Logotyp på utskrifter

SofSam

ProgramområdeProgramområde 2 Ökat arbetskraftsutbud
ProjektfasGenomförande
ProjektägareSamodningsförbundet Göteborg Nord-ost, C/O Vårdcentralen Gamlestadstorget
KontaktpersonPernilla Hofmann
E-postpernilla.hofmann@forsakringskassan.se
Telefonnummer010-119 67 38
Beviljat ESF-stöd11 904 858 kr
Total projektbudget26 022 053 kr
Projektperiod2012-01-01 till 2014-06-30
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projekt SofSam bedrivs i samverkan mellan Samordningsförbunden Göteborg Centrum, Hisingen, Nordost och Väster samt Ale-Kungälv-Stenungsund-Tjörn och Mölndal-Partille-Härryda-Lerum-Alingsås.
Projekt SofSam riktar sig till unga vuxna i åldern 18-29 år, vuxna upp till 64 år som riskerar att utförsäkras från Försäkringskassan, personer med posttraumatiskt stressyndrom och liknande symtom samt nyanlända som bedöms ha mindre än 25 % aktivitetsnivå.
Projektet kommer bedrivas i redan befintliga verksamheter inom Samordningsförbunden, men kommer ta emot en tyngre målgrupp och ge möjlighet till ett utökat stöd under längre tid. Syftet är att utveckla och prova nya metoder för att identifiera målgruppen, stötta dem till bättre hälsa och välbefinnande för att de ska kunna närma sig arbetsmarknaden. Ett transnationellt samarbete kommer att ske med en kommun i Danmark som arbetat framgångsrikt med att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden att finna, få och behålla ett arbete.

Bakgrund

Projekt SofSam är ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbunden (SOF) i Göteborg, dvs Centrum, Hisingen, Nordost och Väster, samt SOF Ale-Kungälv-Stenungsund-Tjörn (AKST) och SOF Mölndal-Partille-Härryda-Lerum-Alingsås (MPHLA).
Projekt SofSam riktar sig främst till unga vuxna kvinnor och män. Vissa delprojekt kommer också att vända sig till kvinnor och män som riskerar att utförsäkras från FK, nyanlända kvinnor och män med bristande arbetsförmåga samt kvinnor och män med bristande arbetsförmåga pga posttraumatiskt stressyndrom och liknande symtom. Gemensamt för dessa grupper är att de har behov av specifika och individuella stödinsatser för att närma sig arbetsmarknaden.
Målgruppen utgörs av dem som trots alla insatser hamnar i utanförskap. En del individer har genomgått flera olika rehabiliterande åtgärder utan att det lett dem närmare arbetsmarknaden. Dessa insatser har uppenbarligen varit felriktade för individen. Samtidigt finns de som inte fått del av några insatser alls, vilket kan bero på att de bedömts allt för sjuka för tillgängliga insatser eller för att de är okända av myndigheterna. För att göra arbetsmarknaden tillgänglig för dessa grupper krävs insatser för att stärka individerna. De behöver mötas med respekt av personal som har kunskap om deras situation och eventuella funktionshinder. Det krävs tid att vända på en långdragen negativ trend, att stärka självkänslan och ingjuta framtidstro hos individen. Det krävs också tillgång till arbetsmarknaden, att det finns arbetsgivare som vågar och vill ta emot personer ur målgruppen. Det finns ett behov av att förena arbetsgivarnas behov med individernas.

Alltför många unga kvinnor och män står idag utanför arbetsmarknaden. En bidragande faktor är att det finns färre jobb för unga idag, liksom att fler 16-19-åringar varken studerar eller arbetar. Även de mellan 20-24 år saknar jobb i högre grad än tidigare. Tidigare kunde ungdomar få arbete direkt efter grundskolan, idag går i stort sett alla vidare till gymnasiet. Det har lett till att alltför många ungdomar avbryter sina studier. En särskild grupp bland unga vuxna är de som lämnar särskolegymnasierna. Över 150 elever lämnar särskolorna inom projekt SofSams verksamhetsområde årligen. De finns hos AF och FK och hos kommunernas dagliga verksamhet. En del försvinner från offentlig ersättning.
Forskning visar att den psykiska hälsan försämrats och statistik tyder på att kvinnors psykiska hälsa är sämre än männens. Studier visar att det är mer än dubbelt så många kvinnor som män som vårdas för självmordsförsök men männen står i högre grad för de fullbordade självmorden. Kvinnorna behandlas mer med antidepressiv medicin medan männen oftare vårdas för alkohol- och narkotikamissbruk.
Studier genomförda i vården visar att vårdbehovet bedöms utifrån medvetna och omedvetna föreställningar om kvinnligt och manligt. FK:s analys visar att fler kvinnor än män blir sjukskrivna, och bland invånare med utländsk bakgrund är kvinnorna sjukskrivna i än högre grad än bland befolkningen som helhet. För kvinnor och män med posttraumatiskt stressyndrom samt för nyanlända kvinnor och män som har mindre än 25 % prestationsförmåga saknas statistik uppdelad per kön.
Unga vuxna kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden och har särskilda behov har ingen eller ringa arbetslivserfarenhet. De som riskerar att utförsäkras från Försäkringskassan har ofta många års frånvaro från arbetsmarknaden och har tappat sin förankring om de haft någon. Individer med posttraumatiska stressyndrom är ofta flyktingar eller invandrare som har med sig traumatiska upplevelser från hemlandet och har ofta inte haft förmåga att närma sig den svenska arbetsmarknaden.

Många av de unga kvinnor och män med särskilda behov har aktivitetsersättning från FK. De som bedöms ha nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller som pga funktionsnedsättning har förlängd skolgång kan beviljas aktivitetsersättning. Den kan som längst utgå tom 29 års ålder. Dessa personer riskerar att stå utan inkomst från den dag de fyller 30 år om de inte får del av aktiva insatser. Antal unga med aktivitetsersättning har fördubblats på sex år och var i början av 2011 26 000 i landet. Antal unga med aktivitetsersättning i projekt SofSams upptagningsområde är ca 2 100.
Det finns därtill ett mörkertal av unga kvinnor och män som är okända av myndigheterna då de försörjs av sina föräldrar. De har svårigheter att navigera bland samhällets resurser och saknar ofta förmåga att driva sitt eget ärende.
Kvinnor och män med tidsbegränsad sjukersättning från FK som riskerar att utförsäkras har ofta lång bortavaro från arbetslivet och kräver omfattande insatser för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
Kvinnor och män som flytt eller invandrat till Sverige som lider av posttraumatiskt stressyndrom är i behov av stöd och behandling för att komma vidare i sitt nya hemland. Även nyanlända kvinnor och män som tillhör etableringsfasen men bedöms av AF ha mindre än 25 % prestationsförmåga har behov av specifika insatser för att närma sig den svenska arbetsmarknaden.

Att satsa på målgrupperna innebär stora vinster för såväl individ som för samhälle. För individen innebär arbetslöshet och utanförskap ett stort lidande med ökad sjuklighet. Individens familj belastas med risk för ett negativt socialt arv och för samhället innebär det ökade klyftor mellan invånarna med påföljande risk för bristande förtroende för det politiska systemet. Det ger också negativa konsekvenser för samhällsekonomin med ökade kostnader och minskade skatteintäkter. Förvärvsarbete ger en inkomst, men också en social identitet och ett socialt stöd, något som bidrar till god hälsa.

I projekt SofSam kommer förbunden huvudsakligen att använda sig av redan pågående verksamheter.
Dessa är:
SOF Göteborg Väster -Ayande
SOF Göteborg Centrum -Columbus
SOF Göteborg Hisingen -Disa
SOF Göteborg Nordost -Handläggarteamen vid Arbetsförmedlingen Angered och Arbetsförmedlingen Gamlestaden
SOF MPHLA -Balder
SOF AKST -Utgångspunkten
Verksamheterna beskrivs närmare i bilagor.

Verksamheterna kommer att utvecklas och utvidgas för att kunna ta emot dem som varit passiviserade i flera år, för att bättre kunna ta emot dem med neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser och dem som lämnar särskolegymnasiet, personer som tidigare haft svårt att få plats i verksamheterna. Nya metoder kommer att prövas för att tillgodose målgruppens behov, tex i form av att deltagarna erbjuds möjlighet att få stöd under längre tid samt insatser för att lättare komma in på arbetsmarknaden. Detta kommer att prövas bla i form av mentorskap på arbetsplatser. Det kommer också att finnas möjlighet att få del av en insats som ligger i ett av de andra Samordningsförbundens geografiska område om den passar individen bättre eller har bättre tillgänglighet. Verksamheterna avser att utvidgas för att kunna ta emot en utökad målgrupp jämte nuvarande målgrupper.

Det finns idag olika insatser för målgrupperna som myndigheterna har tillgång till. Problemet som ofta förs fram från myndigheterna är att det startar och slutar så många olika projekt att det är svårt för dem som ska remittera att hålla sig uppdaterade. Andra insatser är så efterfrågade att de har långa köer. Det innebär att det finns personer som står helt utan aktiva insatser trots att de har behov av det för att närma sig arbetsmarknaden. Ett annat dilemma är att insatserna inte har tillräcklig tid för att arbeta med individerna och nå målet. Fördelen med Samordningsförbunden är att verksamheterna ägs av de ingående myndigheterna, vilket leder till att verksamheterna ofta finns kvar under längre perioder eftersom målsättningen är att verksamheterna ska implementeras i de ordinarie myndigheterna. Resultaten av projekt SofSam kommer naturligt att införlivas i de verksamheter som redan finns inom Samordningsförbunden och på så vis fortleva även efter projektets slut.

Målsättning

Att arbetslösa kvinnor och män med specifika svårigheter får individualiserat stöd för att komma i arbete eller studier.

Minskat utanförskap bland unga män och kvinnor i kommunerna

Att samverkan för myndigheterna är en central del av verksamheterna för att öka effekterna mot målgruppen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Målsättningen är att alla aktiviteter i projektet ska vara såväl fysiskt som mentalt tillgängliga för samtliga deltagare, med och utan funktionsnedsättningar. Utifrån projektets målgrupp och inriktning är det en grundpelare i arbetet. Ingen deltagare ska känna sig utestängd från att delta i en aktivitet på grund av en funktionsnedsättning.
Detta innebär att det även finns möjlighet att rekrytera personal med funktionshinder.

Idag ser det lite olika ut för de olika delprojekten, lokalerna är utformande olika väl för personer med funktionshinder. En del delprojekt hyr sina lokaler av någon av huvudmännen för Samordningsförbunden medan andra hyr av privata hyresvärdar.

Tillgängliga lokaler:
En snabb genomlysning av nuvarande lokaler ger vid handen att inte alla lokaler är tillgängliga för deltagande kvinnor och män med fysiska funktionshinder. Det finns hinder i form av t ex trappor som saknar möjlighet för en rörelsehindrad person att ta sig fram.

Tillgänglig verksamhet:
Här är verksamheterna utformade på ett bra vis. Det finns mycket erfarenheter av att arbeta med kvinnor och män med olika slags funktionsnedsättningar och målsättningen är att ingen ska känna sig diskriminerad. I arbetet med unga människor är det särskilt viktigt att vara öppen för olikheter, då ju ungdomen är en tid när man testar gränser och är extra känslig för att bli dömd för den man är. Många av de unga kvinnor och män i de ingående verksamheterna har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och det har skett ett aktivt arbete med kompetensutveckling för personalen inom detta område.

Kommunikativ tillgänglighet:
Här kan vi finna förbättringsområden, även om vi hittills inte stött på problem som varit oöverstigliga.

Informativ tillgänglighet:
Även om vi tror oss om att ha en god informativ tillgänglighet kan vi säkert göra det bättre. Broschyrer kommer att utformas så att informationen blir tillgänglig för fler, och hemsidor ska ses över i syfte att göra informationen så tillgänglig som möjligt.

För att säkerställa tillgängligheten i alla aspekter kommer vi att arbeta utifrån checklistor som redan finns framtagna, t ex checklista för handlingsplan för tillgänglighet och checklista för information och kommunikation med flera som finns att tillgå via Handisam.

Projekt SofSam avser att på ett medvetet sätt arbeta för att göra verksamheterna och lokalerna så tillgänglig som möjligt ur alla aspekter.

Det är idag främst den fysiska tillgängligheten som brister i några av de ingående delprojektens lokaler. Detta har hittills inte varit något problem, varför det inte uppmärksammats tillräckligt för att åtgärdas.
Det är dock inte ovanligt med deltagare som har någon form av funktionsnedsättning, framför allt av psykisk art. Dessa kvinnor och män deltar idag fullt ut i de aktiviteter som bedöms lämpliga för dem, oavsett deras eventuella funktionsnedsättning. Inför rekrytering av personal kommer det att efterfrågas att de har kunskap om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ett av Projekt SofSams viktigaste syfte är att medvetandegöra hos arbetsgivarna vad det innebär att anställa en person med funktionsnedsättning, i syfte att underlätta för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden. Detta kommer att ske genom information om funktionshinder till arbetsgivare, såväl privata som offentliga. Här kommer vi att använda oss av de checklistor som finns för ändamålet. Det kommer också att ske genom information från AF om vilka förutsättningar som finns för att anställa kvinnor och män med olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsgivarnas inställning är avgörande då det är de som beslutar om en anställning eller praktikplats kommer till stånd eller inte. De goda exemplen behöver lyftas fram för att visa på möjligheter.

MOBILISERINGSFAS:
Under mobiliseringsfasen kommer samtliga lokaler och verksamheter att ses över utifrån tillgänglighetsaspekten. Detta för att de säkerställa att de görs så tillgängliga som möjligt för personer, såväl deltagare som personal, med olika slags funktionsnedsättningar.
Utbildning i tillgänglighetsfrågor för projektorganisationen kommer att ske i mobiliseringsfasen.

Transnationellt samarbete

Projektet avser att ha transnationellt utbyte i syfte att ta lärdom av erfarenheter om mentorskap på arbetsplatser för personer med specifika behov. Ambitionen är att utbytet ska leda till nya sätt att hjälpa kvinnor och män att nå en fast förankring på arbetsmarknaden.

Sedan tidigare finns kontakt med Skive Kommune i Danmark och kunskap finns därför om att de har utvecklat metoder för mentorskap på arbetsplatser, en viktig ingrediens i projekt SofSam. Att utnyttja redan utarbetade metoder spar tid då det finns möjlighet att gå direkt på målet utan att behöva göra om de misstag som brukar ske när man prövar nytt. Det innebär att metoden kan hämtas hem och relativt snabbt prövas i projekt SofSam.

Avsikten är att undersöka om Skive Kommune är intresserade av att ha ett transnationellt utbyte med projekt SofSam. Tanken är att samarbetet ska bestå av kunskaps- och erfarenhetsutbyte, främst genom studiebesök. Under projektperioden finns också en ambition att pröva och vidareutveckla de modeller och metoder man i Danmark tagit fram, och anpassa dem till svenska förhållanden. Eventuellt kommer en fördjupad erfarenhetsöverföring att ske genom att någon nyckelperson i projektorganisationen följer arbetet på plats för att förbättra förutsättningarna för utvecklingsarbetet.

Mobiliseringsfas
Under mobiliseringsfasen ska det transnationella samarbetet utvecklas mer avseende hur kunskapen ska förmedlas till och prövas i projekt SofSam.

Medfinansiärer

 • angered
 • Arbetsförmedlingen Angered
 • Arbetsförmedlingen Gamlestaden
 • DELTA
 • LFC Göteborg centrum
 • LFC Nordväst Göteborg
 • Rehablotsen
 • Samodningsförbundet Nord-ost
 • SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNG
 • Samordningsförbundet MPHLA
 • Socialkontoret Kungälv
 • Västra Göteborg

Samarbetspartners

 • angered
 • Arbetsmarknad o socialförvaltn
 • Arbetsmarknadsenheten
 • Funktionshinderverksamheten
 • Göteborgs Stad Centrum
 • Individ o familjeomsorg IFO
 • Kommunförvaltning
 • LFC Göteborg centrum
 • LFC Nordväst Göteborg
 • Norra Hisingen
 • SDF Örgryte
 • Social och Arbetsförvaltningen i Partille kommun
 • Socialkontoret Kungälv
 • Socialtjänsten
 • Västra Hisingen
 • Östra Göteborg

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungälv
 • Lerum
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn