Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Tidig validering i handeln

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareVuxenutbildningsförvaltningen
KontaktpersonMaria Kristiansson
E-postmaria.kristiansson@vux.goteborg.se
Telefonnummer031-3683010
Beviljat ESF-stöd230 825 kr
Total projektbudget309 625 kr
Projektperiod2009-02-02 till 2009-07-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektet ska genom samverkan och metodutveckling validera nyanlända med yrkesidentitet inom handeln på en tidigare nivå än vad som idag är möjligt. Kompetensen som den nyanlände besitter tas tillvara, tiden till egenförsörjning minskar och möjligheten till arbete inom handelssektorn ökar.

Bakgrund

Fler personer med utländsk bakgrund än svensk står utanför den ordinarie arbetsmarknaden trots kompetens och erfarenhet av branschen i fråga. Utanförskapet orsakar både stort lidande och bidrar till slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. En av orsakerna till detta utanförskap är en mindre väl fungerande introduktionsverksamhet för de nyanlända invandrarna.

Det är angeläget att bättre kunna identifiera invandrares och flyktningars kunskaper, erfarenheter och kompetens än vad som idag görs. Befintlig kompetens går förlorad där både individen och samhället blir förlorare.

Svensk Handel Kunskap tog därför initiativ till ett samarbete med Vuxenutbildningen i Göteborg med intention att utveckla validering för att få ut fler personer i branschen. Inom flera yrkesområden råder det brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens och egenskaper, exempelvis inom detaljhandeln (källa Svensk Handel). Det är svårt för branschen att rekrytera ny personal samtidigt som flera nyanlända redan besitter denna kompetens som dock inte tas tillvara.

För att bättra kunna stödja individen krävs en hög grad av samverkan mellan aktörer. Många aktörer samverkar kring individen men en strukturerad dialog saknas mellan organisationerna. En tydlig ansvarsfördelning mellan de aktörer som arbetar med nyanlände och kopplingen mellan olika aktiviteter och processer finns inte idag. Detta leder i många fall till att det är problematiskt att få en helhetsbild av individens behov och svårt att identifiera individer med yrkesidentitet som kan valideras. Då samverkan saknas finns risk för dubbelarbete eftersom flera aktörer arbetar med kartläggning, till exempel Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen, Introduktionsenheterna och Migrationsverket. Processen från nyanländ i Sverige till arbete tar därför mer tid än nödvändigt och försenar inträdet på arbetsmarknaden.

Syfte

Med hjälp av yrkesbedömning/validering mot intyg är det möjligt för nyanlända invandrare att på ett tidigt stadium få inträde på arbetsmarknaden. De personer som har en yrkeskompetens från sina hemländer kommer att vinna mycket på en snabbare validering av sina kunskaper för att få ett arbete. Detta för att möta både individens och arbetsgivarens behov av en snabbare introduktionsverksamhet. Idag bedrivs inga valideringsinsatser på SFI-nivå vilket gör att många nyanländas kompetens inte tas tillvara och sträckan till arbete blir lång. De valideringsinsatser som finns idag kräver höga språkkunskaper motsvarande B1+ till B2 nivå (cirka motsvarande årskurs 9) i Europarådets skala för självbedömning av språkkunskaper, CEFR-skalan. Vi vill utveckla metoder för att kunna validera på en mycket tidigare nivå, motsvarande A2 nivå (cirka motsvarande årskurs 5) på CEFR-skalan. För att uppnå detta krävs en metodutveckling av validering för att hitta nya, innovativa sätt för validering på en låg språknivå.

För att på ett effektivt- och sammanhållet sätt få fram och ge alla samma möjlighet till validering, krävs en stark samverkan bland de aktörer som kommer i kontakt med den nyanlände. Högre grad av samverkan samt en tydligare process kommer att underlätta individens möjlighet till egen påverkan, lika möjlighet för alla och bättre hushållning med resurser.

Kortfattat är tanken att man genom samverkan och metodutveckling redan vid introduktionsenheten gör en viss kartläggning om yrkesbakgrund och branschintresse. Dessa uppgifter ska sedan förmedlas vidare till Vuxenutbildningen vilket tidigarelägger kartläggningsarbetet. Parallellt med valideringsinsatser genomförs SFI-utbildningar med yrkesinslag och introduktionsplats (se nedan). Avslutningsvis får personen möjlighet att yrkesbedömas i form av validering och erhålla ett intyg på sina kompetenser. Valideringsinsatsen kommer att bidra till Vision Västra Götaland - Det goda livet genom att vi på ett mer effektivt sätt tar tillvara den erfarenhet och yrkeskompetens som personen besitter vilket kommer att bidra till att fler män och kvinnor fortare kan komma i arbete och i förlängningen ett mer mångfalt arbetsliv.

Valideringsprocessen kommer alltså att ske smidigare genom samverkan och samordningen av kartläggningen med andra aktörer, kunna ske betydligt tidigare än idag med en språkutbildning som genomförs parallellt/överlappande med valideringen genom en så kallad introduktionsplats. En introduktionsplats är introduktions- och språkträning på den reguljära arbetsmarknaden med en handledare. Handledaren behöver ha kunskaper om validering för att kontinuerligt stämma av med de krav som ställs på den person som ska valideras. Målet är att valideringen ska vara slutförd när SFI-utbildningen avslutas. Då valideringen är slutförd ska ett intyg utfärdas som visar individens kompetens utifrån branschens krav på en butikssäljare.

Under förprojekteringen vill vi grundligt utreda möjligheterna till samverkan eftersom vi ser samverkan som en hörnsten i verksamheten. Stort fokus kommer att ligga på att identifiera samtliga aktörer involverade i den nyanländas process och på hur samverkan ska kunna organiseras. Även undersökning av vilken metodutvecklingen som krävs för en tidigarelagd validering samt kartläggning för att identifiera validanter kommer att vara viktiga delar att utreda under förprojekteringen.

Vi vill begränsa oss till att arbeta med validering inom handeln eftersom det råder stor brist på arbetskraft med dokumenterad kompetens inom området samt att många nyanlända har erfarenhet och kunskap inom detta område. Metoderna för samverkan och utveckling av valideringsmetoder kommer dock att kunna tillämpas inom andra branscher.

Förankring av projektet bland Svensk Handels medlemsföretag i Göteborgsregionen är vitalt för ett bra genomförande av den inflätade valideringen-språkutbildningen, inte minst vad gäller handledarresurser.

Projektet är väl förankrat i verksamheten då det är prioriterat att få ut fler nyanlända snabbare på arbetsmarknaden. I Göteborgs Stads budget 2009 trycker man på att Vuxenutbildningen ska samverka med andra aktörer för att individen istället för försörjningsstöd erbjuds studier som kan leda till egenförsörjning. Genom validering parallellt med SFI-studier och introduktionsplats kommer vägen att kortas från det att utbildning påbörjas i svenska till dess att hon eller han får ett arbete inom sitt kompetensområde.

En förutsättning för ett sådant här projekt är självklart också att branschen står bakom den validering som görs. Detta för att intyget ska vara gångbart i branschen och välkänt för de aktörer som kommer att vara de framtida arbetsgivarna. Under valideringen kommer vi att utgå från de kompetenskriterier som krävs för att arbeta som butikssäljare vilket Svensk Handel har arbetat fram kriterier för och som har testats på en pilotgrupp.

Partnerskapet i projektet är nytt med flera nya aktörer. Projektets styrka blir samverkan mellan de offentliga aktörer som arbetar med den nyanlände och branschen som efterfrågar kunskapen. I och med att privat och offentlig sektor samverkar kommer nya perspektiv och erfarenheter att göras vilket förbättrar projektets resultat.

Målsättning

Under förprojekteringen ska vi:
-Identifiera aktörer och kontaktpersoner för de som är involverade i de nyanländas process.
-Etablera ett partnerskap med tydliga metoder för samverkan.
-Identifiera och kartlägga metodutvecklingen kring kartläggning- och valideringssprocessen för den nya målgruppen.
-Utarbeta strategier för jämställdhetsintegrering
-Utarbeta strategier för tillgänglighetsintegrering
-Identifiera aktörer internationellt för eventuell samverkan
-Skriva en genomförandeansökan som ska skickas till ESF-rådet sommaren 2009.

Under genomförandeprojektet ska:
-En stabil samverkansstruktur vara etablerad med tydligt ansvarsområde kring den nyanlände individen
-150 personer ha genomgått en yrkesbedömning och därmed fått en meritportfölj (beskrivning av individens formella och informella kompetens).
-75 personer ha genomgått en fördjupad kartläggning
-25 personer ha genomgått validering mot handeln
-80% av de som genomgått validering ha kommit i arbete efter 6 månader
-Metoden spridas till andra branscher där validering kan vara ett alternativ

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vuxenutbildningen i Göteborg strävar efter att vara tillgänglig för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Det kan vara fysiska, psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella begränsningar av funktionsförmågan, samt specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vuxenutbildningens Resursenhet arbetar för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för studier, från sfi-nivå till gymnasiala utbildningar.

Vi ska sträva efter att samtliga aktiviteter under förprojekteringen ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. Under förprojekteringen kommer vi att ta fram strategier för hur deltagare trots eventuell funktionsnedsättning ska kunna deltaga. Strategierna ska bygga på en SWOT-analys som även den görs under förprojekteringen.

Vi kommer under projektet att använda oss av intern kompetens på området (Resursenheten). Under förprojekteringen ska vi göra en kompetensanalys för att undersöka behovet av ytterligare kompetens på området för arbetsgruppen.

De delar som vi kommer att utgå från då vi tar fram strategierna är:
-Fysisk tillgänglighet. Hur ser den fysiska tillgängligheten ut i handeln?
-Tillgänglig verksamhet. Attityder och förhållningssätt inom branschen.
-Kommunikativ tillgänglighet. Hur ser valideringsprocessen ut. Kan man delta trots att man exempelvis är döv? Vilken beredskap kan vi ha?
-Informativ tillgänglighet. Hur ser vårt eventuella informationsmaterial ut?

Transnationellt samarbete

Under förprojekteringen har vi för avsikt att identifiera samverkansaktörer i andra europeiska länder som har arbetat med validering och samverkan under längre tid. Identifierar vi aktörer som kan ge ett mervärde till vårt genomförandeprojekt kommer vi att samverka med dessa genom erfarenhetsutbyte under genomförandeprojektet.

Under förprojekteringen kommer det därför vara aktuellt att besöka de samverkansparter som vi ser ger ett mervärde för genomförandeprojektet. Detta för att utreda förutsättningarna till ett hållbart samarbete i genomförandeprojektet.

Medfinansiärer

  • Vuxenutbildningsförvaltningen

Samarbetspartners

  • AcadeMedia Eductus Göteborg
  • Meritea AB
  • Odinsskolan
  • People in Progress

Kommun

  • Göteborg