Logotyp på utskrifter

Tjörn som Utvecklingsarena

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareUtbildningscentrum Tjörn
KontaktpersonMargareta Ringius
E-postmargareta.ringius@tjorn.se
Telefonnummer0304 60 11 05
Beviljat ESF-stöd446 127 kr
Total projektbudget446 127 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-05-03
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Många verksamhet har lågutbildad arbetskraft och står inför hot att minska personalen. Projektet ska finna lösningar på hur man strategiskt möter en nödvändig omställning och hittar andra alternativa vägar för de lågutbildade anställda att stärka sin kompetensen och positionen på arbetsmarknaden.

Bakgrund

Projektet Tjörn som utvecklingsarena riktas till verksamheter med lågutbildad arbetskraft. Projektet syftar till att:
-öka lågutbildade medarbetares kompetens
-utveckla professionella strukturer som fortsatt kan stödja arbetslivets behov av strategisk kompetensutveckling av den enskilde medarbetaren.

Förändringar i samhället gör att bildning, utbildning och kompetensutveckling är av stor betydelse. Vi står inför en minskning av antalet personer i arbetsför ålder. Varje år försvinner en tiondel av alla arbetstillfällen i Sverige lika många nya tillkommer. Då blir det en missanpassning mellan kunskaper och behov till det som är arbetsmarknadens krav.
I ena änden blir ett överskott av människor som förlorar arbetet i andra änden uppstår en brist på arbetskraft som har de kunskaper som uppfyller kraven för de nya arbetsuppgifterna.

Det finns ett avsevärt behov av kompetensutveckling i arbetslivet om den enskilde arbetstagaren skall upprätthålla aktuella kompetens och
reducera risken att drabbas av inlåsningseffek eller arbetslöshet. De stora företagen satsar ofta på utveckling av sin personal. De har egna Human Resource-avdelningar, som arbetar strategiskt med kompetensutveckling av sina anställda. De små och medelstora företagen har oftast inte någon strategisk plan för hur kompetensutveckling ska genomföras. Anställda kan då riskera att halka efter i sin kompetensnivå och betraktas som lågutbildade i förhållande till samhällets övriga krav.

Framtidens utbildning måste förändras från att vara inriktad på specifika kompetenser till att vara en del av en ständigt utvecklande process för den enskilde. Möjligheten att avsätta tid för studier kommer att minska och mer av lärandet kommer att behöva ske på arbetstid och ute på arbetsplatsen. För utbildningsorganisationernas del betyder det att det inte räcker med att utveckla ett lite mer moderniserat system av traditionell utbildning. Istället är det nödvändigt med systemförändring

I regeringens skrivelse 2006 07:23 Sysselsättning 4 Beskrivs behovet av att anpassa utbildningssystemet till nya kompetenskrav genom att öka och förbättra investeringarna i humankapitalet. Riktlinje 23 och 24. Förbättrad samverkan mellan skola och näringsliv och entreprenörskapets bidrag till förnyelse i samhället, ökad ekonomiskt tillväxt och en fortsatt god välfärdsutveckling. Riklinje nr 3 och 4 talar om att stärka små och medelstora företags innovationspotential och tillhandahålla relevanta stödtjänster, stimulans för anställda och företag.

Dnr: RUN 640 00485 05 Regional plan för Socialfonden i Västsverige står att läsa om Förbättrad samverkan mellan skola och näringsliv bidrag till lågutbildades möjlighet till kompetensförbättring och därmed till förnyelse i samhället ökad ekonomiskt tillväxt och en fortsatt god välfärdsutveckling.

Genomförandet ska stärka dialogen och identifiera en möjlig grund för samarbete mellan företag, regionala högskolor och universitet, andra lokala och regionala utbildningsorganisationer samt fackförbund kring ovan beskrivna områden för att möta arbetslivets behov av utveckling.

Syfte

I små och medelstora företag och i offentlig verksamhet står lågutbildad arbetskraft inför hot om inlåsning i arbete de inte trivs med eller inför hot om uppsägning om man tvingas skära ner personal. Tjörn avser att fungera som pilotkommun i projektet för att utveckla lösningar på hur man strategiskt kan möta arbetslivets nödvändiga behov av omställning och strategisk kompetensförsörjning. Att utveckla möjligheter för lågutbildade anställda att stärka sin position på arbetsmarknaden. I företag av skiftande storlek och i offentlig förvaltning ska projektet utveckla nya strategier för kompetensutveckling av lågutbildade medarbetare genom:
-att lära människor att lära nytt för att upprätthålla aktuell och efterfrågad kompetens.
- att stimulera dem att själva ta ansvar för och vara med och bestämma över sin egen utveckling
- att genom ett entrepreniörellt förhållningssätt investera i kompetensförsörjning i verksamheterna.
-att identifiera vilka strategiska ansvarsområden och professionella aktörer som behöver samarbeta för att stödja det livslånga lärande på arbetsplatserna och därmed upprätthålla anställdas aktuella kompetens.
- att utveckla strukturer i företag och andra i projektet aktuella verksamheter så att de kan möta omvärldens krav på medarbetarnas kompetens.

Syftet med förstudien är att:
- identifiera och involvera lämpliga företag och verksamheter med lågutbildade anställda för att kunna genomföra det planerade projektet
-kartlägga de behov som föreligger av särskilda insatser för jämställdhetsintegration
-kartlägga de behov som föreligger av särskilda insatser för att öka tillgängligheten av kompetensutveckling för målgruppen
-medvetandegöra anställda med låg utbildning om deras personliga resurser och möjlighet till ansvar i att utveckla sin egen kompetens.
-identifiera behov av kompetensöverföring från äldre erfaren till yngre oerfaren arbetskraft.
Målsättning

-Identifiera behov av kompetensutveckling för lågutbildad arbetskraft i minst två förvaltningar och minst tre privata företag av varierad storlek.
-Kartlägga de behov som föreligger av särskilda insatser för jämställdhetsintegration för målgruppen.
-Kartlägga de behov som föreligger av särskilda insatser för att öka tillgängligheten av individuell utveckling för målgruppen.
-Identifiera och diskutera behov av kompetensöverföring från äldre erfaren till yngre oerfaren arbetskraft i arbetslivet.
-Identifiera nödvändiga strategiska funktioner som behövs för att leda processen med återkommande översyn av aktuellt och framtida kompetensbehov i företag och förvaltningar.
-Implementera förhållningssättet strategisk kompetensförsörjning i deltagande företag och förvaltningar.
-Fördela roller och ansvar mellan samverkande parter inför planerat genomförande av projektet.

Effekten av förstudien är att utröna vilka processer och vilken ansvarsfördelning som ska finnas för att små och medelstora företag samt offentlig verksamhet strategiskt skall kunna tillgodose behovet av nödvändig utveckling av anställda på en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Kartlägga de behov som föreligger av särskilda insatser för funktionshindrade och tillgängligheten för målgruppen.
Projektet ska problematisera värderingar och attityder om funktionshinder och utveckla en plan för tillgänglighet där målgruppen för besvara frågor om vad de vill ha information om. Det kan vara:
Lättläst Svårt att höra Svårt att se Svårt att röra sig Svårt att tåla vissa ämnen Svårt att bearbeta och tolka information

I planen ska vi Uppmärksamma informerar om det som eventuellt kan vara en svårighet på arbetsplatsen. Planen informerar om vad som är en god tillgänglighet och på frågan:
Hur vi ska arbeta med tillgänglighet för funktionshindrade?.
Hur ska tillgänglihetsanalysen genomföras?
Vem ska genomföra den?
Finns kunskap om målgruppen utifrån ett tillgänglighetsperspektiv?
Finns relevant statistik?Är den uppdelad på olika funktionshinder?

Transnationellt samarbete

Förprojekteringen ska inte innehålla transnationalitet.

Samarbetspartners

 • GR Kompetens
 • Instutionen för pedagogik och dedaktik

Deltagande aktörer

 • Almö Livs
 • Borealis AB
 • Elji Electronik
 • MatsArne Arkitektkontor
 • Tjörns kommun/Kultur och fritidsförvaltningen
 • Utbildningscentrum Tjörn
 • wallhamn AB, Tjörns Bostads AB

Kommun

 • Göteborg
 • Stenungsund
 • Tjörn