Logotyp på utskrifter

Teknikomställning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareHRM Ritline AB
KontaktpersonHåkan Carlström
E-posth.carlstrom@hrmritline.se
Telefonnummer031-7654891
Beviljat ESF-stöd3 584 675 kr
Total projektbudget3 584 675 kr
Projektperiod2009-03-18 till 2011-03-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

HRM och Tricab som tidigare inriktat en stor del av sin verksamhet mot fordonsindustrin står inför krav på stora omställningar.

Företagen önskar att bedriva ett projekt inom utbildning för att både individerna och företagen ska bli än mer attraktiva och därmed kunna slå sig in på nya områden.

Bakgrund

På grund av de stora neddragningarna och betydande strukturella förändringarna inom fordonsindustrin i Västsverige, krävs nu en kursändring för de sökande företagen, som tidigare inriktat en stor del av sin verksamhet mot fordonsindustrin och dess underleverantörer.

De sökande företagen önskar nu att ställa om inriktningen, främst genom utbildningsinsatser men också genom andra aktiviteter för att bredda både kompetens och företagets spridning geografiskt. Utbildningsinsatserna kommer att ge personalen en bredare kunskapsbas att stå på vilket kommer att vara till nytta både för företagen och för individerna.

Respektive företag bifogar en förstudie som kompletterar ansökan och beskriver bakgrunden ytterligare.

Syfte

De båda företagen vill med befintlig personal överföra verksamhet från fordonssegmentet till annan utvecklingsintensiv industri. HRM kommer även framöver att ha sin bas i Göteborg och målet är att flertalet av de anställda ska arbeta i Västra Götaland. Med tanke på situationen vill HRM och Tricab dock på kort sikt fortsätta etableringen nationellt för att minska beroendet av den västsvenska industrin samt öka antalet internationella uppdrag något.

Målsättning

Målsättningen är att under 2009 göra en omställning av företagen för att kunna bibehålla nuvarande personalstyrka.

Efter projektets genomförande är målet att respektive företag ska ha 15 uppdrag inom de tre nya prioriterade branscherna. Antalet personer aktiva inom personbilsprojekt ska inte överstiga 30%.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Både Tricab och HRM/Ritline har kontor som är väl anpassade för funktionshindrade. Tricabs kontor ligger i markplan och det finns handikappsramp vid ingången. Tillgång till handikappstoalett finns.

HRM:s kontor ligger på tredje och fjärde våning och det finns hiss till de båda kontorsplanen, två handikappstoaletter, lokalerna har rymliga korridorer och dörrpassager.

Utöver fysiska funktionshinder är det också viktigt att ta hänsyn till olika typer av psykiska handikapp. Läs vidare under rubriken jämställdhetsintegrering hur projektet aktivt kommer att arbeta med tillgänglighet, jämställdhet och mångfald.

Jämställdhetsintegrering

Projektet kommer i första hand vända sig till de anställda inom de båda företagen, och inom företagen sker ingen särbehandling vare sig på grund av hudfärg, etnisk bakgrund eller funktionshinder. Det som projektledarna sett som viktigt är att projektet ska inbegripa kurser/utbildningar/praktik inom områden som exempelvis miljö och kvalitet där kvinnorna är väl representerade.

De båda företagen ser projektet som en möjlighet att i större utsträckning än tidigare arbeta aktivt med frågor rörande jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. Man kommer därför i projektet att avsätta resurser för att bevaka dessa frågor, utbilda projektansvariga och undersöka hur befintliga och nya kunder lever upp till respektive företags policys.

Transnationellt samarbete

En av de nya branscherna som de båda företagen vill inrikta sig emot är offshoreindustrin. Stor del av denna industri finns i Norge. Även elbilen Think som HRM arbetar gentemot finns i Norge. Det är viktigt att företagen inte är helt beroende av Västsveriges fordonsindustri. Företagen önskar ha kunder spridda över Sverige men också internationellt även om tanken är att det mesta av jobbet ska bedrivas i Göteborg. Därmed kan det framöver bli mer projekt som bedrivs "in house", det vill säga att man utför uppdragen på respektive kontor.

Deltagande aktörer

  • Tricab 2.0 AB

Kommun

  • Göteborg