Logotyp på utskrifter

Team Sportia Kompetensutvecklingssatsning

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasGenomförande
ProjektägareTeam Sportia AB
KontaktpersonTommy Andersson
E-posttommy.andersson@teamsportia.se
Telefonnummer031-355 10 00
Beviljat ESF-stöd1 364 538 kr
Total projektbudget1 364 538 kr
Projektperiod2008-06-20 till 2009-12-19
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

I samband med framtagandet av vår varumärkesplattform under 2006-2007 gjordes ett omfattande analysarbete, vilket resulterade i att vi definierade ett stort omställningsbehov för branschen och Team Sportia. I Västsverige kunde man konstatera att flera faktorer bidrar till det stora omställningsbehovet:

Många anställda i kedjan är korttidsutbildade och befinner sig därför i en utsatt position i tider då arbetsmarknaden viker
Vi är verksamma inom handel, som allmänt är en utsatt bransch, och kan med det här projektet bidra till att höja kompetensen inom handel i regionen.
För många anställda är jobbet ett genomgångsjobb
På vissa håll stor personalomsättning
Konkurrenskraften är beroende av duktiga medarbetare och ledningar
Kvinnor jobbar företrädesvis med konfektion och kassaarbete
Män får i större utsträckning arbeta med hårda varor (idrottsutrustning)
Det finns få kvinnor i ledningsposition
Kompetensbrister inom ledarskap och kundservice
Genom ett upplägg som sammanför butikerna i ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt, baserad på en gemensam plattform, får alla medarbetare träffa kollegor från andra platser vilket befrämjar erfarenhetsutbytet och lärandet.

Butikernas slutsats är att möta omställningsbehoven som Team Sportia står inför genom att:

Förbättra det dagliga ledarskapet i butik
Utveckla alla medarbetares servicekänsla och säljkompetens
Utveckla alla butiksanställdas kompetens inom funktionella skor, den strategiskt viktigaste varugruppen
Öka effektiviteten i affärshantering genom kompetens i Affärssystemet Axapta
Under 2007 deltog regionens 26 butiker med all sin personal i konferenser på fyra olika ställen. För butikernas del innebar arbetet att man var delaktig i framtagningen av en ny Varumärkesplattform, som omfattar hela inriktningen av kedjan för att stärka identiteten och konkurrenskraften. Ett mycket viktigt inslag i den plattformen är kompetensutveckling.

Regionens samtliga Team Sportia butiker kommer att påverkas genom att alla butiksägare, butikschefer och butiksanställda deltar i kompetensutvecklingen. Detta kommer starkt att bidra till en ökad konkurrenskraft och en långsiktigt förbättrad lönsamhet.

Syftet är att genom kompetensutveckling möta omställningsbehovet att höja personalens och ledarskapets kompetens som butikerna står inför. Det görs för att förbättra konkurrenskraften och den långsikitga lönsamhetsutvecklingen.

Jämställdhet beaktas genom en utbildning riktad till cheferna och genom att kedjan påbörjat arbete med att ta fram en gemensam jämställdhetsplan. Utbildningarna som personalen genomgår breddar deras kompetens och skapar förutsättningar för att de kan arbeta inom alla områden i butikerna.

Tillgänglighet beaktas genom ett utbildningsmoment inom ramen för ledarutbildningarna. Den tar fasta på den nya lagen om tillgänglighet för funktionshindrade och betonar såväl möjligheter till anställning som tillgängligheten för kunder med funktionshinder.

Projektet är tänkt att genomföras under tiden 080620 -091219.

Bakgrund

Grunden till Team Sportia lades redan på 60- och 70-talet. Enskilda fackhandlare började bilda inköpsgrupper och kedjor för att öka sin konkurrenskraft gentemot varuhusens expansion. Inom sporthandeln bildades Fri Team 1973. Av de järnhandlare som sålde sport bildades så småningom Järnia Sport som sedan ändrade namn till Sportia. 1989 fusionerades Sportia och Fri Team, och bildade sportkedjan Team Sportia. Med butiker från norr till söder var vi inledningsvis en frivillig fackhandelskedja. 1994 gick vi över till franchising, en fastare samarbetsform och enhetligare profil som gjorde oss starkare.

I Västsverige har Team Sportia 26 butiker samt Kedjecentralen i Mölnlycke. På butiksnivå innebär detta att vi i Västsverige har den starkaste regionala representationen i hela landet, 23% av våra butiker finns där. Denna ansökan gäller dels samtliga butiker i regionen, dels Kedjecentralen. Först beskrivs behoven på butiksnivå, därefter behoven på Kedjecentralen.

Butikerna har starkt stöd av kedjans närvaro över hela landet och Kedjecentralen. Genom sin tillhörighet har man en rad fördelar både i marknadsföringen och med vitala frågor som profil, stödsystem, sortiment, erfarenhetsutbyte, utbildning etc. De 26 butikerna anställer 159 personer i regionen, varav 77 kvinnor och 82 män. De omsatte 324 milj år 2006. Butikerna finns i:

Skövde
Hjo
Mariestad
Nordstan
Kungsbacka
Backaplan
Klubb Göteborg
Frölunda
Mölndal
Stenungsund
Varberg
Älvängen
Trollhättan
Uddevalla
Strömstad
Lysekil
Mellerud
Skärhamn
Borås, city
Borås, Knallerian
Alingsås
Kinna
Ulricehamn
Tranemo
Halmstad, city
Halmstad, Flygstaden
I Team Sportias organisation har man en geografisk indelning av landet, som för Västsverige inte direkt motsvarar den regionindelning som ESF-Rådet har. De 26 butikerna hålls i detta projekt samman av en regionansvarig, butiksägare i Mariestad och styrelseledamot i Team Sportia AB.

I kedjan processade man fram en Varumärkesplattform under 2005-2006. Det skedde i flera steg där kedjeledning, valda representanter från butiksägarna och huvudstyrelse deltog. Alla butiksägare deltog i en konferens i nov 2006 och gavs en grundlig genomgång och bakgrund till de nya Varumärkesplattformen. Grupparbeten kring frågeställningar i plattformen genomfördes vilka användes i genomförandeplanen. Under 2007 deltog regionens butiker med all sin personal i konferenser på fyra olika ställen inom ramen för detta stora arbete. För butikernas del innebar arbetet att man var delaktig i framtagningen av den nya Varumärkesplattformen, som omfattar hela inriktningen av kedjan för att stärka identiteten och konkurrenskraften. Ett mycket viktigt inslag i den plattformen är kompetensutveckling. Vid träffarna i regionen fick deltagarna möjlighet att ge input till Varumärkesplattformen och till den kompetensutveckling som blir konsekvensen av plattformen. Varje butik har sedan diskuterat igenom utbildningsbehoven och anmält sin personal till relevanta utbildningar.

All personal har således varit delaktig i framtagning av kompetensutvecklingsplanen, dels på butiksnivå och dels genom träffarna i regionen. Butikerna har sedan anmält alla sina anställda till relevant utbildning. Det innebär att samtliga anställda vid samtliga butiker i regionen ska delta i kompetensutveckling.

All butikspersonal ska delta i tre olika utbildningar:
Excellent service - Idé och merförsäljning
Skorådgivning baserad på anatomi och funktionella skor
Generell utbildning på affärssystemet Axapta

Utvald personal ska delta i:
Fördjupad utbildning i lagerstyrning och ekonomi inom affärssystemet Axapta

Alla butikschefer ska genomgå:
Dagligt ledarskap för butiksägare, inklusive utbildning rörande Tillgänglighet
E-utbildning i jämställdhet

Ledstjärnan för all personal inom kedjan är vår Varumärkesplattform, vilken består av följande 12 delar.

1 Vision
2 Affärsidé
3 Koncept
4 Målgrupp och kund
5 Varumärkesposition
6 Medarbetare
7 Kommunikation
8 Sortiment
9 Affärskultur
12 -Butiker
Vissa av punkterna är mer betydelsefulla ur kompetensutvecklingshänseende:
Vision: Team Sportia ska med kunskap, hög service och rätt sortiment bli branschens mest lönsamma kedja.
Affärsidé: På ett enkelt och modernt sätt erbjuder vi sport- och fritidsprodukter till hela familjen, som är måna om sin hälsa och fritid
Målgrupp och kunder: En aktiv kund, mån om sin hälsa och fritid. Vi behandlar våra kunder med respekt och omsorg
Medarbetare: Våra viktigaste resurser näst kunden, är våra medarbetare. Samspelet mellan teamet lokalt och centralt är avgörande betydelse för butikens framgång. Vi arbetar efter orden delaktighet och dialog. Vi är lyhörda och visar respekt för varandra.

Som komplement till Varumärkesplattformen har vi under slutet av 2007 centralt initierat arbetet med att ta fram en "Jämställdhetsplan", såväl som en "Plan för tillgänglighet för funktionshindrade" för Team Sportia. Detta arbete kommer att ske med delaktighet från butikspersonalen, såväl som personalen centralt.

Diskussionerna i kedjan ledde till att kedjeledningen fick i uppdrag att forma ett sammanhållet utbildningsprogram som kan möta det omställningsbehov som utmaningarna i Varumärkesplattformen innebär. Sammanfattningsvis handlar det om Team Sportia-kedjans långsiktiga lönsamhetsutveckling och överlevnad genom kunskap, hög service och rätt sortiment. Samtidigt kan vi konstatera att flera av de faktorer som påverkar oss och som utgör grunden för omställningsbehovet i kedjan är sådana som ESF-Rådet i Västsverige har fokuserat i sin utlysning:

En överväldigande majoritet av de anställda i kedjan är korttidsutbildade och befinner sig därför i en utsatt position i tider då arbetsmarknaden viker. Vi vill höja och bredda deras kunskaper.
Vi är verksamma inom handel, som allmänt är en utsatt bransch, och kan med det här projektet bidra till att höja kompetensen inom handel i regionen.
Behov av att stärka entreprenörskapet och förbereda för kommande generationsskiften
För många anställda är jobbet ett genomgångsjobb. Genom att höja och bredda innehållet i jobbet vill vi motivera fler att stanna kvar.
På vissa håll stor personalomsättning. Vi vill bidra till att sänka personalomsättningen.
Konkurrenskraften är beroende av duktiga medarbetare och ledningar.
Kvinnor jobbar företrädesvis med konfektion och kassaarbete. Vi vill motivera dem att bredda sitt kompetensområde och arbeta mer med utrustningssidan.
Män får i större utsträckning arbeta med hårda varor (idrottsutrustning)
Det finns mycket få kvinnor i ledningsposition. I ett längre perspektiv vill vi skapa bättre förutsättningar för kvinnor att ta ledningsansvar.
Genom ett upplägg som sammanför butikerna i ett gemensamt kompetensutvecklingsprojekt, baserad på en gemensam plattform, får alla medarbetare träffa kollegor från andra platser vilket befrämjar erfarenhetsutbytet och lärandet.
För såväl de anställda som kedjan är det en nödvändighet för långsiktig utveckling att bredda och fördjupa kompetensen samt förnya kompetens på områden där det skett förnyelse. Slutsatsen är att Team Sportia står inför omställningsbehov som ska mötas genom att:
För såväl de anställda som kedjan är det en nödvändighet för långsiktig utveckling att bredda och fördjupa kompetensen samt förnya kompetens på områden där det skett förnyelse. Slutsatsen är att Team Sportia står inför omställningsbehov som ska mötas genom att..
Se vidare i ansökan.


Syfte

Att genom kompetensutveckling möta omställningsbehovet att höja och bredda personalens och ledarskapets kompetens som Team Sportias butiker och Kedjecentral står inför. Projektet ska också stärka entreprenöskapet hos butikerna i regionen och medverka till att underlätta generationsskiftesproblematiken. Det görs för att förbättra konkurrenskraften och den långsiktiga lönsamhetsutvecklingen.

Kompetensutveckling skall genomföras inom områdena:

Excellent service - Idé och merförsäljning. För alla anställda
Ledarskap för butiksägare och butikschefer. Inkluderar utbildning i tillgänglighetsfrågor. (Genomförs i egen regi)
Ledarskap i grupp för Kedjecentralen, inkl tillgänglighet
Ledarskap individuell för Kedjecentralen
Skorådgivning baserad på utbildning inom anatomi speciellt inom fotens funktioner och funktionella skor. Ett område som identifierats som speciellt viktigt för Team Sportia, då man av tradition har haft både djup och bredd i kunskaper om funktionella skor. För alla butiksanställda. (Genomförs i egen regi)
Utbildning i vårt affärssystem Axapta för butikspersonal för att stärka medarbetarnas affärskunnande och öka deras anställningsbarhet. Därigenom ökas nyttan av kedjans lösningar för elektronisk affärshantering, butikernas affärsmöjligheterna stärks och konkurrenskraften ökar.
E-utbildning i jämställdhet för alla chefer, och all personal på Kedjecentralen så att jämställdhetsfrågorna kan bli bättre hanterade i varje butik.
Presentationsteknik och Föhandlingsteknik, för ca 30 personer på Kedjecentralen

Målsättning

Mål
All Team Sportia personal i regionen genomgått utbildningen "Excellent service - Idé och merförsäljning".
All butikspersonal genomgått utbildningen "Skorådgivning baserad på anatomi och funktionella skor".
Alla butiksägare och butikschefer genomgått utbildningen "Dagligt ledarskap för butiksägare" inklusive utbildning rörande Tillgänglighet
All personal i butiker genomgått generell utbildning på affärssystemet Axapta.
Utvalda medarbetare genomgått fördjupad utbildning i lagerstyrning och ekonomi inom Axapta
Alla chefer genomgått utbildning om Tillgänglighet i samband med chefsutbildning
Alla chefer och personal på Kedjecentralen genomgått e-utbildning i jämställdhet
8 ledare på Kedjecentralen genomgått ”Ledarskap i grupp” avsedd för Kedjecentralen
6 ledare på Kedjecentralen genomgått ”Ledarskap individuell” avsedd för Kedjecentralen

Notera att vår ansökan omfattar ett urval av utbildningarna som genomförs.

Effekter
Genom dessa kompetensutvecklingssatsningar kommer vi att säkerställa att vår konkurrenskraft och lönsamhet förbättras och bidra till att Team Sportias position på marknaden har förstärkts, samtidigt som individernas kompetens inom kedjan har utvecklats och bidragit till varje individs stärkta ställning och möjligheter till en fortsatt positiv yrkesutveckling på marknaden. Utvecklandet av job-rotation (ingår som en del i utbildningen ”Dagligt ledarskap för butiksägare”) som ett verktyg för utveckling av medarbetarna och stimulans för individen stärker ytterligare individens ställning.

På vissa viktiga nyckeltal i kedjan förväntas effekten på butiksnivå i Västsverige bli:

Omsättningen ökar med 5% per år.
Bruttovinsten ökar med 2% per år
Vinstmarginalen ökar till 5,7% år 2009

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsfrågan aktualiseras inte minst genom den Nationella planen för tillgänglighet som vi skall uppfylla fram till 2010. Butiker, information, arbetsmöjligheter mm behöver tillgängliggöras även för funktionshindrade. Inom området tillgänglighet har vi gjort en enkät som visar situationen inom våra butiker. Vi har i nuläget 3 funktionshindrade medarbetare med anställningsstöd. Tjänstgöringsgraden varierar från 70% till 75%.
I det fortsatta arbetet inom området kommer vi att som en del i årets ledarskapsutbildningar lägga in ett avsnitt på 2 timmar per utbildning kring tillgänglighet där frågor som hur vi inom Team Sportia kan eliminera diskriminering av funktionshindrade, hur kan vi underlätta funktionshindrades besök i våra butiker, hur vi kan underlätta att personer med funktionshinder får möjligheter att hitta arbete inom Team Sportia. En analys av arbetsskadades möjligheter leder också till att bättre information om sådana frågor kan spridas inom branschen och därmed motivera till ett större engagemang för dem.

Jämställdhetsintegrering

Se under avsnittet "Bakgrund till projektet - Jämställdhetsintegrering".
Alla anställda skall gå planerade utbildningar. Rekryteringen av deltagare säkerställer detta.

Deltagande aktörer

 • Alvar Karlsson Cykel @ Fritidsaffär AB, Stenungss.
 • Björn Erlandsson Sport ABm, Team Sportia Nordstan
 • BL Sportextra Fritid AB, Team Sportia Backaplan
 • BL Sportextra Fritid AB, Team Sportia Backaplan
 • Fritid-Center i Borås AB, Team Sportia Borås
 • Fritid-Center i Knalleland AB, Team Sportia
 • Fritidscenter i Varberg AB, Team S Varberg
 • Ingemar Pettersson Sport AB, Team Sportia Halmstad
 • IP 4 Sport AB, Team Sportia Halmstad XL
 • Kinna Cykel AB, Team Sportia Kinna
 • Kjells Sport i Mellerud AB, Team Sportia Mellerud
 • Kjells Sport i Mellerud AB, Team Sportia Mellerud
 • Malms Sport & Fritid i Lysekil AB
 • Molanders Sport & Fritid AB, Team S, Ulriceham
 • Sportbutiken Waldås
 • Sportmagasinet i Hjo AB, Team Sportia Hjo
 • Stefans Sport i Skärhamn AB, Team Sportia Skärhamn
 • Stemi Sport AB, Team Sportia Alingsås
 • Strömqvist Sport i Tranemo AB, Team S., Tranemo
 • Team Sportia i Älvsängen AB, Team S Älvängen
 • Trollhättan Sport @ Trend AB, Team S, Trollhättan
 • Tsb 1 AB, Team Sportia Västra Frölunda
 • TSB Skövde AB, Team Sportia Skövde
 • Vickys Sport Shop, Team Sportia Kungsbacka
 • Wiktorssons Cykel @ Motor AB, Team Sportia Mariest

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö