karriär genom eget val.

Ungdomarna i projektet kommer även att komma i kontakt med politiker och höga beslutsfattare. Majoriteten av dessa är män. Vi kommer därför att i projektet lägga extra fokus på kvinnor på höga positioner och ge dem större utrymme att öka tjejernas medvetenhet om olika möjligheter samt även inspirera tjejerna att våga sätta höga mål för sina framtida karriärer.

Transnationellt samarbete

Inom ramen för föreliggande projekt kommer ungdomarna att medvetandegöras om hela Europa som arbetsfält. Ambition finns att uppmuntra ungdomarna att själva arbeta fram ett förslag till projekt inom delprogrammet "Ung i Europa" och starta ungdomsutbyte med andra länder med ungdomsinflytande och kampen mot rasism som tänkbara teman för ungdomarna att träffas kring.

Medfinansiärer

 • Arbetsförmedlingen Halmstad
 • Barn- och ungdomsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Ubildningsförvaltningen

Samarbetspartners

 • Arbetsförmedlingen Halmstad
 • Barn- och ungdomsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Ubildningsförvaltningen

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö