Logotyp på utskrifter

Triss

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareLjungskile folkhögskola
KontaktpersonTomas Rydsmo
E-posttomas.rydsmo.lju@folkbildning.net
Telefonnummer0522-68 69 12
Beviljat ESF-stöd7 223 814 kr
Total projektbudget17 046 406 kr
Projektperiod2010-04-01 till 2013-12-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Målgruppen är unga med låg utbildningsnivå som riskerar att fastna i långvarigt biståndsberoende. Triss använder en unik kombination av folkhögskolemetodik, personlig utveckling och individuell psykoterapi för att höja utbildningsnivån och rusta deltagarna inför vidare studier och arbetsliv.

Bakgrund

Projektets namn, Triss, syftar på möjligheten för unga kvinnor och män att genom eget arbete få en månadslön resten av livet. Samhällets vinst är ett ökat arbetskraftsutbud och tillgång till kraften i målgruppens engagemang och kapacitet.

Målgruppen för Triss är en växande grupp unga med låg utbildningsnivå som riskerar att fastna i långvarigt biståndsberoende. Många av de ungas föräldrar har fastnat i en permanent uteslutning från arbetsmarknaden. Långvarigt biståndsberoende är en del av målgruppens utanförskapsproblematik. Genom minskat utanförskap och ungas etablering på arbetsmarknaden bidrar Triss till centrala mål i Regional plan för Socialfonden i Västsverige 2007-2013. Fortsättningsvis förkortad till Regionala planen.

Utvecklingen på arbetsmarknaden innebär att det krävs gymnasiekompetens för att komma ifråga för anställning. Utbildning är en väg för att närma sig arbetsmarknaden, erfarenheter från socialtjänsten i Lärjedalen visar att utbildning bryter långvarigt bidragsberoende. Ljungskile folkhögskola medverkar i ESF-projektet Framtidsspår i stadsdelen Gunnared, där har deltagarna genom utbildning uppnått resultat, som positivt överraskat socialtjänsten där.

Triss bygger på en unik metod för att höja utbildningsnivån hos målgruppen och rusta den för vidare studier för att närma sig arbetsmarknaden eller då förutsättningarna finns, att gå direkt till arbete. Metoden är en kombination av folkhögskolemetodik, individuell psykoterapi och en modell för personlig utveckling. Samverkande aktörer omfattas alla av en helhetssyn på individen där Triss ser till individens hela problematik och Triss har resurser för att bearbeta en individuell barlast av exempelvis ett posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Den Regionala planen hänvisar till att åtgärder bör vara individanpassade och utgå från ett helhetstänkande och ser ett behov av att utveckla metoder för att bättre kunna identifiera kvinnors och mäns kompetenser (s.32). Triss innebär att ett och samma projekt kan kartlägga förutsättningar och behov samt motivera och förbereda individen för att delta i olika lärprocesser i en lärande miljö med helhetsperspektiv och individen i centrum.

Teoribildningen kring Empowerment är i linje med folkhögskolemetodiken och de metoder som används i Trissprojektet, och innebär att kvinnor och män i projektet ses som aktörer för sin egen utveckling. De är inte objekt för projektets utbildningsinsatser utan erbjuds arenor där de gör erfarenheter och i lärprocesser själva skaffar sig nya kunskaper. Triss kan inte ge dem framtidstro, utan ger kvinnor och män möjlighet att själva erövra en tro på framtiden. Delaktighet, deltagarperspektiv och anpassning till individuella behov är grundpelare i folkhögskolemetodiken, en utbildningsform utan konkurrens och utslagningsmekanismer.

Lärjedalen har nära 25 000 invånare och är den stadsdel i Göteborg som har den högsta andelen biståndsberoende personer av utomnordisk härkomst. Erfarenhetsmässigt den grupp som har längst väg till egenförsörjning. Det pågår en betydande inflyttning av personer som nyligen fått uppehållstillstånd eller är asylsökande. Statistik från 2008 visar att 45 % av befolkningen i hela Lärjedalen är födda i utlandet, mer än 100 olika nationaliteter är representerade, vanligast är Irak, f.d. Jugoslavien, Somalia, Iran och Finland.

Till Lärjedalens stadsdelsförvaltning hör fyra delområden, en majoritet av Triss deltagare bor i två av dem, Hjällbo och Hammarkullen, i båda områden är runt 60 % födda utomlands, cirka 40 % av befolkningen är under 24 år.

Med start 2005 stöttade socialtjänsten i Lärjedalen klienter som uppburit försörjningsstöd i fem år eller mer, att bli självförsörjande. Genom utvecklat utrednings- och förändringsarbete, stärkt av den högkonjunktur som då rådde, kunde flera ärenden avslutas. Idag framträder en starkt växande målgrupp av unga arbetslösa 18-24 år, i flera fall med ohälsa och genomgående behov av försörjningsstöd.

Enligt statistik från 2008 uppbär 22 % av befolkningen i Lärjedalen försörjningsstöd, av dessa är 31 % mellan 18-24 år, det är en ökning från 12 % 2007 till 31 % på ett år. Bland nyblivna biståndshushåll 2008 var 80 % mellan 18-24 år. Dessa siffror kan antas öka ytterligare under rådande lågkonjunktur. Enligt ungdomsgruppen i Lärjedalen har antalet ärenden från jan-maj 2009 ökat från 285 till 340, när det gäller försörjningsstöd för målgruppen 18-24 år, det är en ökning med 19 % på bara 4 månader. Fördelningen mellan kvinnor och män är likartad.

45 % av alla 16-24 år i Lärjedalen har endast grundskola som högsta utbildning och bara 42 % av alla som är 20-24 år har treårigt gymnasium som högsta utbildning, endast 3 % av dem har eftergymnasiala studier mer än tre år. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten.

Vid genomgång i mars 2009 av aktuella hushåll vid Lärjedalens Projekt- och uppdragsenhet hade så många som 74 % en ohälsa, varav 30 % avser psykisk ohälsa, 34 % avser kombinerad psykisk och fysisk ohälsa, 33 % en fysisk ohälsa. I Göteborgs Stads årliga kartläggning av aktuella ärenden visar Lärjedalen även där på höga ohälsotal, 42 % av 1309 hushåll.

Ungdomsstyrelsens rapport Ung i dag 2009 är en sammanställning av statistik från 16 myndig-heter. Rapporten pekar på att unga 16-24 år är den grupp i samhället som har sämst hälsa. Andelen arbetslösa har ökat liksom den andel som lever i ekonomisk utsatthet. Hjällbo var ett av de bostadsområden som besöktes av Ungdomsstyrelsen inför rapporten.

Sommaren 2008 diskuterade Ljungskile folkhögskola, Sankt Lukas och Lärjedalen samverkan för att bistå målgruppen, det resulterade i förprojektetet Triss. När förprojekteringen inleddes i januari 2009 anslöt sig Uddevalla kommun och har bidragit till utveckling av metoder. När Trissprojektet beslutade sig för målgruppen 16-24 år, beslöt Uddevalla kommun att inte ingå som aktiv partner, eftersom insatser för den åldersgruppen är väl tillgodosedda i Uddevalla, de följer istället projektet och är med som observatör till Triss.

Förprojekteringen av Triss har gjorts med LFA-metoden, ett verktyg för projektplanering. Under ett tvådagars LFA-seminarium identifierades det huvudproblem som Triss ska angripa och de orsaker detta problem har. Därefter fokuserades på mål som bidrar till problemets lösning. Detta grundläggande arbete besvarar frågorna varför Triss behövs och på vilket sätt Triss bidrar till lösning.

LFA-seminariet definierade huvudproblemet till: Segregation, utslagning, låg utbildning, arbetslöshet, psykisk ohälsa och missbruksbakgrund skapar utanförskap och brist på meningsfullhet som begränsar individens livskvalitet och arbetsförmåga.

I analysen av vad som orsakar problemet identifierades en rad orsaker som kunde hänföras till följande tre olika nivåer: individ-, grupp och samhällsnivå.

På individnivå återfanns följande orsaker: Psykisk ohälsa, Krigsrelaterad psykisk ohälsa, Fysisk inaktivitet, Bristande språkkunskaper, Låg utbildningsnivå, Identitetslöshet, Låg självkänsla, Främlingskap, Att flytta till Sverige var inget eget val, Avsaknad av drivkraft, Ensamhet
På gruppnivå återfanns följande orsaker: Segregation, Rotlöshet, Kriminalitet, Gängbildning, Individualism, Kulturkrock, Koncentration av resurssvaga flyktinggrupper

På samhällsnivå återfanns följande orsaker: Bristande jämlikhet, genusperspektiv saknas, Offentliga resurser ej anpassade till faktiska behov, Lågkonjunktur, Marknadskonkurrens, Brister i att kunna erbjuda sysselsättning, Lättillgängliga droger, Girighet

Utifrån problembeskrivningen gjordes en målbeskrivning, med övergripande projektmål och delmål som löser eller bidrar till lösning på huvudproblemet och problemets orsaker. Målet är nedbrutet på projektdeltagare, samverkanspartners samt externa mottagare av projektresultat. Se vidare under Målsättning.

Syfte

Triss skall med nyskapande folkhögskolemetodik i deltagarnas boendemiljö nå grupper som har svårt att tillägna sig traditionell utbildning. Många i målgruppen har låg utbildningsnivå då de av olika anledningar inte har fullföljt påbörjade studier. Många är långvarigt försörjnings-beroende och saknar yrkeserfarenhet att relatera till. För att bli tillgänglig för denna målgrupp startar Triss ett utvecklings-, utbildnings- och kunskapscentrum i form av en plattform, i stadsdelen Hammarkullen, i anslutning till Folkhögskolan i Angered. Syftet med plattformen presenteras nedan, plattformen är en viktig del av Triss metodik.

Förprojekteringen har varit en omfattande process med många delaktiga från 7-8 samverkande aktörer. Den ursprungliga formuleringen av syftet har visat sig hållbar och har fortsatt stöd bland aktörerna:
att genom folkhögskolepedagogik skapa lärandemiljöer där deltagare med negativa erfarenheter av utbildning får en ny chans i för dem nya former
att utveckla samverkansmodeller och arbetsmetoder som ökar effektiviteten i insatser
att genom nya arbetsmetoder möjliggöra för deltagarna att närma sig arbetsmarknaden
att följa målgruppen från utanförskap till anställningsbarhet.
att utveckla en nyskapande samverkan mellan parter som ser till hela människan, med sina personliga hinder och till de hinder som finns i den omgivande strukturen.

En viktig slutsats från förprojekteringen är att samverkan är en nödvändig och viktig arbetsform för att nå syften och mål, samt att aktörerna samverkar bra tillsammans.

En reflektion från förprojekteringen är att utanförskap är ett begrepp med brister: Vem definierar vilka som står utanför vad? Vem avgör att det som målgruppen är delaktig i räknas som utanför? Trots dessa brister använder vi begreppet utanförskap på motsvarande sätt som exempelvis i den Regionala planen.

Förprojektering bekräftar bilden i Regionala planen av att många lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg och att övergången från skola till arbete blir allt svårare (sid. 17).

Plattformen lägger grunden för att gå vidare till studier, praktik, arbetsträning, arbete eller individuellt anpassade insatser. Triss avser att forska på Plattformens främjande funktion, metodiska egenskaper och effekter på studie- och arbetsintroduktion för unga kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Förprojektet har bekräftat behovet av utbildningsplatser med alternativ pedagogik som kompletterar grundskolestudier och i förlängningen leder till gymnasiebehörighet. Det komplementet erbjuder Triss i två steg, en förberedande tid på Plattformen och möjlighet att inom ramen för Triss delta i folkhögskolestudier på Allmän linje vid Folkhögskolan i Angered, Ljungskile folkhögskola eller eventuell ytterligare utbildningsaktör.

Regionala planen nämner i samband med utbildningar som kompletterar de delar som individer saknar, att dessa utbildningsinsatser med fördel kan kombineras med praktik. Triss avser att integrera praktik och utbildning i samverkan med kompetensutvecklingsprojektet Mötesplats Ljungskile (ESF PO1).

Plattformen kommer att fungera både som en dörr in i projektet och projektets nav. Initialt rekryteras kvinnor och män med en metod som ökar deltagarens självkännedom och ger en bra bild av deltagarens behov och förutsättningar. Genom olika aktiviteter får deltagarna en ökad medvetenhet i samhällsfrågor, upprättar en personlig handlingsplan och får individuell vägledning i grupp. Folkhögskolorna, Sankt Lukas och Socialtjänsten har stor erfarenhet av att samtala med kvinnor och män och vägleda dem utifrån deras egna förutsättningar. Genom att systematisera erfarenheterna i rekryteringen till Triss och jämföra med utfallet bör Triss kunna bidra till utveckling av de metoder som efterfrågas i den Regionala planen (sid. 32).

Vissa deltagare kommer att gå vidare till praktik eller arbete på den öppna arbetsmarknaden, några till gymnasie- eller yrkeshögskolestudier, andra till reserverade Trissplatser vid Folkhögskolan i Angered eller Ljungskile folkhögskola. En del kommer att gå direkt till CSN-finansierade studier, andra kommer att behöva en övergångstid med fortsatt försörjningsstöd. För vissa kvinnor och män kommer tiden på Plattformen att vara enbart 1-3 månader. Andra kommer att ha behov av betydligt längre tid i trygg närmiljö innan de kan ta steget vidare. Under hela denna tid kommer lärare vid Plattformen och Socialtjänstens samordnare i projektet att arbeta nära varandra för att stödja deltagare, både i det pedagogiska och det sociala arbetet. Sankt Lukas kommer att handleda personalen på Plattformen.

Triss kommer att ha resurser för att kvinnor och män med störst behov, exempelvis med posttraumatiska stressyndrom, skall erbjudas individuell psykoterapi med legitimerade psykoterapeuter i Sankt Lukas regi. Förprojekteringen har bekräftat mycket stora behov hos målgruppen. Vid ett studiebesök på arbetsmarknadsprojektet Exigo i Malmö visade det sig att kombinationen gav goda resultat. Tyvärr kommer det endast att bli kvinnor och män med störst behov som får denna möjlighet eftersom budgetutrymmet är begränsat

Triss kommer att uppmuntra kvinnor och män till alternativa vägar till egenförsörjning, såsom eget företagande i olika former. Metoder för att väcka och stimulera entreprenörskap kommer att tillämpas i samverkan med kompetensutvecklingsprojektet Mötesplats Ljungskile. Här finns möjligheter att vägleda män till att driva företag inom kvinnodominerade yrken eller omvänt. Statistik i den Regionala planen pekar på att personer med utländsk bakgrund i högre utsträckning startar eget (sid. 14).

Under förprojekteringen genomfördes en träff med Coompanion, som bland annat ger stöd till kooperativa och sociala företag, för att söka fler alternativa vägar för Trissdeltagare som inte tar sig in på arbetsmarknaden. Socialt företagande kan bli aktuellt för kvinnor och män i Triss. Hawa Tako är ett projekt i Hjällbo där en grupp somaliska kvinnor uppbär försörjningsstöd under ett års tid, medan de med stöd av Coompanion etablerar sitt företag i städbranschen. Coompanion ställde sig positiva till ett samarbete för att bland annat ge information om socialt företagande till deltagarna i Triss.

De olika samverkansaktörerna har olika roller, med stor transparens mellan sig och en stark samverkan med ett helhetsperspektiv på deltagaren. Det är ett nyskapande koncept med stor potential till strukturpåverkan. Projektets utvärdering-följeforskning kommer att fokusera på strukturförändrande mönster i stadsdelen utifrån projektet Triss. Det innebär goda möjligheter till strategisk påverkan på en övergripande nivå. Se mer om detta under rubrikerna Uppföljning, utvärdering samt Strategiskt påverkansarbete.

Sammanfattningsvis är syftet med projektet Triss att stimulera drivkraften och öka den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna så att de under projekttiden tar kontroll över sina liv och erövrar en framtidstro på väg mot egenförsörjning.

Målsättning

Det övergripande projektmålet är att: Projektdeltagare skall erövra framtidstro, ha en på arbetsmarknaden gångbar utbildningsnivå, närma sig arbetsmarknaden och nå ökad delaktighet i samhället.

Delmål för individer:
100 % av deltagarna har fått höjd utbildningsnivå och ökad kunskap om samhället
Indikatorer:
Antal kvinnor och män som gjort en handlingsplan för sin tid i projektet
Antal kvinnor och män som gjort en handlingsplan för sin fortsatta framtid
Antal kvinnor och män som går vidare från Plattformen till studier på folkhögskola
Antal kvinnor och män som går vidare till andra studier
Antal kvinnor och män som uppnår grundskole- och gymnasiekompetens
Antal kvinnor och män som uppnått en höjd utbildningsnivå under tiden i projektet
Antal kvinnor och män som upplever att de fått en ökad insikt om hur samhället fungerar
Antal kvinnor och män som upplever att de fått en ökad medvetenhet om jämställdhet, genus och könsroller

100 % av deltagarna har närmat sig arbetsmarknaden
Indikatorer:
Antal kvinnor och män som går vidare från Plattformen till arbete, praktik eller arbetsträning
Antal kvinnor och män som går vidare till arbete efter projekttiden
Antal kvinnor och män som upplever att deras möjligheter att få arbete har ökat
Antal kvinnor och män som skapat ett informativt CV, ett säljande personligt brev och tränat agerande vid anställningsintervju

100 % av deltagarna har fått ökad livskvalitet och delaktighet i samhället
Indikatorer:
Antal kvinnor och män som gjort inledande självvärdering
Antal kvinnor och män som gjort avstämning med självvärdering
Antal kvinnor och män som upplever ökad livskvalitet och känner ökad framtidstro
Antal kvinnor och män med behov som deltagit i individuell psykoterapi
Antal kvinnor och män som deltagit i hälsofrämjande aktiviteter för ökad fysisk hälsa
Antal kvinnor och män som deltagit i hälsofrämjande aktiviteter för ökad mental hälsa
Antal kvinnor och män som deltagit i samtalsgrupper för personlig utveckling

Delmål för samverkanspartners:
Utvecklade och hållbara metoder som stärker individen och underlättar dennes väg mot egen försörjning
Indikatorer:
Organisation för samverkan upprättad
Kommunikationsplan upprättad
Hemsida och kommunikationsplattform för projektet finns tillgänglig
En samsyn råder kring helhetsperspektiv och arbetsmetoder
Indikatorer för jämställdhet har diskuterats och prövats
Samverkansmöten för utveckling av metoder
Utvecklade metoder har dokumenterats
Plan upprättad för implementering av nya metoder och resultat i samverkande organisationer

Delmål för mottagare av projektresultat, andra än samverkanspartners:
Det finns en kännedom om Trissmodellen och en vilja att pröva utvecklade metoder i andra miljöer
Indikatorer:
Plan upprättad för spridning av kunskap och metoder
Antal artiklar eller inslag i media om projektet
Antal studiebesök från externa organisationer
Antal informationstillfällen genom presentationer/seminarier/mässor där Trissmodellen och utvecklade metoder har presenterats

Effekter för projektdeltagare och andra kvinnor och män inom målgruppen:
Deltagande kvinnor och män har uppnått egenförsörjning eller fått bättre förutsättningar att göra det och nått större delaktighet i samhället, de skapar ringar-på-vattnet-effekter inom sina sociala nätverk genom att vara positiva förebilder och ambassadörer som visar på möjligheter för andra.

Effekter för samverkanspartner och användare av projektresultat:
Varaktiga modeller för samverkan i den ordinarie verksamheten har etablerats
Etablerade nätverk av aktörer med kontaktytor till brukare och myndigheter
Minskade kostnader och påfrestning på samhällsfunktioner som socialtjänst och sjukvård
Vetenskapligt framtagna studier av effekter av Trissmodellen på individ- och samhällsnivå
En utvecklad och beprövad grund för folkhögskolan som aktör i förortsmiljö med ett erbjudande om en alternativ utbildningsform som signalerar framtidstro för alla

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Under förprojekteringen har ett seminarium genomförts med SWOT-analys av jämställdhet och tillgänglighet. Följande styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifierades i projektet Triss avseende tillgänglighet:

Styrkor: Vana att se till personers resurser och att motivera kvinnor och män att se sina egna resurser, Upparbetat kontaktnät, Vana att möta människor med olika behov, styrkor och svagheter, Vana att informera sakligt och enkelt, Kunskap om grupper med stora behov, Stor kunskap om olika funktionsnedsättningar och olika aktörer för funktionsnedsatta, Det finns redan en viss anpassning av lokalerna, vid folkhögskolorna i Ljungskile och Angered

Svagheter: Bristande resurser att utreda, Brist på självinsikt hos deltagare, Eleven/deltagaren känner till sitt hinder men vill ej berätta, Ekonomiska resurser för att ytterligare anpassa lokaler när särskilda behov uppstår, Negativa attityder i studiegrupperna, Svårighet att upptäcka intellektuella funktionsnedsättningar hos deltagare med dålig svenska

Möjligheter: FN-stadgade rättigheter för alla, Lagstiftningar, Möjligheter till extern finansiering av åtgärder

Hot: Ändringar i samhället, ändrade regler, Brist på pengar gör det omöjligt att vidta nödvändiga åtgärder, Varsel, Fördomar

Tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar innebär att alla skall känna delaktighet och medbestämmande och bemötas med respekt och värdighet. Det handlar om bemötande på såväl organisatorisk som individuell nivå och det handlar om fyra olika former av tillgänglighet fysisk, kommunikativ, informativ och psykosocial. Funktionsnedsättningar kan vara såväl fysiska som psykiska och intellektuella, såväl synliga som dolda.

Personalens attityd till kvinnor och män med funktionsnedsättningar och deras vana att bemöta dem är en styrka för Triss. All personal är vana att se resurser mer än hinder, att fokusera på människors förmåga snarare än på deras brister. Identifierade svagheter som handlar om deltagarnas självinsikter och attityder i gruppen kommer att tas upp i projektet. När det gäller risken för bristande fysisk tillgänglighet kommer alla lokaler att vara fysiskt tillgängliga för de deltagare som blir aktuella i Triss.

När det gäller kommunikativ och psykosocial tillgänglighet kommer vi att vara observanta på negativa attityder i deltagargruppen och omedelbart agera om det förekommer. Vi kommer också att ta upp frågan om värderingar och attityder i samtalsgrupper och i seminarieform. Bristande självinsikt och motvilja mot att berätta om dolda funktionsnedsättningar kommer vi att beröra i rekryteringen, i de kontinuerliga individuella samtalen samt i gruppsamtalen.

Deltagares bristande kunskaper i svenska språket kan göra det svårt att identifiera dolda funktionsnedsättningar i de fall dessa inte är utredda och diagnostiserade och skilja dem från orsaker av psykosocial karaktär. Triss kommer att vara observant på dessa svårigheter och lyhörd för deltagarnas önskningar och behov.

När det gäller informativ tillgänglighet kommer vi att sträva efter att all information som rör projektet och riktar sig mot allmänhet eller deltagare skall vara tydlig och enkel. Vi kommer att göra information på nätet hörbar om vi har deltagare med synnedsättning, eller om vi har anledning tro att det skulle kunna medverka till att rekrytera deltagare med synnedsättning. Vid informationsmöten kommer vi att ta reda på behovet av tolkning till teckenspråk eller andra språk än svenska. För att bli deltagare i Triss har vi satt som kriterium att deltagaren kan ta till sig information skriven på enkel svenska och delta i vardagliga konversationer utan tolk. Generell tillgänglighet är positivt för alla och basen för all verksamhet. Detta kompletteras med individuella lösningar vid behov.

Personalgruppens kompetens vad det gäller möjligheterna för extrainsatser för personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden kommer att kompletteras med expertkunskap från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Jämställdhetsintegrering

SWOT-analysen av jämställdhetsintegreringen i Triss konstaterar en genusmedvetenhet samt en kunskap om metoder och verktyg för att möta varje deltagare i projektet oberoende av kön.

Folkhögskolemetodikens grupprocesser och individuell vägledning i grupp är viktiga metoder för ökad jämställdhet mellan deltagarna och ökad genusmedvetenhet hos individerna. Den pedagogiska personalen har stor vana att leda grupprocesser och hantera svåra frågor genom att ta upp dem i processerna. Grupprocesser synliggör attityder och värderingar och fungerar väl även för att förändra dem. Förändrade attityder och värderingar är grundläggande och avgörande för ökad jämställdhet.

Triss är i grunden planerat utifrån ett jämställdhetsperspektiv, som bygger på att kvinnor som kommer ut i förvärvsarbete och uppnår egenförsörjning ökar sina förutsättningar för ett mer jämställt liv. Till detta traditionellt svenska jämställdhetsperspektiv hör att en fast lön ger kvinnan högre föräldrapenning när hon får barn och utan lönearbete får kvinnor aldrig en gedigen pension. Studier eller arbete utanför hemmet leder också till att kvinnan frigörs från hemmet, både mentalt och praktiskt. När kvinnan studerar eller arbetar måste männen ta ett större ansvar för barnen och hemmet. För många kvinnor och män med invandrarbakgrund är detta inga självklarheter. Triss kommer att väcka insikter och ge kunskap om kvinnor och mäns rättigheter och skyldigheter, samt medvetandegöra om vilka konsekvenser det leder till om kvinnor väljer att leva hemma inom familjen, och om hur männens förväntningar påverkar kvinnornas val. Ett konkret exempel på hur Triss arbetar med just denna fråga är att det vid Plattformen kommer att ges tid för att skapa förtroende för barn- och äldreomsorg så att kvinnor och män känner tillförsikt inför att lämna ansvaret för barn och äldre släktingar och kunna delta i programmet.

Arbetet på Plattformen, de planerade aktiviteterna och programinnehållet för varje delmål både på grupp och samhällsnivå bidrar till att hålla jämställdhetsfrågor levande och öka medvetenheten om genus, könsroller och könsmönster. Triss arbetsmetoder ger utrymme att direkt ta i situationer där kränkningar och ojämställda attityder visar sig. Grupprocesserna kommer att vara centrala i detta arbete, samtal i grupper, personlig vägledning i grupp osv.

Erfarenhetsmässigt vet vi att många män hanterar problem och psykisk ohälsa på ett mer utagerande sätt t ex genom missbruk än kvinnor som i högre grad söker sig till samtalsterapi. Triss erbjuder en möjlighet för män som begränsas av personliga problem och psykisk ohälsa att på ett enkelt och naturligt sätt få tillgång till samtalsterapi vilket verkligen kan bidra till ökad jämställdhet mellan könen.

En risk som lyftes upp vid SWOT-analysen vid jämställdhetsseminariet är att kvinnor i den aktuella målgruppen har generellt lägre utbildningsbakgrund och kan bli överrepresenterade i projektet. Möjligen är denna risk inte lika stor när deltagarna endast är upp till 24 år. Däremot är unga män mer benägna att söka sig till arbete och kvinnor till studier, vilket bidar till en könsmässig snedrekrytering. Triss kommer att uppmärksamma denna problematik i samband med rekryteringen och sträva efter ungefär lika många kvinnor som män.

Jämställdhetsseminariet konstaterade att tillgången på könsuppdelad statistik är begränsad, exempelvis är socialtjänstens statistik uppdelad på försörjningsenheter, (hushåll) vilket gör den mycket svår att könsuppdela. Det visade sig vid seminariet att situationen var i stort sett likadan i Uddevalla kommun, det är alltså inte en brist som är begränsad till Lärjedalen eller Göteborgs Stad. Däremot har Sankt Lukas möjlighet att göra könsuppdelad statistik när det gäller deras klienter i den aktuella målgruppen.

Triss har uppmärksammat denna brist men har inga möjligheter att genom projektet förändra stadsdelsförvaltningens uppbyggnad av statistik. Däremot är Göteborgs Stad på väg att skapa ett nytt system för ärendehantering som möjliggör en mer specificerad statistikredovisning.

Genom gemensam metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan samverkande parter i Triss kommer brister i specifika jämställdhetskompetenser att fyllas ut och leda till ökad kompetens hos partners. Även om SWOT-analysen pekar på generellt god kännedom och medvetenhet finns ett behov av och intresse för ökad kompetens inom området genus och jämställdhet. Triss kommer att uppmärksamma samverkande partners på egna ojämställda strukturer.

Projektets intention med tydlig dokumentation och forskningsanknytning innebär ökade förutsättningar att fortlöpande kunna göra genusanalyser.

Transnationellt samarbete

Triss planerar ett transnationellt samarbete med Groundwork i London, inom områdena: från utanförskap till att närma sig arbetsmarknaden och socialt företagande.

Sedan 2007 finns ett erfarenhetsutbyte mellan Socialtjänsten i Lärjedalen och Groundwork i stadsdelen Hackney i London kring sysselsättnings- och integrationsfrågor. Groundwork är en stiftelse som har uppdrag från stadsdelar och driver egna projekt finansierade av ESF samt andra fonder och program. Socialtjänsten i Lärjedalen har vid ett par tillfällen besökt Groundwork vartefter de har besökt Lärjedalen för att skapa ett fördjupat erfarenhetsutbyte som har varit koncentrerat kring sysselsättningsfrågor. Nästa inplanerade besök äger rum 29-30 oktober 2009, varvid Triss och samarbetet med folkhögskolorna kommer att presenteras.

Groundwork har beviljats ESF medel från ProgramOmråde 2 för ett genomförandeprojekt med transnationell samverkan: Host Boroughs Employer Offer (HBEO).

HBEO syftar till att bistå kvinnor och män med jobbmatchning och arbetsmarknadsträning, utveckla ett gemensamt socialt ansvar mellan företag och offentlig sektor, samt utveckla arbetet med socialt företagande. Vidare syftar HBEO till ett transnationellt samarbete med fem stadsdelar i Göteborg för att gemensamt utveckla metoder. Lärjedalen kommer som lead partner att matcha Groundwork:s projekt med en gemensam ansökan för SDF- Lärjedalen, Gunnared, Bergsjön, Biskopsgården och Backa, där syftet är att i samverkan med Triss driva ett transnationellt samarbete med Groundwork i London. Avsikten är att lämna en separat ansökan till ESF-rådet inom ProgramOmråde 1. Målet är en kompetensutveckling för att fördjupa metod-, erfarenhets- och kunskapsutbyte för ökad förmåga till samverkan med frivilliga organisationer, näringsliv, arbetsförlagt lärande, socialt företagande och metoder för integration. Utbytet mellan Triss och Groundwork är en del i den gemensamma ansökan.

Det transnationella samarbetet mellan Triss och Groundwork tar sig följande uttryck, informations- och erfarenhetsutbyte i syfte att lära känna varandras värderingar, strategier och verksamhet, jämförelse av parallella utvecklingstendenser, gemensam fördjupad planering, test av nya arbetsmetoder, utvärdering och utveckling av arbets- och mätmetoder.

Groundwork har sitt projekt beviljat och Triss har avsatt medel i budgeten för att bekosta Trissrepresentanters deltagande i delar av Groundwork:s transnationella samarbete, samt för att genomföra workshop och seminarier på Ljungskile folkhögskola när Groundwork:s representanter medverkar i Göteborgsdelen av det transnationella samarbetet. Denna del av det transnationella samarbetet är säkrat förutsatt att Triss blir av.

Den gemensamma ansökan för fem Göteborgsstadsdelar kommer att planeras i linje med det transnationella samarbete som skissats i denna ansökan. Förhoppningsvis är detta finansierat redan i ett tidigt skede av Triss. Triss har för avsikt att koppla externfinansierad följeforskning till projektet, aktuellt universitet eller högskola kan förväntas ha intresse av ett transnationellt samarbete och möjlighet att söka egen finansiering för det. Om allt faller på plats kommer det att finns mycket goda förutsättningar för att gemensamt fördjupa planeringen av ett innovativt gemensamt transnationellt samarbetet.

Triss kommer att söka vägar för att koppla följeforskningen till en gemensam studie där man genom att dela mätmetoder gemensamt kan utvärdera nyskapande tillvägagångssätt. Utveckla metoder för att identifiera kvinnors och mäns tidigare kunskaper, erfarenheter och kompetens (validering). Dessa två områden, mät- och valideringsmetoder, är exempel där transnationellt samarbete mellan Groundwork och Triss torde kunna komma längre än var för sig.

Ytterligare ett område är att gemensamt utveckla verksamheten inom socialt företagande, ett av Groundwork:s arbetsområden. Triss har ett samarbete med Coompanion, vars fokus ligger på socialt företagande och båda två folkhögskolorna är rörelsefolkhögskolor med förankring i delar av det civila samhället som står den sociala ekonomin nära. De två ESF-projekten Triss och Framtidsspår är i sig goda exempel på det civila samhällets engagemang i den sociala ekonomin i samverkan med samhällets myndigheter med socialt ansvar. På detta område finns potential för ett fruktbart transnationellt samarbete.

I London finns organisationen Pecan, den startade 1989 när sju kyrkor gick samman för att ta sig an den sociala problematiken i stadsdelen Peckham. Intressant för erfarenhetsutbyte med Triss är deras uppsökande motivationsarbete för att unga kvinnor och män skall välja studier. Pecan har även program för mental hälsa, jobb efter fängelse och mycket mer, se www.pecan.org.uk Pecan:s kristna ekumeniska grund är likartad med Ljungskile folkhögskolas bakgrund. Socialtjänsten i Lärjedalen besökte Pecan i september 2006.

Medfinansiärer

  • Folkbildningsrådet
  • Förvaltningen för kulturutveckling/Regionbibliotek Västra
  • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten

Samarbetspartners

  • Folkhögskoleför. i Angered
  • För S:t Lukas i Göteborg
  • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten

Kommun

  • Göteborg