Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Stegen

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareMedborgarskolan Region Väst
KontaktpersonFredrika Plessen
E-postfredrika.plessen@medborgarskolan.se
Telefonnummer031-710 08 92
Beviljat ESF-stöd450 000 kr
Total projektbudget450 000 kr
Projektperiod2014-01-07 till 2014-07-06
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Medborgarskolan Region Väst kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen att samarbeta i en förprojektering där vi vill fördjupa samverkan mellan oss både lokalt på de större orterna i Halland och Västra Götaland men också regionalt för att tillsammans med andra parter fördjupa och bredda samarbetet i länen och tillsammans arbeta för att förbättra för nyanlända och andra utrikesfödda som hamnat i utanförskap utifrån deras förutsättningar och behov där fysisk och psykisk hälsa ses som en viktig komponent.

Bakgrund

Från och med december 2010 har Arbetsförmedlingen ett utökat samordnande ansvar för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ansvar för inskrivnings- och etableringssamtal i omedelbar anslutning till att den nyanlända har delgivits beslutet om erhållet uppehållstillstånd. Etableringsplanen ska som regel vara på heltid motsvarande 40 timmar per vecka och omfatta högst 24 månader. Kommunerna har en viktig roll för etableringen av nyanlända och även Migrationsverket, Länsstyrelserna och Försäkringskassan är viktiga för genomförandet.

Statistik från Arbetsförmedlingens återrapportering 2013 visar att sedan etableringsuppdraget trädde i kraft i december 2010 har 21 763 personer skrivits in i etableringsuppdraget. Under det första halvåret i etableringsplan har en tredjedel påbörjat samhällsorientering. Av de 21 763 personerna är det 1 535 personer som inte deltar i etableringsuppdraget. Av dessa 1 535 personer har 173 lämnat etableringsuppdraget på grund av någon form av anställning och 152 på grund av någon form av studier. För resterande personer är de vanligaste skälen att man har deltagit maximal tid i en etableringsplan, att man har ansökt om etableringsplan 12 månader efter folkbokföring samt att man inte har kunnat styrka rätten till etableringsplan.

Statskontoret gjorde 2012 en uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen. I en övergripande bedömning av etableringsprocessen anser man att aktiviteterna inte är tillräckligt anpassade till målgruppens förutsättningar och behov samt att Arbetsförmedlingen behöver utveckla sin uppföljning av arbetsrelaterade insatser exempelvis vad gäller de nyanländas jobbsökarintensitet och frånvaro från aktiviteter.

Ett nytt lagförslag lämnades den 30 maj 2013om att fler nyanlända i Sverige skall omfattas av etableringslagen. Enligt arbetsmarknadsdepartementet skall fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande än i dag omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar. Fler personer än idag kommer därför att omfattas av etableringsreformen.

Enligt SCB finns skillnader mellan inrikes födda och utrikes födda när det gäller andelen som förvärvsarbetar. År 2011 uppgick andelen förvärvsarbetande till 84 procent bland inrikes födda, medan motsvarade andel bland utrikes födda var 57 procent. Andelen förvärvsarbetande bland dem som är födda inom EU motsvarar drygt 60 procent medan mindre än 50 procent av de som är födda i Afrika eller Asien hade ett arbete att gå till 2011.

SCBs statistik säger också att av samtliga utrikes födda kvinnor och män i Hallands län var cirka 10 % av kvinnorna och cirka 11 % av männen öppet arbetslösa. Motsvarande siffror för utrikes födda öppet arbetslösa kvinnor och män i Västra Götaland ligger på cirka 10 %, respektive 12 %. Jämfört med riket ligger dessa siffror något lägre. Detta kan jämföras med Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbetslösa i maj 2013 som är cirka 8 % för kvinnor och cirka 9 % för män.

Enligt Arbetsförmedlingen har nyanlända invandrare i början av sin vistelsetid i Sverige ofta bristfälliga kunskaper i det svenska språket samt saknar erfarenhet från svensk arbetsmarknad. De kan dessutom ha en funktionsnedsättning som kan medföra nedsatt arbetsförmåga. En funktionsnedsättning innebär någon form av begränsning på grund av skada, sjukdom eller nedsättning i någon psykologisk eller fysiologisk funktion.

Det finns ett stort antal vetenskapliga studier som styrker att utrikes födda har sämre hälsa än inrikes födda i Sverige. Information från Migrationsverket visar att det finns studier som visar att migrantgrupper har sämre hälsa än inrikes födda, både i Sverige och i flera andra länder. Den psykiska hälsan har till exempel påvisats vara sämre hos flyktinggrupper än inrikes födda i flera europeiska länder då till exempel depressioner, ångest, posttraumatisk stress och sömnsvårigheter är vanligare hos denna grupp än andra. Anledningarna uppges vara tvångsmigration, traumatiska upplevelser och att tvingas etablera sig i en okänd miljö.

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Enligt World Health Organisations (WHO) definition från 1946, som är den mest använda, är hälsa "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaron av sjukdom eller skada". Definitionen av hälsofrämjande arbete är enligt WHO ”den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den”. Ett hälsofrämjande arbete omfattar åtgärder på samhälls-, grupp- och individnivå och i Sverige är Statens folkhälsoinstitut den myndighet som ansvarar för folkhälsoarbetet.

Arbetsförmedlingen i StorGöteborg har uppmärksammat att det finns behov av att utveckla flexibla insatser som är mer anpassade till nyanländas behov och vill därför tillsammans med bl a Medborgarskolan Region Väst arbeta med att undersöka behoven och utveckla nya metoder och upplägg för gruppen nyanlända invandrare och utrikesfödda. Medborgarskolan Region Väst har sedan 2008 inom ramen för folkbildning arbetat med integration av invandrare tillsammans med kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Västra Götalands Bildningsförbund, SFI-skolor och en mängd ideella föreningar som exempelvis Röda Korset och olika bostadsföreningar. Vi har via integrationsarbetet även uppmärksammat vissa brister i myndigheternas arbetssätt men också att invandrarna kan ha olika problemställningar som fysisk och/eller psykisk ohälsa samt informationsunderskott kring strukturer och levnadssätt i Sverige.

Medborgarskolan Region Väst kommer tillsammans med Arbetsförmedlingen att samarbeta i en förprojektering där vi vill fördjupa samverkan mellan oss både lokalt på de större orterna i Halland och Västra Götaland men också regionalt för att tillsammans med andra parter fördjupa och bredda samarbetet i länen och tillsammans arbeta för att förbättra för nyanlända och andra utrikesfödda som hamnat i utanförskap utifrån deras förutsättningar och behov. Förprojektet är tänkt att utmynna i ett genomförandeprojekt som underlättar och utgör en hälsofrämjande etablering för den utrikesfödda som hamnat i utanförskap samt för nyanlända i Sverige. Vi vill möta deras behov utifrån deras individuella förmågor och bygga ett projekt som ger den nyanlända ökad kunskap att förstå det svenska samhället och ökar möjligheterna för utrikesfödda som hamnat i utanförskap att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden.

Förprojekteringen inleds med en fördjupad kartläggning av Arbetsförmedlingens och regionernas behov och en identifiering av vilka insatser och samarbeten som krävs och skall ange hur en individuellt anpassad och snabb arbetsmarknadsetablering för att minska arbetslösheten kan ske. Allt för att nyanlända flyktingar och utrikesfödda skall kunna komma in i svensk arbetsmarknad så snart som möjligt.

Med nya metoder och arbetssätt samt fler utvecklade samverkansformer kan länen bättre ta emot och integrera de nyanlända och andra utrikesfödda som hamnat i utanförskap.

Målsättning

Ge utrikesfödda utökade möjlighet att snabbare kunna träda in på svensk arbetsmarknad samt öka arbetsgivarnas kunskap om målgruppen.

Projektet bidrar till bättre psykisk och fysisk hälsa för målgruppen genom att de aktiverar sig utifrån ett flexibelt utbud med utgångspunkt i det egna behovet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Medborgarskolan har stor erfarenhet av ESF-projekt och arbete med tillgänglighetsanpassning för målgruppen och vi har under många år arbetat för en ökad tillgänglighet både vad det gäller lokaler och att nå ut med informationen. Vi har bland annat använt oss flitigt av ESF-rådets processtöd.

I förprojektering kommer en grund att läggas för ett fortsatt arbete med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under förprojekteringen tas rutiner fram för hur ett genomförandeprojekt kan göras tillgängligt för målgrupperna.

Transnationellt samarbete

Förstudien har för avsikt att i första hand leta efter samarbetspartner i Tyskland då de har en hög integrationsvolym samt förhållandevis låg arbetslöshet.

Kommun

  • Alingsås
  • Borås
  • Falkenberg
  • Göteborg
  • Halmstad
  • Mölndal
  • Skövde
  • Trollhättan