Logotyp på utskrifter

Svetsutbildning för unga utanför

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareGöteborgs kommun Utbildningsförvaltningen
KontaktpersonPer-Anders Linglander
E-postper-anders.linglander@educ.goteborg.se
Telefonnummer031-3672546
Beviljat ESF-stöd2 467 075 kr
Total projektbudget7 263 675 kr
Projektperiod2008-11-03 till 2011-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syfte med projektet är att ge unga utanför en chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet erbjuder en yrkesutbildning och möjlighet till eget boende. Projektet har en social dimension som syftar till att stärka deltagaren. Målet är att deltagarna ska klara sig på egna inkomster.

Bakgrund

Inledning
Av de vägledande principerna för utvecklingsarbetet Ung & Trygg i Göteborg framgår att nya och effektivare samarbetsformer mellan myndigheter och organisationer ska utvecklas, så att de tillsammans kan ge ungdomar i riskzonen positiva alternativ och möjligheter. Som ett led i detta arbete har det framkommit genom möten med Ung & Trygg och ESAB AB som är en svetsutrustnings leverantör, att det finns stor efterfrågan av svetsare. I möten mellan utbildningsförvaltningen och SDF Gunnared tillsammans med representanter från ESAB är parterna överens om ett samarbete. Samarbetet är tänkt i form av en yrkesutbildning i svetsning för unga utanför. Utbildningen ska leda till grundläggande kunskaper i svetsning och ge möjlighet till arbete eller vidareutbildning. Det finns också en uttalad önskan om att detta projekt, precis som liknande projekt inom Ung & Trygg satsningen, ska ge deltagarna möjlighet till bostad efter godkänd utbildning. Med detta som bakgrund har även representanter för de allmännyttiga bostadsbolagen i Gunnared, Lärjedalen, Backa, Biskopsgården, Lundby, Bergsjön och Kortedala inbjudits att delta i samarbetet. Eftersom vissa av deltagarna kommer att vara över 20 år kommer också vuxenutbildningsförvaltningen att vara part i samarbetet.

Bakgrund och problemdefinition
Många äldre ungdomar utanför arbetsmarknaden tillhör inte bara gruppen ungdomar i riskzon utan är också negativa förebilder för yngre ungdomar som riskerar att bli utsatta för rekrytering till kriminella gäng. Ett projekt som detta med socialtjänsten och utbildningsväsendet i samarbete med näringslivet är ett viktigt steg i rätt riktning för att skapa framtidstro för dessa ungdomar.

Individ- och Familjeomsorgens uppgift är att stödja, hjälpa och skydda utsatta personer och grupper i samhället. En del av arbetet är förebyggande och sker ofta i samverkan med andra samhällsfunktioner. Socialtjänsten har kontakt med ungdomar som har en uttalad psykosocial problematik och som behöver en systematisk metodik för att få sysselsättning. Många gånger passar ungdomarna inte in bland de insatser som finns i samhället, utan har "fallit mellan stolarna" i rehabiliterings- och utbildningsinsatser.

Socialtjänsten har sett ett samband mellan problem i skolan, svårigheter att få arbete och avsaknad av eget boende. Utan utbildning och arbete blir det svårare att få ett boende, samtidigt som avsaknad av eget boende i sin tur påverkar möjligheterna att fokusera på skola och arbete. När dessa tre faktorer inte fungerar finns det risk för utanförskap innehållande kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och andra sociala problem.

I områden som Gunnared, Lärjedalen, Backa, Biskopsgården, Bergsjön, Kortedala och Lundby är det viktigt att ge ungdomar i riskgruppen en möjlighet att komma tillbaka i samhället och erbjuda en realistisk väg för att uppnå en god livssituation. Inte minst behövs det som en motvikt till det som destruktiviteten i gängbildningarna erbjuder. Vi ser att åtgärder bör riktas till ungdomar och innehålla en kedja av insatser som motverkar problemen.

Aldrig förr har ungdomar haft så svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet svetsutbildning för unga utanför är en del i ett större projekt, vars uppgift är att bryta negativa sociala mönster och låta ungdomar som befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden få en chans att etablera sig. Det finns ett stor efterfrågan på svetsare och med coachning och individanpassad undervisning, tror vi att det är möjligt att göra arbetsmarknaden tillgänglig för dessa ungdomar.

Syfte

Syfte
Syftet med projektet är att ge ungdomar som befinner sig utanför den ordinare arbetsmarknaden och som är aktuella för försörjningsstöd sysselsättning i form av utbildning och praktik, samtidigt som de får en möjlighet att lösa sin livs- och boendesituation.

Projektet ska ge ungdomar möjligheter till en yrkesutbildning som leder till egen försörjning, men också att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande. Deltagarna ska kunna känna tillit till projektet och få en tro på att det finns en ljusare framtid efter projektet.

Projektet avser även att försöka göra svetsyrket mer attraktivt för kvinnor då yrket i dag är mansdominerat och det finns en efterfrågan av kvinnliga svetsare.

Under projekttiden ska deltagarna utöver yrkeslärare få tillgång till en coach med syfte att vara ett stöd, göra utbildning mer tillgänglig för att minska avhopp, och senare för att hjälpa deltagarna att få arbete eller vidareutbildning.

Projektet Svetsutbildning för unga utanför är en del i ett större projekt och omfattar en utbildningsdel på sex månader. Utbildningens kurser och innehåll har arbetas fram i samarbete mellan Handelsakademin, Utbildningsförvaltningen och Yrkestekniskt centrum Lindholmen.

Den 6 månader långa utbildningen syftar till att ge deltagaren grundläggande kunskap om svetsning. Det är också en kartläggningsprocess som syftar till att koppla in andra resurser om så behövs samt kartlägger motivation och behov av stöd. Projektledaren och övriga personal som är knutna till eleven har regelbundna och täta uppföljningar under praktikperioden. Uppföljningen kommer att ske genom individuella samtal med deltagaren samt genom trepartsamtal mellan deltagare, projektledare och lärare.

Utbildningen har även en social dimension, då den kommer att innehålla moment som tar upp värderingar, språk, kulturella skillnader, sociala koder, motivation och stress. Den så kallade servicemodulen syftar till att stärka deltagaren och skapa en tillgänglig arbetsplats för alla, där ingen skall känna sig diskriminerad.

Det kommer även att läggas stor vikt vid att engagera eleven.
Coachen som följer eleverna genom utbildning finns till som ett stöd och uppmärksammar elevens särskilda behov som underlättar för en individanpassad undervisning och minskar risken för avhopp. Coachens ska sträva efter att få en dialog med eleven, så att eleven känner delaktighet och att utbildningen blir tillgänglig och uppfattas som ett uppnårligt mål. På såvis hoppas vi behålla de elever vi rekryterar och öka intresset hos flickor.

Urvalsprocess
En grundlig urvalsprocess är en förutsättning för ett lyckat resultat. Urvalsprocessen består av fem moment:
1.Information till handläggarna på socialkontoret och berörda lärare på skolor där någon elev kan vara aktuell för deltagande i projektet
2.Information med den intresserade tillsammans med dess socialsekreterare eller lärare
3.Projektledaren genomför en kartläggningsintervju med den intresserade
4.Den intresserade och projektledaren besöker utbildningsplatsen
5.Beslut om start fattas. Överenskommelsen skrivs under.

Intervjuprocessen kommer att vara omfattande för att få en bild av deltagarens möjligheter, förmågor, problematik samt eventuella stödbehov för att anpassa och göra kursen tillgänglig och minska avhopp. Socialsekretare som arbetar med unga mellan 16-24 år anmäler intresserade deltagare i målgruppen. Lärare har också möjlighet att anmäla deltagare genom sitt samarbete med socialtjänsten. Projektledaren kallar alla intresserade till en intervju för att därefter ta ställning till om denne passar som deltagare.

Vad händer efter utbildningen?
Praktik
Förutom de praktiska momenten som ingår i utbildningen ska projektledaren i samarbete med ESAB och eller coachen sträva efter att skaffa praktikplatser på ett företag för deltagarna. Ett viktigt moment är att arbetsuppgifterna är avgränsade och begripliga och att deltagaren kan uppleva motivation i dessa. Att bli en i arbetslaget och känna gemenskap på raster och fikastunder är en viktig del av arbetet.

Certifiering
Certifiering av deltagare erbjuds i samarbete mellan YTC och ESAB. En certifiering utförs av 1 till 3 svetstekniker. Detta sker löpande under traineeperioden

Arbete
Svetsakademin är ett utbildnings och bemanningsföretag i samarbete med Göteborg Stad, YTC, Ung & Trygg, Handelsakademin och ESAB som rekrytetar och anställer de deltagare som tillgodogjort sig utbildningen och som fungerar på arbetsmarknaden.

Bostad
När deltagaren blir självförsörjande har deltagaren möjlighet att teckna ett förstahandskontrakt hos något av de bostadsföretagen som är partners i projektet. Projektledaren har uppföljning med deltagaren två månader efter att deltagaren flyttat in i sin egen lägenhet.

Villkor för tecknandet av hyreskontrakt
Deltagaren ska vara självförsörjande genom arbete där anställning är 6 månader eller mera eller ha studielån från CSN.

Målsättning

Målsättning
Rekrytera 80 deltagare genom socialtjänsten i Gunnared, Lärjedalen, Backa, Biskopsgården, Lundby Bergsjön och Kortedala i samråd med utbildningsförvaltningen och vuxenutbildningsförvaltningen som får genomgå en 6-månaders svetsutbildning.

Det övergripande målet är att samtliga 80 deltagarna efter projekttiden ska klara sig på egna inkomster, ha sysselsättning i form av utbildning eller jobb och egen bostad.

Ett delmål är att de ska fungera i arbetslivet och etablera sig på arbetsmarknaden. De ska också tillförskansa sig sociala kompetenser så att de klarar av ett eget boende och integreras i ett acceptabelt och lagligt socialt sammanhang.

Kortsiktigt mål :
Minska antalet studieavbrott i utbildningen och därmed antalet arbetslösa ungdomar. Stärka deltagarnas självkänsla och få dem att känna delaktighet.

Långsiktiga mål:
Ge samtliga 80 ungdomarna en chans att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden dvs. möjlighet till arbete eller vidareutbildning. Efter godkänd utbildning ge ungdomarna möjlighet till bostad och därmed minska risken för utanförskap.

Införliva utbildningen i den ordinarie verksamheten och utveckla projektideen som är applicerbar även inom andra yrkesutbildningar

Sprida erfarenheterna vidare till andra yrkesområden, men även till andra organisationer som arbetar med ungdomar och utanförskap.

Göra svetsyrket mer attraktivt för kvinnor.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att arbeta med tillgänglighet är en ständig process och det är vårt övergripande ansvar som projektägare tillsammans med samtliga involverade att se till att det genomsyrar hela projektet, såvål deltagare som samverkanspartners. Vi vill få ett sammanhållet tillgänglighetssarbete och kommer tillsammans med våra samverkanspartners diskutera hur vi kan förbättra tillgängligheten.

För att starta upp krävs en tydlig handlingsplan. Första steget och idén med projektets servicemodul har varit att skapa en tillgänglig verksamhet där alla ska känna sig delaktiga och utvecklas efter sin egen fömåga.

Vi avser att skapa en tillgänglig arbetsplats där ingen känner sig diskriminerad vare sig det gäller kön, ålder, etnicitet, psykiska eller fysiska funktionshinder. Genom att arbeta med språk, attityder, kulturella skillnadnader och bemötande vill vi skapa en förståelse och medvetenhet som bidrar till en ökad acceptans hos så väl deltagare som hos de olika samverkans partnerna. Detta görs i utbildningens servicemodul.

Coachen ska finnas som ett stöd för deltagaren och hjälpa till att indivdanpassa undervisningen. Deltagaren ska efter sin egen förmåga, sina egna förutsättningar och behov kunna tillgogogöra sig utbildningen, såväl utbildningsmaterialet som i kommunikationen med lärare och praktikplatser.

Lokaler kommer att iordningsställas och anpassas till projektet, och som stöd och inspirationskälla kommer vi att titta på Göteborg Stads riktlinjer samt Handisams riktlinjer för tillgänglighet.

Då kursen är avsedd för både flickor och pojkar kommer vi se till att det finns låsbara omklädningsrum med separata duschar. Vi kommer även se till att det finns enskilda studierum och grupprum för de som behöver.

Intervjuprocessen kommer att vara omfattande för att få en bild av deltagarens möjligheter, förmågor, problematik samt eventuella stödbehov i syfte att göra kursen tillgänglig och minska avhopp (se urvalsprocess).

Kursen är i dagsläget dock inte tillgänglig för ungdomar med grava fysiska funktionshinder. Detta pga säkerhetsfrågor och en farlig arbetsmiljö.
Jämställdhetsintegrering

Som diskuterats i SWOT-analysen kan mäns acceptans för kvinnor inom svetsyrket, liksom att kvinnor inte tror sig passa som svetsare vara ett hinder. Vi vill öka acceptansen hos deltagarna.

Det finns en tydlig efterfrågan av kvinnliga svetsare. Svetsyrket är idag ett mansdominerat yrke och kan uppfattas som skrämmande för kvinnor. Vi vill göra svetsyrket tillgängligt för kvinnor och har därför vävt in servicemodulen i utbildningen som tar upp jämställdhet, förhållningsätt, språkbruk, konflikthantering på arbetsplatsen. Detta kommer också att löpa som en rödtråd genom hela projektet eftersom coachen kommer vara vid deltagarnas sida och se vad gruppen har för behov.

Rekryteringen som innehåller samtal och en kortare introduktion kommer förhoppningsvis att påverka flickorna postivt och att öka intresset (se urvalsprocess under rubriken Syfte).

Vi strävar efter att 20% av deltagarna ska vara flickor.

I den mån det går kommer vi även att stäva efter att få en jämlik fördelning mellan män och kvinnor i projektorganisationen.

Transnationellt samarbete

Projektet innehåller i dagsläget ingen transnationell verksamhet men intentionen är att hitta en samarbetspartner för erfarenhetsutbyte kring frågor som rör utbildning för unga utanför. Likaså för att utveckla projektet som helhet och utbildningen.

Medfinansiärer

  • Göteborgs kommun Utbildningsförvaltningen
  • Vuxenutbildningsförvaltningen

Samarbetspartners

  • Handelsakademin AB

Kommun

  • Göteborg