Logotyp på utskrifter

Studiorum

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareBergsjöns Kultur- & Mediaverks
KontaktpersonShaker K Tahrer
E-postinfo@kulturmediaverkstan.se
Telefonnummer031-481270
Beviljat ESF-stöd260 000 kr
Total projektbudget520 000 kr
Projektperiod2009-01-07 till 2009-05-01
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Studiorums mål är att minska glappet mellan unga filmarbetare och professionella filmare. Genom att utarbeta en ny modell, för att integrera unga filmarbetare med äldre erfarna, kan båda få utbyte av modellen.

Bakgrund

Idag är ett socialt nätverk en av de viktigaste vägarna till arbete för unga. För de unga utbildade, som inte har ett socialt kontaktnät inom kultur- och medievärlden, förblir drömmen ouppnåelig. Platstillgången är begränsad och de flesta filmskolor erbjuder inget fortsatt stöd för eleverna efter att den reguljära undervisningen avslutats. Om skolan lyckas ordna praktikplats är det oftast bara för 1-2 månader i en produktion, som har en livslängd på minst två år, vilket gör att då de unga har kommit in i arbetet och organisationen måste dem lämna den. De fåtal, som lyckas på egen hand, få en plats i en filmproduktion har samma utgångspunkt, samt ett allmänt begränsat utrymme och ansvar. De vanligaste uppgifterna är att koka kaffe, ringa och bekräfta schema till inblandade och duka upp bord för raster. På detta sätt försvinner de ungas förmåga att utvecklas, men även få tillgång till de äldres erfarenhet. Dessutom försvinner helhetsperspektivet i skapandet av ett projekt, samt den förståelsen för den långsiktiga planering som krävs för att lyckas med en arbetsuppgift. Detta gäller de som ändå var lyckosamma att komma in med en lite fot på arbetsmarknaden.

I rapporten 'Regionaliserad filmproduktion i ett filmarbetarperspektiv' (Dahlström, Hermelin, Östberg: 2007), en enkätundersökning besvarad av svenska aktiva filmarbetare, bekräftas bilden av en svår och kontaktbaserad arbetsmarknad. Tyngdpunkten för att få ett arbete inom kultur- och filmvärlden är ett gediget och brett kontaktnät.

Ännu svårare har det blivit då Svenska Filminstitutet proklamerade för två år sedan att de endast prioriterade etablerade aktörer på marknaden och SVT följde efter. Genom denna nya policy ges det lite utrymme för att upptäcka nya filmtalanger. På så sätt kan den svenska filmvärlden utarmas på nya talanger, särskilt på lång sikt. Då likstämmiga personer med en viss preferens och smak få verka kommer det oundvikligen bli en stagnation i utvecklingen. Dessa aktörer, som gynnas nu, kommer senare få svårt att konkurrera på en internationell marknad eller skapa nya effektiva inhemska produktionsätt.

De unga har hamnat i ett Moment 22, som gör det svårt för dem att vidareutvecklas eller få en chans att komma in på sin arbetsmarknad.
De behöver referenser, men även en chans att kunna vidareutvecklas inom sin yrkeskategori, vilket inte görs genom chaufförsarbete eller kaffekokande på en inspelning.

Studiorums mål är att minska glappet mellan unga filmarbetare och professionella filmare. Nyexaminerade filmarbetare, som står i övergången mellan studier och arbetslivet, skall genom Studiorum snabbt få relevant arbetslivserfarenhet i en professionell filmproduktion.

De unga skall i Studiorum intensivt under förprojekteringen utbildas för att arbeta mot ett konkret långfilmsprojekt. Studiorums modell är att erbjuda de unga meningsfulla och ansvarsfyllda arbetsuppgifter där varje deltagare växer med ökat ansvar och får en självklar plats i en produktion. Ju fortare de unga oetablerade kan få ett referensverk, ett nödvändigt kontaktnät, samt påbörja sin karriär, desto bättre.

Genom att låta äldre och erfarna filmarbetare träffa och vägleda nya talanger kan nya konstellationer och idéer växa fram. På det sättet skulle filmindustrin få ett uppsving i kompetens men även i utveckling, både kreativt, tekniskt och organisatoriskt. En sådan modell som Studiorum önskar skapa skulle bli en unik företeelse i hela filmvärlden. Det är genom att försöka finna nya lösningar idag som en hållbar och framgångsrik arbetsmarknad för filmare kan utvecklas. Den visuella produktionsvärlden expanderar alltmer. Därmed måste ett långsiktigt perspektiv utvecklas. Via att bibehålla och vägleda nya filmtalanger kan de inte bara bryta sitt utanförskap men även bli mer konkurrenskraftiga på den nationella och internationella marknaden.

Studiegrupper kommer först bildas i form av manus, produktion, produktionsdesign (scenografi, kostym, rekvistam.m) och storyboard/gestaltning. De unga kommer att delas in i studiegrupperna med olika funktioner utifrån utbildning och intresse. Studiegrupperna kommer att ha olika specifika funktioner under processen. Under förprojekteringen kommer olika workshops och seminarier med professionella utövare att genomföras. Inom dessa workshops men även i studiegruppsarbetet kommer de utbytas tankar om de olika momenten och dess innebörd i ett filmprojekt. Studiorum vill försöka bryta de traditionella könsrollerna som vissa yrkeskategorier på en filminspelning har och kommer därmed uppmuntra unga att välja studiegrupp och ett funktionsområde som går emot den rådande konventionen. De professionella utövarna kommer vara engagerade i genomförandet och ha ett huvudansvar för respektive grupp och dess utövare. På detta sätt kommer de unga ha en nära kontakt med en professionell och kan lätt få hjälp och råd i fall detta behövs.

De olika funktionerna kommer in beroende på var i processen projektet befinner sig i, samt när delmomentet är klart kommer studiegruppen upplösas och gå vidare in i en ny studiegrupp. Därmed kommer manusstudiegruppen upplösas då manuset är utarbetat för att övergå till studiegrupperna: location, scripta eller castinggruppen. Samma sak gäller studiegruppen produktionsdesign, som kommer övergå till olika funktionsgrupper inom ateljé. Storyboard/ gestaltningsgruppen kommer att upplösas till foto-, ljus- och ljudfunktioner. Studiegrupperna kommer med detta utmynna till sina respektive naturliga praktiska funktioner. Dock kommer produktionsgruppen förbli intakt till slutet av inspelningen, då funktionerna i förproduktion och inspelning är en naturlig efterföljd på varandra. Detta är gjort dels för att visa för alla parter hur beslut som fattades i förproduktionen påverkas under genomförandet och ge ett sammanband på hur alla funktioner på en inspelning är beroende av varandra och har samma värde. Studiorum kommer därmed kunna ge deltagarna en unik insikt om filmskapandets process och ge dem en högre förståelse för de komplicerade beslut som måste fattas och dess konsekvenser för filmen och dess organisation.


Syfte

Studiorums syfte är att underlätta för unga oetablerade mellan studier och arbetslivet att snabbare komma ut på arbetsmarknaden, genom att ge dem arbetslivserfarenhet, ett nödvändigt kontaktnät samt skapa ett referensverk åt dem. Genom att de unga tillsammans med professionella utformar och skapar ett långfilmsprojekt kan kontaktnät, idéer och erfarenheter utväxlas.

Studiorums mål är att skapa meningsfulla, ansvarsfyllda arbetsuppgifter där de unga deltagarna växer med ökat ansvar och får en självklar plats i produktionen. Efter projektet skall självständiga, kreativa människor ha vidarutvecklats och fått självförtroende att fortsätta arbeta och utveckla sina talanger. En långsiktig målsättning är att de unga efter förprojekteringen skall få chansen att omförvandla sina teoretiska beslut till praktiska göromål på inspelningen. Detta skulle bidra till att de fick en kontinuerlig lärandeprocess, samt förstå bättre hur ett beslut påverkar på hela projektet. Detta skulle bli en unik företeelse i svensk filmvärld, men även unikt i ett internationellt perspektiv, samt bidra till att de unga skulle kunna utvecklas och tillföra ny kompetens inom kultur- och mediavärlden runt Västsverige.

Ett annat unikt perspektiv med Studiorum är det banbrytande samarbetet mellan unga, semi- professionella och professionella med målet att den färdiga produkten skall visas för en bred publik både i Sverige och internationellt, samt att Studiorum genomförs i Bergsjön. En liten stadsdel, som dessutom är känd för sin segregration, skapar detta projekt är i sig banbrytande. Detta går i sin tur hand i hand med KMVs övergripande målsättning, att integrera svensk kultur i förorten.

Målsättning

Blanda professionella filmarbetare med unga oetablerade som aldrig skulle ha fått en chans.
- Skapa 8 studiegrupper, där unga och en professionell filmarbetare, som blir handledare, arbetar fram material som skall resultera och omsättas i genomförandefasen.

Intresserade och talangfulla unga får tillfälle att praktisera sina kunskaper.
- Skapa 1-3 platser för unga oetablerade i varje studiegrupp.

Mixa unga med olika bakgrund, ålder, erfarenheter.
- Ge 4-5 olika workshops, där studiegruppernas praktiska områden diskuteras men också omsätta teori till praktik.

Integrera jämställdhetsperspektivet.
- Fördela, i den mån det går, 50/50 i könsuppdelning i varje studiegrupp. Om inte: 50/50, analysera orsakerna och verkan på uppdelningen, för att kunna koppla resultatet till genomförandefasen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Studiorum kommer att eftersträva att projektet är tillgängligt och inkluderande för alla inom målgruppen. Lokalerna som Studiorums förprojektering sker är redan tillgängliga för personer med funktionshinder. Den fysiska arbetsmiljön är utrustad med de faciliteter som behövs för att deltagare med ett funktionshinder skall kunna vistas och arbeta obehindrat i lokalen.

Samma policys som tillämpas i jämställdhetsintegrering kommer att användas i tillgängligheten för personer med funktionshinder. Alla inblandade oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder, erfarenhet, sexuell läggning eller trosuppfattning skall bemötas med samma respekt och omtanke. Ett dokument kommer utformas där denna policy klart och tydligt skall framkomma.

Den kommunikativa tillgängligheten kommer att utformas allt eftersom deltagarnas behov fastställs. En grundförutsättning för att ett projekt skall kunna genomföras framgångsrikt är att kommunikationen mellan alla deltagare och parter blir tillfredsställd.

Resultatet av Studiorum kommer att publiceras i flera olika medieformer. En loggbok, samt en dokumentärfilm kommer att skapas parallellt under processen. Både medierna kommer skapas oberoende av varandra och kommer bli varandras komplement, samt resultatspridare.

Medfinansiärer

  • Familjebostäder i Göteborg AB
  • Göteborgs stad, SDF Bergsjön

Samarbetspartners

  • Folkhögskoleventrum i Bergsjön
  • Göteborgs stad, SDF Bergsjön

Kommun

  • Göteborg