Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Språkcentrum - Mångfaldskompetens

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSpråkcentrum Göteborg
KontaktpersonJan Malmgren
E-postjan.malmgren@lundby.goteborg.se
Telefonnummer3667559
Beviljat ESF-stöd185 381 kr
Total projektbudget185 381 kr
Projektperiod2009-01-05 till 2009-06-05
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Syftet är att stärka pedagoger inom förskola och skola i sin roll som pedagogiska ledare och ge dem kompetensutveckling i mångfaldsfrågor, för att bättre kunna möta barn och elever med flykting-/ invandrarbakgrund och därigenom förhindra diskriminering på grund av etnicitet och trosuppfattning.

Bakgrund

Barn och unga med invandrar- och flyktingbakgrund har i allt för hög utsträckning svårigheter med att nå målen i läroplanerna. Skälen till detta är många och komplexa. En viktig del för att förbättra denna situation är att ge pedagoger, som möter barn och unga med invandrar- och flyktingbakgrund, kompetensutveckling i mångfaldsfrågor.

Språkcentrum Göteborg är en organisation som arbetar med ett köp- och säljsystem av modersmålsstöd till förskolor och modersmålsundervisning till grundskolor inom Göteborgs Stad, inklusive Utbildningsförvaltningen och friskolor. Ca 9 000 barn/elever får via Språkcentrum Göteborg undervisning i sitt modersmål. En del av modersmålslärarens uppdrag är också att till elever som har stora brister i svenskan ge studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning ges på lektionstid och i samarbete med elevens lärare och föräldrar. Syftet är att ge eleven trygghet och skapa förståelse för den svenska skolan och via sitt modermål ge ämneskunskaper som gynnar lärandet. Modermålsäraren blir en viktig länk mellan elev, föräldrar och den svenska skolan. Inom organisationen finns en hög kulturell och språklig kompetens. Totalt finns det ca 170 lärare från över 40 länder.

I våra möten med våra köpare uttrycks det en stor efterfrågan av kompetensutveckling i mångfaldsfrågor. Exempel på detta kan vara kulturmöten, metodutveckling, möten med nyanlända elever/föräldrar och liknande. Vi har också identifierat ett viktigt kompetensutvecklingsområde genom kontakten med våra köpare och genom samtal med våra modersmålslärare. Det finns ett stort behov av att förtydliga och förstärka samarbetsområden mellan modermålslärare och pedagoger på förskolor/skolor. Ett tydligörande av rollerna och ett bättre utnyttjande av kompetens ökar möjligheterna till högre måluppfyllelse för barn och unga.

I rapporten Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever som Skolverket gett ut framgår tydligt att det finns en mängd utvecklingsområden vilket understryken vikten av en satsning på dessa områden.

Inom projektet vill Språkcentrum Göteborg bereda möjlighet för pedagogerna att öka sin kompetens, förtydliga och förbättra samrbetet med modersmålslärare och att därigenom kunna ge bästa möjliga stöd för eleverna att i framtiden stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Syfte

Syftet med förprojektet är att inventera metoder, utbildningar och material som kan ge pedagoger inom förskola, grundskola och gymnasiet verktyg så att måluppfyllelsen för barn/elever med flykting-/invandrarbakgrund ökar. Exempel på detta:
Samverkan mellan modersmålslärare/klasslärare/ämneslärare
Metodutveckling
Att möta nyanlända elever/föräldrar
Svenska som andraspråk
Studiehandledning
Föräldrasamverkan
Kulturmöten
Samverkan med andra aktörer för att få en bättre helhetssyn

Under förprojektet testas metoderna på ett mindre antal pedagoger i tre utvalda stadsdelar, Biskopsgården, Lundby och Linnéstaden. Stadsdelarna är valda utifrån att en av dem har en hög andel elever med invandrar- och flyktingbakgrund, en av dem har få elever med denna bakgund och en har ungefär som Göteborg som helhet.

Förprojektet ger ett gott underlag för att i ett senare genomförandestadie kunna erbjuda kompetensutveckling till pedagoger i alla Göteborgs 21 stadsdel samt Utbildningsförvaltningen, oavsett vilken typ av stadsdel det gäller.

Målsättning

Målet är att under förprojekteringen genomföra en pilotutbildning riktad till pedagoger med varierande erfarenhet och kunskap om hur man bäst möter och stödjer elever med flykting-/invandrarbakgrund, så att eleverna ökar sina möjligheter att nå målen i läroplanerna.
Meningen är att förprojektet ska utmynna i en större ansökan om genomförande inom programområde 1, riktat till pedagoger över hela Göteborg. Därför är det viktigt att vi under förprojektet får möjlighet att testa dels olika metoder för kompetensutveckling i frågan, dels olika föreläsare/utbildare, samt kan jämföra resultatet mellan de tre olika stadsdelarna.
Kompetensutvecklingen ska fokusera på mångfaldsfrågor och genomföras som en föreläsningsserie. Målet är att deltagare, mottagare och användare ska få en helhetssyn på den komplexitet som det ibland innebär att stödja barn/elever med invandrar- och flyktingbakgrund i sitt lärande. Många av våra elever kommer till våra skolor som nyanlända och har fått avbryta sin skolgång i sitt hemland. Här krävs det väl genomtänkta strategier och metoder för att dessa elever så smidigt som möjligt ska fullfölja sina studier och därigenom nå målen. Detta är områden som kommer att lyftas fram i kompetensutvecklingen. Det prioriterade målet för denna satsning är att ge pedagogerna kunskap och metoder samt förbättra och förtydliga samverkansformerna mellan förskolans/skolans pedagoger och modermålslärarna och härigenom öka måluppfyllelsen för elever med invandrar- och flyktingbakgrund.
Mätbara projektmål kopplat till projektets syfte:
- att vi inom projektet erbjudit två föreläsningsserier på temat, en riktad till förskolan och en till grundskolan.
- att varje föreläsningsserie bestått av minst tre olika utbildningstillfällen.
- att pedagoger från tre olika stadsdelar, som har olika karaktär utifrån ett invandrar- och flyktingperspektiv, deltagit i projektet, och att de fått möjlighet att tillsammans reflektera och diskutera utifrån de frågor som lyfts upp.
- Självskattning. Pedagogerna får i början och slutet av projektet själva skatta sin kunskap om och vilka metoder de använder för att öka måluppfyllelsen hos elever med flykting-/invandrarbakgrund. Pedagogerna ska uppleva att de efter projektet ökat sin kunskap och fått fler verktyg i sitt arbete.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Projektet kommer att genomsyras av hur vi förhåller oss till varandra. Ett viktigt budskap inom projektet kommer att handla om förståelse och tolerans till det som kan upplevas som olikt. Därför är det förstås extra viktigt att vi inom projektet inte exkluderar någon, och att alla potentiella deltagare verkligen har möjlighet att delta på lika villkor. Därför kommer alla potentiella deltagare att tillfrågas om de har behov av särskilt stöd eller tillgänglighetsanpassning, så att våra lokaler och vår information ska vara tillgänglig för alla deltagare.
Inom vår egen organisation finns teckenspråkslärare, och eftersom vi bedriver utbildning över hela staden har vi ett stort utbud av lokaler att tillgå. Detta innebär att vi kommer att använda oss av de lokaler som matchar deltagarnas behov, så att inga deltagare får svårigheter med att att sig fram eller att ta del av vår information.
Dokumentation och information kommer att ske både skrifligen och via andra medier.
Projektledaren konsulterar vid behov funktionshinderverksamheten inom SDF Lundby.


Kommun

  • Göteborg