Logotyp på utskrifter

SkaraborgsAssistans Ekonomisk Förening

ProgramområdeProgramområde 1 Kompetensförsörjning
ProjektfasFörprojektering
ProjektägareSkaraborgsAssistans Ekonomisk Förening
KontaktpersonMaria Österman Ribbstedt
E-postmaria@skaraborgsassistans.com
Telefonnummer0501-707 07
Beviljat ESF-stöd356 062 kr
Total projektbudget356 062 kr
Projektperiod2008-04-24 till 2008-10-31
RegionVästsverige
In English

Sammanfattning

SkaraborgsAssistans Ekonomisk Förening startade i september 1995 med säte i Mariestad. Föreningen består idag av 39 medlemmar (brukare) och cirka 240 anställda personliga assistenter.

Personlig assistent är en relativt ny yrkesgrupp som uppstod 1994 i samband med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), samt lagen om assistansersättning (LASS) trädde i kraft. Det ledde till att de funktionshindrade fick möjlighet till att själva bestämma och få inflytande över sina egna liv.

Den personliga assistentgruppen varierar utifrån den enskilde brukarens behov. Det kan vara en liten grupp med en brukare och en assistent. Gruppen kan också bestå av en brukare som behöver många assistenter dygnets alla timmar. Naturligtvis kan den assistans som brukaren får av de olika assistenterna inte vara exakt likadan.
Problemet uppstår när brukaren ger olika signaler i sin arbetsledarroll. Det kan uppfattas som om det inte finns klara mål inte heller några tydliga gränser som hela gruppen har att förhålla sig till. Arbetsgruppen behöver i den situationen tillsammans med brukaren professionellt stöd för att komma vidare i grupprocessen.

Enligt LSS är det brukaren som i första hand ska inneha den arbetsledande funktionen. Av de 39 brukare som idag är medlemmar i Skaraborgsassistans klarar cirka 50 procent av att själva vara arbetsledare. Av resterande 50 procent innehas arbetsledarrollen av någon utsedd assistent, någon anhörig eller god man. Rollen som arbetsledare behöver därför förstärkas genom stöd och utbildning.


Det finns inga bestämda behörighetskrav för dem som ska arbeta som personlig assistent utan det är brukarens valfrihet att anställa utifrån de färdigheter och kunskaper assistenterna behöver i det enskilda fallet. Yrket domineras övervägande av kvinnor eftersom yrket traditionellt anses ha låg status. Utbildningsnivån sträcker sig alltifrån en folkskoleutbildning till vårdbiträde och undersköterska. Yrket personlig assistent behöver därför förstärkas med formell kompetens.

Den administrativa personalen på SkaraborgsAssistans upplever ofta att den som är till hands får ta de problem som dyker upp även om den egna kompetensen för tillfället upplevs som bristfällig. Att arbeta i en så speciell miljö som ett brukarkooperativ innebär, kräver goda kunskaper i ledarskap och grupprocesser. Kunskaperna upplevs som otillräckliga och behöver utvecklas.

Bakgrund

SkaraborgsAssistans Ekonomisk Förening startade i september 1995 med säte i Mariestad. Föreningen består idag av 39 medlemmar (brukare) och cirka 240 anställda personliga assistenter. Den administrativa enheten består av 5 anställda.

Personlig assistent är en relativt ny yrkesgrupp som uppstod 1994 i samband med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), samt lagen om assistansersättning (LASS) trädde i kraft. I förarbetena till dessa två lagar poängteras självbestämmande och inflytande som två viktiga skäl till införande av personlig assistans för att öka de funktionshindrades möjligheter till att leva ett självständigt liv. Det är brukaren, som genom att själv anställa assistenter ska styra sin vardag och sitt liv. Detta kan tyckas vara en självklar utgångspunkt, men som visat sig vara komplicerat att möjliggöra fullt ut i den enskilde individens vardag.

Problem och utvecklingsområden som projektet ska lösa
Ansökan om förprojektering omfattar fyra områden

• Att utveckla arbetsgruppen
• Att utveckla och höja statusen för brukaren/arbetsledaren
• Att utveckla yrket personlig assistent och göra det mer attraktivt
• Att utveckla den administrativa personalen

Att utveckla arbetsgruppen
En god personlig assistans är mycket värdefull för brukaren och samhället. Den personliga assistentgruppen varierar utifrån den enskilde brukarens behov. Det kan vara en liten grupp med en brukare och en assistent. Men gruppen kan också bestå av en brukare som behöver många assistenter dygnets alla timmar för att klara av sitt liv på ett fullvärdigt sätt. Naturligtvis är den assistans som brukaren får av de olika assistenterna inte exakt likadan. Det måste med naturlighet vara en skillnad beroende på hur brukaren och den tjänstgörande assistenten kommunicerar med varandra och fungerar tillsammans. Om brukaren känner sig trygg i sin roll, dels som människa, dels som arbetsledare med tydliga mål känner sig också de assistenter som ingår i arbetsgruppen trygghet i sin arbetssituation.

Problemet blir när brukaren ger olika signaler i sin arbetsledarroll. Det kan uppfattas att det inte finns klara mål inte heller några tydliga gränser som hela gruppen har att förhålla sig till. Osäkerhet, otrygghet och rädsla kan upplevas bland medarbetarna. Arbetsgruppen behöver i den situationen tillsammans med brukaren professionellt stöd för att komma vidare i grupprocessen med avsikt att kunna lyfta fram, analysera och hantera de frågor och problem som finns för att komma till en bra lösning och därmed utveckla gruppen.

Genom förstudien vill vi pröva att skapa ett gemensamt synsätt och arbetssätt för att komma fram till de utvecklingsinsatser som behövs för att arbetsgrupperna ska känna trygghet i sin arbetssituation. Vi vill därför tillsammans med, brukarna, arbetsledarna och de personliga assistenterna inom SkaraborgsAssistans skapa samsyn kring de frågor som är centrala för arbetsplatsers, gruppers och därmed individers utveckling i sin yrkesroll.

Att utveckla och höja statusen för brukaren/arbetsledaren
Den som blir arbetsledare på en arbetsplats har ofta både utbildning och erfarenhet för att klara rollen av det arbete som ska utföras. Som brukare är det inte säkert att man vare sig har kunskap eller erfarenhet av ledarskap, men enligt LSS så är det brukaren som i första hand skall inneha den arbetsledande funktionen. Flera har genom sitt funktionshinder även om det inte ligger på det intellektuella planet, helt eller delvis svårigheter att kommunicera genom tal och skrift som gör att det kan bli svårt att göra sig förstådd.

Flera av brukarna som har ett medfött funktionshinder och idag är över 40 år, har tillbringat sina liv på någon form av institution där förvaring har varit viktigare än att klara av ett så normalt liv som möjligt ute i samhället. Av de 39 brukare som idag är medlemmar i Skaraborgsassistans klarar cirka 50 procent av att själva vara arbetsledare.

Av resterande 50 procent innehas arbetsledarrollen av någon utsedd assistent, någon anhörig eller god man. Att i dessa fall förvänta sig att alla arbetsledare ska kunna utföra sitt arbete på samma sätt är naturligtvis ogörligt och ibland inte ens önskvärt. Målet måste vara att samtliga ska ges förutsättningar för att utföra ett bra ledarskap och känna sig stolta över det arbete de utför. Det ger i förlängningen höjd status på yrket. Det finns därför behov av stöd och utbildning för att klara arbetsledarrollen.

Genom förstudien har vi för avsikt att analysera de utvecklingsinsatser som behövs för att brukaren/arbetsledaren ska känna trygghet i sin arbetssituation. Målet är att skapa ett gemensamt synsätt och arbetssätt för att komma fram till de utvecklingsinsatser som krävs för att blir en bra att arbetsledare. Vi vill därför tillsammans med arbetsledarna inom SkaraborgsAssistans skapa samsyn kring de frågor som är centrala för arbetsplatsers, gruppers och därmed individers utveckling i sin yrkesroll.

Att utveckla yrket personliga assistentent och göra det attraktivt
Det finns inga bestämda behörighetskrav för dem som ska arbeta som personlig assistent utan det är brukarens valfrihet att anställa utifrån de färdigheter och kunskaper assistenterna behöver i det enskilda fallet. Likt andra omsorgsyrken domineras yrket övervägande av kvinnor eftersom yrket traditionellt anses ha låg status. Många assistenter ser yrket som en tillfällig sysselsättning och stannar inte kvar så länge. När det gäller utbildningsbakgrund är variationen stor. Det sträcker sig alltifrån en folkskoleutbildning till vårdbiträde och undersköterska.

Personliga assistenters arbetssituation beskrivs ofta som olik många andras och utgör svårigheter som inte finns i samma omfattning inom andra omsorgsyrken. Den personliga assistentens arbetsplats är den assistansberättigades hem och detta ställer den personliga assistenten inför en rad etiska frågor och krav som oftast måste hanteras i en ensam arbetssituation eller där brukaren befinner sig för tillfället. Omsorgen ska bygga på en ömsesidig relation med stort förtroende där gränsen mellan privat och professionellt ibland är svår att hantera. Yrket kräver både närhet och distans ofta på samma gång. Arbetsrollen ställer också stora krav på lyhördhet och förmågan att känna in för att kunna förstå den assistansberättigades individuella behov som kan se olika ut och variera i stor utsträckning.

Utbildning och erfarenhet sker genom det praktiska dagliga arbetet, man är självlärd. Det innebär att det tar lång tid, ibland upp till ett par år innan assisterna känner sig säker i sin yrkesroll och känner att man kan göra ett optimalt bra arbete. Problemet är att det är få som stannar i flera år. Många har slutat långt innan dess och gått vidare till annan verksamhet eller börjat studera.

Genom förstudien vill vi pröva om vi kan bryta den låga status som yrket har genom att vi tillsammans analyserar de problem som finns. Målet är att skapa ett gemensamt syn- och arbetssätt för att komma fram till de utvecklingsinsatser som behövs för att personlig assistent skall bli ett attraktivt yrke. Vi vill tillsammans med de personliga assistenterna inom SkaraborgsAssistans skapa samsyn kring de frågor som är centrala för arbetsplatsers, gruppers och därmed individers utveckling i sin yrkesroll.

Syfte

Projektets syfte ska vara att främja SkaraborgsAssistans verksamhet, kvalitet och målsättning genom att man tillsammans i förprojekteringen kommer fram till hur man ska arbeta för att respektive arbetsgrupp ska arbeta för att få en bra laganda. Projektets syfte är också att stärka arbetsledarnas och de personliga assistenternas yrkesroller för att höja statusen på yrket och göra det attraktivt. Även den administrativa personalens utvecklingsbehov skall analyseras för att kunna möta de krav som efterfrågas utifrån respektive yrkesroll.

Detta skall ske genom att

• Skapa samsyn kring frågor som är centrala för arbetsplatsens, gruppers och ytterst individens utveckling.
• Precisera utvecklingsbehov så att rätt typ av utvecklingsinsats kan genomföras (obs även andra typer av utvecklingsinsatser än traditionell utbildning)
• Ta fram underlag för att motivera de utvecklingsinsatser som föreslås såväl internt inom arbetsplatsen som för andra beslutsfattare

Framförallt ska samverkan och strategiskt påverkansarbete och högre kompetens inom lärande miljöer ge den totala verksamheten bättre förutsättningar till bra samarbetsklimat genom projektet. Detta ska sedan kopplas till nästa projektfas, genomförandet. SkaraborgsAssistans har att presentera en gemensam analys som beskriver de strategiska förutsättningarna för de aktuella grupperna. SkaraborgsAssistans ska efter förprojekteringen veta vilka utbildningsinsatser som erfordras för att höja kompetensnivån hos gruppen, arbetsledaren och den enskilde personliga assistenten.

Målsättning

Målsättningen för förprojekteringen är att minst 90 procent av de brukare/arbetsledare, personliga assistenter och administrativ personal som deltar i förprojekteringen skall medverka i genomförandet. Alla som deltar ska arbeta med jämställdhet och tillgänglighet för funktionshindrade.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

SkaraborgsAssistans ser inget hinder att anställa personer med funktionshinder i sin verksamhet. Det är brukaren som anställer sina personliga assistenter och bedömer utifrån sina behov lämpligheten Huvudkontorets lokaler är med naturlighet helt handikappanpassade och det finns stora möjligheter att anställa någon med ett lättare funktionshinder i en administrativ funktion.

Kommun

 • Ale
 • Alingsås
 • Bengtsfors
 • Bollebygd
 • Borås
 • Dals-Ed
 • Essunga
 • Falkenberg
 • Falköping
 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Gullspång
 • Göteborg
 • Götene
 • Halmstad
 • Herrljunga
 • Hjo
 • Hylte
 • Härryda
 • Karlsborg
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Laholm
 • Lerum
 • Lidköping
 • Lilla-Edet
 • Lysekil
 • Mariestad
 • Marks
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Mölndal
 • Orust
 • Partille
 • Skara
 • Skövde
 • Sotenäs
 • Stenungsund
 • Strömstad
 • Svenljunga
 • Tanum
 • Tibro
 • Tidaholm
 • Tjörn
 • Tranemo
 • Trollhättan
 • Töreboda
 • Uddevalla
 • Ulricehamn
 • Vara
 • Varberg
 • Vårgårda
 • Vänersborg
 • Åmål
 • Öckerö