Logotyp på utskrifter

Skollyft Askim

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSDF Askim
KontaktpersonHans Hellblom
E-posthans.hellblom@askim.goteborg.se
Telefonnummer031-366 30 31
Beviljat ESF-stöd326 936 kr
Total projektbudget326 936 kr
Projektperiod2009-01-02 till 2009-06-26
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

Projektets syfte är att strategiskt påverka attityder i verksamheten, motverka diskriminering, och öka kompetensen rörande diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnicitet, funktionshinder.
Dessutom vill vi involvera en större del av samhällssystemet i vårt arbete.

Bakgrund

Genus
Genusfrågorna är av stor betydelse i verksamheten och har inte fått tillräcklig uppmärksamhet (t ex används inte jämställdhetsplanen alltid aktivt i det dagliga arbetet). Att skapa lika förutsättningar för män och kvinnors villkor grundläggs tidigt. Den pedagogiska personalens kompetens i dessa frågor är därför av största vikt. Vi har identifierat ett behov av att öka personalens kompetens samt att arbeta med attityder inom detta område. Dessutom består verksamheten idag av ca 95 % kvinnor, detta faktum behöver belysas närmare för att reda vilken inverkan det har på diskrimineringsfrågorna.

Ålder
Ålderstrukturen i personalgruppen är skev, vi har bland personalen i grundskolan en medelålder på över 50 år. Risken finns att värderingar och attityder rörande diskrimineringsfrågor konserveras. Insikt om, och fördjupad kunskap kring, egna attityder och värderingar kring diskrimineringsfrågorna behövs.

Etnicitet
Stadsdelens problem ur mångfaldsperspektiv är etnisk liksidighet. Få personer med utländsk bakgrund bor i stadsdelen. Det finns därför ett behov av att förstå och möta personer med annan bakgrund än den egna - det man inte känner förstår man inte. Ett samverkansprojekt har sedan 2005 drivits tillsammans med stadsdelen Gunnared, där personal från skolor och förskolor har gemensamma aktiviteter. Vi vill utveckla detta samarbete genom att personalen får mer kompetens och djupare förståelse för möjligheterna med detta utbyte, t.ex. möjligheten att få bort medveten och omedveten diskriminering av personer med annan etnisk tillhörighet. Mångfaldsplanen används inte alltid aktivt, vi vill att den blir till en del av det dagliga arbetet.

Funktionshinder
Vi vill arbeta med funktionshinder av intellektuellt, fysiskt, psykisk karaktär. Problemställningen är det exkluderande förhållningssättet som vi många gånger har i vårt samhälle - vi är rädda för och stöter ut det vi inte känner till. Vi ser en möjlighet med t.ex särskolans elever, där de kan fungera i sin hemskola förutsatt att rätt kompetens, metod och förhållningssätt finns hos alla medarbetare i verksamheten. Möjligheten är att våra medarbetare lär sig att jobba utifrån ett inkluderande förhållningssätt

Syfte

Syfte
Projektets syfte är att förbereda och undersöka förutsättningarna för att genomföra ett huvudprojektet med namnet SkolLyft Askim


Nedanstående visioner och syften med huvudprojektet kommer att prövas i förprojektet
Visionen är att:

Utveckla en verksamhet som motverkar diskriminering avseende kön, ålder, etnicitet och funktionshinder.

Ge alla möjlighet till kunskap om, att känna sig delaktiga och trygga, och därigenom undanröja grunder för diskriminering.

Verksamhetsidén (Lust att Lära, Delaktighet, Helhetssyn) präglar hur verksamheten förhåller sig till diskriminering.

Utveckla verksamheten mot större delaktighet, mindre diskriminering och positiva effekter av mångfald.

Syftet med projektet är att:
Strategiskt påverka attityder och värderingar rörande diskrimineringsgrunderna. (kön, ålder, etnicitet, funktionshinder)

Strategiskt påverka de attityder som förhindrar positiva effekter av mångfald och delaktighet inom skolverksamheten.

Att arbeta fram en värdegrund om hur vi behandlar varandra, oavsett kön, ålder, ev. funktionshinder eller etnisk bakgrund.

Målsättning

Förstudiens mål är

Att säkerställa bra förutsättningar för det huvudprojektet

Att processa projektidén hos målgrupp och blivande samarbetspartners

Att pröva huruvida syfte, mål och målgrupp är realistiska

Att planera igångsättningen av huvudprojektet

De viktigaste intressenterna är engagerade och ser entusiastiskt fram emot huvudprojektets start.

Nedanstående mål med huvudprojektet kommer att prövas i förprojektet:


Att minska orsaker till och konsekvenser av diskriminerande beteende.

Att medarbetarindex avseende jämställdhet, jämlikhet och mångfald förbättras

Antal deltagare i projektaktiviteter

Antal utbildningsaktiviteter

Att personal har djupare insikt för verksamhetens syfte och mål avseende diskrimineringsgrunderna.

Att sätta beteendemål avseende diskrimineringsfrågor i organisationen

Stärka ledare och nyckelpersoners roll så att de kan verka som föregångare och förebilder.

Att identifiera och åtgärda orsaker till diskriminering av olika grupper.

Strategi för att motverka diskriminering har framtagits
Samarbete etableras med flertalet samverkanspartners

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Speciellt viktigt för personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning är att den omgivande miljön är tillgänglig. Alla projektaktiviteter genomförs så att funktionshinder inte försvårar eller omöjliggör deltagande. En tillgänglighets - swot genomföres i förprojekteringen

Kommun

  • Göteborg