Logotyp på utskrifter

Till hands

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareCoompanion Sjuhärad
KontaktpersonCarina Krii
E-postcarina.krii@coompanion.se
Telefonnummer033-4357925
Beviljat ESF-stöd242 617 kr
Total projektbudget326 151 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2009-04-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Leda personer som idag inte är i arbete mot en ökad egenkraft för att själva ta steg mot, eller komma i arbete, till 100% av sin egen förmåga. Jämförelse mellan olika behov och utbud för män kontra kvinnor och utsatt stadsmiljö kontra landsbygd varav många deltagare förutsätts ha utländsk härkomst.

Bakgrund

I Borås, precis som på många andra håll, finns problem med segregation, arbetslöshet, ohälsa och avsaknad av en meningsfull sysselsättning. Etnisk härkomst kan vara en av orsakerna, men även kön, olika former av funktionsnedsättningar, missbruk och före detta kriminalitet kan utgöra ett stort hinder för individens möjligheter att få ett jobb på den traditionella arbetsmarknaden.
På senare år har både typ av problem och förslag på lösningar, förändrats i Sverige. Ett exempel är etableringen av så kallade sociala företag. Ett socialt företag kännetecknas av att det inte drivs med syfte att generera en ekonomisk vinst till ägarna, utan med de sociala vinsterna för individ och samhälle som ett tydligt mål för verksamheten.
Den vanligaste juridiska företagsformen för dessa företag är ekonomisk förening och många av dem (inte ett krav) drivs enligt de kooperativa principerna.
I Borås och Sjuhärad i stort finns det få sociala företag och så vitt vi känner till, inget alls som vuxit fram ur det entreprenörskap och engagemang som finns i de socialt utsatta stadsdelarna i Borås.
Behovet finns för metoder att aktivera egenprocesser och samverkansprocesser.
En fråga är på vilket sätt behoven av kunskap och stöd skiljer sig mellan män och kvinnor och beroende på om det är stadsmiljö eller landsbygd samt om behoven skiljer sig på grund av härkomst.
I vår förprojektering ämnar vi leta upp potentiella entreprenörer och i samverkan med dem själva söka utbildningsbehov, stärka och föra dem ett steg mot företagande för att få svar på jämförelsebara utfall.
Vi behöver stimulera och följa en mindre grupp och matcha dem och deras affärsideér mot befintligt behov på en lokal arbetsmarknad.

På sikt vill vi skapa möjligheter för dessa individer, och många fler, att med egenkraft gå från arbetslöshet till företagande och ev. delägarskap i sociala företag vars verksamheter är anpassade både till en lokal marknad och individens behov.

Syfte

Projektets syfte är
Att få människor som inte är i arbete att med stöd och egen kraft ta sig närmre arbetsmarknaden, och till arbete.
Att bland målgruppen aktivt söka och hitta vilja, ideér och kompetenser som lämpar sig för ett socialt företags verksamhet.
Att uppmuntra och stödja dessa personers ideér samt matcha individers behov mot marknadens behov för att säkerställa att vi inte stimulerar etablering av företag som inte har en reell chans att överleva på sikt.
Att i förlängningen skapa en modell och process för att framgångrikt få utsatta grupper att etablera och eller engagera sig i socialt företagande som kan leda vidare till ett jobb på den traditionella arbetsmarknaden ELLER en fortsatt försörjning som kooperatör och delägare, allt efter den egna förmågan.
Att genom traditionell företagsrådgivning tillsammans med handledning i kreativt entreprenörskap och coachning stärka den enskilda individen. Detta som en viktig del i processen med att utveckla de potentiella entreprenörerna.
Erfarenheter finns att dra nytta av efter en förstudie som Coompanion Sjuhärad medverkade i om s.k Egenanställningsföretag (delfinaniserad av ESF) där vi tydligt såg vikten av att aktivt arbeta med att utbildning, rådgivning och coachning för att deltagarna ska våga tro på sin förmåga som företagare.
Syftet är också att se om resultatet faller olika ut när utsatta stadsdelar jämförs med område av motsvarande befolkningsmängd men i landsbygdskommun och om behovet av processtöd ser olika ut i jämförelse mellan kvinnor och män i denna målgruppp. Vi kommer att nå ett stort antal människor med annan etnicitet och kommer att kunna göra motsvarande jämförelser mellan svenskar och personer med utländsk härkomst.

Målsättning

För att kunna finna framgångsfaktorer eller trösklar och behov för att starta egenprocesser hos målgruppen är målsättningen att utgå från ett större antal som efter hand minskas till mindre grupper:
Vid förprojekteringens avslutande skall vi ha informerat minst 100 p (30 män, 70 kvinnor) som idag står utanför arbetsmarknaden om deras egna möjligheter att aktivt verka för att komma i arbete utifrån tanken om 100% av egen förmåga.
Av ovanstående 100 personer, skall minst 60 personer ha deltagit i en fördjupningsträff om entreprenörskap, socialt företagande och företagande i allmänhet.
Av ovanstående 60 personer skall minst 20 personer ha deltagit i totalt två (2) eller fler träffar med ytterligare fördjupad karaktär. Dels träffar med med fokus på företagsrådgivning och dels träffar med fokus på kreativt entreprenörskap och individens utveckling.
Av ovanstående 20 personer skall två grupper om tillsammans minst sju (7) personer, varav minst fyra kvinnor, vara mogna att och inleda skrivande av en affärsplan i syfte att starta företag tillsammans, i form av en eller flera ekonomiska föreningar.
Metoden kan variera med coachning i enskilda samtal och grupper av olika sammansättning.
Utöver ovanstående är målet att ta fram:
1. En marknadsundersökning med väl dokumenterade tjänster och produkter som är efterfrågade för ett lokalt, långsiktigt hållbart, socialt företag i Borås och i motsvarande referensområde.
2. Två påbörjade affärsplaner för lokalt förankrade, och långsiktigt hållbara sociala företag.
3. En sammanställning över relevanta jämförelsefaktorer mellan socialt utsatt stadsmiljö och landsbygdsområde och mellan kvinnors och mäns eventuellt olika behov av stöd och kontaktytor.

Icke mätbara förväntade resultat är dessutom:
1. Kunskap, vilja och självtillit att, om än på sikt, starta företag hos flera personer som annars inte sett det som ett tänkbart alternativ.
2. Ökad självkänsla och nätverk samt sociala kontakter hos flera personer med en positiv effekt för deras arbetsförmåga.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektägarens lokaler är anpassade för att ta emot besökare med rörelsehinder och har tillgänglig teknik för att kommunicera genom exempelvis ljud och bild. Inom samarbetsgruppen finns kunskap i flera olika språk och då mycket av förprojekteringen går ut på uppsökande verksamhet ser vi inte, under förprojekteringen, att tillgängligheten skulle kunna vara ett problem. Dock är vi medvetna om och kommer att ta hänsyn till tillgängligheten när det gäller de informationsträffar, fördjupnings och kurstillfällen som skall arrangeras inom ramen för förprojekteringen. Detsamma gäller även det informations och utbildningsmateriel som skall användas vid dessa tillfällen. Därav en anslagen pott för ev. nytryck och trycksakskompletteringar.

Medfinansiärer

  • Coompanion Sjuhärad
  • Kommunledning
  • Sjöbo kommundel

Samarbetspartners

  • Brämhults kommundel
  • Dagfolkhögskolan Hässleholmen, Borås

Kommun

  • Borås