Logotyp på utskrifter

Triss

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareLjungskile folkhögskola
KontaktpersonTomas Rydsmo
E-posttomas.rydsmo.lju@folkbildning.net
Telefonnummer0522-68 69 12
Beviljat ESF-stöd365 563 kr
Total projektbudget496 207 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Triss är en samverkan mellan Ljungskile Folkhögskola, S:t Lukas och SDF Lärjedalen. Triss syftar till att utveckla samarbetsmetoder som skall underlätta för kvinnor och män med olika hinder att nå från försörjningsstöd till självförsörjning, i anställning, studier eller genom entreprenörskap.

Bakgrund

Förprojekteringen våren 2009 syftar till att utveckla samverkansmodeller och arbetsmetoder som ökar effektiviteten i traditionella arbetsmarknadsinsatser, med eller utan rehabilitering. Vi ämnar utveckla ett arbetssätt som tar kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden in i egen försörjning via arbete eller slussa individerna vidare mot andra möjligheter till sysselsättning och aktiviteter som samhället kan erbjuda. För de individer som ej kommer ut i arbete direkt kommer arbetsmetoderna i projektet leda till integration och att individerna tar ett stort steg närmare arbetsmarknaden. Triss genomförandefas kommer att följa målgruppen från utanförskap till anställningsbarhet.
Projektet Triss har goda förutsättningar genom att det under 2008 etablerats ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen i Lärjedalen, Ljungskile folkhögskola och Sankt Lukas.
Ljungskile folkhögskola har sedan 1923 haft en aktiv drivande roll i svensk folkbildning. Idag har folkhögskolan 250 studerande, varav 95 på den allmänna linjen, som leder till högskolebehörighet. Genom folkhögskolepedagogiken ges många unga en andra chans, folkhögskolan kan genom projektet Triss erbjuda ett alternativ för dem som enbart har negativa erfarenheter av utbildning. Ljungskile folkhögskola har lång erfarenhet av att stärka och coacha kvinnor och män på väg till arbetsmarknaden samt av integrationsarbete i utsatta områden.

Sankt Lukas bedriver mottagning inom det psykoterapeutiska och psykosociala området, och har beviljats examensrätt av Högskoleverket för att utbilda psykoterapeuter. Kännetecknande för Sankt Lukas är helhetssynen på människan. Sankt Lukas arbetsmetoder är baserade på människans egna inre läkande krafter och den egna drivkraften till personlig utveckling. Helhetssynen integrerar psykologiska, fysiologisk, sociala och existentiella perspektiv. Sankt Lukas tillför en fördjupad helhetssyn på kvinnors och mäns livssituation och därmed deras förutsättningar att växa i tillförsikt, självkänsla och anställningsbarhet.

Lärjedalen har uppmärksammat att det finns en stor grupp av människor som ej kommer ut i egen försörjning men där det finns en stor dold potential hos den aktuella målgruppen.

Till Lärjedalens stadsdelsförvaltning hör fyra delområden, två av dessa är Hammarkullen och Hjällbo, i dessa båda områden är runt 60 % födda utomlands, mer än 100 olika nationaliteter är representerade, de vanligaste ursprungsländerna är Irak, f d Jugoslavien, Somalia, Iran och Finland. En tredjedel av befolkningen är under 20 år, i hela stadsdelen bor 24 400 personer.

En stor andel har inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden, många har bristande kunskaper i svenska samt en låg utbildningsnivå, exempelvis har bara 24 % eftergymnasial utbildning, en siffra som är hälften så hög som i övriga Göteborg. För hela kommunen gäller att 7,6 % är beroende av socialbidrag, medan det är fyra gånger fler eller närmare 30 % i Lärjedalen.

I Hammarkullen-Hjällbo finns det en stor målgrupp för Triss genomförandefas. Den inbromsning som nu sker i den globala ekonomin innebär tyvärr att det blir än fler kvinnor och män som kan räknas in i målgruppen de närmaste åren. Övriga insatser som görs för målgruppen kommer inte att vara tillräckliga. Det kommer utan tvivel att finnas ett tillräckligt stort behov som rekryteringsunderlag för en genomförandefas av Triss. En av projektets samverkanspartner, stadsdelsförvaltningen Lärjedalen har stor och väl dokumenterad kunskap om målgruppen, och följer utvecklingen kontinuerligt, då målgruppens välfärd är deras ansvar.

Syfte

Syftet med förprojekteringen

Förprojekteringen skall utveckla samverkansmodeller och arbetsmetoder som ökar effektiviteten i arbetsmarknadsinsatser, samt identifiera ytterligare samverkansparter med behov och kapacitet att deltaga i genomförandefasen.

Syfte avsikten med genomförandefasen
Projektets syfte är
att genom nya arbetsmetoder möjliggöra för deltagarna att närma sig arbetsmarknaden
att genom folkhögskolepedagogik skapa lärandemiljöer där deltagare med enbart negativa erfarenheter av utbildning får en ny chans i för dem nya former
en nyskapande samverkan mellan parter som tillsammans ser till hela människan, med sina personliga hinder och till de hinder som finns i den omgivande strukturen.

Målsättning

Målsättningar för förprojekteringen

Metodutveckling av samverkansmodell
Ett stort antal samhällsaktörer gör olika typer av insatser för att underlätta för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in på den. Det saknas beprövade modeller för hur arbetet med dessa grupper skall bedrivas. Idag finns det risk för att en del personer faller mellan insatserna och inte passar in någonstans. En orsak till detta kan också vara resursbrister. Projektet avser att utgöra ett kitt i håligheterna och en sluss från utanförskap in mot arbetsmarknaden.
För att nå detta syfte med Triss krävs att redan i förprojekteringen utarbeta en modell för sam-verkan mellan olika parter, i första hand de tre aktörerna i projektet, men även i förhållande till andra centrala aktörer, såsom vårdcentraler, arbetsförmedling, vuxenutbildning och försäkringskassan, för att nämna några.
De arbetsmetoder och samverkansmodeller som utvecklas skall vara generellt tillämpbara i andra kommuner/stadsdelar där det råder motsvarande situationer av utanförskap och avstånd till arbetsmarknaden. Redan till genomförandefasen av Triss finns det planer på att ta med fler partners, en första kontakt har tagits med Uddevalla (Dalaberg) och samtal har förts med Arbetsförmedlingen i Uddevalla. Denna kategori av samverkansparter kommer att bjudas in till förprojekteringens inledande nätverksträffar.

Metodutveckling av arbetsmetoder
De aktörer som arbetar med att underlätta för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden, jobbar på olika sätt med coachning, självstärkande insatser, empowerment-processer osv. Där det finns färdigutvecklade metoder som fungerar skall dessa givetvis användas i projektet. Där det visar sig att kvinnor och män inte växer i tillförsikt till sina egna förmågor trots olika arbetsmetoder, skall dessa utvecklas så att de fungerar bättre.
Förprojekteringen kommer att söka efter typfall i Sankt Lukas och Lärjedalens erfarenhetsbanker. Vad har fungerat bra, vad har varit framgångsfaktorer, vad kan utvecklas till fungerande metoder som kan förväntas fungera på ett generellt plan. Hur skall individuell terapi och gruppsamtal komplettera varandra? Hur drivs en empowerment-process?
En uppsättning arbetsmetoder skall tas fram under förprojekteringen och tas med i planeringen av genomförandefasen.

Metodutveckling av beräkningsmodell för kostnadseffektivitet
Hur många kvinnor och män skall med framgång slussas igenom projektet för att vara rimligt kostnadseffektivt? Vilka jämförelsetal finns från andra projekt, i Sverige i Europa? Vad har ESF i sin projektbank? Är det rimligt att satsa mer på kvinnor eller män, eller är det jämställt när det satsas lika mycket tid på kvinnor som på män? Hur stora får overheadkostnaderna vara i förhållande till hur mycket som satsas på målgruppen, m fl frågor.


Följande konkreta mål skall nås genom förprojekteringen:

En tydlig bild av målgruppen, där förutsättningarna för kvinnor och män redovisas med ett genusperspektiv.
Rutiner för rekrytering som innebär att projektet upptäcker kvinnor såväl som män med potential att ta sig ut på den öppna arbetsmarknaden
Identifiera framgångsfaktorer i etablerade arbetsmetoder för att stärka kvinnor respektive mäns självtillförsikt genom att lyfta fram och analysera goda exempel på vägar ut ur utanförskap. Beakta att det blir exempel med kvinnor och män. Nya arbetsmetoder kan bli aktuella.
Ta fram en bild av tillväxtförutsättningarna på de marknader där kvinnligt företagande främst har en potential. Vidare skall goda exempel på kvinnlig entreprenörsanda lyftas fram och analyseras.
Identifiera, motivera och bjuda in aktörer med likartade målsättningar, behov och intresse av att samverka i Triss.
En modell för samverkan mellan aktuella och ev tillkommande aktörer
En genomförd LFA-process som lett fram till en tydlig probleminventering, tydliga mål och aktivitetsplan.

Målsättningar för genomförandefasen

Målsättningar för genomförandefasen utvecklas och preciseras under förprojekteringen, det kommer att leda till att nedanstående skiss på målsättningar kommer att preciseras.
Övergripande mål är att bidra till att bryta trenden av generationer i arbetslöshet, att minska andelen barn som växer upp i utanförskap och relativ fattigdom, att skapa fler förebilder av föräldrar med egen försörjning, att minska utanförskap och segregation, att alla deltagare skall ha ökad känsla av delaktighet i samhället och möjlighet att påverka sitt eget liv.

Under förprojekteringens LFA-process kommer övergripande mål, projektmål, delmål och aktivitetsplan att fastställas. Då kommer också indikatorer att sättas för till exempel
antal deltagare per år, uppdelat på kvinnor och män
andel av deltagarna som är motiverade och kapabla att fortsätta i ordinarie rehab-verksamhet för att därigenom närma sig arbetsmarknaden
andel av deltagarna som efter individuell utvecklingstid är motiverade till att våga, känna självtillit och ha förmåga att ta sig ut på arbetsmarknaden
andel av deltagare som före projektet varit bidragsberoende och när de lämnar projektet ha funnit egen försörjning genom anställning eller entreprenörskap
andel av deltagare som har fått en bättre känsla för hur samhället fungerar och en större känsla av delaktighet i samhället (För att mäta denna målsättning kommer en mätning av dessa två utgångsvärden att göras när deltagarna kommer till projektet.)

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Många av individerna i målgruppen för projektet har både dolda och synliga funktionshinder av både fysisk och psykisk natur.
Projektet strävar efter att ha handikappanpassade lokaler och närhet till kommunikationer och på så sätt underlätta för personer med olika typer av funktionshinder. Tyngdpunkt kommer även att läggas på att förmedla lättillgänglig information till deltagarna utifrån projektets kunskap och förhållningssätt om målgruppen. Triss strävar mot att se individerna utifrån deras kompetens och möjlighet, således skall fokus ej ligga på funktionshindret. Uppmärksamhet kommer också att läggas på attityder och förhållningssätt till tillgänglighet.
Projektet kommer att möjliggöra att alla, kvinnor och män, oavsett ev funktionsnedsättningar, har samma möjligheter att rekryteras.

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen kommer möjligheterna och effekterna av transnationell verksamhet/samarbete att analyseras.

Medfinansiärer

  • Ljungskile folkhögskola
  • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten

Samarbetspartners

  • För S:t Lukas i Göteborg
  • Ljungskile folkhögskola
  • SDF Lärjedalen, Projekt- och uppdragsenheten

Kommun

  • Göteborg
  • Uddevalla